Основи зовнішньоекономічної діяльності

СТИСЛИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Автономій волі - принцип, згідно з яким учасники правовідносин з іноземним елементом можуть здійснити вибір права, що підлягає застосуванню до відповідних правовідносин.

Акт правовий - юридичний документ компетентного органу компетентного органу світової спільноти або держави, у якому закріплено обов´язкове правило поведінки загального характеру.

Акти юридичні - дії, що безпосередньо свідомо спрямовані на досягнення певного правового результату, тобто виникнення, зміну або припинення правовідносин.

Аудит - перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб´єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

Баланс платіжний - співвідношення між сумою грошових надходжень, отриманих країною з-за кордону, і сумою здійснених нею платежів за кордон протягом певного періоду.

Боржник - будь-яка фізична або юридична особа, яка за рішенням іноземного суду зобов´язана виконати певні дії на користь чи в інтересах стягувача.

Брокер (посередник) митний - підприємство-резидент, що здійснює декларування товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, і має ліцензію на право здійснення митної брокерської діяльності, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Валюта іноземна - іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу.

Валюта конвертована - іноземна валюта, що віднесена до цієї категорії Національним банком України.

Валюта України - грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу.

Вантаж - усі предмети з моменту їх прийняття для перевезення до видачі одержувачу.

Вантажовідправник - будь-яка фізична або юридична особа, яка подає перевізнику вантаж для перевезення.

Вантажоодержувач - будь-яка фізична або юридична особа, яка здійснює приймання вантажів, оформлення товарно-транспортних документів та розвантаження транспортних засобів у встановленому порядку.

Варта митна - спеціальні підрозділи митних органів, призначені для боротьби з порушеннями митних правил, охорони територій, будівель, споруд та приміщень митних органів, охорони та супроводження товарів і транспортних засобів, забезпечення охорони зон митного контролю.

Вартість товарів митна - заявлена декларантом або визначена митним органом вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України, яка обчислюється на момент перетинання товарами митного кордону України відповідно до положень Митного кодексу України.

Ввезення (вивезення) тимчасове — митний режим, відповідно до якого товари можуть ввозитися на митну територію України чи вивозитися за межі митної території України з обов´язковим наступним поверненням цих товарів без будь-яких змін, крім природного зношення чи втрат за нормальних умов транспортування.

Ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію України, вивезення товарів і транспортних засобів за межі митної території України - сукупність дій, пов´язаних із переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України у відповідному напрямку.

Вибір права — право учасників правовідносин визначити, право якої держави підлягає застосуванню до правовідносин з іноземним елементом.

Вигода упущена - доход або прибуток, який міг би одержати суб´єкт зовнішньоекономічної діяльності в разі здійснення цієї операції і який він не одержав внаслідок дії обставин, що не залежать від нього, якщо розмір його передбачуваного доходу або прибутку можна обгрунтувати.

Вид зовнішньоекономічної діяльності - це сукупність господарських зв´язків у зовнішньоекономічній сфері, об´єднаних однією ознакою.

Визнання рішення іноземного суду - поширення законної сили рішення іноземного суду на територію України в порядку, встановленому законом України.

Виконавець - суб´єкт господарської діяльності, який здійснює операції з давальницькою сировиною.

Виконавець (співвиконавець) злочину - особа, яка у співучасті з іншими суб´єктами злочину безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила злочин, передбачений Кримінальним кодексом України.

Виконання рішення іноземного суду - застосування засобів примусового виконання рішення іноземного суду в Україні в порядку, передбаченому законом України.

Вина — усвідомлення (передбачення) особою недопустимості протиправної поведінки і можливості настання пов´язаних з поведінкою результатів.

Винність — прояв волі і свідомості партнера за договором, його психічного ставлення до відповідного вчинку і його наслідків.

Відмова на користь держави - митний режим, відповідно до якого власник відмовляється від товарів, що перебувають під митним контролем, без будь-яких умов на свою користь.

Відносини правові - суспільні відносини, врегульовані нормами права, суб´єкти яких є носіями прав і юридичних обов´язків.

Відносини приватноправові - відносини, які грунтуються на засадах юридичної рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності, суб´єктами яких є фізичні та юридичні особи.

Відповідальність - засіб захисту інтересів фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування; реакція держави на вчинене правопорушення.

Відповідальність адміністративна - юридична відповідальність, яка наступає за вчинення адміністративного проступку.

Відповідальність кримінальна - юридична відповідальність, яка наступає за вчинення суспільно-небезпечного діяння, який містить склад злочину, передбачений Кримінальним кодексом України.

Відповідальність майнова - юридична відповідальність, яка застосовується у формі матеріального відшкодування прямих, побічних збитків, упущеної вигоди, матеріального відшкодування моральної шкоди, а також майнових санкцій.

Відповідальність позадоговірна (або не договірна) - відповідальність, що настає за вчинення протиправних дій однією особою щодо іншої за відсутності між ними договору або незалежно від наявних між ними договірних відносин.

Відсилання до права третьої держави — відсилання колізійної норми права іноземної держави, визначеної відповідно до закону, до права третьої держави.

Відсилання зворотне - повторне відсилання колізійної норми права іноземної держави до правопорядку держави, колізійна норма якого відіслала до даного іноземного правопорядку.

Вчинки юридичні - дії, які безпосередньо не спрямовані

на досягнення правового результату, але викликають його незалежно від усвідомлення чи не усвідомлення суб´єктом, який їх вчинив, їх можливого правового наслідку. Вчинок — дія чи бездіяльність.

Громадяни - фізичні особи: громадяни України, іноземці, особи без громадянства.

Група товарна — група однорідних товарів за гармонізованою системою опису та кодування товарів.

Декларант - юридична чи фізична особа, яка здійснює декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

Декларація митна - письмова заява встановленої форми, яка подається митному органу і містить відомості щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, необхідні для їх митного оформлення або переоформлення.

Декларація митна вантажна (вантажно-митна декларація) — письмова заява встановленої форми, що подається митному органу і містить відомості про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, митний режим, у який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування податків, зборів та інших платежів.

Декларація митної вартості - заява особи митному органу за встановленою формою відомостей щодо митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України чи по відношенню до яких змінюється митний режим.

Демпінг — ввезення на митну територію країни імпорту товару за ціною, нижчою від порівнянної ціни на подібний товар у країні експорту, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику подібного товару.

Депозитарій - держава, міжнародна організація або її головна виконавча посадова особа, якій здається на зберігання оригінал міжнародного договору і яка виконує стосовно цього договору функції, передбачені міжнародним правом.

