Основи зовнішньоекономічної діяльності

3.6. Операції із зустрічної торгівлі

Зустрічна торгівля - зовнішньоторговельна операція, при здійсненні якої в єдиному зовнішньоекономічному договорі (контракті) фіксуються обов´язки партнерів зробити повний або частково збалансований обмін товарами. В останньому випадку різниця у вартості покривається грошовими платежами.

Ініціюють такий обмін звичайно імпортери, що дає їм змогу здійснювати закупівлі необхідних товарів з повною або частковою оплатою їх своїми товарами. Експортери погоджуються на такий обмін, щоб збільшити обсяг збуту свого товару, а отриманий товар знову реалізують на внутрішньому або зовнішньому ринках.

Операції з зустрічної торгівлі широко використовуються країнами, що розвиваються, та країнами перехідного періоду, до яких належить і Україна. Фактори, що зумовлюють здійснення операцій зустрічної торгівлі: неконвертованість внутрішніх валют; нестача іноземної валюти; штучне завищення курсу національної валюти; високий рівень інфляції; приховування реальних експортних цін тощо.

Існує декілька видів зустрічної торгівлі:

• товарообмінні (бартерні) операції;

• операції, які передбачають участь продавця в реалізації товарів, запропонованих покупцем.

Товарообмінна (бартерна) операція у галузі зовнішньоекономічної діяльності - один з видів експортно-імпортних операцій, оформлених бартерним договором або договором із змішаною формою оплати, яким оплата експортних (імпортних) поставок передбачена в натуральній формі, між суб´єктом зовнішньоекономічної діяльності України та іноземним суб´єктом господарської діяльності, що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами, роботами, послугами у будь-якому поєднанні, не опосередкований рухом коштів у готівковій або безготівковій формі. Еквівалентність обміну досягається за рахунок рівності вартості товарів, що обмінюються, за світовими цінами. Оцінювання товарів необхідне для здійснення еквівалентного обміну, нарахування мита, податків і зборів; здійснення митного обліку, визначення страхових сум, нарахування штрафів, оцінювання обсягу претензій, нарахування та виплати штрафних санкцій; забезпечення кредитних зобов´язань на випадок застави товарів та ін. В разі заниження ціни товарів митні служби мають право коригувати ціну на основі аналізу цін товарів-аналогів на світовому та національному рівнях.

В Україні всі суб´єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право на проведення товарообмінних (бартерних) операцій. Але з метою збільшення надходжень валютних коштів до бюджету, стабілізації грошової національної одиниці та оздоровлення фінансово-банківської системи держави може бути заборонено проведення товарообмінних (бартерних) операцій деякими товарами (роботами, послугами).

Товарообмінна (бартерна) операція передбачає дві стадії обміну: експортна операція - зустрічна імпортна. Необхідною умовою при цьому є відкриття попереднього імпортного депозиту, що знижує ефективність експорту, оскільки потреба в додатковому фінансуванні процесу обігу уповільнює грошовий обіг.

Проведення товарообмінних (бартерних) операцій мають свої переваги і недоліки. До переваг відносяться: розширення можливостей просування товарів на зовнішній ринок; пом´якшення проблеми валютного фінансування імпорту; спрощення розрахунків. До недоліків відносяться: односторонність вигоди в бартерній угоді; обов´язковість збігу потреб партнерів; складність переговорів щодо узгодження ціни і кількості зустрічних товарних показників; ускладнений контроль якості товарів; значні витрати часу, пов´язані з підготовкою і виконанням зовнішньоекономічного договору (контракту). При здійснення товарообмінної (бартерної") операції слід також враховувати її характерні особливості: разовий характер; участь двох сторін; оформлення угоди єдиним контрактом; визначення кінцевої специфікації і обсягу угоди до підписання контракту; термін розрахунків (не повинен перевищувати 90 днів, 60 днів — для високоліквідних товарів; 180 днів - з Австралією, США і т.д.); на кількість товарів, що обмінюються, не впливає зміна ціни на світовому ринку тощо.

Не дивлячись на те, що при товарообмінних (бартерних) операціях розрахунки через банківську систему не проводяться, для забезпечення еквівалентності обміну необхідно здійснювати вартісну оцінку товарів. Еквівалентність обмінних товарів досягається за рахунок застосування до них світових цін, а у випадках, передбачених законами України, індикативних цін.

Індикативні ціни складаються на відповідний товар на світовому ринку на момент здійснення бартерної операції з врахуванням умов поставки. При цьому індикативні ціни є обов´язковими для застосування при здійсненні зовнішньоекономічної операції. Індикативні ціни встановлюються Кабінетом Міністрів України на товари, стосовно експорту яких застосовано антидемпінгові заходи, розпочато антидемпінгове розслідування, запроваджені спеціальні імпортні процедури, режим квотування і ліцензування.

Товарообмінні (бартерні) операції оформляються зовнішньоекономічним договором (контрактом) міни (бартеру). За зовнішньоекономічним договором (контрактом) міни (бартеру) кожна із сторін зобов´язується передати другій стороні у власність, повне господарське відання чи оперативне управління певний товар в обмін на інший товар (послуги). При цьому визначається точне найменування, кількість, вартість, умови поставки за Інкотермс тощо зустрічних поставок. Всі ці дані зазначаються у додатку (специфікації), який має бути невід´ємною частиною договору (контракту), про що робиться відповідна відмітка в тексті договору (контракту). Згаданий додаток (специфікація) балансується за загальною вартістю експорту та імпорту товарів (робіт, послуг). При цьому може бути встановлена доплата за товар більшої вартості, що обмінюється на товар меншої вартості.

