Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії

5.2.3. Теорія сукупного попиту та циклу М. Калецьки

Видатний польський економіст М. Калецьки (1899-1970) розробив теорію сукупного макропопиту при визначальній ролі інвестицій незалежно від Дж. Кейнса.

Методологічною основою аналізу, проведеного польським економістом, служить відмінність між заощадженнями окремого індивіда і наслідками для суспільства. Інтенсивне зростання заощаджень веде до скорочення попиту та, як наслідок, до зростання товарних запасів, скорочення виробництва, підвищення кількості безробітних.

Аналогічний результат виникає при скороченні підприємцями грошової заробітної плати. Всіляке зниження заробітків з метою економії витрат і стимулювання прибутків призводить до скорочення сукупного попиту.

Щоб обґрунтувати механізм економічного циклу, Калецьки побудував просту модель, що характеризує зв´язок основних параметрів: прибутку, основного капіталу, інвестицій, прослідкував їх вплив на рівні виробництва, зайнятості, ціни та інших показників. Калецьки, на відміну від Кейнса, аналізував механізм взаємодії виборчих компонентів, спираючись на реальні, а не на грошові величини.

Зміни темпів приросту інвестицій послугували основним фактором циклічних коливань. Згідно з концепцією Калецьки цикл з його фазами - це результат нестабільності інвестиційної діяльності.

Модель Калецьки може бути представлена у вигляді виразу:

∆Y = S/к + и - а, (5.4)

де ∆Y — приріст національного доходу;

к — капіталоємність;

и — показник впливу технічного прогресу;

а — зниження виробничих потужностей на показник амортизації.

Калецьки відмічав, що якщо доля капіталовкладень (інвестицій) в національному доході залишається постійною, то темп зростання доходу також не змінюється. Капіталовкладення зростають такими ж темпами, що й національний дохід, який забезпечує постійний темп його приросту. Все це залишається вірним до того моменту, доки параметри к, а і и залишаються постійними. Потім модель деталізується і розглядаються фактори, які слід враховувати в умовах підвищення темпів зростання.