Основи зовнішньоекономічної діяльності

7.4. Митні режими щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон

Митні режими щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, запроваджуються відповідно до мети їх переміщення. „Митним Кодексом України" (2002 р.) встановлено 13 видів митного режиму переміщення товарів і транспортних засобів:

• імпорт;

• реімпорт;

• експорт;

• реекспорт;

• транзит;

• тимчасове ввезення (вивезення);

• митний склад;

• спеціальна митна зона;

• магазин безмитної торгівлі;

• переробка на митній території України;

• переробка за межами митної території України;

• знищення або руйнування;

• відмова на користь держави.

Імпорт - митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень.

Умови переміщення товарів у режимі імпорту визначають необхідністю подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови ввезення товарів на митну територію України, сплату необхідних податків і зборів, дотримання вимог нетарифного регулювання тощо.

Реімпорт - митний режим, відповідно до якого товари, що виготовлені в Україні та вивезені за межі митної території України згідно з митним режимом експорту, не пізніше ніж у встановлений законодавством строк ввозяться на митну територію України для вільного обігу на цій території.

Умови переміщення товарів у режимі реімпорту: походять з митної території України; ввозяться на митну територію України не пізніше, ніж через один рік після їх вивезення (експорту) за межі митної території України; не використовувалися за межами України з метою одержання прибутку; ввозяться у тому ж стані, в якому вони перебували на момент вивезення (експорту), крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання; можуть бути ідентифіковані як такі, що були раніше експортованими товарами (наявність вантажно-митної декларації на експорт та власника цього товару). У разі реімпорту товарів суми мита, сплачені при експорті, повертаються власникам товарів на підставі заяв.

Експорт - митний режим, відповідно до якого товари вивозяться за межі митної території України для вільного обігу без зобов´язання про їх повернення на цю територію та без встановлення умов їх використання за межами митної території України.

Умови переміщення товарів у режимі експорту включають подання митному органу документів, що засвідчують підстави для вивезення товарів за межі митної території України; сплату необхідних податків і зборів; дотримання вимог, передбачених законами України.

Реекспорт — митний режим, відповідно до якого товари, що вироблені в інших країнах, не пізніше, ніж у встановлений законодавством строк з моменту їх ввезення на митну територію України вивозяться з цієї території в режимі експорту.

Умови переміщення товарів у режимі реекспорту: подання митному органу дозволу на реекспорт товару; товари, що реекспортуються, перебувають у тому ж стані, в якому вони перебували на момент ввезення на митну територію України, крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання; невикористання товару на території України з метою одержання прибутку; товари, що реекспортуються, вивозяться не пізніше, ніж через один рік з дня ввезення на митну територію України. Звільнення від оподаткування товарів, що реекспортуються, регулюються податковими законами України. До товарів, що реекспортуються, не застосовуються заходи нетарифного регулювання.

Транзит — митний режим, відповідно до якого товари і транспортні засоби переміщуються під митним контролем між двома митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого використання таких товарів і транспортних засобів на митній території України

Переміщення товарів у режимі транзиту характеризується такими умовами: незмінний стан, крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання; невикористання на території України ні з якою іншою метою, крім транзиту; наявність дозволу відповідних компетентних органів України на транзит через територію України у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України; доставка до митного органу призначення у строк, визначений нормативами України на перевезення вантажів, виходячи з виду транспорту, маршруту, відстані до кінцевого пункту та інших умов перевезення.

Тимчасове ввезення (вивезення) - митний режим, відповідно до якого товари можуть ввозитися на митну територію України чи вивозитися за межі митної території України з обов´язковим наступним поверненням цих товарів без будь-яких змін, крім природного зношення чи втрат за нормальних умов транспортування.

Умови переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення): наявність документів на товари з обгрунтуванням підстав їх тимчасового ввезення на митну територію України (вивезення за межі митної території України); надання зобов´язання про їх зворотне вивезення (ввезення) у строки, що обумовлені метою тимчасового ввезення (вивезення), але не перевищують строки, обумовлені Митним кодексом України; наявність дозволу відповідного компетентного органу на тимчасове ввезення (вивезення) товарів, якщо це передбачене законом. Дозвіл на тимчасове ввезення на митну територію України (тимчасове вивезення за межі митної території України) допускається щодо товарів, призначених для демонстрації або використання на виставках, ярмарках, конференціях або інших подібних заходах; контейнерів, піддонів, упаковки, а також будь-яких інших товарів, що ввозяться (вивозяться) у зв´язку з якою-небудь комерційною операцією, але ввезення яких саме по собі не є комерційною операцією; зразків товарів і предметів та рекламних фільмів за умови, що вони залишаються власністю особи, яка перебуває або проживає за межами території тимчасового ввезення, і їх використання на території України не має комерційного характеру; товарів, що ввозяться з освітніми, науковими чи культурними цілями; особистих речей пасажирів та товарів, що ввозяться для спортивних цілей; матеріалів для реклами та туризму; транспортних засобів, що використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України.

