Основи зовнішньоекономічної діяльності

7.1. Склад органів митної служби та їх функції

Діяльність Державної митної служби України здійснюється відповідно Конституції України, „Митного кодексу України" (2002 р.) та інших законів України. Митна служба України - це єдина загальнодержавна система, яка складається з митних органів та спеціалізованих митних установ та організацій.

Митними органами є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи, регіональні митниці, митниці, митні пости.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи — Державна митна служба України спрямовує, координує та контролює діяльність митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій щодо виконання законодавства України з питань митної справи. Спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи підпорядковані спеціалізовані митні установи та організації.

Регіональна митниця — митний орган, який на території закріпленого за ним регіону в межах своєї компетенції здійснює митну справу та забезпечує комплексний контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи, керівництво і координацію діяльності підпорядкованих йому митниць та спеціалізованих митних установ і організацій. Регіональні митниці підпорядковуються Державній митній службі України.

В Україні нараховується 7 регіональних митниць: Центральна; Київська; Енергетична; Західна; Східна; Південна; Кримська.

Регіональним митницям підпорядковуються розташовані в зоні їх діяльності митниці та спеціалізовані митні установи й організації, за винятком митниць та спеціалізованих митних установ і організацій, підпорядкованих безпосередньо Державній митній службі України.

Митниця - митний орган, який безпосередньо забезпечує виконання законодавства України з питань митної справи, справляння податків і зборів та виконання інших завдань, покладених на митну службу України. Митниця діє в межах території, що визначається Державною митною службою України. У складі митниці в пунктах пропуску через митний кордон України та на інших об´єктах чи територіях із значним обсягом зовнішньоекономічних операцій можуть створюватися митні пости на правах структурного підрозділу митниці.

Митний пост - структурний підрозділ регіональної митниці, який безпосередньо здійснює митний контроль та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. Митний пост здійснює виконання законодавства України з питань митної справи, справляння податків і зборів та інших завдань, покладених на митну службу України. Вони створюються в міру необхідності у пунктах пропуску в населених пунктах, на залізничних станціях, в аеропортах, морських та річкових портах та інших об´єктах, розташованих у зоні діяльності регіональної митниці.

До основних завдань митного поста належать:

• безпосереднє здійснення митної справи, контроль за додержанням усіма юридичними й фізичними особами законодавства України з питань митної справи;

• застосування відповідно до законів України заходів тарифного й нетарифного регулювання, повне та своєчасне справляння податків, зборів та інших обов´язкових платежів при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України або проведенні митних процедур;

• впровадження заходів стосовно захисту інтересів споживачів товарів, недопущення ввезення на територію України та випуску у вільний обіг неякісних товарів, а також товарів, що завдають шкоди навколишньому середовищу й не відповідають чинним в Україні стандартам і вимогам;

• створення сприятливих умов для прискорення товарообігу, збільшення обсягів пасажиропотоку через митний кордон України та захисту прав інтелектуальної власності юридичних і фізичних осіб у процесі здійснення транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;

• здійснення контролю за переміщенням валютних і культурних цінностей через митний кордон України;

• запобігання контрабанді та порушенням митних правил.

Пункти пропуску - спеціально виділена територія на автомобільних і залізничних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (на аеродромах) з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Пункти пропуску відкриваються (закриваються) за рішенням Кабінету Міністрів України за наявністю договору України з відповідною суміжною державою щодо відкриття спільних пунктів пропуску між цими державами. Спільний пункт пропуску - пункт пропуску, створений на підставі міжнародного договору, на якому здійснюється спільний митний контроль митними органами України та митними органами суміжних держав. Такими пунктами пропуску є більше ста автомобільних пунктів пропуску через державний кордон України на кордоні з Республікою Польща, Угорською Республікою, Румунією, Російською Федерацією, Республікою Білорусь, Республікою Молдова. Ці пункти пропуску мають різний статус: міжнародний, міждержавний, місцевий.

Для забезпечення виконання завдань, покладених на митні органи, можуть створюватись експлуатаційні, транспортні, інформаційно-аналітичні, кінологічні спеціалізовані установи та освітні організації, які входять до складу спеціалізованих митних установ та організацій.

До спеціалізованих митних установ та організацій належать: центральна митна лабораторія, митні лабораторії, господарсько-експлуатаційне митне управління, інформаційно-аналітичне митне управління, кінологічний центр Державної митної служби України тощо та освітні організації (Академія митної служби України, Київський центр підвищення кваліфікації, Хмельницький центр підвищення кваліфікації тощо).

Митні лабораторії - спеціалізована митна установа, якій надається право на здійснення експертної діяльності в межах питань, віднесених до компетенції митної служби. У митній службі України створюються центральна митна лабораторія, яка є спеціалізованою митною установою, і митні лабораторії, які є структурними підрозділами регіональних митниць та центральних митниць. Центральна митна лабораторія здійснює науково-методичне керівництво митними лабораторіями. Митна лабораторія виконує такі види робіт:

• проводить матеріалознавчі, хімічні, технічні дослідження і експертизу товарів, які перетинають митний кордон України, з метою встановлення виду та класифікації товарів (речовин, матеріалів, виробів) для запобігання незаконному обігу речовин і матеріалів, наркотичних препаратів, валютних, культурних, історичних цінностей, захисту інтересів національних виробників та споживачів;

• приймає участь у веденні Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД). Завдання покладено на центральну митну лабораторію;

• надає митним підрозділам висновків з питань встановлення коду товарів з метою запобігання ухиленню від сплати митних платежів, а також щодо експортного контролю товарів.

