Основи зовнішньоекономічної діяльності

5.3. Правове регулювання організації діяльності підприємств з іноземним капіталом

Організація та функціонування підприємств з іноземним капіталом на європейському континенті регламентуються:

• правовими нормами ЄС;

• правовими нормами ГАТТ/СОТ.

Основою регулювання питань організації та функціонування підприємств з іноземним капіталом в рамках ЄС становить Римський договір про заснування Європейського економічного співтовариства (розділ IV "Капітал та платежі") (1957 р. зі змінами, внесеними наступними договорами), та вторинне законодавство про свободу руху капіталу та свободу ділового облаштування. Обмеження на рух капіталу між краї-нами-членами ЄС, а також між країнами-членами ЄС та третіми країнами заборонені. Однак, це не перешкоджає застосуванню до третіх країн процедури декларування руху капітали, обмежень щодо руху капіталу; заходів запобігання порушенню правових норм та забезпечення державного порядку і безпеки.

Зобов´язання України перед ЄС щодо організації і функціонування підприємств з іноземним капіталом на її території закріплені в Угоді про співпрацю. Згідно цієї Угоди:

• Україна надає дочірнім компаніям і філіалам суб´єктів господарювання Співтовариства режим, що є не менш сприятливими, ніж той, що надається українським суб´єктам господарювання на території ЄС;

• Сторони Угоди роблять все від них залежне, щоб уникнути впровадження заходів чи дій, які створюють менш сприятливі умови для функціонування компаній - учасників договору, ніж ті, що склалися на день підписання Угоди.

В рамках ГАТТ/СОТ угодами, що містять норми щодо організації і функціонування підприємств з іноземним капіталом, є Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ); Генеральна угода з торгівлі послугами (ГАТС); Угода про торговельні аспекти прав на інтелектуальну власність (ТРІПС).

ГАТТ дає змогу підприємствам країн-членів здійснювати захист національної промисловості лише за допомогою тарифів і заборону кількісних обмежень. Відповідно до ГАТТ кожна країна повинна мати власний графік знижування тарифів, які заборонено в подальшому збільшувати; застосовувати їх на бездискримінаційній основі для всіх країн; не допускати дискримінації імпортних товарів щодо еквівалентних товарів, виготовлених національними підприємствами. До вимог, які є несумісними з вимогами ГАТТ, відносять вимоги про локалізацію (придбання чи використання підприємством товарів місцевого виробництва або з місцевих джерел постачання); вимоги про баланс торгівлі, обмеження імпорту сумою чи обсягом експортованої продукції; вимоги про обмеження експорту, обмеження підприємства переліком конкретних товарів, їх обсягом чи вартістю, або обсягом чи вартістю продукції місцевого виробництва тощо.

Генеральна угода з торгівлі послугами (ГАТС) містить норми Щодо усунення з національних законодавств положень, дискримінаційних для іноземних надавачів послуг, і застосування до них принципів найбільшого сприяння та національного режиму.

Угода про торговельні аспекти прав на інтелектуальну власність (ТРІПС) встановлює єдині стандарти щодо усуненім дискримінації між національними та іноземними власниками з питань набуття, обсягу і підтримки прав на інтелектуальну власність.

Країни, що приєднуються до СОТ, регламентують доступ іноземних суб´єктів господарювання до власного ринку послуг через переговори. Вони складають Графік специфічних зобов´язань, в якому визначають зобов´язання щодо надання доступу іноземним суб´єктам господарювання до власного ринку послуг.

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки знань:

1. Які форми підприємницької діяльності за участю іноземного інвестора діють на території України?

2. Розкрийте сутність поняття „підприємство України з іноземною інвестицією"?

3. Які існують варіанти зарахування іноземної інвестиції на баланс підприємства?

4. Розкрийте особливості організації та функціонування підприємств з іноземним капіталом в Україні.

5. Які існують умови та зміст операцій по створенню спільного підприємства на території України?

6. В чому сутність поняття „Ліцензування діяльності підприємства з іноземною інвестицією"?

7. Які існують пільгові умови в Україні для створення підприємств з іноземними інвестиціями?

8. Розкрийте сутність створення та діяльності іноземних підприємств на території України.

9. Яким чином створюють філії та представництва іноземної юридичної особи в Україні?

10. Охарактеризуйте порядок реєстрації представництва в Україні головної іноземної фірми.

11. Які існують форми експорту резидентами інвестицій за кордон?

12. В чому сутність інвестування за кордон майнових цінностей?

13. В чому сутність інвестування за кордон валютних цінностей?

14. Які фактори негативно впливають на здійснення підприємствами України майнових інвестицій за кордон?

15. Охарактеризуйте правовий режим спільної інвестиційної діяльності за участю іноземного інвестора.

16. В чому полягає сутність створення та функціонування офшорних зон?

17. Охарактеризуйте особливості регулювання функціонування підприємств з іноземним капіталом в рамках ЄС.

18. Розкрийте суть взаємодії України та ЄС з питань організації і функціонування підприємств з іноземним капіталом на їх територіях. Яким правовим актом регламентується дане питання?

19. Що Ви знаєте про регулювання організації і функціонування підприємств з іноземним капіталом в рамках ГАТТ/СОТ?

20. Які існують перспективи подальшого розвитку діяльності підприємств за участю іноземних інвестицій в Україні?