Депозити імпортні попередні — внесення суб´єктами зовнішньоекономічної діяльності на безпроцентні рахунки у банках, які обслуговують їх на території України, на період від моменту набрання договорами (контрактами), що ними укладаються, юридичної сили до моменту проходження товарами, що поставляються згідно із зазначеними договорами (контрактами), через митний кордон України або передачі товарів іноземними суб´єктами господарської діяльності на території України, грошових коштів у валюті договору (контракту) в сумі, визначеній у встановлених процентах до вартості відповідного договору (контракту).

Держатель книжки МДП - юридична або фізична особа, яка допущена до виконання перевезень на умовах Конвенції МДП у порядку, передбаченому національним законодавством країни, де зареєстрований перевізник, і яка придбала право користування книжкою МДП у гарантійному об´єднанні, реквізити якого зазначено в розділі 3 титульної сторінки книжки МДП.

ДІЇ - юридичні факти, що підтверджують результат діяльності і волевиявлення суб´єкта автотранспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.

Дії правомірні - дії, що відповідають вимогам законодавства та умовам автотранспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.

Дії неправомірні - дії або бездіяльність, що не відповідають вимогам законодавства, порушують транспортно-правові норми, а також умови надання послуг в сфері автотранспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.

Діяльність господарська - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов´язана з виробництвом і обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

Діяльність зовнішньоекономічна - діяльність суб´єктів господарської діяльності України та іноземних суб´єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що мають місце як на території України, так і за її межами.

Діяльність підприємницька (господарська) спільна - діяльність, що базується на співробітництві між суб´єктами господарської діяльності України та іноземними суб´єктами господарської діяльності і на спільному розподілі результатів та ризиків від її здійснення.

Діяльність транспортно-експедиторська - підприємницька діяльність із надання транспортно-експедиторських послуг з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів.

Договір (контракт) зовнішньоекономічний - матеріально оформлена угода двох або більше суб´єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов´язків у зовнішньоекономічній діяльності.

Договір про перевезення вантажів - двостороння угода між перевізником, вантажовідправником чи вантажоодержувачем, що є юридичним документом, яким регламентуються обсяг, термін та умови перевезення вантажів, права, обов´язки та відповідальність сторін щодо їх додержання.

Договір України міжнародний - укладений у письмовій формі з іноземною державою або іншим суб´єктом міжнародного права, який регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов´язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).

Дозвіл на здійснення міжнародних перевезень автомобільним транспортом - документ, що видається уповноваженими органами договірних сторін міжнародним автомобільним перевізникам для в´їзду, транзитного проїзду через територію договірних сторін, а також здійснення інших видів перевезень, передбачених законодавством.

Документація транзиту товарів - міжнародна автомобільна накладна (CMR), рахунок-фактура (invoice) або інший документ, у якому зазначено вартість товару; пакувальний лист (специфікація); книжка міжнародного дорожнього перевезення (книжка МДП) (Carnet TIR) або вантажна митна декларація (ВМД).

Документи платіжні та інші цінні папери — акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи, виражені у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах.

Дорожній лист - документ установленого зразка для визначення та обліку роботи транспортного засобу.

"D" - терміни — продавець відповідає за прибуття товару в узгоджене місце чи пункт призначення на кордоні чи то всередині країни імпорту.

Експедитор (транспортний експедитор) — суб´єкт господарювання, який за дорученням клієнта та за його рахунок виконує або організовує виконання транспортно-експедиторських послуг, визначених договором транспортного експедирування.

Експорт - митний режим, відповідно до якого товари вивозяться за межі митної території України для вільного обігу без зобов´язання про їх повернення на цю територію та без встановлення умов їх використання за межами митної території України.

Експорт (експорт товарів^ - продаж товарів українськими суб´єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб´єктам господарської діяльності (в тому числі з оплатою в не грошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів.

Експорт (імпорт) капіталу - вивезення за межі України (ввезення з-за меж України) капіталу у будь-якій формі (валютних коштів, продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав) з метою одержання прибутків від виробничої та інших форм господарської діяльності.

Експрес-перевізник - транспортна або транспортно-експедиційна компанія, створена відповідно до чинного законодавства України, що здійснює прискорене перевезення міжнародних вантажів та має всесвітню мережу з системою центральних та регіональних сортувальних станцій, комп´ютерну мережу відстеження проходження таких вантажів протягом усього часу доставки від відправника до одержувача.

Елемент іноземний - ознака, яка характеризує приватноправові відносини, що регулюються законодавством, та виявляється в одній або кількох з таких форм: хоча б один учасник правовідносин є іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною особою; об´єкт правовідносин знаходиться на території іноземної держави; юридичний факт, який впливає на виникнення, зміну або припинення правовідносин, мав чи має місце на території іноземної держави.

Експедитор з перевезення вантажів - працівник, який забезпечує виконання комплексу операцій транспортно-експедиторського обслуговування під час перевезення вантажів.

"Е" - термін - покладає на продавця мінімальні зобов´язання: продавець повинен лише надати товар у розпорядження покупця в узгодженому місці - звичайно на власних площах продавця.

Єврорегіон - організаційна форма співробітництва адміністративно-територіальних одиниць європейських держав, що здійснюється відповідно до дво- або багатосторонніх угод про транскордонне співробітництво.

Забезпечення митне — одноразові номерні запірно-пломбувальні пристрої, печатки, штампи, голографічні мітки та інші засоби ідентифікації, що використовуються митними органами для відображення та закріплення результатів митного контролю та митного оформлення.

Закон - акт законодавчого органу держави, що регулює найважливіші відносини, відображає волю й інтереси більшості, має вищу юридичну силу щодо інших нормативних актів та приймається в особливому порядку.

Закони адміністративні - закони, що регулюють відносини, які складаються у сфері управлінської діяльності державних органів, та визначають діяння, що визнаються адміністративними правопорушеннями, та стягнення, які застосовуються до осіб, які їх скоїли.

Закони господарські - закони, що регулюють господарські відносини, які виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб´єктами господарювання, а також між цими суб´єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Закони кримінальні - закони, що визначають діяння, які визнаються злочинами, і міри покарання, які застосовуються до осіб, що їх скоїли.

Закони цивільні - закони, що регулюють особисті майнові й немайнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

Законність - суспільно-політичний режим неухильного здійснення законів та інших нормативних актив усіма суб´єктами суспільних відносин.

Замах на злочин - вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі.

Замовлення на перевезення вантажів - документ, який подає вантажовідправник перевізникові на доставляння обумовленої партії вантажів в узгоджені терміни.

Замовник - суб´єкт господарської діяльності, який надає давальницьку сировину для вироблення готової продукції.

Засоби транзиту - механічні засоби, контейнери, що використовуються учасниками транзиту для надання (виконання) транзитних послуг (робіт).

Засоби транспортні - будь-які засоби авіаційного, водного, залізничного, автомобільного транспорту, що використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України.

