Музеєзнавство

6.2. Перспективи інтеграції українських музеїв у регіональні, національні та міжнародні музейні організації

Сьогодні, на початку XXI ст. в основу розвитку музейництва покладено концепцію "social network" – мереж, мережного партнерства, мережного менеджменту [75, 76].

Мережні структури дають змогу розгортати глобальні проекти. За принципом управління, мережні структури – це децентралізовані системи, що будуються на основі проектно-програмного підходу до організації діяльності і формування партнерських стосунків між учасниками. Система партнерств дозволяє масштабувати глобальні проекти таким чином, що кожен учасник діяльності виконує розмірний його можливостям "фрагмент" проекту. Координація здійснюється за рахунок спільно вироблених пріоритетів, мети, концепції чи проектної ідеології, що задає загальний напрям процесів. Мережні структури відрізняються високим ступенем стійкості, ґрунтуються на системі розподілу ризиків.

Перевага мережних організацій над ієрархічними структурами полягає в тому, що вони організовані за принципом пропорційно розподіленого ризику і не мають централізованої системи управління. В ієрархічних організаціях основою менеджменту є команда, у мережних – партнерство, координація дій. Органи координації дій, що створюються мережними структурами, прийнято називати ресурсними центрами. (Для прикладу, Регіональний ресурсно-інформаційний центр навчальних матеріалів з туризму для усіх зацікавлених організацій сфери туризму, освіти і культури відкрито у стінах Львівського національного університету імені Івана Франка, вул. Дорошенка, 41/39.)

Підкреслимо, що мережні структури не мають недоліків ринково орієнтованих корпорацій, не бояться конкуренції, не залежать від ринкової кон´юнктури.

Мережні структури змінюють характер конкуренції: вони прагнуть не до монополізації, а до нарощування партнерських зв´язків, що забезпечують стійкість системи в цілому і можливість реалізації великомасштабних проектів. Підвищується ефективність маркетингових технологій, що спираються на спільно створену учасниками інфраструктуру, яка дозволяє заощаджувати витрати. Активне поширення мережних структур та їхня ефективність спираються на широке використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій.

Сьогодні тільки в Європейському Союзі нараховується понад 150 культурних мереж, що поєднують організації, арт-менеджерів, творчих особистостей. Мережні організації є основним ресурсом міжнародних партнерських проектів у сфері культури.

Статут Форуму Європейських мереж так визначає їхню специфіку і призначення:

 • Мережу можна визначити як збори особистостей та автономних організацій, що використовують усі методи й засоби комунікації між художниками, посередниками і публікою, що переборюють географічні, інтелектуальні й соціальні межі.
 • Мережа може бути визначена і за її позицією солідарності, взаємообміну, що демонструє величезні можливості і широту кругозору, зовсім відмінні від тих, якими володіють ієрархічні структури і процеси.
 • Мережі піклуються про географічну і тематичну розмаїтість культурних партнерів, які входять у них. Вони працюють у дусі самокритики, зіставлення й обміну ідей.

Кожна мережа має власні методи й особливий статут для досягнення своєї мети, у якій відбивається формальна і неформальна структури, мінімальні і гнучкі.

У рамках Форуму Європейських культурних мереж 1998 р. був сформульований основний принцип їхньої діяльності: мережі зобов´язані працювати разом у дусі максимальної широти поглядів і демократичної терпимості, де всі громадяни мають рівний доступ до культурних цінностей.

Таким чином, розвиток культурних мереж спрямований на консолідацію світових культурних ресурсів і забезпечення доступу до цих ресурсів усіх зацікавлених учасників.

В Україні мережна ідеологія тільки починає поширюватися. Координаційні центри транснаціональних культурних мереж заохочують участь українських музеїв у мережах за допомогою автоматичного членства, повного чи часткового звільнення від сплати вступних і членських внесків, оплати відряджень на мережні заходи тощо. Однак у списках членів більшості міжнародних культурних мереж українських учасників поки ще обмаль. Така ситуація насамперед зумовлена недостатнім розвитком та освоєнням сучасних інформаційних і комунікаційних технологій в українських музеях і галереях. Чимало (особливо провінційні) музеїв і галерей просто не знають і не прагнуть дізнаватися про такі можливості, не займаються пошуком необхідної інформації і партнерів, не намагаються налагодити досить доступну і недорогу електронну комунікацію, тому що не знають, як це зробити. Також для українських музеїв продовжує залишатися проблемою мовний "бар´єр" у спілкуванні з закордонними партнерами.

