Музеєзнавство

ЛІТЕРАТУРА

1. Бондар М. М., Мезенцева Г. Г., Славін Л. М. Нариси музейної справи. – К.: Наукова думка, 1959.

2. Брюшкова Л. П. Коллекции геологических музеев как часть культурного наследия. – М., 1993.

3. Буланий I. Т., Явтушенко I. Г. Громадські музеї України. Історія, досвід, проблеми. – К.: Наукова думка, 1979.

4. Буланый И. Т., Явтушенко И. Г. Музей на общественных началах. – М., 1985.

5. Буравченков А. А. Культура і туризм: взаємодія і збагачення. – К.: Українська культура, 1999.

6. Байдахер Фрідріх. Загальна музеологія / За ред. Зеновія Мазурика; Пер. з нім. X. Назаркевич, О. Лянг, В. Лозинського. – К.: Літопис, 2005.

7. Василенко А. О. Літопис історії становлення і розвитку народних музеїв України. – К.: Наукова думка, 1974.

8. Власюк Г. М., Зосимович О. Ю., Хададова М. В. Музеєзнавство та архівна справа: Навч.-метод, посіб. – Житомир: ЖДПУ імені Івана Франка, 2006.

9. Вольфович А. Ю. Модель музейной коммуникации в концепции зарубежных музееведов // Музей в современной культуре: Сб. науч. тр. – СПб., 1997.

10. Гнедовский М. Профиль музея // Советский музей. – 1985. – № 5.

11. Голубнича С. М. Основы экскурсионного дела. – Донецк: ДИТБ, 2003.

12. Емельянов Б. В. Экскурсоведение: Учеб. пособие. – М.: Сов. спорт, 2000.

13. Жигульский 3. Музеи мира: Введение в музееведение. – М., 1989.

14. Заклади культури, мистецтв, фізкультури та спорту України у 2004 році: Статистичний бюлетень. – К.: Держкомстат України, 2005.

15. Івченко А. С. Вся Украина: Путеводитель. – К.: ГНПП "Картографія", 2005.

16. Игнаткин И. А. Охрана памятников истории и культуры: Справ, пособ. – К.: Вища школа, 1990.

17. Калугина Т. П. Художественный музей как феномен культуры. – СПб., 2001.

18. Краткий словарь музейных терминов. – М., 1974.

19. Логвин Г. Н. По Україні. Стародавні мистецькі пам´ятники. – К.: Мистецтво, 1968.

20. Лорд Б., Лорд Г. Д. Менеджмент в музейном деле. – М., 2002.

21. Лысикова О. В. Музеи мира: Учеб. пособ. – М.: Флинта; Наука, 2002.

22. Маковецкий И. В. Принципы организации музеев под открытым небом и их задачи // Советская этнография. – 1963. – № 2.

23. Мезенцева Г. Г. Музеєзнавство (на матеріалах музеїв УРСР) / За ред. С. М. Чайковського. – К.: Вшца школа, 1980.

24. Михайловская А. И. Музейная экспозиция. – М., 1964.

25. Михеева Н. А, Галенская Л. Н. Менеджмент в социально-культурной сфере. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2000.

26. Музееведение. Исторические и краеведческие музеи: Краткий курс лекций / Под ред. В. Н. Седых. – СПб.: Изд- во С.-Петерб. ун-та, 2004.

27. Музееведение. Музеи исторического профиля: Учеб. пособ. / Под ред. Е. Левыкина, В. Хербета. – М., 1988.

28. Музееведение. Проблемы культурной коммуникации в музейной деятельности // Сб. науч. тр. НИИ культуры. – М., 1989.

29. Музеї Карпатського регіону. – Л.: Центр Європи, 2004.

30. Музеї України: Довідник / Міністерство культури і мистецтв України. – К.: Задруга, 1999.

31. Музей и современность. Комплектование музейных коллекций // Сб. науч. тр. НИИ культуры. – № 114. – М., 1982.

32. Музейна справа та музейна політика в Україні XX століття. – К.: Златограф, 2004.

33. Музейний простір України

34. Музейные термины. Терминологические проблемы музееведения. – М., 1986.

35. Научно-просветительная работа в естественно-научных музеях. – М., 2000.

36. Научно-просветительная работа в художественном музее на современном этапе. – СПб., 1996.

37. Ноль Л. Я. Компьютерные технологии в музее. – М., I 1999.

38. Основи музеєзнавства, маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності музеїв: Навч. посіб. / П. Горішевський, М. Ковалів, В. Мельник, С. Оришко. – Івано-Франківськ: Плай, 2005.

39. Основні тематичні напрями національної системи туристично-екскурсійних маршрутів "Намисто Славутича": Навч.-метод. посіб. / П. П. Науменко, С. В. Грибанова, О. П. Дорошенко й ін. – К.: Ін-т туризму ФП України, 1999.

40. Парр Дж. Музей науки: факты или идеи // Museum. – 1992. – № 173/174.

41. Петранівський В. Л., Рутинсъкий М. Й. Туристичне краєзнавство: Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Д. Заставного. – К.: Знання, 2006.

42. Про музеї та музейну справу: ЗУ від 29 червня 1995 p. // Відомості BP України. – 1995. – № 25. – Ст. 191.

43. Равикович Е. А. Социальные функции и типология музеев // Музееведение. Вопросы теории и методики. – М., 1987.

