Експортні операції - операції з продажу товарів українськими суб´єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб´єктам господарської діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів за межі митного кордону України, включаючи реекспорт товарів через митний кордон України. Головним критерієм експорту товарів є перетин митного кордону країни, або, у випадку здійснення експортної операції без вивезення через митний кордон, здійснення продажу товару підприємству з іноземним капіталом за іноземну (конвертовану) валюту.

В основі любої експортної операції лежить рівень розвитку продуктивних сил, міжнародний поділ праці, природні умови, в тому числі, наявність природних і сільськогосподарських ресурсів. Всі країні намагаються стимулювати власного товаровиробника до експорту продукції, заохочуючи наданням субсидій, податкових пільг, кредитів; юридичною, політичною та іншою підтримкою. З часу розгортання НТР в експорті розвинутих країн світу зростає частка машин і устаткування, що пов´язано, головним чином, з поглибленням поділу праці на міжнародній основі.

Обсяги експорту товарів з України в інші країни світу щорічно зростають. Так, за період 2000-2006 рр. обсяги експорту товарів збільшилися в 2,6 рази (табл. 3.1).

Таблиця 3.1 Обсяги експорту товарів з України

Роки

Експорт товарів

млн. дол. США

% до загального обсягу у 2000 р.

2000

14572

100

2001

16265

112

2002

17957

123

2003

23067

158

2004

32666

224

2005

34228

235

2006

38368

263

Аналіз експорту товарів з України в країни світу за вказаний період свідчить, що обсяги експорту товарів зростають в усі країни світу, але найбільші обсяги експорту відмічені в країни СНД (головним чином в Російську Федерацію), що складають 33% від загального обсягу. Обсяги експорту товарів за період, що розглядається, збільшилися в 2,8 рази. Значні обсяги експорту товарів здійснюються в країни Європи -32,9% від загального обсягу, збільшилися в 2006 р. порівняно із 2000 р. в 2,7 рази (табл. 3.2).

Таблиця 3.2. Обсяги експорту товарів з України в країни СНД та частин світу

Країни СНД та частин світу

Обсяг експорту

Відношення 2006/2000, %

2000 р.

2006 р.

млн .дол. США

% до

загального обсягу

млн.дол. США

%до загального обсягу

Країни СНД

4498

30,9

12665

33,0

281

Європа

4680

32,1

12626

32,9

270

Азія

3438

23,6

8134

21,2

237

Африка

732

5,0

2374

6,2

324

Америка

1218

8,4

2551

6,7

209

Австралія і Океанія

7

18

257

Усього

14573

100

38368

100

263

Зміни у обсягах експорту товарів з України в країни СНД та країни окремих частин світу характеризуються як стабільно існуюча тенденція постійного зростання (рис. 3.1.).

Особливий інтерес являють собою зміни обсягів експорту товарів за визначений період в країни Європи (табл. 3.3).

Таблиця 3.3. Обсяги експорту товарів з України в країни Європи

Обсяги експорту

Відношен 2000/2006, %

2000 р.

2006 р.

Країни

млн.дол. США

%від загального обсягу

млн.дол. США

% від загального обсягу

1

2

3

4

5

6

Австрія

164

3,5

329

2,6

200

Болгарія

383

8,2

596

4,7

155

Іспанія

163

3,5

445

3,5

273

Італія

639

13,7

2503

19,8

391

Нідерланди

138

2,9

708

5,6

513

Німеччина

741

15,8

1284

10,2

173

Продовження табл. 3.3

1

2

3

4

5

6

Польща

418

8,9

1345

10,7

322

Румунія

165

3,5

626

5,0

380

Словаччина

231

4,9

550

4,4

238^

Сполучене Королівство

138

2.9

388

3,1

281

Угорщина

327

7,0

946

7,5

289

Франція

112

2,4

351

2,8

313

Чеська Республіка

189

4,0

342

2,7

181

Усього

4680

100

12626

100

270

Примітка: в таблицю включені країни, річний обсяг експорту товарів яких у 2006 р. з України становив більше 300 млн. дол. США.

Провідне місце в цьому процесі займають такі країни, як Італія, Польща, Німеччина, Угорщина, Болгарія, Румунія та ін. Річний обсяг експорту товарів з України в Італію, наприклад, складає 14-20% від загального обсягу експорту; в Польщу - відповідно 9-11%, В Німеччину - 10-16%. Тенденції змін обсягів експорту товарів з України в окремі країни Європи наведені на рис. 3.2.

Склад товарної структури експорту з України, обсяги експорту окремих товарів протягом 2000-2006 рр., співвідношення цих обсягів, питома вага окремих видів товарів в загальному обсязі експорту наведені в табл. 3.4.

Таблиця 3.4 Товарна структура експорту з України

Назва товарів

Обсяги експорту

Відношення 2000/2006, %

2000 р.

2006 р.

