Культура професійного спілкування

Тема 2.7. Саморозвиток спеціаліста в процесі профе-сійного спілкування

Мета: визначити поняття професіоналізм, формувати вміння та навички в розробці програми саморозвитку особистості, дати алгоритм розробки проведення бесіди, підготувати свій варіант проведення бесіди на вибрану тему з дотриманням технології підготовки й проведення спілкування.

Основні поняття: професіоналізм, професійне мистецтво, саморозвиток, саморозвиток професіонала, самоорганізація і самопланування, самокерування, тренінг, технологія,

План

 1. Основи професійної майстерності. Професіоналізм.
 2. Професійний саморозвиток особистості.
 3. Процес саморозвитку спеціаліста.
 4. Форми й методи саморозвитку.
 5. Значення ораторського мистецтва в професійній діяльності вчителя.
 6. Головні складники ораторського мистецтва в професійній діяльності: підготовка до вистуну; культура мовлення.

Питання та завдання для самоперевірки:

 1. Яку роль має спілкування в професійній діяльності?
 2. Назвіть і охарактеризуйте форми спілкування.
 3. Які етапи професійного спілкування виділяє В. А. Кан-Калик?
 4. Назвіть особливості професійного спілкування. Що ви розумієте під невербальними засобами спілкування?
 5. Дайте визначення професійному саморозвитку особистості.
 6. За допомогою яких особистісних якостей складається комунікативна культура?
 7. Які функції виконують крилаті вислови та вирази в мові?
 8. Головні складники ораторського мистецтва в діяльності:

- підготовка до виступу;

- пам’ять;

- культура мовлення;

- активізація засвоєння матеріалу.

Рекомендована література

 1. Аникеева Н. П. Психологический климат в коллективе /Н. П. Аникеева. - М. : Просвещение, 1989. - 273 с.
 2. Асмолов А. Образование в России: от культуры полезности - к культуре достоинства / А. Асмолов // Воспитание школьников. - 2000. -№ 5. - С. 5 - 12.
 3. Бех І. Моральний розвиток особистості в історико- педагогічному осмисленні / І. Бех // Рід. шк. - 2004. - № 1. -С. 25.
 4. Бех І. Духовні цінності в розвитку особистості / І. Бех // Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 124 - 129.
 5. Богуш А. М. Духовні цінності в контексті сучасної парадигми виховання / А. М. Богуш // Виховання і культура. - 2001. - № 1.-С. 5-8.
 6. Введенская Л. А. Культура речи / Л. А. Введенская. -Ростов-н/Д. :Феникс, 2001 - 448 с.
 7. Бороздина Г. В. Психология делового общения / Г. В. Бороздина. - М. :Просвещение, 2000. - 224 с.
 8. Введенская Л. А. Культура и искусство речи. Современная риторика / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. - Ростов-н/Д. : Феникс, 1999. - 230с.
 9. Зарецкая Е. Н. Риторика: теория и практика речевой ком муникации / Е. Н. Зарецкая. - М. :Академия, 2001. - 247с.
 10. Обозов Н. Н. Психология работы с людьми / Н. Н. Обозов, Г. В. Щекин. - К. : Вища шк., 1999. - 346 с.

Методичні рекомендації з попередньої підготовки до практичного заняття Основний метод заняття: тренінг.

Попередня підготовка до тренінгу

За допомогою рекомендованої літератури з’ясувати сутність основних питань теми за планом:

 1. Розглянути професіоналізм як соціально значущу систему.
 2. Скласти професіограму фахівця Вашої спеціальності.
 3. Скласти ідеальну модель спілкування з уявленим співрозмовником.
 4. Скласти програму професійного саморозвитку Вашої особистості.

Методи активізації пізнавальної діяльності студентів:

а) лавинний метод - актуалізація знань за ключовими питаннями дискусії;

б) дослідницький метод - висування проблем для подальшого рішення;

в) неігрові імітаційні технології - групова дискусія, розв’язання проблемних вправ;

г) ігрові імітаційні технології - комунікативний тренінг, ділова гра.

Види навчальної діяльності учасників:

- мікровиступи;

- робота в міні-групах;

- індивідуальна робота.

Очікувані результати:

- засвоїти основні питання заняття;

- засвоїти структурні компоненти професійного розвитку;

- навчитися ораторського мистецтва.

Індивідуальні завдання для самостійної роботи:

Завдання 1. Вправа 1. Знайти пантомімічні засоби для впраження таких висловлювань: „Доброго дня”, „ Увага”, „ Тихо”, „Припиніть розмови”, „Прошу уваги”, „Підійти сюди”.

Вправа 2. „Правила”

Завдання: запропонувати присутнім установити правила заняття, які є типовими і для всіх наступних занять. Занотувати їх на аркуші.

Інструкція: Рекомендуємо обов’язково включити до переліку такі правила:

- приходити вчасно;

- говорити по черзі, стисло, не перебиваючи інших;

- відверто висловлювати власну думку;

- бути позитивно налаштованими;

- працювати із задоволенням;

- пам’ятати про конфіденційність. Правила мають бути реальними для здійснення.

Рефлексія: навіщо ми приймали правила? (Щоб їх дотримуватися). Чи всі погоджуються з такими правилами

Вправа 3. „Очікування”

Мета: виявлення очікувань і сподівань кожного учасника тренінгу.