44. Разгон А. М. Место музееведения в системе наук // Музей и современность: Сб. науч. тр. – М., 1986.

45. Ривьер Ж. А. Эволюционное определение экомузея // Museum. – 1985. – № 148.

46. Рутинсъкий М. И. Географія туризму України: Навч.-метод. посіб.: 2-ге вид., доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

47. Рутинсъкий М. Й„ Зінько Ю. В. Сільський туризм: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006.

48. Рутинсъкий М. И. Міжнародний туризм: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007.

49. Рутинсъкий М. И., Стецюк О. В. Туристичний комплекс Карпатського регіону України: Монографія. – К.: Знання, 2007.

50. Свенціцький І. Про музеї та музейництво. – Л., 1920.

51. Семененко Т. П. Экомузеи Франции: Новые тенденции в развитии музейной идеологии // Музейное дело: Музей – культура – общество. – М., 1992.

52. Скрипник Г. Етнографічні музеї України. – К.: Наукова думка, 1989.

53. Служба Англійської Спадщини //

54. Современные литературные музеи: некоторые вопросы теории и практики // Сб. науч. тр. – М., 1982.

55. Сотникова С. И. Музеология: Учеб. пособ. – М.: Дрофа, 2004.

56. Станюкович Т. В. Этнографическая наука и музеи. – Ленинград, 1978.

57. Старовинні маєтки України: Книга-альбом /1. Д. Родічкін, О. І. Родічкіна. – К.: Мистецтво, 2005.

58. Стецюк О. В. Розвиток мережі музейних закладів у системі туристичної інфраструктури Карпатського регіону // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету (Географія). – Тернопіль, 2006. – № 1.

59. Тельчаров А.Д. Основы музейного дела: Учеб. пособ. – М.: Омега-Л, 2005.

60. Тронько П. Т. Історичне краєзнавство в Українській РСР. – К.: Наукова думка, 1989.

61. Україна: Путівник / Підгот. і упоряд. О. Зінкевич і В. Гула. – К.: Смолоскип, 1993.

62. Україна: скарби музеїв і заповідників: Путівник. – К.: Чорлі, 1997.

63. Федорченко В. К., Костюкова О. М., Дьорова Т. А. та ін. Історія екскурсійної справи в Україні: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2004.

64. Фролов А. И., Бутаева 3. С. Подготовка музейных кадров: содержание и организация учебного процесса (зарубежный опыт) // Наука о культуре: итоги и перспективы: Инф.-анал. сб. – Вып. 5. – М., 1995.

65. Хадсон К. Влиятельные музеи. – Новосибирск: Наука, 2002.

66. Шляхтина Л. М. Основы музейного дела. Теория и практика: Учеб. пособ. – СПб.: Высшая школа, 2005.

67. Шляхтина Л. М., Фокин С. В. Основы музейного дела: Учеб. пособ. – СПб., 2000.

68. Шмелев В. Г. Музей под открытым небом. Очерки истории возникновения и развития. – К., 1983.

69. Шмит Ф. И. Исторические, этнографические, художественные музеи. Очерк истории и теории музейного дела. – X., 1919.

70. Шмит Ф. И. Музейное дело. – М., 1929.

71. Юренева Т. Ю. Музееведение: Учебник. – М.: Академический Проект, 2006.

72. Юренева Т. Ю. Музей в мировой культуре. – М., 2003.

73. Bennett Т. The Birth of the Museum: History, Theory, Politics. – London: Routledge, 1995.

74. French Y. The Handbook of Publik Relations for Museum, Galleries, Historic Houses, the Visual Arts and Heritage Attractions. – New York: Museum Developmebt Co., 1991.

75. Harrison R. Manual of Heritage Management. – Oxford: Butterworth-Heinemann, 1994.

76. Heritage Interpretation Management: Audience Characteristics, Evaluation and Impact / Eds. by Carter J., Goodey В., Binks G. – New York: John Wiley & Sons, Inc, 1997.

80. Johnson P., Thomas B. Tourism, Museum and the Local Economy. – New York: Edward Elgar, 1992.

81. Kirshenblatt-Gimblett B. Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage. – Berkeley, California: University of California, 1998.

82. Memorandum of Understanding. Multimedia Access to Europe´s Heritage. Recommendations and Guidelines. European Commission. 1998.

83. Partners in Tourism: Culture and Commerce / Ed. by Garfield D. – Washington, DC: American Association of Museums, 1997.

84. Poluga J., Rutynski M., Zinko J. Zasoby turystyczne Ukrainy Zachodniej // Potencjal turystyczny Ukrainy Zachod- niej / Projekt PAUCI nr 00-0195-056 Potencjal turystyczny Ukrainy Zachodniej: Kierunki і mozliwosci inwestowania w sektorze turystyki w swietle polskich doswiadczen / R. Szczecinski, J. Zinko, R. Lozynski і dr. – Warszawa: Instytut Turystyki, 2005.

85. Prentice R. Tourism and Heritage Attractions. – London: Routledge, 1993.

86. Swarbrooke J. The development and Management of Visitor Attractions. – Oxford: Butterworth-Heinemann, 1995.

87. The New Museology / Ed. by Vergo P. – London: reaction Books, 1989.

88. Yale P. From Tourist Attractions to Heritage Tourism. – N. Y.: Elm Publications, 1991.