Запропонований термінологічний словник відноситься до класу систематизованих визначень допоміжного характеру, де використані такі основні атрибути: а) обумовлене слово або термінологічне словосполучення, де має використовуватися слово, якому дається визначення в називному відмінку; б) суть визначення як офіційно закріплений текст, що пояснює фактичну суть обумовленого слова; в) сфера дії визначення указує наскільки широко законодавець припускає використовувати дане визначення.

■ Автоматизована інформаційна система — інформаційна система, що реалізована на базі обчислювальної техніки та інших організаційно-технічних засобів.

■ Автоматизована система (в інформаційних технологіях) —

організаційно-технічна система, що реалізує інформаційну технологію виконання встановлених функцій за допомогою персоналу і комплексу засобів обчислювальної техніки й зв’язку, методи й процедури, програмне забезпечення, фізичне середовище і інформацію, яка обробляється.

■ Автоматизована система оброблення інформації — сукупність технічних та програмних засобів, методів оброблення інформації й дій персоналу, що забезпечують виконання автоматизованого оброблення інформації.

■ Автоматизоване оброблення даних — оброблення даних технічними та програмними засобами з участю людини.

■ Адміністратор безпеки — посадова особа, відповідальна за виконання заходів щодо забезпечення захисту локальної обчислювальної мережі від несанкціонованого втручання.

■ Адміністратор системи — особа або група осіб, що мають повне уявлення про функціональну та програмно-апаратну структуру інформаційної системи і контролюють її проектування та використання.

■ Асиметрична інформація (англ. asymmetric(al) information) — термін, який використовується в економіці наряду з термінами «недосконала інформація» та «неповна інформація», коли одна сторона угоди чи операції володіє більшою інформацією, ніж інша.

■ Багатоканальна телемережа (ефірна або кабельна) — телекомунікаційна мережа загального користування, призначена для передавання телерадіопрограм, а також надання інших телекомунікаційних і мультимедійних послуг, здатна забезпечити одночасно трансляцію більше, ніж однієї телерадіопрограми і може інтегруватися з іншими телекомунікаційними мережами загального користування.

■ База знань — сукупність набору даних та евристичних прийомів (емпіричних правил) певної галузі.

■ Банк даних — система програмно-апаратних, мовних і організаційних засобів, призначених для централізованого накопичення і колективного використання даних, а також самі дані, які зберігаються в базах даних.

■ Безпека даних автоматизованої системи — властивість організації доступу до даних, що забезпечує їх захист від несанкціонованого використання, навмисного чи ненавмисного спотворення або руйнування.

■ Безпека мережі — організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист локальної обчислювальної мережі від несанкціонованого втручання в її роботу чи спроб порушення нормальної роботи її елементів.

■ Безпроводовий доступ до телекомунікаційної мережі — електрозв’язок з використанням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися зі збереженням унікального ідентифікаційного номера в межах пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, які приєднані до одного комутаційного центру.

■ Блокування інформації — 1) дії, наслідком яких є припинення доступу до інформації; 2) унеможливлення санкціонованого доступу до інформації.

■ Взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж — встановлення фізичного та/або логічного з’єднання між різними телекомунікаційними мережами з метою забезпечення можливості споживачам безпосередньо або опосередковано обмінюватись інформацією.

■ Витік інформації — 1) результат дій порушника, внаслідок яких інформація стає відомою (доступною) суб’єктам, що не мають права доступу до неї; 2) неконтрольоване поширення інформації, яке призводить до її несанкціонованого одержання.

■ Глобальні мережі передачі даних — іноземні та міжнародні мережі передачі даних, у тому числі мережа Інтернет.

■ Грід-технології — об’єднання ресурсів шляхом створення комп’ютерної інфраструктури нового типу, що забезпечує глобальну інтеграцію інформаційних і обчислювальних ресурсів на основі мережевих технологій і спеціального програмного забезпечення проміжного рівня (між базовими й прикладним програмним забезпеченням), а також набору стандартизованих служб для забезпечення надійного спільного доступу до географічно розподілених інформаційних і обчислювальних ресурсів (окремим комп’ ютерам, кластерам, сховищам інформації й мережам).

■ Дезінформація — передача будь-яких відомостей, що не відповідають дійсності, із антисоціальною або злочинною метою.

■ Державна інформаційна політика — сукупність основних напрямів і способів діяльності держави для створення, зміцнення та сприяння нормативно-правового, методичного, науково-технічного, організаційного, фінансового та матеріально-технічного, захисного (охоронного) забезпечення реалізації права на інформацію.

■ Дистанційне оброблення даних — оброблення даних, за якими деякі функції введення-виведення виконуються пристроями, зв’язаними з комп’ютерною системою за допомогою засобів пересилання даних.

■ Драйвер — додаткова до операційної системи програма, що виконує функцію зв’язку операційної системи з зовнішнім пристроєм.

■ Електрозв’язок — будь-яке передавання, випромінювання або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображення та звуків чи повідомлень будь-якого роду провідною, радіо, оптичною чи іншою електромагнітною системою.