Загальний строк тимчасового ввезення (вивезення) товарів становить один рік з дня ввезення на митну територію України (вивезення з митної території України). Звільнення від податків під час переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) регулюється податковим законодавством України.

Митний склад - митний режим, відповідно до якого ввезені з-за меж митної території України товари зберігаються під митним контролем без справляння податків і зборів і без застосування до них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень у період зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем після митного оформлення митними органами до фактичного їх вивезення за межі митної території України.

У режим митного складу можуть поміщатися будь-які товари, за винятком товарів, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України. Строк зберігання товарів, ввезених із-за меж митної території України в режимі митного складу, не може перевищувати трьох років. Строк зберігання підакцизних товарів, ввезених із-за меж митної території України, не може перевищувати трьох місяців.

Спеціальна митна зона — митний режим, відповідно до якого до товарів, які ввозяться на території відповідних типів спеціальним (вільних) економічних зон із-за меж митної території України, а також до товарів, які вивозяться з територій зазначених зон за межі митної території України, не застосовуються заходи тарифного і нетарифного регулювання, якщо інше не передбачено законами України. Спеціальними митними зонами ? частини території України, на яких запроваджено митний режим спеціальної митної зони.

Магазин безмитної торгівлі — митний режим, відповідно до якого товари, не призначені для споживання на митній території України, знаходяться та реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску На митному кордоні України, відкритих для міжнародного сполучення. Магазини безмитної торгівлі здійснюють торгівлю всіма видами продовольчих і непродовольчих товарів вітчизняного (на умовах експорту) та іноземного походження, крім товарів, які заборонені відповідно до законодавства до ввезення, вивезення та транзиту через територію України. Власником магазину безмитної торгівлі може бути лише підприємство-резидент, який зобов´язаний своєчасно декларувати митному органу товари, що надходять для магазину чи вибувають з магазину, та подавати документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення.

Строк перебування товарів в магазині безмитної торгівлі не може перевищувати трьох років. Після закінчення або впродовж зазначеного строку товари можуть бути заявлені митному органу для вільного обігу.

Переробка на митній території України — митний режим, відповідно до якого ввезені на митну територію України товари, що походять з інших країн, піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання, за умови вивезення за межі митної території України продуктів переробки, відповідно до митного режиму експорту. Ввезення та переробка на митній території України товарів, що походять з інших країн, здійснюються з дозволу митного органу.

Строк переробки товарів на митній території України встановлюється митним органом під час надання дозволу підприємству-резиденту.

Переробка за межами митної території України — митний режим, відповідно до якого товари, що перебувають у вільному обігу на митній території України, вивозяться без застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання з метою їх переробки за межами митної території України та наступного повернення в Україну.

Вивезення товарів для переробки за межами митної території України здійснюється з дозволу митного органу на основі положень Митного кодексу України та інших законів України. Строк переробки товарів за межами митної території України встановлюється митним органом під час видачі дозволу підприємству-резиденту.

Знищення або руйнування - митний режим, відповідно до якого товари, ввезені на митну територію України, знищуються під митним контролем чи приводяться у стан, який виключає їх використання, без справляння податків, установлених на імпорт, а також без застосування заходів нетарифного регулювання до товарів, що знищуються або руйнуються.

Знищення або руйнування товарів допускається з письмового дозволу митного органу, який надається за умови наявності дозволів інших органів державної влади, що здійснюють відповідно до їхньої компетенції контроль під час переміщення товарів через митний кордон України. Знищення або руйнування товарів здійснюється за рахунок їх власника чи іншої зацікавленої особи. Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, мають бути відмічені як товари, що ввезені на митну територію України і перебувають під митним контролем.

Відмова на користь держави - митний режим, відповідно до якого власник відмовляється від товарів, що перебувають під митним контролем, без будь-яких умов на свою користь. У режимі відмови на користь держави на товари не нараховуються і не справляються податки і збори, а також не застосовуються заходи нетарифного регулювання. Відмова від товарів на користь держави допускається з дозволу митного органу.