Основи зовнішньоекономічної діяльності

1.1. Предмет, мета, зміст та завдання дисципліни "Основи зовнішньоекономічної діяльності"

Предметом навчальної дисципліни "Основи зовнішньоекономічної діяльності" є сукупність господарських, економічних, правових, фінансових відносин у сфері економічної діяльності між суб´єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб´єктами господарювання як на території України, так і за її межами.

Основною метою викладання навчальної дисципліни "Основи зовнішньоекономічної діяльності" є формування у майбутніх менеджерів засвоєння теоретичних основ зовнішньоекономічної діяльності; набуття системних знань і навичок щодо забезпечення економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності в різних сферах діяльності.

Зміст навчальної дисципліни "Основи зовнішньоекономічної діяльності" складений у відповідності до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з напряму підготовки "Менеджер", є професійно орієнтованим, може вивчатись після вивчення дисциплін "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Підприємницьке право", "Міжнародні економічні відносини" тощо. Охоплює наступні модулі, що передбачені стандартом освіти: зовнішньоекономічна діяльність суб´єктів в умовах ринкових відносин; регулювання зовнішньоекономічної діяльності; митне та валютне регулювання; правове регулювання; форми виходу підприємств на зовнішній ринок; форми зустрічної торгівлі; експортно-імпортні операції та послідовність їх виконання; інвестиційна діяльність; посередницькі операції на зовнішніх ринках;

орендні операції, їх сутність та зміст; організація та техніка підготовки, укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів; структура та зміст міжнародних контрактів купівлі-продажу; ціна товару, валютні та фінансові умови контрактів, умови платежу, форми розрахунків; організація та функціонування підприємств з іноземним капіталом; організація та технологія міжнародних перевезень; неправомірні дії в сфері зовнішньоекономічної діяльності; юридична відповідальність в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Основні завдання, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, спрямовані на:

• розуміння суттєвості та специфіки принципів та методів функціонування зовнішньоекономічної діяльності в Україні на сучасному етапі;

• вивчення нормативної бази щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб´єктів господарювання;

• оволодіння методами аналізу і оцінювання тенденцій, суперечностей, доцільності у визначенні головних напрямків зовнішньоекономічної діяльності для суб´єктів господарювання різних форм власності, що є суб´єктами зовнішньоекономічної діяльності;

• дослідження специфіки запровадження різних форм виходу на зовнішні ринки;

• вивчення змісту основних процедур та їх здійснення щодо укладання зовнішньоекономічних контрактів;

• оволодіння навичками оцінювати і робити відповідні висновки щодо визначення ефективності укладених угод, зовнішньоекономічної діяльності суб´єкта господарювання в цілому.