Застереження - одностороння письмова заява, зроблена при підписанні, ратифікації, затвердженні, прийнятті міжнародного договору або приєднанні до нього, якою висловлюється бажання виключити або змінити юридичну дію певних положень договору щодо їхнього застосування до України.

Заява - односторонній акт, яким сторони міжнародного договору висловлюють своє тлумачення або розуміння його положень і з якого для них не випливають міжнародно-правові наслідки.

Збитки - витрати, зроблені управневою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнева сторона одержала б у разі належного виконання зобов´язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Звичай - правило поведінки, яке склалося давно, систематично застосовується, хоч і не вимагає своєї певної фіксації у певній правовій формі.

Зв´язки зовнішньоекономічні - торговельні, виробничі, науково-технічні, валютні, кредитні, транспортні, інвестиційні

та інші економічні зв´язки держави, що відбуваються в зовнішньоекономічній сфері.

Злочин - передбачене Кримінальним кодексом України суспільно-небезпечне винне діяння (дія чи бездіяльність), вчинене суб´єктом злочину.

Знищення або руйнування - митний режим, відповідно до якого товари, ввезені на митну територію України, знищуються під митним контролем чи приводяться у стан, який виключає їх використання, без справляння податків, установлених на імпорт, а також без застосування заходів нетарифного регулювання до товарів, що знищуються або руйнуються.

Зобов´язання господарсько-договірне - зобов´язання, що виникає між суб´єктами господарювання, в силу якого один суб´єкт (зобов´язана сторона) зобов´язаний вчинити певну дію господарського характеру на користь іншого суб´єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо) або утриматися від певних дій, а інший суб´єкт (управнева сторона) має право вимагати від зобов´язаної сторони виконання ЇЇ обов´язку.

Зона митного контролю - місце, визначене митними органами в пунктах пропуску через митний кордон України або в інших місцях митної території України, в межах якого митні органи здійснюють митні процедури.

Зона спеціальна економічна - територія, в межах якої відповідним законом України встановлюється і діє спеціальний правовий режим господарської діяльності та спеціальний порядок застосування і дії законодавства України.

Зона спеціальна митна - митний режим, відповідно до якого до товарів, які ввозяться на території відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон із-за меж митної території України, а також до товарів, які вивозяться з територій зазначених зон за межі митної території України, не застосовуються заходи тарифного і нетарифного регулювання, якщо інше не передбачено законом.

Зона спрощеного митного контролю - частина зони митного контролю з належним технічним та інформаційним обладнанням для здійснення контролю у спрощеному порядку.

Зупинення дії - перерва дії міжнародного договору протягом певного проміжку часу.

Ідентифікація товарів, транспортних засобів, приміщень та інших місць під час здійснення митного контролю - накладення митних забезпечень: одноразових номерних запірно-пломбувальних пристроїв, печаток, голографічних міток, нанесення цифрового, літерного чи іншого маркування, ідентифікаційних знаків, проставлення штампів, взяття проб і зразків, складання опису товарів і транспортних засобів, креслень, масштабних зображень, виготовлення фотографій, ілюстрацій, використання товаросупровідної документації тощо.

Імпорт — митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень.

Імпорт зростаючий - здійснення імпорту в обсягах та/або за умов, що заподіюють значну шкоду або створюють загрозу заподіяння значної шкоди українським виробникам відповідних товарів.

Імпорт (імпорт товарів) - купівля (у тому числі з оплатою в не грошовій формі) українськими суб´єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб´єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами.

Інвестиції іноземні - всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються іноземними суб´єктами господарської діяльності в Україні, в результаті чого утворюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.

Інвестори іноземні - суб´єкти, які провадять інвестиційну діяльність на території України, а саме: юридичні особи, створені відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України; фізичні особи - іноземні, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені у дієздатності; іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації; інші іноземні суб´єкти інвестиційної діяльності, які визнаються такими відповідно до законодавства України.

Інкотермс - єдиний набір міжнародних правил для тлумачення найбільш уживаних торговельних термінів у зовнішній торгівлі, пов´язаних з правами та обов´язками сторін договору купівлі-продажу відносно поставки товарів.

Кваліфікація правова - визначення права, що підлягає застосуванню до правовідносин з іноземним елементом.

Квота експортна (імпортна) - граничний обсяг певної категорії товарів, який дозволено експортувати з території України (імпортувати на територію України) протягом встановленого строку та який визначається у натуральних чи вартісних одиницях.

Квоти антидемпінгові - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об´єктом антидемпінгового розслідування та/або антидемпінгових заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях виміру.

Квоти компенсаційні - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об´єктом антисубсидиційного розслідування та/або компенсаційних заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях виміру.

Квоти (контингенти) глобальні - квоти, що встановлюються по товару (товарах) без зазначення конкретних країн

(груп країн), куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується.

Квоти (контингенти) групові - квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням групи країн, куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується.

Квоти (контингенти) індивідуальні - квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням конкретної країни, куди товар (товари) може експортуватись або з якої він (вони) може імпортуватись.

Квоти спеціальні - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об´єктом спеціального розслідування та/або спеціальних заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях виміру.

Класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності українська (Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності - УКТ ЗЕД) - класифікація, в якій товари систематизовано за розділами, групами, товарними позиціями, товарними підпозиціями, найменування і цифрові коди яких уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодування товарів.

Клієнт — споживач послуг експедитора (юридична або фізична особа), який за договором транспортного експедирування самостійно або через представника, що діє від його імені, доручає експедитору виконати чи організувати або забезпечити виконання визначених договором транспортного експедирування послуг та оплачує їх, включаючи плату експедитору.

Кодекс — систематизований законодавчий акт, в якому комплексно викладено норми права щодо окремих галузей чинного законодавства.

Колізія - суперечність між окремими законами та нормативними актами однієї країни або законами різних країн.

Конвенція міжнародна — міжнародна угода, заключена між державами у письмовій формі і яка регулюється нормами міжнародного права.

Контроль митний - сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї компетенції з метою забезпечення додержання норм Митного кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.

Контроль транзитних вантажів - діяльність спеціально уповноважених органів виконавчої влади та їх службових осіб у пунктах пропуску через державний кордон України по перевірці відповідності транзитних вантажів і транспортних засобів транзиту вимогам митного, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного, екологічного та інших видів контролю, що встановлюються виключно законами та міжнародним договорами України.

Кооперація міжнародна - взаємодія двох або більше суб´єктів господарської діяльності, серед яких хоча б один с іноземним, при якій здійснюється спільна розробка або спільне виробництво, спільна реалізація кінцевої продукції та інших товарів на основі спеціалізації у виробництві проміжної продукції (деталей, вузлів, матеріалів, а також устаткування, що використовується у комплексних поставках) або спеціалізації на окремих технологічних стадіях (функціях) науково-дослідних робіт, виробництва та реалізації з координацією відповідних програм господарської діяльності.

