Імпортні операції — операції з купівлі товару українськими суб´єктами зовнішньоекономічної діяльності у іноземних суб´єктів господарської діяльності з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами.

Імпорт товару в оптимальних обсягах сприяє економії робочого часу та зростанню продуктивності праці, зниженню виробничих витрат, більш повному задоволенню потреб населення. В основі любого імпорту лежить міжнародний поділ праці, рівень розвитку продуктивних сил, наявність та використання трудових, матеріальних, природних ресурсів.

Обсяги імпорту товарів в Україну з інших країн світу щорічно зростають. За період 2000-2006 рр. обсяги імпорту товарів збільшилися в 3,2 рази (табл. 3.6).

Таблиця 3.6. Обсяги імпорту товарів в Україну

Роки

Імпорт товарів

млн.дол. США

% до загального обсягу у 2000 р.

2000

13956

100

2001

15775

113

2002

16977

121

2003

23020

165

2004

28997

208

2005

36136

259

2006

45039

323

Аналіз обсягів імпорту товарів в Україну із країн світу за вказаний період свідчить, що імпорт товарів зростає з усіх країн. Найбільші обсяги імпорту відмічені із країн СНД (головним чином з Російської Федерації), за період, що розглядається, збільшилися в 2,5 рази і складають 45-58% від загального обсягу. З країн Європи обсяги імпорту збільшилися в 3,9 рази і складають 31-37% від загального обсягу. Обсяги імпорту товарів з країн інших частин світу (Азія, Африка, Америка) незначні (табл. 3.7).

Таблиця 3.7. Обсяги імпорту товарів в Україну з країн СНД та частин світу

Країни СНД та частин світу

Обсяг імпорту

Відношення 2000/2006, %

2000 р.

2006 р.

млн.дол. США

% до загального обсягу

млн.дол. США

% до загального обсягу

Країни СНД

8040

57,6

20185

44,8

251,1

Європа

4312

30,9

16804

37,3

389,7

Азія

832

6,0

6072

13,5

729,8

Африка

136

0,9

413

0,9

303,7

Америка

581

4,2

1465

3,3

252,2

Австралія і Океанія

55

0,4

100

0,2

181,8

Усього

13956

100

45039

100

322,7

Із наведених статистичних даних можна зробити висновок щодо наявності постійно існуючих тенденцій зростання обсягів імпортних операцій (рис. 3.3).

"Обсяг

Рис. 3.3. Обсяг імпорту товарів в Україну з країн СНД та країн окремих частин світу

Наявність постійних економічних зв´язків України з іншими країнами характеризується даними про здійснення тривалих імпортних операцій. Значний інтерес являють собою обсяги імпорту товарів з країн Європи (табл. 3.8).

Таблиця 3.8. Обсяги імпорту товарів в Україну з країн Європи

Країни

Обсяги імпорту

Відношення 2006/2000, %

2000 р.

2006 о.

млн.дол.

США

% від загального обсягу

млн.дол. США

% від загального обсягу

Австрія

185

4,3

547

3,3

295,7

Бельгія

135

3,1

373

2,2

276,3

Іспанія

100

2,3

355

2,1

355,0

Італія

346

8,0

1467

8,7

424,0

Нідерланди

147

3,4

641

3,8

436,1

Німеччина

1134

26,3

4268

25,4

376,4

Польща

313

7,3

2109

12,6

673,8

Румунія

48

1.1

446

2,7

929,2

Словаччина

124

2,9

383

2,3

308,9

Сполучене Королівство

203

4,7

621

3,7

305,9

Угорщина

165

3,8

802

4,8

486,1

Фінляндія

96

2,2

392

2,3

408,3

Франція

236

5,5

990

5,9

419,5

Чеська Республіка

163

3,8

825

4,9

506,1

Швеція

150

3,5

565

3,4

376,7

Усього

4312

100

16804

100

389.7

Примітка: в таблицю включені країни, річний обсяг імпорту товарів яких у 2006 р. в Україну становить більше 300 млн. дол. США.

Найбільші обсяги імпортних операцій здійснюють підприємства Німеччини, Польщі, Італії, Угорщини, Франції, Австрії, Нідерландів, Чеської Республіки та ін. Річний обсяг імпорту товарів з Німеччини в Україну, наприклад, складає 25-26% від загального обсягу імпорту, за період, що розглядається, збільшився в 3,8 рази, із Польщі - 7-13%, із Італії - 8-9%.

Склад товарної структури імпорту в Україну, обсяги імпорту окремих товарів за 2000-2006 рр., співвідношення цих обсягів, питома вага окремих видів товарів в загальному обсязі імпорту наведені в табл. 3.9.

Провідне місце в імпортних операціях займають мінеральні продукти (30-47% від загального обсягу імпорту), машинне обладнання, машини та механізми (відповідно 14-18%), транспортні засоби та шляхове обладнання (4-11%), недоро-гоцінні метали та вироби з них (5-7%), продукція хімічної промисловості (6-9%), полімерні матеріали, пластмаси та каучук (4,5-5,6%). За період, що розглядається, обсяг імпорту окремих товарів в Україну збільшився в 2-10 разів. Серед них кількість транспортних засобів та шляхового обладнання - в 10 разів, обсяги продукції тваринного походження (в 6 разів) та харчових продуктів - в 3,8 рази, обсяги продукції хімічної промисловості - в 4,3 рази, полімерних матеріалів, пластмас та каучуку - в 4 рази, недорогоцінних металів - в 4,9 рази, виробів із каменів, гіпсу, цементу, скла - в 5 разів тощо.

Таблиця 3.9 Товарна структура імпорту в Україну

Обсяги

імпорту

2000 р.

2006 р.

