Зовнішньоекономічна діяльність являє собою окрему сферу економічної діяльності України, в якій задіяна значна кількість підприємств, фірм, організацій, органи влади. їх робота безпосередньо пов´язана із зовнішньою торгівлею, експортом та імпортом товарів, із використанням іноземних інвестицій у різних сферах економіки.

У цій сфері реалізуються складні правові, виробничі, організаційні, економічні та екологічні відносини, які сприяють розвитку зовнішньоекономічних зв´язків з іншими країнами, сприяють визнанню України як серйозного торговельно-економічного партнера. Процеси, що відбуваються у сфері зовнішньоекономічної діяльності, характеризуються надзвичайною складністю, змінюються під впливом політичних та економічних факторів в Україні та у світі. Ці процеси мають бути постійно в полі зору науковців, необхідного систематичного дослідження, об´єктивного виявлення та оцінювання впливу основних факторів, що визначають стан, особливості та тенденції.

Кожний фахівець, що пов´язаний із зовнішньоекономічною діяльністю, має володіти знаннями стосовно організації цієї діяльності, основними принципами та методами впливу, направляти ці знання та зусилля на досягнення найвищої ефективності роботи підприємств, а також окремих галузей національної економіки. Важливого значення набуває необхідність оволодіння як організаційно-економічними, так і правовими основами зовнішньоекономічної діяльності, враховуючи, що виконання норм права виступає запорукою успішної реалізації партнерських відносин України з іншими країнами світу.

Підручник „Основи зовнішньоекономічної діяльності" присвячений висвітленню важливих сторін організації зовнішньоекономічної діяльності. Структура та зміст підручника відповідає вимогам стандарту освіти, затвердженому Міністерством освіти і науки України.

Підручник складається із десяти розділів, списку літератури, стислого термінологічного словника. Кожний розділ завершується контрольними запитаннями та завданнями для самостійної перевірки знань.

В першому розділі розкривається сутність предмету, змісту та завдань дисципліни „Основи зовнішньоекономічної діяльності". Додається характеристика видів зовнішньоекономічної діяльності, характеристика об´єктів та суб´єктів цього виду діяльності, основні напрями розвитку.

В другому розділі „Регулювання зовнішньоекономічної діяльності" наведена сутність регулювання цією сферою діяльності як державними органами влади, так і недержавними органами управління економікою, що діють на основі Конституції України та законів України. Наведена характеристика складу принципів та функцій діяльності національних органів та міжнародних організацій, що приймають участь в процесах регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Значна увага в цьому розділі приділена питанню застосування методів регулювання. Зокрема, розкрита сутність тарифних (економічних) та нетарифних (організаційно-адміністративних) методів регулювання, сфера та особливості їх застосування.

В третьому розділі „Форми виходу підприємств на зовнішній ринок" наведена характеристика існуючих форм виходу національних суб´єктів підприємництва на зовнішній ринок, серед яких виділені експортно-імпортні, інвестиційні, посередницькі, орендні операції, а також операції з давальницькою сировиною, операції із зустрічної торгівлі. Розкрита сутність усіх існуючих форм виходу на зовнішній ринок, наведені статистичні дані за сім років, що розкривають динаміку цих процесів, роль та місце країн світу у здійсненні експортно-імпортних операцій, а також роль і місце окремих регіонів України у налагодженні та здійсненні зовнішньоекономічних зв´язків.

В четвертому розділі „Зовнішньоекономічний договір (контракт)" висвітлені структура та зміст договору (контракту) як матеріально оформленої угоди між суб´єктом зовнішньоекономічної діяльності та його іноземним контрагентом. Значна увага приділена організації укладання та виконання зовнішньоекономічного договору (контракту), конкретним умовам його виконання.

Питання організації діяльності підприємств з іноземним капіталом висвітлені в п´ятому розділі підручника. Зокрема, розкритий порядок створення та організація діяльності підприємств за участю іноземних інвесторів в Україні, а також порядок створення та функціонування підприємств за участю українського капіталу за кордоном.

Важливого значення набуває шостий розділ „Організація міжнародних перевезень", в якому висвітлена характеристика окремих видів транспорту, що забезпечують міжнародні перевезення пасажирів та вантажів, розкриті умови для організації міжнародних перевезень, серед яких обов´язковість реєстрації транспортних засобів, ліцензування діяльності щодо здійснення міжнародних перевезень, дотримання митних процедур, умов праці на транспорті тощо.

Організація міжнародних перевезень безпосередньо пов´язана із роботою митної служби. Склад органів митної служби України, організація роботи митниці щодо забезпечення переміщення товарів через митний кордон, надання послуг, оформлення митних документів, здійснення митного контролю — ці та інші питання щодо організації діяльності митної служби України розкриті в сьомому розділі підручника.

Процеси правого регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснюються на основі використання норм права. Процедура, порядок, склад, зміст документів, що використовуються для правового регулювання, висвітлені у восьмому розділі підручника. Розкрито зміст міжнародних та національних нормативно-правових актів, використання правових прецедентів та звичаїв в процесі правового регулювання.

В дев´ятому розділі „Неправомірні дії в сфері зовнішньоекономічної діяльності" наведена характеристика та зміст не правових дій, що трапляються. Розкривається поняття та сутність правопорушень як складових не правових дій чи злочинів. Відповідальність за скоєні правопорушення в сфері зовнішньоекономічної діяльності, її сутність та особливості розкривається у десятому розділі підручника. Значна увага приділена висвітленню змісту майнової та кримінальної відповідальності.

В підручнику використані Закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність, узагальнені результати наукових досліджень в цій сфері, а також публікації вищих навчальних закладів та наукових установ. В підручнику наведені обширні статистичні дані за 2000-2006 рр., з допомогою яких висвітлені тенденції в організації зовнішньоекономічної діяльності, наведені обсяги та напрями діяльності, позитивні та негативні сторони. Наведені статистичні матеріали, які характеризують участь підприємств окремих регіонів України у зовнішньоекономічній діяльності. Особливості формування регіонального економічного розвитку, наявність та використання природних та трудових ресурсів в значній мірі залежать від географічного розташування окремих регіонів. Статистичні матеріали та їх аналіз здійснено, використовуючи схему регіонального розподілу території України, що запропонована д.е.н., проф. Е.А. Зінєм в підручнику „Регіональна економіка" (К., ВД „Професіонал", 2007 р.). Використання теоретичних досліджень, статистичних матеріалів допоможуть студенту всебічно ознайомитися з діяльністю окремих підприємств та країни в цілому у сфері зовнішньоекономічної діяльності та шляхами її вдосконалення.

Для перевірки знань студент має змогу використання питання, які наведені в кінці кожного розділу. А для більш поглибленого вивчення теоретичних положень може використати літературні джерела, наведені в списку літератури.

Підручник призначений студентам вищих навчальних закладів України за напрямами підготовки „Менеджмент", може бути використаний студентами інших напрямів підготовки, зокрема економічної, правової, обліково-аналітичної, організаційно-технологічної в сфері діяльності окремих видів транспорту, а також викладачами, аспірантами, працівниками, що безпосередньо займаються питаннями економіки, організації та управління зовнішньоекономічною діяльністю, міждержавними перевезеннями пасажирів та вантажів.

Автори підручника: Зінь Е.А. - д.е.н., професор, академік Академії наук вищої освіти України, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри регіонального управління Національного університету водного господарства та природокористування;

Дука Н.С. — доцент кафедри регіонального управління Національного університету водного господарства та природокористування.

Загальна редакція тексту підручника виконана д.е.н., професором Е.А. Зінєм.