Кордон України митний (митний коридор України) - межі митної території України.

Кошти валютні - валютні цінності: іноземна валюта готівкою; платіжні документи (чеки, векселі, тратти, депозитні сертифікати, акредитиви та інші) в іноземній валюті; цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі та інші) в іноземній валюті; золото та інші дорогоцінні метали у вигляді зливків, пластин та монет, а також сертифікати, облігації, варанти та інші цінні папери, номінал яких виражено у золоті, дорогоцінні камені.

Країна походження товару - країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митний кодексом України.

Ліцензія антидемпінгова - належним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару (товарів), який є об´єктом антидемпінгового розслідування та/або антидемпінгових заходів.

Ліцензія відкрита (індивідуальна) - дозвіл на експорт (імпорт) товару протягом певного періоду часу (але не менше одного місяця) з визначенням його загального обсягу.

Ліцензія генеральна - відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції по певному товару (товарах) та/або з певною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму ліцензування по цьому товару (товарах).

Ліцензія експортна (імпортна) - належним чином оформлене право на експорт (імпорт) протягом встановленого строку певних товарів або валютних коштів з метою інвестицій та кредитування.

Ліцензія компенсаційна — належним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару (товарів), який є об´єктом антисубсидиційного розслідування та/або компенсаційних заходів.

Ліцензія разова (індивідуальна) - разовий дозвіл, що має іменний характер і видається для здійснення кожної окремої операції конкретним суб´єктам зовнішньоекономічної діяльності на період не менший, ніж той, що є необхідним для здійснення експортної (імпортної1) операції.

Ліцензія спеціальна - належним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару (товарів), який є об´єктом спеціального розслідування та/або спеціальних заходів.

Ліцензування зовнішньоекономічних операцій - комплекс дій органу виконавчої влади з надання дозволу на здійснення суб´єктом зовнішньоекономічної діяльності експорту (імпорту) товарів.

Ліцензування автоматичне - комплекс дій органу виконавчої влади з надання суб´єкту зовнішньоекономічної діяльності дозволу на здійснення протягом визначеного періоду експорту (імпорту) товарів, щодо яких не встановлюються квоти (кількісні або інші обмеження).

Ліцензування неавтоматичне - комплекс дій органу виконавчої влади з надання суб´єкту зовнішньоекономічної діяльності дозволу на здійснення протягом визначеного періоду експорту (імпорту) товарів, щодо яких встановлюються певні квоти (кількісні або інші обмеження).

Магазин безмитної торгівлі - митний режим, відповідно до якого товари, а також супутні товарам роботи, не призначені для споживання на митній території України, знаходяться та реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні України, відкритих для міжнародного сполучення, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України, без справляння мита, податків, установлених на експорт та імпорт таких товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання.

Маркування - потрібні написи, зображення та умовні позначки, вміщені на упаковці, біржах або самому товарі, який відвантажується для належного перевезення та здачі вантажу ^одержувачу.

Маршрут міжнародний автобусний - автобусний маршрут, який перетинає державний кордон України.

Метали банківські - золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.

Митниця - митний орган, який безпосередньо забезпечує виконання законодавства України з питань митної справи, справляння податків і зборів та виконання інших завдань, покладених на митну службу України.

Митниця проміжна - будь-який митний орган, де здійснюється часткове довантаження, розвантаження, перевантаження товарів або інші операції з товарами, пов´язані з необхідністю зміни транспортного засобу, митного режиму, усунення загрози псування вантажу тощо.

Митниця регіональна - митний орган, який на території закріпленого за ним регіону в межах своєї компетенції здійснює митну справу та забезпечує комплексний контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи, керівництво і координацію діяльності підпорядкованих йому митниць та спеціалізованих митних установ і організацій.

Мито та збори ввізне або вивізне - мито митниці та всі інші мита, податки, збори та інші суми, що справляються при ввезенні або вивезенні чи у зв´язку із ввезенням або вивезенням вантажів, але виключаючи суми та збори, обмежені за величиною до приблизної вартості наданих послуг.

Місце знаходження постійне - місцезнаходження офіційно зареєстрованого головного органу управління (контори) суб´єкта господарської (зовнішньоекономічної) діяльності.

Місце проживання постійне - місце проживання на території якої-небудь держави не менше одного року фізичної особи, яка не має постійного місця проживання на території інших держав і має намір проживати на території цієї держави протягом необмеженого строку, не обмежуючи таке проживання певною метою, і за умови, що таке проживання не є наслідком виконання цією особою службових обов´язків або зобов´язань за договором (контрактом).

Момент здійснення експортного (імпортного) контракту — момент, на який здійснено всі обов´язки за зазначеним контрактом, включаючи оформлення векселів (тратт) або укладення кредитних угод.

Момент здійснення експорту (імпорту) - момент перетину товаром митного кордону України або переходу права власності на зазначений товар, що експортується чи імпортується, від продавця до покупця.

Нерезиденти - громадяни, які мають постійне місце проживання за межами України, в тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України; юридичні особи, суб´єкта підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші суб´єкти підприємницької діяльності з участю юридичних осіб та інших суб´єктів підприємницької діяльності України; розташовані на території України дипломатичні представництва, консульські установи, торговельні та інші офіційні представництва іноземних держав, міжнародні організації та їх філії, що мають дипломатичні привілеї та імунітет, а також представництва інших іноземних організацій і фірм, які не здійснюють підприємницьку діяльність відповідно до законодавства України.

Норма колізійна - норма, що визначає право якої держави може бути застосоване до правовідносин з іноземним елементом.

Норми адміністративні правові - норми, які регулюють суспільні відносини, що виникають в результаті управлінської діяльності державних органів.

Норми екологічні правові - норми, які врегульовують відносини, які складаються в процесі природокористування.

Норми конституційні правові - сукупність норм, за допомогою яких врегульовуються відносини, які складаються в процесі організації та здійснення державної влади.

Норми з праці правові - норми, які врегульовують відносини, в які вступають особи з приводу праці.

Норми кримінальні правові - норми, які визначають діяння, що визнаються злочинами, і міри покарання, які застосовуються до осіб, що їх скоїли.

Норми права - загальнообов´язкові формально визначені правила поведінки, які встановлюються і охороняються компетентними органами світової спільноти або держави.

Норми цивільні правові - норми, які регулюють майнові й особисті немайнові відносини.

Обіг вільний — розпорядження товарами, пропущеними через митний кордон України без митного контролю.

Облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, - реєстрація митним органом зазначених товарів і транспортних засобів з метою здійснення їх митного контролю.

