Орендні операції - операції, за якими одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Характерною рисою орендної операції в зовнішньоекономічній сфері є участь у ній іноземних контрагентів (орендодавця чи орендатора), які знаходяться в різних країнах.

Об´єктами орендної операції в зовнішньоекономічній сфері можуть бути:

• стандартне та унікальне обладнання загального промислового призначення;

• транспортні засоби (вантажні автомобілі, літаки, гелікоптери, судна, контейнери, спеціальні вагони тощо);

• підйомно-транспортне та будівельне обладнання (навантажувачі, будівельні машини, підйомні крани тощо);

• засоби обчислювальної техніки й обробки інформації;

• офісне й поліграфічне обладнання;

• товари споживчого призначення (автомобілі, холодильники, телевізори, відеотехніка тощо).

Сутність орендних операцій полягає в тому, що вони дозволяють одержати додаткові об´єми збуту продукції в умовах жорстокої конкурентної боротьби на світових ринках; дають можливість орендатору застерегти себе від швидкого морального старіння обладнання (це особливо важливо для малих і середніх підприємств); дозволяють орендаторам одержати сучасне обладнання, не роблячи попередніх великих затрат. Різновидом орендних операцій є лізингові операції.

Лізингові операції (англ. - leasing - оренда) - господарська діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні за договором лізингу однією стороною (лізингодавцем) у виключне користування другій стороні (лізингоотримувачу) на визначений строк майно, що належить лізингодавцю або набувається ним у власність за дорученням чи погодженням лізингоотримувача у відповідного постачальника (продавця) майна, за умови сплати лізингоотримувачем періодичних лізингових платежів. Міжнародною лізинговою операцією є операція, що передбачає укладання лізингового контракту між підприємствами різних країн про купівлю устаткування та обладнання і здачі його в оренду національному або іноземному орендатору. Міжнародна лізингова операція вважається такою, якщо лізингова компанія і орендатор, лізингова компанія і постачальник чи всі три учасники операції знаходяться в різних країнах.

Розрізняють прямий та опосередкований міжнародний лізинг.

За прямим міжнародним лізингом власник засобів праці та лізингова компанія знаходяться в одній країні, а лізингоотримувач — в іншій; усі учасники лізингового контракту знаходяться в різних країнах.

За опосередкованим міжнародним лізингом власник засобів праці та лізингоотримувач знаходяться в одній країні, а капітал власника засобів праці, тобто лізингоотримувача, частково чи повністю вкладений іноземними компаніями.

Економічна доцільність використання міжнародного лізингу зумовлена тим, що чинне законодавство багатьох країн передбачає надання стимулів та пільг для ввезення устаткування й обладнання за лізингом за умови зарахування їх на баланси зарубіжних лізингових компаній. Використання міжнародного лізингу поліпшує якість техніки і технологій, а відтак підвищує конкурентоспроможність країни, в яку ввозиться нова техніка, її експортні можливості. Водночас найбільші вигоди від міжнародного лізингу мають транснаціональні корпорації та банки.

Сучасними формами міжнародного лізингу є левереджліз та ліз-бек.

Левереджліз - форма міжнародного лізингу, за якої орендатор і лізингова фірма створюють довірчу компанію, яка купує техніку у виробника і здає її в довготермінову оренду споживачу. Вигідність такої оренди для споживача полягає в тому, що йому, як правило, надаються податкові та амортизаційні пільги, що дає змогу зменшити плату за оренду.

За лізинговою операцією ліз-бек лізингова компанія купує за готівку обладнання в іншій країні у фірми виробника в кредит з наступним його наданням цій фірмі в оренду.

За митним режимом міжнародні лізингові операції класифікують на експортні та імпортні лізингові операції.

Експортна лізингова операція - форма лізингу, за якої в лізинговому контракті передбачається закупівля лізинговою фірмою засобів праці у національного підприємства-виробника (власника) з подальшим наданням їх в оренду за кордон іноземному лізинговому користувачеві. Об´єктами оренди в цьому випадку є наукової та капіталомісткі засоби праці й інші основні фонди (будівлі, споруди тощо). За експортним лізингом укладаються, як правило, два контракти: про довготермінову оренду - якщо йдеться про пасивну частину основних фондів, термін контракту - до ЗО років; про надання кредитів якщо після закінчення терміну оренди необхідно придбати певні основні фонди за залишковою вартістю.

Експортний лізинг - економічно вигідний, оскільки дає змогу підприємству без накопичення всієї суми для придбання нової техніки використовувати її споживчу вартість повністю, а отже, підвищувати конкурентоспроможність власного виробництва, сприяє виходу на іноземні ринки та ін. Для національної економіки широке використання експортного лізингу не супроводжується збільшенням зовнішнього боргу. Переваги експертного лізингу дають змогу не лише компенсувати плату за кредит, а й привласнити результати досягнутого ефекту (у формі надприбутку) завдяки поєднанню особистісних і речових факторів виробництва.

Імпортна лізингова операція — операція з купівлі устаткування вітчизняною лізинговою компанією у зарубіжних фірм з метою наступної передачі його в оренду вітчизняним підприємствам і компаніям.

