Основи зовнішньоекономічної діяльності

6.5. Склад та оформлення міжнародної транспортної документації

До міжнародної транспортної документації належать:

• міжнародна транспортна документація у сфері перевезень вантажів та пасажирів;

• міжнародна транспортна документація у сфері транспортно-експедиторських послуг.

Міжнародна транспортна документація у сфері перевезень вантажів та пасажирів. Підставою для здійснення міжнародних перевезень вантажу, пасажирів, багажу у міжнародному сполученні є наступна транспортна документація: міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR); книжка міжнародного дорожнього перевезення (МДП).

Міжнародна товарно-транспортна накладна містить відомості щодо місця, дати складання; імені та адреси відправника; імені та адреси транспортного агента; місця і дати прийняття вантажу до перевезення та місця його доставки; імені та адреси одержувача; прийнятого позначення характеру вантажу і типу його упаковки та, у разі перевезення небезпечних вантажів, їх загальноприйнятого позначення; кількості вантажних місць, їх особливої розмітки і номера; ваги вантажу брутто, кількості вантажу; пов´язаних з перевезенням витрат (вартість перевезення, додаткові витрати, мито і митні збори, а також інші витрати з моменту укладення договору до здавання вантажу); інструкції, необхідні для проходження митного контролю; вказівки, що перевезення провадиться згідно з вимогами, встановленими Конвенцією КДПВ. У разі потреби CMR може містити дані щодо заборони перевантаження вантажу; витрат, які відправник приймає на свій рахунок; суми накладеного на вантаж платежу, що підлягає відшкодуванню при здачі вантажу; заявленої вартості вантажу та суми додаткової цінності його при доставці; інструкції відправника перевізнику про страхування вантажу; додаткові терміни виконання перевезення; перелік документів, переданих перевізнику.

Відправник зобов´язаний до початку перевезення долучити до накладної або надати в розпорядження перевізника всі необхідні документи та потрібну інформацію для виконання митних та інших формальностей.

Перевізник стає відповідальним за вантаж з моменту підписання накладної CMR та до моменту його передачі вантажоодержувачу.

Книжка МДП (CARNET TIR) є документом гарантії доставки товару до митниці призначення та сплати митних зборів та платежів за товар в разі його не доставки. Власником книжки МДП в Україні може бути юридична або фізична особа, допущена до перевезень на умовах Конвенції МДП Державною митною службою України та яка набула право користування книжкою МДП у АсМАП. Книжка МДП може бути використана для перевезення за умови, що товари перевозяться транспортними засобами за наявності „Свідоцтва" про допуск дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажів під митними печатками та пломбами (крім перевезень великовагових чи громіздких вантажів), а товари, що перевозяться в контейнерах, - „Свідоцтва" про допуск контейнера до перевезення вантажів з митною печаткою та пломбами за типами конструкції або „Свідоцтва" про допуск контейнера до перевезення вантажів з митними печатками та пломбами, виданого на будь-якому етапі після виготовлення контейнера.

Міжнародна транспортна документація у сфері надання транспортно-експедиторських послуг — уніфіковані транспортно-експедиторські документи і форми FIATA. Застосування документів і форм FIATA полегшує виконання транспортних, митних, банківських, комерційних і інших операцій, пов´язаних з міжнародними перевезеннями вантажів, дозволяє прискорити обіг грошових коштів, скоротити терміни перевезення.

До документів FIATA відносяться:

• сертифікат експедитора щодо отримання вантажу (FIATA Forwardes Certificate of Receipt) - FIATA FCR;

• сертифікат експедитора щодо транспортування вантажу (Forwardes Certificate of Transport) - FIATA FCT;

• складське свідоцтво (Warehouse Receipt) - FIATA FWR;

• мультимодальний транспортний коносамент (Multimodal Transport Bill of Lading) - FIATA FBL;

• необоротна мультимодальна транспортна накладна (Multimodal Transport Waybill) - FIATA FWB.

Сертифікат експедитора щодо отримання вантажу FIATA FCR - документ, що підтверджує прийняття експедитором вантажу в своє розпорядження у відповідності з безвідзивними інструкціями вантажовідправника щодо зберігання або відправки вантажу вантажоодержувачу. Видається експедитором вантажовідправнику після отримання ним вантажу від вантажовідправника. З цього моменту вантажовідправник не має права розпоряджатися вантажем, не отримавши назад від вантажоодержувача FIATA FCR і не повернувши його експедитору, а експедитор несе відповідальність за зберігання або відправку вантажу. При видачі FCR експедитор гарантує, що він або його агент прийняв вказаний в FCR вантаж і що право розпорядження цим вантажем належить йому; вантаж знаходиться у хорошому за зовнішнім виглядом стані і відповідає вимогам транспортування; інформація, вказана в FCR, відповідає інструкціям, які експедитор отримав; умови документів по фрахту (коносамента і інших) не суперечать обов´язкам, які експедитор прийняв на себе. Вантажовідправник, пред´явивши FCR вантажоодержувачу, доводить, що ним виконані повністю (EXW, FCA, СРТ) або частково (FOB) обов´язки перед вантажоодержувачем. Для вантажоодержувача, який здійснює оплату за товар, FCR є гарантією, що вантаж знаходиться поза контролем вантажовідправника, але під контролем експедитора. FCR є необоротним документом, тобто таким, який не повертається експедитору після доставки вантажу одержувачу.