Інструкція: ведучий оголошує тему заняття, нагадує учасникам, що для успіху в роботі потрібно визначитися, чого очікує від заняття кожний учасник. Вправою „Незакінчене речення” починає хтось один і по колу всі продовжують: „Від сьогоднішнього заняття я очікую...”. Викладач усі очікування фіксує на аркуші.

Рефлексія: „Навіщо ми це робили?” Фактично очікування є не що інше, як мета. Саме на них викладач буде спиратися, підбиваючи підсумки проведеного заняття.

Після комунікативних вправ переходимо до другої частини заняття.

Завдання 2. Ділова гра „Форми спілкування”

Мета: створити умови для оволодіння вмінням організовувати інформування нового матеріалу.

Учасники: а) студенти - „доповідачі”; б) студенти - „слухачі” (10 - 8); в) студенти - „експерти” (2 - 3).

Інструкція ..доповідачу”. Уявіть, що ви викладаєте дисципліни в 9-му класі. Вам необхідно на основі аналізу проблемної ситуації, організувати аудиторію на вивчення нового матеріалу. Ви повинні виступити в ролі інформатора.

Інструкція ..слухачам”. Ви навчаєтесь у 9-му класі. Більшість з вас не виявляє високого інтересу до тієї дисципліни. Не всі усвідомили, до якого результату необхідно дійти. Під кінець відведеного учителем часу не всі учні справилися із завданнями.

Інструкція для ..експертів”

 1. Простежте весь хід діяльності „доповідача”, спрямованої на організацію „учнів” на вивчення нового матеріалу.
 2. Дайте оцінку доцільності вибору методів і прийомів.
 3. Як „доповідач” досяг мети?

Завдання 3. Скласти фрагмент доповіді за своєю спеціальністю (за планом заняття) Структурні елементи доповіді: Тема доповіді, актуальність проблеми, мета, об’єкт, предмет, завдання, гіпотеза, зміст, висновки.

Завдання 4. Готуємося виступати з лекцією

Мета: розвиток професійного вміння передавати інформацію змістовно, психологічно конструювати свої думки; формування культури ораторської майстерності педагога.

Завдання: підготувати виступ на тему: „Діалог - основа професії педагога”.

Інструкція: Педагогу часто доводиться бути красномовним оратором, здатним не тільки пред’являти певну інформацію, але й переконувати, доводити. А для цього необхідно мати визначені професійні вміння.

Для того, щоб цього домогтися, рекомендуємо звернутися до такої інформації:

 1. Обираючи тему вистуну, виділіть коло питань, розглянутих у ній.
 2. Визначите форму повідомлення (лекція, доповідь, дискусія і т.п.).
 3. При доборі змісту дотримуйтесь логіки висловлень, використовуйте логічні засоби: судження, визначення, класифікації; фактичні засоби: факти, приклади, докази і т.п.
 4. Продумайте тактику своєї поведінки під час виступу перед аудиторією. Пам’ятайте: про нас судять на підставі того, що ми робимо, як ми виглядаємо, що ми говоримо і як ми це говоримо.
 5. Не забудьте мудре висловлення академіка Д. С. Лихачова: „Мова людини - це її світогляд і її поведінка”.
 6. Щоб Ваше мовлення сприймалося, попрацюйте над своїм голосом, його інтонаційною виразністю, звучанням, не забудьте про таку важливу властивість голосу педагога, як сугестія.
 7. Зафіксуйте на папері майбутній виступ у формі плану- конспекту чи тез повного конспекту. Уникайте спеціальних термінів, виступаючи перед людьми, не пов’язаними з Вашою професією; акцентуйте увагу на пробудженні в слухачів інтересу до Вашого виступу: почніть з конкретної ілюстрації, із приголомшливих фактів чи цитати, показавши, що тема виступу пов’язана з життєво важливими інтересами слухачів, поставте запитання аудиторії. Не забудьте про кінцівку вистуну: резюмуйте інформацію, зробіть слухачам комплімент, процитуйте поетичні рядки. Для публічного виступу дуже важливі вдалі початок і кінець, і вони повинні бути пов’язані один з одним.
 8. Записи в руках оратора на 50% знищують інтерес до виступу. Уникайте цього.
 9. Видатний історик В. О. Ключевський зауважував: „Щоб бути гарним викладачем, потрібно любити те, що викладаєш, і любити тих, кому викладаєш”. Тому будь-який виступ повинний бути підготовлений з любов’ю й інтересом самого автора. Завдання 5: Розробка власної програми особистісного і професійного зростання (професіограму).

Мета: розвиток навичок рефлексії власного „Я”.

Завдання: скласти програму самовдосконалення своєї особистості.

Інструкція: Щоб скласти програму особистісного зростання, потрібно визначити терміни реалізації програми, форму її представлення для себе та оточуючих; затвердитися в мотиві самовдосконалення, відповівши на питання: „Що мені потрібно?”, „Навіщо мені це потрібно?”

Визначите ієрархію потреб (А. Маслоу), які провокують і стимулюють виникнення цілей і виділяють серед них пріоритетні. Потреби більш низького рівня повинні бути задоволені перш, ніж потреби більш високого рівня.

Рефлексія (2 хв ).

- З якою новою інформацією Ви ознайомилися?

- Яка інформація Вам більше запам’яталася - своя чи чужа?

- Як Вам працювалося?

- Назвіть структурні елементи доповіді.