Основи зовнішньоекономічної діяльності

3.5. Операції з давальницькою сировиною

Під давальницькою сировиною розуміють сировину, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським замовником для використання у виробленні готової продукції. Давальницька сировина не може бути придбана іноземним замовником на митній території України за національну валюту України або отримана ним в результаті проведення різних, у тому числі товарообмінних операцій.

В практиці міжнародної зовнішньоекономічної діяльності широко здійснюють операції із давальницькою сировиною. Операція з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах - операція з перероблення (оброблення, збагачення чи використання) давальницької сировини в результаті технологічного процесу (незалежно від кількості виконавців), а також етапів (операцій з перероблення цієї сировини) з метою отримання готової продукції за відповідну плату. До операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах належать операції, в яких сировина замовника на конкретному етапі переробки, а також на заключному, є основним матеріалом, її вартість становить не менш як 20 % загальної вартості готової продукції, при цьому обов´язковим є попереднє здійснення поставки виконавцю давальницької сировини відносно повернення виготовленої з неї готової продукції замовнику. При розрахунку вартості давальницької сировини у вартості готової продукції враховуються вартість всієї вивезеної (ввезеної) давальницької сировини та витрати по доставці цієї сировини до виконавця. Право власності на давальницьку сировину і виготовлену з неї готову продукцію належить замовнику. Операції з давальницькою сировиною здійснюють тоді, коли в одній країні є потужності для видобування та виробництва сировини, а в іншій - потужності для її переробки. Переробне підприємство однієї країни зобов´язується переробити давальницьку сировину своїми засобами і поставити її постачальнику готову продукцію. В Україні операції з давальницькою сировиною регламентуються Законом України „Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (2001 p.). Операції із давальницькою сировиною розглядають як один із видів виходу суб´єктів зовнішньоекономічної діяльності на зовнішній ринок.

Експортно-імпортні операції по використанню у виробництві давальницької сировини щорічно зростають і характеризуються даними, наведеними в табл. 3.23.

Таблиця 3.23. Обсяги експортно-імпортних операцій з давальницької сировини

Експорт давальницької

Імпорт давальницької

Роки

сировини

сировини

млн.дол.

% до загального

млн.дол.

% до загального

СІЛА

обсягу у 2000 р.

США

обсягу у 2000 р.

2000

242

100

920

100

2001

147

60,7

1022

111,1

2002

26

10,7

1298

141,1

2003

32

13,2

1593

173,2

2004

37

15,2

1793

194,9

2005

39

16,1

1713

186,2

2006

64

26,4

1820

197,8

Аналіз даних свідчить, що за період 2000-2006 рр. загальний обсяг експортно-імпортних операцій з давальницькою сировиною щорічно змінюється. Проте, зміни в обсязі імпорту давальницької сировини суттєво відрізняються від змін обсягу експорту давальницької сировини. За вказаний період обсяг імпорту давальницької сировини збільшився майже в 2 рази, одночасно обсяг експорту давальницької сировини зменшився в 4 рази.

Імпорт давальницької сировини в Україну здійснювався, головним чином, з країн Європи (63-68% загального обсягу) та країн СНД (до 24% загального обсягу). Значні імпортні надходження давальницької сировини здійснювалися із Російської Федерації (до 24% загального обсягу), Німеччини — 15-25%, Угорщина - 12-13%, Італії - 9-10%. Обсяг імпорту давальницької сировини із країн інших частин світу (наприклад, Азії, Америки) незначний (табл. 3.24).

Таблиця 3.24

Імпорт давальницької сировини в Україну за країнами світу

Експорт послуг

Відношення

2006/2000, %

2000 р.

2006 р.

Країни СНД та частин світу

млн. дол.

США

%від загального обсягу

млн. дол.

США

%від загального обсягу

Країни СНД

59,7

6,5

444,7

24,4

745

в т.ч.

Російська Федерація

51.1

5,6

432,0

23,7

845

Європа

622,6

67,7

1152,5

63,3

185

в т.ч. Австрія

63,1

6,9

57,9

3,2

92

Бельгія

42,2

4,6

43,5

2,4

103

Данія

16,2

1,8

31,4

1.7

194

Італія

84,4

9,2

165,7

9,1

196

Німеччина

233,7

25,4

284,0

15,6

122

Польща

8,4

0,9

81,8

4,5

974

Угорщина

37,7

4,1

223,2

12,3

592

Франція

33,4

3,6

50,2

2,8

150

Азія

66,5

7,2

134,8

7,4

203

в т.ч. Індонезія

53,8

3,0

Америка

78.8

8,6

80,2

4,4

102

в т.ч. Бразилія

17,7

1,9

48,5

2,7

274

Сполучені Штати Америки

28,9

3,1

29,8

1.6

103

Усього

920,1

100

1820,0

100

198

Експорт давальницької сировини з України здійснювався, головним чином, в Російську Федерацію (до 12% загального обсягу) та в Німеччину - до 38%. (табл. 3.25).