Сертифікат експедитора щодо транспортування вантажу FIATA FCT - документ, який підтверджує, що експедитор прийняв вантаж у своє розпорядження для наступного транспортування. FCT видається експедитором вантажовідправнику після одержання вантажу від вантажовідправника. Видаючи FCT, експедитор засвідчує, що він прийняв на себе відповідальність за відправку і доставку вантажу у відповідності з інструкціями, отриманими від вантажовідправника. Експедитор або залучені ним до транспортування треті особи несуть відповідальність за організацію транспортування вантажу до місця призначення у відповідності з умовами, вказаними у FCT. Видаючи FCT, експедитор гарантує, що він або його агент прийняв вказаний в документі вантаж і що право розпорядження цим вантажем належить виключно йому; вантаж знаходиться у хорошому за зовнішніми ознаками стані і відповідає вимогам транспортування; інформація, викладена в документі, відповідає інструкціям, які експедитор отримав; умови документів за фрахтом (коносамента і інших) не суперечать обов´язкам, які експедитор прийняв у відповідності з FCT; відповідальність за страхування вантажу узгоджена; визначено кількість виданих оригіналів документа.

Складське свідоцтво FIATA FWR - документ, який застосовується експедитором при здійсненні складських операцій. Інформація в FWR містить відомості щодо прав держателя ін-досуючого документа, а також інформацію про вантаж, умови його складування, обов´язки і відповідальність експедитора, передачу прав на вантаж. Видаючи FWR, експедитор гарантує, що він прийняв вказаний у FWR вантаж і право розпорядження цим вантажем належить виключно йому; вантаж знаходиться у хорошому за зовнішніми ознаками стані; зміст документа відповідає характеристикам отриманого ним вантажу; відповідальність за страхування, зберігання вантажу узгоджені з особами, що здають цей вантаж на зберігання.

Мультимодальний транспортний коносамент FIATA FBL -оборотний документ експедитора, який приймає на себе обов´язки і відповідальність перевізника. Видаючи FBL, експедитор приймає на себе відповідальність за доставку вантажу до місця призначення і за дії усіх перевізників і третіх сторін, які залучені ним до виконання перевезення. Видаючи FBL, експедитор гарантує, що він прийняв вказаний в ньому вантаж і що право розпорядження цим вантажем належить виключно йому; що він прийняв на себе обов´язки щодо транспортування вантажу у відповідності з отриманими інструкціями; вантаж знаходиться у хорошому за зовнішнім видом стані; відомості в документі відповідають інструкціям, які він одержав; відповідальність за страхове покриття вантажу узгоджена з вантажовідправником; вказано, скільки оригіналів FBL видається.

Необоротна мультимодальна транспортна накладна FIATA FWB - документ, що надається експедитором, який приймає на себе обов´язки і відповідальність перевізника. FWB - це необоротний документ. На відміну від мультимодального транспортного коносамента FWL, FWB не повинна представлятися вантажоодержувачу для видачі вантажу в пункті призначення. Експедитор, що видає FWB, несе відповідальність за виконання перевезення і приймає на себе відповідальність не тільки за доставку вантажу до місця призначення, але й за дії всіх перевізників і третіх сторін, що були ним залучені до виконання перевезення. Видаючи FWB, експедитор гарантує, що він прийняв вказаний в ній вантаж і що право розпорядження цим вантажем належить виключно йому; вантаж знаходиться у хорошому за зовнішнім виглядом стані; інформація, вказана в документі, відповідає інструкціям, які експедитор отримав; відповідальність за страхове покриття вантажу узгоджена з вантажовідправником.

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки знань:

1. Що розуміють під поняттям „міжнародні перевезення"?

2. Розкрийте сутність експортно-імпортних транспортних послуг.

3. Які існують тенденції у змінах протягом тривалого часу обсягів експорту транспортних послуг з України?

4. Яка особливість змін обсягів імпорту транспортних послуг з України?

5. Охарактеризуйте особливості організації міжнародних перевезень залізничним транспортом.

6. В чому полягає особливість міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом?

7. Яке значення для економіки України мають міжнародні перевезення морським транспортом?

8. В чому полягають перевага в перевезеннях пасажирів авіаційним транспортом порівняно з іншими видами транспорту?

9. Який вплив має формування міжнародних транспортних коридорів на розвиток міжнародних перевезень?

10. Які існують та функціонують міжнародні транспортні коридори?

11. Розкрийте структуру управління діяльністю автомобільним транспортом.

12. Охарактеризуйте обов´язкові умови для організації міжнародних перевезень автомобільним транспортом.

13. В чому полягає ліцензування на автомобільному транспорті?

14. Розкрийте сутність окремих видів страхування як неодмінна умова здійснення міжнародних перевезень автомобільним транспортом.

15. В чому полягає сутність надання транспортно-експедиторських послуг в процесі міжнародних перевезень?

16. Які існують договори в сфері міжнародних перевезень?

17. Розкрийте особливості укладання договорів щодо міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і багажу.

18. Охарактеризуйте особливість укладання договорів щодо міжнародних автомобільних перевезень вантажів.

19. Які договори, що пов´язані з міжнародним автомобільним перевезенням пасажирів і вантажів, входять до складу договорів щодо виконання допоміжних операцій?

20. Розкрийте сутність договорів транспортного експедитування.

21. Назвіть, які існують види договорів страхування. Охарактеризуйте їх.