■ Електронні засоби захисту — програмно-технічні засоби, які забезпечують захист електронних документів від несанкціонованого доступу на етапі передавання цих документів електронною поштою.

■ Ендаумент (англ. endowment) — цільовий фонд, що створюється за рахунок інвестування благодійних внесків, основним призначенням якого є використання з некомерційною метою для фінансування організацій науки, освіти, медицини, культури.

■ Засоби комунікаційні (мережа) — сукупність ліній пересилання даних та комунікаційних пристроїв, що дозволяє здійснювати взаємне сполучення прикінцевого обладнання.

■ Злочини у сфері комп’ютерної інформації — кримінально каране діяння, предметом посягання якого є комп’ютерна інформація.

■ Інкапсульовані наноматеріали — структури, де наноматеріа- ли замикаються до зовнішньої капсули чи оболонки.

■ Інноваційні інформаційні технології — цілеспрямовано організована сукупність інформаційних процесів та реалізація інформаційних нововведень з використанням уперше створених та вдосконалених технологічних засобів передачі даних, до пошуку, одержання, обробки яких пристосована інформація або інформаційний продукт.

■ Інтерактивний режим — режим взаємодії користувача з обчислювальною системою, при якому система здійснює приймання, оброблення і видачу повідомлень в реальному масштабі часу.

■ Інтранет — внутрішньо корпоративна мережа, яка може бути ізольована від зовнішніх користувачів або функціонувати як автономна мережа, що не має доступу ззовні, використовуючи стандарти, технології і програмне забезпечення Інтернету.

■ Інформаційна мова — формалізована мова, призначена для характеристики даних чи змісту документів з метою забезпечення їх зберігання та пошуку.

■ Інформаційна модель — сукупність ідентифікаційних сигналів, що подають інформацію про об’єкт керування (контролю), зовнішнє середовище та саму систему управління, що їх використовують у процесі прийняття рішень щодо управління об’єктом.

■ Інформаційна радіоелектронна система — радіоелектронна система, яка здійснює збирання, оброблення і видавання інформації визначеного цільового призначення.

■ Інформаційний злочин — навмисні дії, спрямовані на розкрадання або руйнування інформації в інформаційних системах і мережах, які вчиняються з корисливих, політичних або хуліганських мотивів.

■ Інформаційний канал — маршрут пересилання інформації.

■ Інформаційний сигнал — акустичний чи оптичний сигнал, що сповіщає абонента чи оператора про етапи та результати установлення телефонного з’єднання.

■ Інформаційні відносини — суспільні відносини, які виникають при збиранні, одержанні, зберіганні, використанні, поширенні та захисту (охороні) інформації.

■ Інформаційні ресурси — 1) організована сукупність інформації, інформаційних продуктів і інформаційних технологій, призначених для забезпечення визначених економічних, екологічних, фінансових, інформаційних та інших потреб людини, суспільства і держави; 2) сукупністю інформаційних продуктів одного або декількох тематичних напрямів, що згруповані за змістом в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, банках даних і ін.), що мають ретроспективний характер, необхідні для задоволення інформаційних потреб людини, суспільства і держави.

■ Інформаційно-аналітична система — суспільна структура, що включає інформаційні технології, інформаційні системи й інформаційні ресурси для здійснення інформаційно-аналітичної діяльності.

■ Інформаційно-комунікаційні технології — технології, пов’язані зі створенням, збереженням, передачею, обробкою і управлінням інформацією.

■ Інформаційно-пошуковий масив — упорядкована сукупність документів, фактів або відомостей про них, призначених для інформаційного пошуку.

■ Інформаційно-телекомунікаційна система — організаційно- технічна сукупність, що складається з автоматизованої системи та мережі передачі даних.

■ Канал зв’язку — засоби двостороннього обміну даними як сукупність апаратури закінчення ланки даних та лінії пересилання даних.

■ Квантова електроніка — галузь фізики, що вивчає методи посилення та генерації електромагнітного випромінювання на засадах явища вимущеного випромінювання в квантових системах.

■ Компаратор — (від англ. comparare — порівнювати) — інформаційний пристрій цифрової техніки, що призначений для порівняння будь-чого, в тому числі може бути програмою пошуку та порівняння схожих файлів.

■ Комп’ютерна мережа — 1) сукупність територіально розосереджених систем оброблення даних, засобів і (чи) систем зв’язку і пересилання даних, що забезпечує користувачам дистанційний доступ до її ресурсів і колективне використання цих ресурсів; 2) мережа, в одному або кількох вузлах якої як ресурс оброблення даних містяться комп ’ютери.

■ Комунікаційні послуги — послуги зв’язку, в тому числі телекомунікаційні, забезпечення телефонного, телексного, телеграфного зв’язку, радіомовлення, електронної пошти, супутникового, факсимільного та телевізійного зв’язку, поштові послуги.

■ Комутація каналів — процес з’єднання двох чи більше абонентських станцій, який забезпечує монопольне використання каналу пересилання даних до його роз’єднання.

■ Кримінаніти — нанороботи, що активно виконують заборонені (протиправні) дії згідно заданої інформаційної програми.