Право власності на обмінювані товари переходить до сторін одночасно після виконання ними зобов´язань щодо передання товару обома сторонами.

З метою створення умов для забезпечення еквівалентності обміну, а також для митного обліку, визначення страхових сум, оцінки претензій, застосування санкцій за бартерним (товарообмінним) договором (контрактом), як і у випадку з контрактом на операції з давальницької сировиною, здійснюється оцінка товарів з урахуванням еквівалентності обміну із застосуванням світових (індикативних) цін. Така оцінка проводиться з урахуванням строків виконання договору, але не пізніше 90 (180) календарних днів з дати митного оформлення товарів, що фактично експортовані за бартерним договором. У випадку експорту за бартерним договором робіт і послуг їх оцінка здійснюється з дати підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт або надання послуг. У разі експорту за бартерним договором високоліквідних товарів строки ввезення на митну територію України імпортних товарів не повинні перевищувати 60 календарних днів з дати оформлення вивізної вантажної митної декларації.

У разі переоформлення в установленому порядку бартерного договору на інші види зовнішньоекономічного договору строки виконання договору не поновлюються і не перериваються.

Операції, які передбачають участь продавця в реалізації товарів, запропонованих покупцем. До таких операцій відносять:

• компенсаційні операції;

• зустрічні закупівлі;

• викуп застарілої продукції;

• авансові закупівлі;

• операції типу "свіч", "офсет";

• рамочні операції;

• позитивна зустрічна торгівля;

• операції поєднання експорту та імпорту;

• участь інвестора в експорті товарів країни імпортера тощо.

Розглянемо деякі з цих операцій.

Компенсаційні операції - форма довготермінової зустрічної торгівлі, відповідно до якої зарубіжний партнер поставляє машини, обладнання та технології, комплектні заводи в обмін на зустрічні поставки сировини та напівфабрикатів, що виготовлені на поставленому обладнанні. Компенсаційні операції переважно взаємовигідні: для іноземних суб´єктів зовнішньоекономічної діяльності економічна вигода полягає в наявності ринків збуту і джерел сировини, для другої сторони - у можливості отримання довготермінових кредитів, освоєння природних ресурсів. Для кожної із сторін певною мірою вирішується проблема забезпечення виробництва додатковими робочими місцями. У разі здійснення компенсаційної операції партнери обмінюються списками товарів, призначених для постачання. На відміну від товарообмінних (бартерних) операцій, компенсаційні операції можуть передбачити неконвертоване сальдо, яке дозволено покривати у грошовій формі або витрачати в країні кредитора. Застосовується часткове грошове покриття товарів, що купуються. На практиці використовують два типи компенсаційних угод:

• угода, що передбачає здійснення розрахунку за поставлене обладнання поставками узгоджених фізичних обсягів сировини і напівфабрикатів;

• угода, що передбачає здійснення валютно-фінансових розрахунків окремо за обладнання та за зустрічні поставки сировини.

Ефективність здійснення компенсаційних операцій може бути досягнута лише за певними ознаками: наявності великих обсягів компенсаційних операцій; довгострокових термінів їх виконання (5-10 років); значного часового лагу між поставками продукції; суб´єкт зовнішньоекономічної діяльності країни, що розвивається, має можливість за рахунок іноземних позикових коштів відшкодувати частину одночасних капітальних вкладень.

Зустрічні закупівлі - торговельні операції, згідно з якими експортер в обмін на продаж його товару зобов´язується закупити сам (або через посередника в країні імпортера) певні товари або послуги за визначений відсоток від суми основного експортного контракту. Оскільки експортеру це не завжди вигідно, він прагне завищити ціну на основний експортний товар. Залежно від масштабів прийнятих експортером зобов´язань таке завищення на практиці коливається від 3% до 20%. Надзвичайно вигідними такі угоди можуть бути для зустрічного експортера, оскільки він може не витрачати коштів на пошук ринку збуту товару. Основний імпортер (якщо це не той самий суб´єкт зовнішньоекономічної діяльності, що й зустрічний експортер) може зіткнутися з проблемою завищення цін на отримувану продукцію.

Викуп застарілої продукції, як операцію, використовують при продажу нових товарів, особливо при реалізації автомобілів, сільськогосподарської техніки, комп´ютерів. Суб´єкт зовнішньоекономічної діяльності викуповує застарілі моделі у споживачів, оновлює їх і відтак продає на цьому самому ринку або в іншій країні відповідним категоріям споживачів. Так реалізується майже 70% автомашин, існують приблизно однакові для всіх фірм таблиці уцінення вартості старих машин залежно від року випуску, пробігу, технічного стану.

Авансові закупівлі є формою кредитування експортерів імпортерами і одним із видів фірмового кредиту. Крупні західні фірми використовують аванс для імпорту сільськогосподарської продукції, сировини з країн, що розвиваються. Сума авансу, як правило, становить 10-15% від суми контракту. Аванс зараховується повністю при остаточному розрахунку за товари, роботи, надані послуги або частинами при оплаті окремих партій товару, етапів виконаної роботи. У разі розірвання угоди, або невиконання одержувачем авансу своїх зобов´язань, аванс підлягає поверненню.

Операції типу "свіч" (англ. swich - перехід) - операції, дії, спрямовані на використання блокованого, замороженого рахунка через перевідступлення третій країні залишків боргу за двостороннього розрахунку між двома країнами із знижкою щодо офіційного курсу або скасування раніше прийнятих зобов´язань та завершення операцій, угод з одним видом цінних паперів, валют і перехід до угод з іншими їх видами.

Угоди типу "офсет" - взаємозалік валютних платежів і надходжень за двостороннього руху валютних коштів; компенсаційна угода.