У міжнародній банківській практиці поширений лізинг із залученням коштів (оренда інвестиційного типу): банк організовує отримання довготермінової позики з одного або кількох кредиторів на суму 80% вартості зданих в оренду активів, за що отримує від орендаря додаткову винагороду. Така операція дає змогу банку скоротити базу оподаткування за рахунок підвищення відсотка за взятий кредит на витрати своєї діяльності.

Правове регулювання лізингових операцій в розвинутих країнах здійснюється окремим законодавством з лізингу (Бельгія, Франція, Італія, ФРН) або судовими рішеннями (США, Англія). У США, крім того, податкові інспектори здійснюють розмежування договорів лізингу та умовного продажу для пошуку прихованого податку. В Англії договір лізингу - довготермінова угода, а справжній договір має назву "оренда-продаж", у Франції - "кредит-оренда".

Про поширення лізингу свідчить те, що у США його частка у виробничих інвестиціях становить до 27%. Великі комерційні банки країни обслуговують 45% обсягів фінансування лізингу. Основними об´єктами лізингових угод в Німеччині є автомобілі, комп´ютери й офісне обладнання, кораблі та літаки. У Франції послугами лізингу користуються до 90% підприємців. Найбільше користувачів лізингу в Англії і Німеччині - у сфері послуг - до 50%, обробної промисловості - до 35%.

Лізингові операції вигідні українським підприємствам, що взаємодіють із зарубіжними лізинговими фірмами, оскільки перші не мають необхідної валюти для закупівлі й оренди імпортних технічних засобів. Для України перспективним також є фінансовий леверидж, за якого для реалізації великих лізингових проектів (будівництво заводів, фабрик, шляхів) об´єднують капітали кількох лізингових компаній. Розвитку лізингу в Україні сприятиме широке залучення іноземних інвестицій; надання митних пільг для тимчасового ввезення обладнання; надання лізингодавцю податкових пільг при купівлі вітчизняного обладнання; використання іноземної допомоги не на закупівлю обладнання, а на лізинг, що заощадить валюту; випробування ввезеного обладнання, його своєчасний ремонт та обслуговування, зменшення або скасування ставки оподаткування доходів від позареалізаційних операцій після передання майна в оренду, втілення в життя міжнародної конвенції про фінансовий лізинг.

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки знань:

1. Дайте визначення поняття „експортні операції".

2. Розкрийте існуючі тенденції та напрями зміни обсягів експорту товарів з України.

3. Назвіть країни світу, в які здійснюється значний обсяг експорту товарів з України.

4. Охарактеризуйте стан товарної структури експорту товарів з України.

• 5. Яка роль окремих регіонів України у здійсненні експорту товарів?

6. Дайте визначення поняття „імпортні операції".

7. Розкрийте існуючі тенденції та напрями зміни обсягів імпорту товарів в Україну.

8. Назвіть країни світу, які здійснюють значний обсяг імпорту товарів в Україну.

9. Охарактеризуйте стан товарної структури імпорту товарів в Україну.

10. Яка роль окремих регіонів України у використанні значних обсягів товарів, що імпортується в Україну.

11. Розкрийте сутність поняття „інвестиційна діяльність".

12. Які існують види іноземних інвестицій?

13. Якими особливостями характеризуються експортно-імпортні інвестиційні процеси?

14. Назвіть країни світу, що спрямовують в Україну значні обсяги іноземних інвестицій.

15. В які види економічної діяльності в Україні спрямовуються іноземні інвестиції?

16. Розкрийте роль та значення окремих регіонів України у використанні іноземних інвестицій.

17. Які гарантії встановлені в Україні для забезпечення стабільності роботи іноземних інвесторів?

18. Розкрийте стан використання інвестицій України в інших країнах світу.

19. Дайте визначення поняття „послуга".

20. Які види та обсяги послуг надаються суб´єктами підприємницької діяльності України в інших країнах світу?

21. Яка роль окремих регіонів України в експорті послуг?

22. Які види та обсяги послуг надаються суб´єктами підприємницької діяльності інших країн на території України?

23. Що розуміють під поняттям „посередницькі операції""?

24. Які види робіт відносять до посередницьких операцій?

25. Дайте характеристику суб´єктів посередницьких операцій.

26. Які існують види посередницьких операцій?

27. Що розуміють під поняттям „операції з давальницької сировини"?

28. Розкрийте існуючі тенденції та напрями зміни обсягів експортно-імпортних операцій із давальницької сировини?

29. Назвіть країни світу, в які здійснюється експорт давальницької сировини з України.

30. Назвіть країни світу, з яких здійснюється імпорт давальницької сировини в Україну.

31. Що розуміють під поняттям „операції із зустрічної торгівлі"?

32. Які існують види зустрічної торгівлі?

33. Розкрийте особливості здійснення бартерних операцій.

34. Назвіть операції, що передбачають участь продовж реалізації товарів, запропонованих покупцем.

35. Що являють собою „орендні операції""?

36. Що може бути об´єктом орендної операції в зовнішньоекономічній сфері?

37. Розкрийте сутність та особливості лізингових операцій.