Обставини форс-мажорні - непередбачені та непереборні події, що відбуваються незалежно від волі і бажання замовника або виконавця (війна, блокада, страйк, пожежа, аварія, паводок, замерзання моря, закриття морських проток, які трапляються на звичайному морському шляху між портами відвантаження і вивантаження, інше стихійне лихо, заборона експорту (імпорту), валютні обмеження або інші обмеження прав власності на сировину чи готову продукцію, у тому числі на їх переміщення, прийняті державою або відповідним державним органом тощо) і призводять до порушення умов укладених контрактів та законодавчих актів.

Обхід закону — застосування до правовідносин з іноземним елементом права іншого, ніж право, передбачене відповідним законодавством.

Операції валютні - операції, пов´язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України; операції, пов´язані з використанням валютних цінностей в міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов´язань, предметом яких є валютні цінності; операції, пов´язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей.

Операції попередні - дії, що виконуються до початку митного оформлення товарів і транспортних засобів.

Операції посередницькі - операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення та інших).

Операція з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах - операція з перероблення (оброблення, збагачення чи використання) давальницької сировини в результаті технологічного процесу із зміною коду по УКТ ЗЕД (незалежно від кількості виконавців), а також етапів (операцій з перероблення цієї сировини) з метою отримання готової продукції за відповідну плату.

Операція товарообмінна (бартерна) у галузі зовнішньоекономічної діяльності - один з видів експортно-імпортних операцій, оформлених бартерним договором або договором із змішаною формою оплати, яким часткова оплата експортних (імпортних) поставок передбачена в натуральній формі, між суб´єктом зовнішньоекономічної діяльності України та іноземним суб´єктом господарської діяльності, що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами, роботами, послугами у будь-якому поєднанні, не опосередкований рухом коштів у готівковій або безготівковій формі.

Опитування громадян та посадових осіб підприємств при здійсненні митного контролю усне - отримання посадовою особою митного органу інформації, що має значення для здійснення митного контролю, від осіб, які володіють такою інформацією.

Органи митні - спеціально уповноважені органи виконавчої влади в галузі митної справи, на які відповідно до Митного кодексу та інших законів України покладено безпосереднє здійснення митної справи.

Органи місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю - місцеві Ради та їх виконавчі органи; територіальні підрозділи (відділення) органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Організації господарські - організації, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу України, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

Особа митного органу посадова - працівник митного органу (регіональної митниці, митниці), на якого Митним кодексом та іншими законами України покладено безпосереднє здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів.

Особа уповноважена - особа, яка на підставі лої опору або належно оформленого доручення, виданого власником товарів і транспортних засобів, наділена правом вчиняти дії, пов´язані з пред´явленням цих товарів і транспортних засобів митним органам для митного контролю та митного оформлення при переміщенні їх через митний кордон України, або іншим чином розпоряджатися зазначеними товарами і транспортними засобами

Особи - юридичні та фізичні особи.

Особи підприємств посадові керівники та інші працівники підприємств (резиденти та нерезиденти), які в силу постійно або тимчасово виконуваних ними трудових (службових) обов´язків відповідають за виконання вимог, встановлених Митним кодексом, законами та іншими нормативно-правовими актами України, а також міжнародними договорами України з питань митної справи, укладеними в установленому законом порядку.

Особи представництв іноземних держав та міжнародних організацій посадові - акредитовані в Україні глави дипломатичних представництв та члени дипломатичного персоналу, посадові особи консульських установ, представники іноземних держав при міжнародних організаціях, посадові особи міжнародних організацій.

Особи фізичні - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на території України.

Особи юридичні - зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України (підприємства, організації та об´єднання всіх видів, включаючи акціонерні та інші види господарських товариств, асоціації, спілка, концерни, консорціуми, посередницькі та консультаційні фірми, кооперативи, міжнародні об´єднання, організації та інші), в тому числі юридичні особи майно та/або капітал яких є повністю у власності іноземних суб´єктів господарської діяльності.

Оформлення митне - виконання митним органом дій (процедур), які пов´язані із закріпленням результатів митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, і мають юридичне значення для подальшого використання цих товарів і транспортних засобів.

Очищення митне - обов´язок продавця або покупця виконати зобов´язання, пов´язані з проходженням товару через митницю країни експорту або імпорту, який охоплює не тільки оплату мита і всіх інших зборів, але також виконання й оплату будь-яких адміністративних дій, пов´язаних із проходженням товару через митницю та сповіщенням органів влади щодо цього.

Партія товарів - товари та інші предмети, що відправляються на адресу одного одержувача за одним транспортним документом відповідно до транспортних правил, а також товари, що пересилаються за однією поштовою накладною або переміщуються як ручна поклажа однією особою, яка перетинає митний кордон України.

Перевезення автомобільні міжнародні - будь-які автомобільні перевезення з перетином, принаймні, одного кордону.

Перевезення вантажів міжнародне - перевезення вантажів транспортними засобами, зареєстрованими на території Сторін, з перетином кордону принаймні однієї зі Сторін, зокрема перевезення транзитом їхньою територією.

Перевезення пасажирів і вантажів міжнародні - перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом з перетином державного кордону.

Перевезення човникові (маятникові) міжнародні - перевезення, що передбачають прямі та зворотні поїздки груп пасажирів з певного місця відправлення до певного місця призначення.

Перевізник - особа, зареєстрована як суб´єкт підприємницької діяльності, яка в установленому законом порядку, з використанням належних їй або найманих нею транспортних засобів переміщує товари через митний кордон України або здійснює перевезення товарів, що перебувають під митним контролем, між митними органами на території України.

Перевізник митний - підприємство-резидент, яке здійснює перевезення між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем, без застосування при цьому заходів гарантування доставки товарів (вантажів) до митного органу призначення і має ліцензію на право здійснення діяльності митного перевізника, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Перевірка системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, — проведення митними органами на підприємствах дій щодо встановлення відповідності документації про зазначені товари і транспорті засоби вимогам, встановленим Митним кодексом України та іншими законами України.

Переказ валютних коштів за межі України - переказ грошових (валютних) коштів на користь (на рахунок) іноземного суб´єкта господарської діяльності або у банківсько-кредитну установу, що не є суб´єктом господарської діяльності України.

Переміщення товарів через митний кордон України у вантажних відправленнях - переміщення товарів через митний кордон України при здійсненні експортно-імпортних операцій, а також інших операцій, пов´язаних із ввезенням товарів на митну територію України, вивезенням товарів за межі митної території України або переміщенням їх митною територією України транзитом.

Переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних експрес-відправленнях - переміщення товарів та інших предметів, належним чином упакованих, що перевозяться експрес-перевізником будь-яким видом транспорту з метою доставки одержувачу у визначений термін.