Таблиця 3.25

Експорт давальницької сировини з України за країнами світу

Країни СНД та частин світу

Експорт давальницької сировини

Відношення 2006/2000, %

2000 р.

2006 р.

млн. дол.

США

%від загального обсягу

млн. дол.

США

% від загального обсягу

Країни СНД

3,4

1,4

7,6

11.9

223

в т.ч.

Російська Федерація

0,2

0,1

7,5

11,7

3750

Європа

207,0

85,5

56.4

88,1

27

в т.ч.

Німеччина

90,9

37,6

55,2

86,3

61

Африка

8,5

3,5

-

-

в т.ч. Марокко

8,5

3,5

Америка

2,7

1,1

_

в т.ч.

Сполучені Штати Америки

1.0

0,4

Усього

242,0

100 64,0

100

26

Операції з давальницькою сировиною здійснюються на підставі договору (контракту) про операції з давальницькою сировиною. Сторонами такого договору (контракту ) є замовник — суб´єкт господарської діяльності, який надає давальницьку сировину для вироблення готової продукції, та виконавець - суб´єкт господарської діяльності, який здійснює переробку давальницької сировини.

Договір (контракт) про операцію з давальницькою сировиною може містити декілька додатків, серед яких:

• додаток, який містить технологічну схему переробки давальницької сировини, що розкриває: основні етапи переробки сировини та процес перетворення сировини в готову продукцію;

• кількісні показники сировини на кожному етапі переробки з обгрунтуванням технологічних витрат сировини;

• витрати виконавця переробки на кожному етапі переробки;

• додаток, в якому відображена детальна характеристика або значна номенклатура сировини, товарів (робіт, послуг).

Давальницька сировина, що не обкладається вивізним (експортним) митом, податками та зборами, вивозиться з митної території України на підставі подання українським замовником митному органові письмового зобов´язання щодо повернення в Україну готової продукції, виробленої з цієї сировини (або повернення в Україну коштів від реалізації готової продукції за межами України, крім тієї готової продукції, що виготовлена з давальницької сировини та має заборону на експорт), не пізніше ніж через 90 календарних днів з моменту оформлення вивізної вантажної митної декларації.

Якщо давальницька сировина, що вивозиться за межі митної території України українським замовником, підлягає обкладенню вивізним (експортним) митом, податками та зборами, їх сплата (крім митних зборів) провадиться українським замовником шляхом видачі простого векселя з відстроченням платежу на період здійснення операції з давальницькою сировиною, але не більш як на 90 календарних днів з моменту оформлення вивізної вантажної митної декларації.

У договорі (контракті) про переробку давальницької сировини зазначається її заставна вартість, ціна та загальна вартість готової продукції, загальна вартість переробки. Розрахунки за переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сировини можуть проводитися в грошовій формі, частиною давальницької сировини чи готової продукції. За порушення українським виконавцем (замовником) строків здійснення операцій з давальницькою сировиною, стягується пеня за кожний день прострочення у розмірі 0,3% суми неодержаної виручки (вартості неповерненої готової продукції) в іноземній валюті, перерахованої у національну валюту України за офіційним валютним курсом Національного банку України, що діє на день нарахування пені, або у гривнях у разі здійснення розрахунків у національній валюті України. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми заборгованості.

Держава здійснює контрольні заходи щодо ввезення та вивезення давальницької сировини з України, передбачені відповідні обмеження. Строк здійснення операції з давальницькою сировиною не повинен перевищувати 90 (180 - для США, Австралії*) календарних днів з моменту оформлення вантажної митної декларації; існують обмеження щодо вивезення за межі митної території України давальницької сировини для виготовлення підакцизних товарів, лому або відходів чорних і кольорових металів як давальницької сировини (крім випадків виробництва готової продукції для електротехнічної галузі, яка не виробляється в Україні). Обов´язковим має бути застосування індикативних цін та наявність технологічної карти переробки давальницької сировини, що пов´язано з необхідністю визначення повного технологічного процесу переробки сировини з наступним визначенням вартості одиниці готової продукції і проведенням калькуляції витрат виконавця і замовника для здійснення взаєморозрахунків. Оплата послуг переробних фірм може відбуватися додатковими поставками визначеної давальницької сировини, готовою продукцією, або коштами.