У системі економічних наук сучасні економічні теорії займають важливе самостійне місце й відіграють значну роль. Вивчення сучасних економічних теорій допомагає виявити стан дослідження актуальних проблем національної економіки, сконцентрувати увагу на ще не вирішених важливих питаннях економічної теорії і політики. Велике пізнавально-виховне значення має економічна теорія в системі економічної освіти, підготовці економістів нової незалежної держави, формуванні їхньої кваліфікації. Особливо зростає значення історико-економічних знань в сучасних умовах ринкової трансформації української економіки. Вони значно підвищують культуру економічного мислення, дають змогу розглядати проблеми у значно ширшому аспекті.

Курс "Сучасні економічні теорії" призначений для тих, хто прагне глибше зрозуміти внутрішню логіку, сутність економічних теорій, становлення й розвиток основних постулатів, концепцій, категорій, поглядів. Звичайно, теоретичні моделі й логічні схеми не здатні вказати однозначний вихід зі складної, суперечливої, неординарної ситуації характерної економічній ситуації України на даному етапі розвитку. Але, що найбільш важливо, спираючись на теорію, раніше накопичені знання, навчитися вирішувати нестандартні задачі, передбачати хід і наслідки прийнятих рішень. Курс не обмежується вивченням джерел, систематизацією і розкриттям поглядів видатних економістів, а дозволяє виявити взаємозв´язок і наступність ідей, трансформацію підходів і висновків.

Мета дисципліни: засвоєння знань з основних напрямків розвитку сучасної економічної думки, систематизація знань про уявлення представників основних шкіл і течій економічної науки щодо сутності й механізмів функціонування економічної системи. Ознайомлення з підходами до вирішення кризових проблем у різних країнах, а також з напрямом розробки моделей економічного зростання та вдосконалення соціально-економічного розвитку.

Завдання даної дисципліни - вивчення категорійно-понятійного апарату, що запропонований різними школами, економічних ідей та пропозицій з огляду на їх належність до тих чи інших напрямків сучасної економічної думки; набуття вмінь аналізу економічних ситуацій з позицій різних сучасних економічних концепцій та взаємозв´язків економічної політики із сучасними теоретичними поглядами.

Об´єктом вивчення дисципліни є генезис сучасних економічних теорій в умовах розвитку суспільства.

Предметом дисципліни є сучасні теоретичні концепції функціонування й розвитку економічних систем та їх складових.

Зміст посібника, розроблений автором, орієнтований на вивчення етапів розвитку економічної теорії кінця XIX століття до наших днів. Даний навчальний посібник містить теми, які орієнтовані на вивчення закономірностей функціонування та розвитку неординарних економічних теорій та шкіл, неолібералізму та соціального ринкового господарства, неокейнсіанства та посткейнсіанства, сучасного інституціоналізму, теорій сучасного консерватизму, нової інституціональної теорії, теорій міжнародної торгівлі, моделей зростання та модернізації країн "третього світу", проблем трансформації економіки, а також моделей розвитку економіки, що базується на знаннях.

Навчальний посібник написаний відповідно до програми з курсу "Історія економіки та економічної думки" (модуль 2 - сучасні економічні теорії). Були використані праці вчених - основоположників окремих теорій, шкіл і напрямів вітчизняної та світової економічної думки.

На сторінках історії економічної науки відображається вся історія формування ринкового механізму, ринкових інститутів і організацій, яка зайняла на Заході декілька століть. Вивчивши її, можна скласти певне уявлення про закономірності цього процесу, визначити можливі перепони та труднощі на шляху формування ринкової економіки в нашій країні.

Особливо це відноситься до складних відносин держави та ринку. Досвід доводить - на різних етапах розвитку капіталістичної системи вони складаються по-різному. І економічна наука, і багато видатних економістів доклали немало зусиль, щоб знайти для кожного етапу необхідний оптимум в поєднанні стихійного, ринкового й усвідомленого, державного регулювання господарства. Тому вивчення сучасних економічних теорій в аспекті історії економічної думки дає безцінний матеріал для пошуку соціальних альтернатив, для визначення державної економічної політики.

В останні два-три десятиліття в науці виникли нові теорії, які дозволяють зробити висновок про великі зміни в системі економічних знань. Про це, про відмічені тенденції розвитку, а також про інші моменти на шляху пошуків, пройдених економічною наукою в XX столітті, йде мова в цьому навчальному посібнику.

Навчальний посібник містить наступні види контролю знань студентів:

1) контрольні питання для перевірки лекційного матеріалу;

2) проблемно-логічні завдання, відповідаючи на які, потрібно проаналізувати вивчений матеріал, систематизувати, навести результати порівняльного аналізу розвитку різних економічних шкіл;

3) тестові завдання - при виконанні запропонованих завдань необхідно вибрати один варіант відповіді (який може інколи містити декілька варіантів відповіді);

4) рекомендації з вивчення проблем ринкових відносин - студентам пропонується ділова гра "Соціально-економічні моделі ринкового господарства". Ціль ділової гри: показати специфіку кожної з моделей ринкового господарства, виявити принципові відмінності та оцінити сучасний тип розвитку національної економіки.

Навчальний посібник "Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії" покликаний забезпечити не тільки контроль знань студентів, але й полегшити процес самостійної роботи студента при вивченні дисципліни. Представлена структура роботи дає студенту можливість самостійно ознайомитись з міні-конспектами відповідних тем, в яких відображені найбільш суттєві аспекти в розвитку розглянутих шкіл та напрямків в історії економічної думки (при необхідності, використовуючи посилання, звернутися до першоджерел); перевірити свої знання за допомогою контрольних питань. При відповіді на проблемно-логічні завдання необхідно проаналізувати та систематизувати матеріал, що вивчається, для чого потрібно навести результати порівняльного аналізу розвитку різних економічних шкіл, що сприяє комплексному засвоєнню матеріалу. Наведене подання інформації в тестових завданнях дозволяє формалізувати підхід до оцінки знань в процесі поточного та підсумкового контролю знань студентів.