Переміщення товарів через митний кордон України у несупроводжуваному багажі - переміщення через митний кордон України товарів, що належать громадянам, окремо від цих громадян або уповноважених ними осіб з оформленням багажних документів.

Переміщення товарів через митний кордон України у ручній поклажі - переміщення через митний кордон України товарів, що належать громадянам, у пасажирських відділеннях (салонах) транспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноважені ними особи, без оформлення багажних документів.

Переміщення товарів через митний кордон України у супроводжуваному багажі - переміщення через митний кордон України товарів, що належать громадянам, у багажних відділеннях транспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноважені ними особи, з оформленням багажних документів.

Переробка за межами митної території України - митний режим, відповідно до якого товари, що перебувають у вільному обігу на митній території України, вивозяться без застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання з метою їх переробки за межами митної території України та наступного повернення в Україну.

Переробка на митній території України - митний режим, відповідно до якого ввезені на митну територію України товари, що походять з інших країн, піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання, за умови вивезення за межі митної території України продуктів переробки відповідно до митного режиму експорту.

Підписання - стадія укладення міжнародного договору або форма надання Україною згоди на обов´язковість для неї міжнародного договору у випадках, передбачених міжнародним договором чи іншою домовленістю сторін.

Підприємства іноземні - підприємства (організації, об´єднання), в статутному фонді яких іноземна інвестиція становить сто відсотків, і які зареєстровані як такі в Україні та мають постійне місце знаходження на її території.

Підприємства національні - підприємства (організації, об´єднання), в статутному фонді яких капітал суб´єктів господарювання України становить сто відсотків, і які зареєстровані як такі в Україні та мають постійне місцезнаходження на її території.

Підприємства спільні - підприємства, які базуються на спільному капіталі суб´єктів господарської діяльності України та іноземних суб´єктів господарської діяльності, на спільному управлінні та на спільному розподілі результатів та ризиків.

Підприємство - будь-яка юридична особа, а також громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи.

Підприємство з іноземними інвестиціями - підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція в статутному фонді якого, за його наявності, становить не менше 10 відсотків.

Підтримка розвитку транскордонного співробітництва державна - сукупність рішень і дій організаційного, правового, фінансового характеру органів державної влади України, спрямованих на реалізацію проектів (програм) транскордонного співробітництва.

Пільги тарифні (тарифні преференції) - пільги, що надаються Україною у процесі реалізації її зовнішньоекономічної політики на умовах взаємності чи в односторонньому порядку щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України, як звільнення від справляння мита, зниження ставок мита або встановлення тарифних квот на ввезення товарів.

Повноваження - документ, яким одній або декільком особам у встановленому законом порядку доручено представляти Україну з метою підготовки тексту міжнародного договору, його прийняття, встановлення його автентичності, підписання міжнародного договору та, у випадках, передбачених міжнародним договором, надання згоди на його обов´язковість для України.

Політика зовнішньоекономічна - система принципів та напрямів діяльності держави у сфері забезпечення економічних інтересів і безпеки держави та її суб´єктів господарювання з метою всебічного розвитку зовнішньоекономічних відносин з іншими державами на взаємовигідній основі.

Політика митна - система принципів та напрямів діяльності держави у сфері забезпечення своїх економічних інтересів та безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі.

Порушення митних правил - адміністративне правопорушення, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений законодавством України порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України і за які Митним кодексом України передбачена адміністративна відповідальність.

Послуга - вид діяльності, який задовольняє певну людську потребу, може мати або не мати матеріальну форму, тісно пов´язаний з виробництвом товарів або повністю самостійно оформлений.

Послуга з перевезення пасажирів чи вантажів - перевезення пасажирів чи вантажів транспортними засобами на договірних умовах із замовником послуги за плату.

Послуга транспортна — перевезення вантажів та комплекс допоміжних операцій, що пов´язані з доставкою вантажів автомобільним транспортом.

Послуга транспортно-експедиторська - робота, що безпосередньо пов´язана з організацією та забезпеченням перевезень експортного, імпортного, транзитного або іншого вантажу за договором транспортного експедирування.

Послуги (роботи) транзитні - безпосередньо пов´язана з транзитом вантажів підприємницька діяльність учасників транзиту, що здійснюється в межах договорів (контрактів) перевезення, транспортного експедирування, доручення, агентських угод тощо.

Пост митний — структурний підрозділ регіональної митниці, який безпосередньо здійснює митний контроль та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

Поставка - виконання продавцем своїх зобов´язань щодо доставки товару, а покупцем - отримання товару.

Правила митні - встановлений законодавством України порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

Правовідносини транспортні - врегульовані міжнародними нормами права, відображеними у національному законодавстві, суспільні відносини, що уособлюють у собі діяльність національного та іноземного суб´єкта господарювання і юридичні наслідки їх поведінки.

Правопорушення - соціально небезпечне або шкідливе, протиправне, винне діяння деліктоздатного суб´єкта, яке передбачено чинним законодавством і за яке встановлена юридична відповідальність.

Правопорушення адміністративне правопорушення, яке посягає на відносини у сфері державного управління.

Правопорушення дисциплінарне - правопорушення , яке заподіює шкоду внутрішньому порядку на підприємствах, в організаціях, установах.

Правопорушення конституційне - правопорушення, яке завдає шкоди конституційному ладу.

Правопорушення цивільне - правопорушення, яке завдає шкоди майновим і пов´язаним із ним немайновим інтересам.

Практика ділова обмежувальна - здійснення індивідуальних або колективних заходів, спрямованих на обмеження конкуренції та монополізацію виробництва, розподілу, обміну, споживання товарів і одержання надприбутків.

Предмети - особисті речі, товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що переміщуються через митний кордон України.

Представництво іноземної фірми акредитована в установленому законодавством порядку в Україні особа, яка на підставі відповідних належним чином оформлених повноважень представляє в Україні інтереси юридичної особи - нерезидента.

Прецедент - рішення державного органу (посадовця) з конкретної справи, якому надається загальнообов´язкове значення при розгляді усіх наступних аналогічних справ.

Припинення дії - втрата міжнародним договором своєї сили за умов, визначених самим міжнародним договором, або за вольовим рішенням сторін (денонсація, вихід з договору).

Програма розвитку транскордонного співробітництва державна - комплекс заходів органів державної влади України, спрямованих на розвиток транскордонного співробітництва, які здійснюються з використанням коштів Державного бюджету України.

Продукція готова - продукція (товар), вироблена з використанням давальницької сировини (крім тієї частини, то використовується для проведення розрахунків за її переробку) і визначена як кінцева у контракті між замовником і виконавцем.

Проекти (програми) транскордонного співробітництва -

комплекс заходів суб´єктів та учасників транскордонного співробітництва України, спрямованих на розвиток транскордонного співробітництва.

Пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України - дозвіл митного органу на переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України з урахуванням заявленої мети такого переміщення після проведення митних процедур.

Проступок - протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено юридичну відповідальність.

Процедури спеціальні імпортні - процедури міжнародних торгів або аналогічних їм процедур, режим попередніх імпортних депозитів, що вносяться у банки.

Процедури митні - операції, пов´язані із здійсненням митного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України, митного оформлення цих товарів і транспортних засобів, а також із справлянням передбачених законом податків і зборів.

Регулювання автотранспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності правове - сукупність норм різної галузевої та підгалузевої належності, що включають норми національного та міжнародного права, які регулюють відносини, що складаються в цій сфері.

Регулювання митне - регулювання питань, пов´язаних із встановленням мит та митних зборів, процедурами митного контролю, організацією діяльності органів митного контролю України.

Реекспорт - митний режим, відповідно до якого товари, що походять з інших країн, не пізніше ніж у встановлений законодавством строк з моменту їх ввезення на митну територію України вивозяться з цієї території в режимі експорту.

Реекспорт (реекспорт товарів) - продаж іноземним суб´єктам господарської діяльності та вивезення за межі України товарів, що були раніше імпортовані на територію України.

Режим митний - сукупність норм, встановлених законами України з питань митної справи, що залежно від заявленої мети переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України визначають порядок такого переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються.

Режим найбільшого сприяння для іноземних суб´єктів господарської діяльності - правовий режим, який означає, І що іноземні суб´єкти господарської діяльності мають обсяг прав, преференцій та пільг щодо мит, податків та зборів, якими користується та/або буде користуватися іноземний суб´єкт господарської діяльності будь-якої іншої держави, якій надано згаданий режим, за винятком випадків, коли зазначені мита, податки, збори та пільги по них встановлюються в рамках спеціального режиму.

Режим національний для іноземних суб´єктів господарської діяльності - правовий режим, який означає, що іноземні суб´єкти господарської діяльності мають обсяг прав та і обов´язків не менший, ніж суб´єкти господарської діяльності України.

Режим спеціальний для іноземних суб´єктів господарської діяльності - правовий режим, який застосовується до територій спеціальних економічних зон, а також до територій митних союзів, до яких входить України, і в разі встановлення будь-якого спеціального режиму згідно з міжнародними договорами за участю України.

Резиденти - громадяни, які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном; юридичні особи, суб´єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України, з місцезнаходженням на її території; дипломатичні представництва, консульські установи, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет, а також філії і представництва підприємств-резидентів за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності.

Реімпорт — митний режим, відповідно до якого товари, що походять з інших країн, не пізніше ніж у встановлений законодавством строк з моменту їх ввезення на митну територію України вивозяться з цієї території в режимі експорту.

Рішення іноземного суду - рішення іноземних судів у цивільних, трудових, сімейних справах, вироки іноземних судів у кримінальних справах у частині, що стосується конфіскації майна та відшкодування шкоди потерпілим, а також рішення іноземних арбітражів та акти інших органів іноземних держав, до компетенції яких належить розгляд цивільних, трудових, сімейних справ, що набрали законної сили і підлягають визнанню та виконанню на території України відповідно до міжнародних договорів України.

Санкції адміністративно-господарські - заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб´єкта господарювання та ліквідацію його наслідків.

Санкції господарські - заходи впливу на правопорушника, в результаті застосування яких для нього настають несприятливі економічні та/або правові наслідки.

Санкції оперативно-господарські - заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або попередження повторення порушень зобов´язання, що використовуються самими сторонами зобов´язання в односторонньому порядку.

Санкція - частина правової норми, в якій зазначаються заходи державного примусу у разі порушення диспозиції.

Сертифікат відповідності — документ, який підтверджує, що продукція, системи якості, системи управління якістю, системи управління довкіллям, персонал відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документа, визначеного законодавством.

Сертифікат ветеринарний (санітарний) міжнародний – документ, виданий офіційним лікарем ветеринарної медицини країни-експортера для підтвердження стану здоров´я тварин і факту проведення вакцинації та діагностичних досліджень, якості та безпеки продукції тваринного походження, інших підконтрольних службі ветеринарної медицини об´єктів і місцевості їх походження.

Сертифікат зважування вантажних транспортних засобів (сертифікат) міжнародний - документ, що містить достовірні дані про вагові параметри транспортного засобу та видається станцією зважування, уповноваженою компетентними органами сторін.

Сертифікат карантинний - документ, який видається органами Державної служби з карантину рослин України та засвідчує карантинний стан об´єктів регулювання, що вивозяться та/або ввозяться у карантинну зону, транспортуються територією України.

Сертифікат санітарно-епідеміологічний (гігієнічний сертифікат) - разовий документ суворої звітності, виданий органами, установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби, що підтверджує безпеку для здоров´я та життя людини окремих видів товарів широкого вжитку (харчових продуктів і напоїв, парфумерно-косметичних виробів, товарів дитячого асортименту, виробів побутового призначення тощо) на підставі результатів, проведених санітарно-хімічних, токсикологічних, фізико-хімічних, радіологічних, мікробіологічних та інших досліджень.

Сертифікат фітосанітарний - сертифікат, що засвідчує фітосанітарний стан об´єктів регулювання.

Сировина давальницька - сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським замовником для використання у виробленні готової продукції.

Система права - внутрішня організація чинних правових норм конкретної держави, яка передбачає наявність та певне взаєморозташування складових частин права, тобто поділ його на норми, галузі, інститути.

Склад митний - митний режим, відповідно до якого ввезені з-за меж митної території України товари зберігаються під митним контролем без справляння податків і зборів і без застосування до них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень у період зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем після митного оформлення митними органами до фактичного їх вивезення за межі митної території України.

Склади митних органів - приміщення, резервуари, криті та відкриті майданчики, які належать митним органам або використовуються ними і спеціально обладнані для зберігання товарів.

Склади тимчасового зберігання відкритого типу - склади, які призначаються для використання будь-якими особами.

Склади тимчасового зберігання закритого типу - склади, які призначаються виключно для зберігання власником складу товарів, що належать йому.

Служба України митна (митна служба України) - єдина загальнодержавна система, яка складається з митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій.

Список А - список заразних хвороб тварин, що швидко поширюються та можуть призвести до важких соціально-економічних наслідків або становити загрозу для здоров´я людей і негативно впливати на національну безпеку та міжнародну торгівлю, який визначається Міжнародним епізоотичним бюро.

Список А1 - перелік карантинних організмів, відсутніх у державах-членах Європейської та Середземноморської організації захисту рослин (ЄОЗР).

Список А2 - перелік карантинних організмів, наявних щонайменше в одній державі-члені ЄОЗР, але не поширених, що офіційно контролюється (локалізується).