млн.дол. США

%від загального обсягу

млн.дол. США

%від загального обсягу

Продукти рослинного походження

368

2,5

1951

5,1

530

Жири та олії тваринного або рослинного походження

240

1,6

971

2,5

405

Готові харчові продукти

403

2,8

1394

3,6

346

Мінеральні продукти

1400

9,6

3872

10,1

277

Продукція хімічної промисловості

1542

10,6

3387

8,8

220

Полімерні матеріали, пластмаси та каучук

246

1,7

803

2,1

326

Деревина та вироби з неї

218

1,5

603

1,6

277

Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів

201

1,4

596

Ь6

296

Текстиль та вироби з текстилю

538

3,7

915

2,4

170

Недорогоцінні метали та вироби з них

6468

44,4

16426

42,8

254

Механічне обладнання, машини та механізми, електрообладнання

1358

9,3

3329

8,7

245

Транспортні засоби та шляхове обладнання

438

3,0

2079

5,4

475

Інші

1153

7,9

2042

5,3

177

Усього

14573

100

38368

100

263

Аналіз наведених даних свідчить, що провідне місце у експорті продукції займають недорогоцінні метали та вироби з них (43-44% від загального обсягу експорту), мінеральні продукти (10%), продукція хімічної промисловості (9-11%), механічне обладнання, машини, механізми, електрообладнання -9% від загального обсягу експорту. Питома вага інших товарів та виробів незначна, складає 2-5% від загального обсягу експорту. Варто зауважити, що за вказаний період (2000-2006 рр.) обсяг експорту окремих товарів збільшився в 2-5 разів. Серед них: продукція рослинного походження (збільшення обсягу експорту - в 5 разів), транспортні засоби та шляхове обладнання - відповідно в 4,8 рази, жири та олії тваринного та рослинного походження - в 4 рази, деревина та вироби із неї -в 3 рази тощо.

Для більш поглибленого аналізу стану експорту товарів з України розглянемо результати використання можливостей окремих відокремлених територій-регіонів, що за сукупністю своїх ознак відрізняються один від одного, враховуючи природно-географічні, економічні, історичні, політичні та інші фактори. Виділено сім характерних регіонів: Поліський (Північний), Подільський (Центральний), Степовий (Південний), Карпатський (Західний), Донбаський (Східний), Крим. В окрему обособлену територію-регіон виділено м. Київ.

До складу окремих регіонів входять такі області. До Поліського (Північного) регіону входять Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Сумська, Київська (без м. Києва) області; до Подільського (Центрального) - Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Черкаська, Полтавська області; до Степового (Південного) регіону - Кіровоградська, Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська, Запорізька, Херсонська області; до Карпатського (Західного регіону) входять Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька області; до Донбаського регіону (Східного) входять Харківська, Донецька, Луганська області. В якості окремих регіонів виділені Крим та м. Київ.

Обсяги експорту товарів із окремих регіонів України наведені в табл. 3.5.

Таблиця 3.5 Обсяги експорту товарів із регіонів України

Обсяги експорту

Відно-

шення 2000/2006, %

2000 р.

2006 р.

Регіони та області

млн.дол. США

% від загального обсягу

млн.дол. США

% від загального обсягу

Поліський

940

6,5

2346

6,2

250

області

Волинська

148

1,0

336

0,9

227

Рівненська

85

0,6

291

0,8

342

Житомирська

137

0,9

314

0,8

229

Чернігівська

132

0,9

313

0,8

237

Сумська

197

1,4

514

1,4

261

Київська

241

1,7

578

1,5

240

Подільський

995

6,9

3065

8,1

308

області

Тернопільська

43

0,3

82

0,2

190

Хмельницька

87

0,6

221

0,6

254

Вінницька

199

1,4

404

1,1

203

Черкаська

225

1,6

483

1,3

215

Полтавська

441

3,0

1875

4,9

425

Степовий

5478

38,0

12504

32,9

228

області

Кіровоградська

52

0,4

189

0,5

363

Дніпропетровська

2890

20,0

7118

18,8

246

Одеська

528

3,7

766

2,0

145

Миколаївська

524

3,6

1060

2,8

202

Запорізька

1381

9,6

3125

8,2

226

Херсонська

103

0,7

246

0,6

239

Карпатський

768

5,3

2480

6,5

323

області

Закарпатська

216

1,5

677

1,8

313

Івано-Франківська

191

1,3

886

2,3

464

Львівська

303

2,1

805

2,1

265

Чернівецька

58

0,4

112

0,3

193

Донбаський

3969

27,5

12670

33,4

319

області

Харківська

328

2,3

889

2,4

271

Донецька

2960

20,5

8776

23,1

296

Луганська

681

4,7

3005

7.9

441

Крим

302

2,1

501

1,3

166

м. Київ

1976

13,7

4427

11,6

224

*Усього по Україні

14428

100

37993

100

263

* Не включаючи нерозподілені за регіонами обсяги

Значне збільшення обсягів експорту товарів визначається наявністю продуктивних сил, станом виробництва на основі використання природних та трудових ресурсів. Незважаючи на наявність природно-кліматичних та виробничо-економічних особливостей окремих регіонів, експорт товарів збільшився в 2,3—3,2 рази.

Найбільший обсяг експорту товарів здійснили підприємства Донбаського (33,4% від загального обсягу) та Степового регіонів - відповідно - 32,9%. В складі вказаних регіонів найвагоміших результатів досягай підприємства Донецької (20-23% від загального обсягу) та Дніпропетровської (відповідно 19-20%) областей. Значні обсяги експорту товарів здійснюють підприємства Запорізької (8-10%) та Луганської (5-8%) областей. Звертають на себе увагу значні експортні можливості м. Києва, підприємства якого здійснюють експорт 12-14% загального обсягу товарів з України в інші країни світу.