S3?

Назва товарів

млн.дол. США

%від загального обсягу

млн.дол. США

% від загального обсягу

Відношені 2000/2006,

Живі тварини; продукти тваринного походження

105

0,7

649

1,5

618,1

Продукти рослинного походження

303

2,2

672

1,5

221,8

Готові харчові продукти

440

3,2

1655

3,7

376,1

Мінеральні продукти

6540

46,9

13506

30,0

206,5

Продукція хімічної промисловості

898

6,4

3889

8,7

433,1

Полімерні матеріали, пластмаси та каучук

627

4,5

2528

5,6

403,2

Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів

387

2,8

1173

2,6

303,1

Текстиль та вироби з текстилю

560

4,0

1366

3,0

243,9

Вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла

149

и

738

1,6

495,3

Недорогоцінні метали га вироби з них

681

4,9

3327

7,4

488,5

Механічне обладнання, машини та механізми, електрообладнання

1941

13,9

7878

17,5

405,9

Транспортні засоби та шляхове обладнання

504

3,6

5147

11,4

1021,2

Прилади і оптичні апарати, апарати медико-хірургічні; годинники, музичні інструменти

185

1,3

696

1,5

376,2

Інші

636

4,5

1815

4,0

285,4

Усього

13956

100

45039

100

322,7

Імпортні операції сприяють технологічному оновленню виробництва в Україні, докорінній трансформації технологічного способу виробництва. Здійснюється заміна виробництва, що базується на машинній праці, до способу виробництва, заснованого на автоматизованій праці. З огляду на це, в складі імпортної продукції - автомобілі, енергетичне, металургійне, верстатне, ливарне устаткування, устаткування для легкої та харчової промисловості. Крім того, імпортуються значні обсяги синтетичних волокон, пластмас, барвників та іншої продукції хімічної промисловості.

Значна увага має бути приділена оптимізації імпорту паливно-енергетичних ресурсів, скорочення їх обсягів постачання в Україну, враховуючи значні обсяги імпорту та щорічне підвищення цін на їх покупку. Зменшення обсягів імпорту паливно-енергетичних ресурсів може бути досягнуто в результаті збільшення видобутку вітчизняної нафти; вироблення бензину та інших паливно-мастильних матеріалів з низькосортного вугілля, переведення з газу на вугілля частини електростанцій; вироблення сировини з продукції та відходів сільськогосподарської галузі; вироблення тепла та електричної енергії на малих електростанціях; використання нетрадиційних джерел енергії; відкриття і розробка нових родовищ нафти і газу; розвиток атомної енергетики; здійснення комплексу заходів щодо економії палива та електроенергії у будівництві й промисловості будівельних матеріалів тощо.

Обсяги імпорту товарів на території окремих регіонів України протягом 2000-2006 рр. постійно зростали, що характеризує позитивну тенденцію у розвитку економічних відносин підприємств окремих областей з іноземними партнерами. Обсяг імпорту товарів на територію окремих регіонів за вказаний період збільшився в 3,2-6,3 рази (табл. ЗЛО).

Таблиця 3.10 Обсяги імпорту товарів в регіонах України

Обсяги імпорту

Відношення

2006/2000, %

2000 р.

2006 р.

Регіони та області

млн.дол.

США

%від загального обсягу

млн.дол. США

%від загального обсягу

Поліський

1141

12,1

3811

9,4

334

області

Волинська

367

3,9

626

1.6

170

Рівненська

85

0,9

459

1,1

540

Житомирська

91

1,0

206

0,5

226

Чернігівська

173

1,8

258

0,6

149

Сумська

118

1.3

277

0,7

234

Київська

307

3,2

1985

4,9

647

Подільський

548

5,8

1757

4,3

320

області

Тернопільська

27

0,3

118

0,3

437

Хмельницька

58

0,6

288

0,7

497

Вінницька

120

1,3

322

0,8

268

Черкаська

132

1.4

395

1,0

299

Полтавська

211

2,2

634

1,5

300

Степовий

2491

26,4

8457

20,9

339

області

Кіровоградська

28

0,3

99

0,2

353

Дніпропетровська

1015

10,7

3702

9,2

365

Одеська

425

4,5

1955

4,8

460

Миколаївська

282

3,0

459

1,1

163

Запорізька

697

7,4

2091

5,2

300

Херсонська

44

0.5

151

0,4

343

Карпатський

705

7,5

2999

7,4

425

області

Закарпатська

184

2,0

952

2,3

517

Івано-Франківська

133

1,4

757

1,9

569

Львівська

353

3,7

1119

2,8

317

Чернівецька

35

0,4

171

0,4

488

Донбаський

1559

16,5

5491

13,6

352

області

Харківська

430

4,6

1936

4,8

450

Донецька

896

9,5

2869

7,1

320

Луганська

233

2,5

686

1.7

294

Крим

207

2,2

284

0,7

137

м. Київ

2786

29,5

17629

43,6

633

* Усього по Україні

9437

100

40428

100

428

*Без урахувань нерозподілених за регіонами поставок нафти сирої.

Найбільший обсяг імпорту товарів у 2006 р. відмічено на територію Степового (20,9%) та Донбаського (13,6%) регіонів. В складі вказаних регіонів вагомих результатів щорічно досягають підприємства Дніпропетровської (9-11% від загального обсягу імпорту), Запорізької (відповідно 5-7%), Одеської (4-5%), Донецької (7-10%), Харківської (4-5%) областей. Особливе становище займають підприємства м. Києва, які використовують у своєму виробництві 30-44% загального обсягу імпорту в Україну; обсяги імпорту до підприємств м. Києва щорічно зростають, тільки за останні сім років вони зросли майже в 7 разів.