Здійснення господарської діяльності регулюється загальними нормами господарського законодавства, що містяться у Господарському, Цивільному, інших кодексах України, в законах України “Про підприємництво”, “Про підпрємства в Україні”, “Про господарські товариства”, “Про власність” тощо, у численних підзаконних нормативних актах. Разом з тим правовідносини в окремих галузях економіки, що мають особливе народногосподарське, екологічне, соціальне або інше значення чи певну специфіку, додатково регулюються окремими законодавчими та іншими нормативно-правовими актами. До цих галузей належать такі cтратегічні галузі паливно-енергетичного комплексу як електроенергетика, нафтогазова та вугільна промисловість, харчова промисловість з підвищеними вимогами щодо забезпечення якості та безпеки її продукції, аграрна сфера, яка має виключне значення для продовольчого та сировинного забезпечення потреб суспільства, розгалужена і багатоскладова сфера будівельної діяльності тощо.

Ознайомлення з особливостями регулювання господарських відносин у цих галузях є необхідним для використання у практичній діяльності майбутніх фахівців – юристів-господарників, економістів, менеджерів та інших. Вивчення відповідних спеціальних нормативних актів у їх співвідношенні та динаміці розширить межі фахової підготовки студентів і сприятиме формуванню методологічних та методичних навичок застосування загального і спеціального законодавства у конкретних ситуаціях реальної економіки.

Курс лекцій “Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки” охоплює навчальний матеріал третьої (спеціальної) частини курсу “Господарське право” (або “підприємницьке” чи “комерційне” право за різними назвами у навчальних планах різних спеціальностей). Автор виходить з того, що студенти переходять до вивчення цієї частини курсу після засвоєння матеріалу першої (загальної) та другої (правового регулювання функціональних видів господарської діяльності) частин господарського права. Навчальний матеріал цих частин з меншою чи більшою повнотою представлений у підручниках та навчальних посібниках з господарського (підприємницького, комерційного) права, і з цієї причини не наводиться у даному курсі лекцій. До цього ж курсу включено навчальний матеріал, що, як правило, відсутній у зазначених підручниках та навчальних посібниках, і тому цей курс лекцій “Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки” в певній мірі може розглядатися як їх продовження.

Курс лекцій “Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки” не претентує на повне охоплення відповідного законодавства з причини його великого обсягу. Він має на меті ознайомлення студентів з основними нормативними актами в межах відведених для цього навчальних годин. Курс лекцій призначений для поглибленого вивчення курсу господарського (підприємницького, комерційного) права студентами спеціальності “Правознавство”, зокрема господарсько-правової спеціалізації, студентами економічних та управлінських спеціальностей, а також для усіх тих, хто цікавиться особливостями правового регулювання господарських відносин у паливно-енергетичному та агропромисловому комплексах, у галузях будівництва, зв‘язку та деяких інших галузях економіки.