Співробітництво транскордонне - спільні дії, спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади України та територіальними громадянами, відповідними органами влади інших держав у межах компетенції, визначеної їх національним законодавством.

Справа митна - порядок переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів, митне регулювання, пов´язане з встановленням та справлянням податків і зборів, процедури митного контролю та оформлення, боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил, спрямовані на реалізацію митної політики України.

Статистика митна - узагальнена та відповідним чином систематизована інформація про переміщення товарів через митний кордон України.

"С"- терміни - вимагають від продавця укласти договір перевезення на звичайних умовах за свій власний рахунок.

Сторона - держава, інший суб´єкт міжнародного права, які погодились на обов´язковість для них договору і для яких договір є чинним. і

Страхування - вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

Стягнення адміністративне - міра відповідальності, яка застосовується з метою виховання суб´єкта, який вчинив адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

Стягувач - будь-яка фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої поставлено рішення іноземного суду і яка звертається з клопотанням про його визнання та виконання на території України.

Суб´єкти господарської діяльності іноземні - суб´єкти господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання за межами України.

Суб´єкти господарювання України - учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов´язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов´язаннями в межах цього майна, передбачених законодавством.

Суб´єкти зовнішньоекономічної діяльності - це:

фізичні особи — громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на території України;

юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України (підприємства, організації та об´єднання всіх видів, включаючи акціонерні та інші види господарських товариств, асоціації, спілки, концерни, консорціуми, торговельні доми, посередницькі та консультаційні фірми, кооперативи, кредитно-фінансові установи, міжнародні об´єднання, організації та інші), в тому числі юридичні особи майно та/або капітал яких повністю у власності іноземних суб´єктів господарської діяльності;

об´єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами згідно з законами України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність;

структурні одиниці іноземних суб´єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами згідно з законами України (філії, відділення тощо), але мають постійне місцезнаходження на території України;

спільні підприємства за участю суб´єктів господарської діяльності України та іноземних суб´єктів господарської діяльності, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України;

інші суб´єкти господарської діяльності, передбачені законами України.

Суб´єкти правових відносин - конкретні учасники (сторони) - юридичні і фізичні особи, які наділені правами та обов´язками, передбаченими правовими нормами.

Суб´єкти правопорушення - осудна дієздатна особа або організація, яка скоїла правопорушення.

Суб´єкти транскордонного співробітництва — територіальні громади, їх представницькі органи, місцеві органи виконавчої влади України, що взаємодіють з територіальними громадами та відповідними органами влади інших держав у межах своєї компетенції, встановленої чинним законодавством та угодами про транскордонне співробітництво.

Судно каботажного плавання - судно, яке без заходу до портів інших держав здійснює каботажні перевезення між портами України, а також судно флоту рибного господарства, яке здійснює рибогосподарську діяльність у межах Азово-Чорноморського басейну.

Сховище (тайник) виготовлене спеціально - сховище, виготовлене з метою незаконного переміщення товарів через митний кордон України, а також обладнані і пристосовані з цією ж метою конструктивні ємності та предмети, які попередньо піддавалися розбиранню, монтажу тощо.

Тариф митний єдиний (Єдиний митний тариф) - встановлює на єдиній митній території України оподаткування митом предметів, що ввозяться на територію України або вивозяться з неї, або переміщуються транзитом по її території.

Територія України митна - територія України, зайнята сушею, територіальне море, внутрішні води і повітряний простір, а також штучні острови, установи і споруди, що створюються у виключній морській економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України.

Товари - будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні цінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, що використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України.

Товари контрафактні - товари, що містять об´єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території призводить до порушення прав власника, що захищаються відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.

Товарно-транспортна документація — комплект юридичних документів, на підставі яких здійснюють облік, приймання, передавання, перевезення, здавання вантажу та взаємні розрахунки між учасниками транспортного процесу.

Транзит - митний режим, відповідно до якого товари і транспортні засоби переміщуються під митним контролем між двома митними органами або в межах зон діяльності одного митного органу без будь-якого використання таких товарів і транспортних засобів на митній території України.

Транзит вантажів - перевезення транспортними засобами транзиту транзитних вантажів під митним контролем через територію України між двома пунктами або в межах одного пункту пропуску через державний кордон України.

Транзит митний внутрішній - переміщення товарів під митним контролем від пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту ввезення на митну територію України - до митного органу, розташованого на митній території України; від митного органу, розташованого на митній території України, до пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту вивезення за межі митної території України; від одного митного органу, розташованого на митній території України, до іншого митного органу, розташованого на митній території України.

Транзит митний прохідний - переміщення товарів під митним контролем від одного пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту ввезення на митну територію України - до іншого пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту вивезення за межі митної території України.

Транзит товарів - переміщення товарів, вироблених за межами України, через територію України без будь-якого використання цих товарів на зазначеній території.

Угода про транскордонне співробітництво - угода між суб´єктами транскордонного співробітництва, яка регламентує правові, організаційні, економічні та інші аспекти цього співробітництва.

Укладення міжнародного договору України - дії щодо підготовки тексту міжнародного договору, його прийняття, встановлення його автентичності, підписання міжнародного договору та надання згоди на його обов´язковість для України.

Учасники транзиту - вантажовласники та суб´єкти підприємницької діяльності (перевізники, порти, станції, експедитори, морські агенти, декларанти та інші), які у встановленому порядку налають (виконують) транзитні послуги (роботи).

Учасники транскордонного співробітництва - юридичні та фізичні особи, громадські організації, що беруть участь у транскордонному співробітництві.

Учасники транспортно-експедиторської діяльності

клієнти, перевізники, експедитори, транспортні агенти, порти, залізничні станції, об´єднання та спеціалізовані підприємства залізничного, авіаційного, автомобільного, річковою та морського транспорту, митні брокери та інші особи, що виконують роботи (надають послуги) при перевезенні вантажів.

Факти юридичні - певні дії чи події, які слугують фактично підставою для виникнення, зміни чи припинення правовідносин.

Форма надання згоди України на обов´язковість для неї міжнародного договору - ратифікація, затвердження, прийняття, приєднання.

"F" - терміни - вимагають від продавця доставки товару для перевезення відповідно до вказівок покупим.

Цінності валютні - грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, у внесках в банківських та інших кредитно-фінансових установах на території України.

Цінності культурні - об´єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.

Шкода моральна - шкода, яку заподіяно особистим немайновим правам суб´єктів зовнішньоекономічної діяльності та яка призвела або може призвести до збитків, що мають матеріальне вираження.

Штраф - грошове стягнення, що накладається на посадових осіб та громадян за адміністративні правопорушення у випадках і розмірах, передбачених законами.

Штрафні санкції-цивільно-господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов´язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов´язання.