Різновиди лабораторного контролю, що проводяться митними лабораторіями, поділені на наступні групи: хімічні, класифікаційні, матеріалознавчі, товарознавчі, гемологічні, технічної експертизи документів, експертизи на віднесення до контрольних списків тощо.

Проведення досліджень та експертиз проводиться митними лабораторіями за напрямами, наведеними в табл. 7.1.

Створення митних лабораторій в Україні обумовлено об´єктивними умовами розвитку митної системи. При здійсненні транспортного обслуговування зовнішньоекономічної діяльності деякі суб´єкти підприємницької діяльності при транспортуванні товарів через митний кордон вдаються до різних способів приховування справжнього найменування, фізико-хімічних характеристик, складу, призначення товарів з метою ухилення від сплати митних платежів. Митні лабораторії є тим підрозділом, на який покладено виконання функцій експертизи вантажів, якщо виникає така потреба. Митні лабораторії проводять експертизи та дослідження лише за направленнями митних органів.

Таблиця 7.1. Напрями проведення досліджень і експертиз митними лабораторіями

з/п

Найменування експертизи

Продукція

1.

Експертиза гомологічна

Дорогоцінне каміння; напівдорогоцінне каміння.

2.

Експертиза документів

Відбитки митного забезпечення; печатки суб´єктів автотранспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.

3.

Експертиза матеріалознавча

Брухт; металеві вироби; метали; мінерали; сплави; ювелірні вироби.

4.

Експертиза медичних препаратів

Ветеринарні препарати; косметичні засоби; засоби гігієни; лікарські субстанції.

5.

Експертиза мистецтвознавча

Живопис; книги; предмети культу.

6.

Експертиза роботи по експортному контролю

Засоби зв´язку; метали; мікросхеми; обладнання; прилади; технічні засоби.

7.

Експертиза харчових продуктів

Алкогольна продукція, вино, виноматеріали, кондитерські вироби" тютюн, харчові добавки, фітопрепарати,

8.

Експертиза хімічна

Лаки, наркотики, нафтопродукти, органічні та неорганічні речовини, полімери, текстильні вироби, фарби.

Митна варта - спеціальні підрозділи митних органів, призначені для боротьби з порушеннями митних правил, охорони територій, будівель, споруд та приміщень митних органів, охорони та супроводження товарів і транспортних засобів, забезпечення охорони зон митного контролю.

Компетенція митної варти:

• здійснення заходів, пов´язаних із виявленням, розкриттям, припиненням контрабанди та порушень митних правил;

• профілактика порушень митних правил, запобігання таким порушенням;

• охорона будинків, споруд, приміщень митних органів та інших об´єктів митної інфраструктури, зон митного контролю від будь-яких протиправних посягань;

• фізичний захист співробітників митних органів, інших осіб, а також товарів, які перебувають у зоні митного контролю, від протиправних дій;

• локалізація разом з іншими органами конфліктних ситуацій у зоні діяльності митних органів;

• участь у ліквідації наслідків катастроф, аварій, стихійного лиха та екологічного забруднення в зоні діяльності митних органів.

Підрозділи митної варти розміщуються, як правило, в місцях розташування регіональних митниць і митниць.

Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації при виконанні покладених на них завдань взаємодіють:

• з органами державної влади. Подаються звіти Міністерству фінансів України про надходження до Державного бюджету України коштів від митних податків і зборів; Національному банку України — про перерахування коштів до Державного бюджету України; правоохоронним органам або органам охорони державного кордону України - про ознаки злочинів, виявлених під час здійснення митних процедур. Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що перетинають митний кордон України, завершується тільки після здійснення органами державної влади санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного, екологічного контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей;

• з органами місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування сприяють діяльності митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій і створюють умови для належного функціонування митних органів ;

• з суб´єктами транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. У відносинах з митними органами інтереси суб´єктів транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності можуть представляти митні брокери, митні перевізники та інші особи.

Державна митна служба України представляє Україну у Всесвітній митний організації, інших міжнародних митних організаціях. Відповідно до міжнародних договорів митними органами України спільно з митними органами суміжних держав може здійснюватися:

• створення спільних пунктів пропуску на митному кордоні України;

• проведення спільного контролю у пунктах пропуску на митному кордоні України;

• узгоджене застосування процедур митного контролю, митного оформлення та взаємне визнання документів, що використовуються митними органами для здійснення митних процедур;

• проведення спільних заходів, спрямованих на запобігання, виявлення і припинення контрабанди та порушень митних правил, проведення інших спільних одноразових чи постійних заходів з питань, що належать до компетенції митних органів.

Склади митних органів — приміщення, резервуари, криті та відкриті спеціально обладнані майданчики, які належать митним органам, використовуються ними для зберігання товарів. На складах митних органів можуть зберігатися товари, що знаходяться на тимчасовому зберіганні під митним контролем; товари, що вивозяться за межі митної території України після закінчення митного оформлення; зразки товарів та техніко-технологічна документація, взяті митними органами для проведення класифікації товарів та здійснення верифікації сертифікатів; вилучені товари і транспортні засоби.

Митні органи, на складах яких зберігаються товари і транспортні засоби, несуть відповідальність за їх втрату або пошкодження.

Магазини безмитної торгівлі - спеціалізовані торговельні заклади, в яких товари не призначені для споживання на митній території України, знаходяться та реалізуються у пунктах пропуску на митному кордоні України, відкритих для міжнародного сполучення. Приміщення магазину безмитної торгівлі може включати в себе торговельні зали, бари та пункти громадського харчування, допоміжні приміщення, склад магазину.