Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки

2. Порядок користування надрами на умовах розподілу продукції

Порядок користування надрами на умовах розподілу продукції встановлює Закон України “Про угоди про розподіл продукції” від 14.09.1999 (Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 44. - Ст. 391, з наступними змінами). Метою Закону є створення сприятливих умов для інвестування пошуку, розвідки та видобування корисних копалин. Він регулює відносини, що виникають у процесі виконання пошукових робіт, розвідки та видобування корисних копалин, розподіл виробленої продукції, а також її транспортування, обробки, зберігання, переробки, використання, реалізації чи розпорядження нею іншим чином.

Відповідно до угоди про розподіл продукції одна сторона - Україна (далі - держава) доручає іншій стороні - інвестору на визначений строк проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин на визначеній ділянці (ділянках) надр та ведення пов´язаних з угодою робіт, а інвестор зобов´язується виконати доручені роботи за свій рахунок і на свій ризик з наступною компенсацією витрат і отриманням плати (винагороди) у вигляді частини прибуткової продукції. Угода про розподіл продукції може бути двосторонньою и багатосторонньою, тобто її учасниками можуть бути декілька інвесторів, за умови, що вони несуть солідарну відповідальність за зобов´язаннями, передбаченими такою угодою.

Від імені держави в угоді про розподіл продукції виступає Кабінет Міністрів України, Верховна Рада АР Крим або орган місцевого самоврядування, на території якого розташована ділянка надр, що передається в користування.

Другою стороною угоди - інвестором може бути громадянин України, іноземець, особа без громадянства, юридична особа України або іншої держави, об´єднання юридичних осіб. Інвестор повинен мати відповідні матеріально-технологічні та економічні можливості або відповідну кваліфікацію для користування надрами, що підтверджено документами, виданими згідно із законами (процедурами) країни інвестора.

Предметом угоди про розподіл продукції є ділянка надр, передбачена Переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України. Угоди укладаються, як правило, на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу і визначення переможця регламентується Законом.

Угода має бути укладена у письмовій формі. В угоді визначаються перелік видів діяльності інвестора та програма обов´язкових робіт із зазначенням строків виконання, обсягів і видів фінансування, технологічного обладнання та інших показників, що не можуть бути нижчими від запропонованих інвестором у конкурсній заяві, а також інші істотні умови. Перелік істотних умов угоди про розподіл продукції встановлений Законом. До них, зокрема, належать:

 • найменування сторін та їх реквізити;
 • характеристика ділянки надр та умови її надання;
 • вид користування надрами;
 • вимоги до якості виконуваних робіт;
 • права та обов´язки сторін, зокрема права інвестора щодо користування землею, надрами та інші права, а також його обов´язки щодо надання переваг продукції, товарам, роботам, послугам українського походження за рівних інших умов;
 • орієнтовні обсяги видобутку корисних копалин (виробленої продукції) та умови їх використання;
 • обов´язок інвестора доставляти вироблену продукцію в пункт виміру;
 • порядок та умови розподілу прибуткової продукції між державою та інвестором, порядок і строк передачі державі належної їй частини продукції або грошового еквівалента;
 • порядок переходу права власності на вироблену продукцію та майно;
 • порядок одержання інвестором частини прибуткової продукції, що належить йому відповідно до угоди;
 • вимоги щодо повернення ділянок надр та земельних ділянок, після закінчення дії угоди, а також строки та порядок повернення цих ділянок;
 • відповідальність сторін угоди та засоби її забезпечення;
 • порядок розгляду спорів та інші.

Строк дії угоди про розподіл продукції визначається сторонами, однак не може перевищувати п´ятдесяти років з дня її підписання. У межах цього строку обов´язково визначаються строки, відведені на пошук, розвідку та видобування корисних копалин, а також порядок та умови їх продовження. Якщо інвестор не приступить до виконання угоди в передбачені нею строки, держава має право відмовитися від виконання угоди (припинити угоду) і вимагати відшкодування збитків. Строк дії угоди за ініціативою інвестора і за умови виконання ним взятих на себе зобов´язань може бути продовжений шляхом укладення додаткової угоди. Дія угоди про розподіл продукції може бути припинена достроково лише в порядку і на умовах, передбачених Законом та угодою про розподіл продукції.

Укладена угода про розподіл продукції підлягає державній реєстрації у встановленому порядку.

Виконання угоди про розподіл продукції проводиться відповідно до програм, планів і кошторисів, затверджених у порядку, визначеному угодою.

Розподіл виробленої продукції здійснюється відповідно до угоди про розподіл продукції між сторонами угоди: державою та інвестором (інвесторами) згідно з умовами угоди. Розрахунковим періодом є квартал, якщо інше не передбачене угодою. Жодна із сторін угоди не має права розпоряджатися виробленою продукцією до її розподілу без письмового погодження з іншими сторонами угоди.

Частина виробленої продукції, що залишається у власності держави, використовується (реалізується) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. При цьому враховуються потреби тієї території, на якій розташована ділянка надр, передана у користування на умовах угоди. Розпорядження частиною виробленої продукції, що належить інвестору, здійснюється ним вільно. Інвестор зобов´язаний реалізовувати виключно в межах території України продукцію, що належить йому відповідно до умов угоди про розподіл продукції, якщо така вимога випливає з умов конкурсу та укладеної угоди, а ціна реалізації не нижча від цін, що склалися на міжнародних ринках на таку продукцію. В цьому разі реалізація продукції здійснюється за умови гарантій її оплати, якщо інше не передбачене договором купівлі-продажу.

Оподаткування діяльності інвестора, пов´язаної з виконанням угоди про розподіл продукції і в межах строку її дії, частково замінюється розподілом виробленої продукції відповідно до Закону та умов угоди.

Державний контроль і нагляд за веденням робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, здійснюють органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції та в порядку, визначеному законодавством.

Сторони несуть передбачену угодою про розподіл продукції відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх обов´язків, визначених угодою, з урахуванням положень Закону. Шкода, заподіяна довкіллю у зв´язку з діяльністю інвестора, пов´язаною з виконанням угоди, підлягає відшкодуванню (компенсації) в повному обсязі за рахунок інвестора, незалежно від плати за забруднення довкілля та погіршення якості природних ресурсів. Інвестор звільняється від відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю, якщо доведе, що шкода заподіяна внаслідок стихійних природних явищ або навмисних дій потерпілих. Шкода, заподіяна правомірними діями інвестора, що повністю відповідають вимогам угоди про розподіл продукції та узгоджені з компетентними органами держави, підлягає відшкодуванню за рахунок сторін угоди у пропорціях, передбачених для розподілу продукції.

Виконання зобов´язань інвестора, визначених угодою про розподіл продукції, підлягає забезпеченню на умовах, що визначаються сторонами відповідно до законодавства України. Матеріальна відповідальність інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров´ю людей, підлягає страхуванню, якщо інше не передбачено угодою. За домовленістю сторін у рамках угоди приймається програма страхування екологічних ризиків.

Спори між сторонами угоди про розподіл продукції, пов´язані з виконанням, припиненням та недійсністю угоди, підлягають розгляду в судах України, якщо інше не передбачено умовами угоди.