■ Локальна обчислювальна мережа — система, яка забезпечує на обмеженій території один чи декілька каналів зв’язку, наданих приєднаним до неї абонентам для короткочасного монопольного ко - ристування.

■ Мережа інформаційна — сукупність мережі електронно- обчислювальних машин (ЕОМ) і відділених реальних прикінцевих систем, що взаємодіють через мережу ЕОМ, яка забезпечує доступ прикладних процесів, розташованих в будь-якій із цих систем, до всіх її інформаційних, обчислювальних, комунікаційних ресурсів і колективне їх використання.

■ Мережа передачі даних — організаційно-технічна система, яка складається з комплексів телекомунікаційного обладнання (вузлів комутації) та реалізує технологію інформаційного обміну з використанням первинної мережі зв’язку.

■ Мікроносій інформації—репрографічна копія у вигляді мікрофільму або мікроафіши, що містить одне чи кілька мікрозображень документа на рулонній або форматній плівці, читання яких можливе тільки за допомогою оптичних приладів.

■ Моніторинг — інформаційна система (процес) спостережень, яка складається зі збору, обробки та аналізу інформації про стан об’ єкта.

■ Моніторинг мережі — збір, обробка, збереження та аналіз інформації про поточний стан мережі без втручання в її функціонування.

■ Нановиробництво — виробництво або підготовка наноструктур.

■ Наноелектроніка — галузь електроніки, що займається розробкою фізичних і технологічних засад створення інтегральних електронних схем з характерними топологічними розмірами елементів менш 100 нм, основними завданнями якої є розробка фізичних основ роботи активних приладів з нанометровими розмірами, у першу чергу квантових, а також розробка інтегральних схем з наноме- тровими технологічними розмірами та виробів електроніки на ґрунті наноелектронної елементної бази.

■ Наноінженерія — науково-практична діяльність людини щодо конструювання, виготовлення та застосування нанорозмірних об’ єктів чи структур, а також об’єктів чи структур, що створені методами на- нотехнологій.

■ Нанопередавачі — маленькі органічні молекули, які переносять сигнали та інформацію від однієї частини мозку (нейрона) до іншої.

■ Нанотехнологія — сукупність наукових знань, способів і засобів, спрямованого, регульованого складання (синтезу) із окремих атомів і молекул різних речовин, матеріалів і виробів із лінійним розміром елементів структури від 0,1 до 100 нанометрів (10-9 м).

■ Обробка інформації — вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, уключаючи обмін по каналах передавання даних.

■ Оброблення інформації — систематичне виконання операцій над інформацією.

■ Оптичний квантовий генератор — пристрій, що перетворює енергію накачування (світлову, електричну, теплову, хімічну та ін.) в енергію когерентного, полярізованого та вузькоспрямованого потоку випромінювання.

■ Послуга електрозв’язку — продукт (результат) діяльності оператора електрозв’язку, що полягає в передаванні, прийманні та обробці інформації.

■ Провайдер телекомунікацій — суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку.

■ Проводовий електрозв’язок — передавання і приймання інформації із застосуванням проводових ліній з металевими або волоконно-оптичними жилами.

■ Ресурс мережі — організаційне, інформаційне, програмне та технічне забезпечення мережі з пакетною комутацією, призначене для використання як окремих так і всіх функцій мережі.

■ Сервер бази даних — програмно-апаратний комплекс, який зберігає дані та приймає й обробляє запити, що керують цими даними.

■ Система операційна — 1) організована певним чином сукупність керівних та оброблювальних програм, що забезпечують найеко- номніший розподіл ресурсів обчислювальної системи та виконання програм; 2) сукупність програмних засобів, призначених для автоматизованого керування виконанням програмами та надання користувачам певних послуг.

■ Система управління базами знань — інструментальна система, яка забезпечує створення і використання баз знань.

■ Телеграфія — вид електрозв’язку для передавання текстової інформації з використанням сигнального коду.

■ Телемережі — телекомунікаційні мережі загального користування, що створюються в межах одного населеного пункту і призначаються для передавання абонентам програм радіо та телебачення з використанням штучного спрямовуючого середовища і які можуть інтегруватися в телекомунікаційні мережі загального користування загальнодержавного рівня.

■ Технічні засоби телекомунікацій — обладнання, станційні та лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж.

■ Технологічна модернізація — корінні зміни у технологіях, у зв’язку з системним переходом економіки на інноваційний шлях розвитку.

■ Транспортна телекомунікаційна мережа — мережа, що забезпечує передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу.

■ Фіксований зв’язок — телекомунікації, що здійснюються із застосуванням стаціонарного (нерухомого) кінцевого обладнання.

■ Цілісність інформації — властивість інформації бути захищеною від несанкціонованого спотворення, руйнування або знищення.

■ Шкідлива програма — створена або існуюча програма зі спеціально внесеними змінами, яка завідомо призводить до несанкціонованого знищення, блокування, модифікації або копіювання інформації, порушення роботи електронно-обчислювальної машини (ЕОМ), системи ЕОМ або їх мережі.

■ Якість інформації — сукупність властивостей, що відображають ступінь придатності конкретної інформації про об’єкти та їхній взаємозв’язок для досягнення цілей, що стоять перед користувачем.