Першими вагомими кроками з поширення мережної ідеології в Україні музейними установами вже зроблені – це створення музейних асоціацій (наприклад, Асоціації музеїв і галерей Карпатського регіону, про яку мова піде нижче).

Асоціації – це ще не цілком мережі, у деяких з них домінують ієрархічні структури, інші радше нагадують професійні клуби. Однак чимало рис дозволяють стверджувати те, що діяльність українських музейних асоціацій спирається на мережні координаційні принципи: наявність єдиного інформаційно-ресурсного центру, активна участь у спільних, у тому числі міжнародних, проектах, виставках, семінарах, конференціях, фестивалях. (Перший Усеукраїнський фестиваль "Музей третього тисячоріччя" відбувся 2005 р.) Та головне – в основі діяльності більшості асоціацій лежить принцип партнерства.

Нижче спинимося на характеристиці найвпливовіших й найуспішніших світових музейних мереж, що реалізують глобальні ініціативи та проекти зі збереження, пізнання, обміну й популяризації культурної спадщини людської спільноти. Такими мережними організаціями на сьогодні є Міжнародна рада музеїв (ІКОМ), Мережа європейських музейних організацій (NEMO), Міжнародний центр вивчення консервації та реставрації культурної спадщини (ICCROM), Європейський музейний форум, на ідеології мережного партнерства у менеджменті розвивають свою діяльність Агентство з міжнародного розвитку США (US AID), Європейська мережа Культурних центрів (ENCC), Асоціація бізнес-спонсорства в мистецтві (ABSA), Європейська мережа Інформаційних центрів Виконавських мистецтв (ENICPA), Cultural Co-operation, Art & Society та чимало інших європейських благодійних фондів і міжнародних організацій.

Розгортання діяльності міжнародних організацій у сфері культурної спадщини й музейництва було зініційоване в середині минулого століття Організацією Об´єднаних Націй. З цією метою у складі ООН 1946 p. була заснована неурядова організація – Організація Об´єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (United Nations Education Science and Culture Organization – UNESCO). Діяльність ЮНЕСКО охоплює широке коло питань: ліквідацію неграмотності і боротьбу з дискримінацією в царині освіти, вивчення, збереження і популяризацію національних культур, проблеми інформації та безліч інших актуальних для міжнародного співтовариства проблем.

Того ж 1946 р. у складі ЮНЕСКО була створена Міжнародна рада музеїв (ІКОМ). Нині ІКОМ – це неурядова організація, формально підпорядкована ЮНЕСКО, що має консультативний статус в Економічній та Соціальній Раді Організації Об´єднаних Націй.

Міжнародна рада музеїв є міжнародною організацією музеїв та музейних фахівців, що спрямовує свою діяльність на збереження, поповнення та комунікацію із суспільством природної та культурної спадщини, наявної і майбутньої, матеріальної й нематеріальної (духовної).

ІКОМ неприбуткова організація і фінансується насамперед за рахунок членських внесків та пожертв від різних урядових та інших органів. Виконує частину програми ЮНЕСКО для музеїв.

Головний офіс Міжнародної ради музеїв міститься у Парижі, зокрема там розташовані Секретаріат та Інформаційний музейний центр ЮНЕСКО-ІКОМ. Організація нараховує 21 тис. членів у 146-ти країнах світу. Під егідою ІКОМу постійно відбуваються різноманітні міжнародні, національні та регіональні акції: симпозіуми, конференції, майстер-кла- си тощо. Міжнародна рада популяризує музейну діяльність, зокрема, через святкування Міжнародного дня музеїв (18 травня щорічно), видання різноманітної наукової й науково-популярної друкованої продукції, у т. ч. популярного міжнародного часопису "Museum".

Члени ІКОМу організовані у 115 національних та ЗО міжнародних комітетів. Крім цього, деякі національні комітети для підвищення ефективності своєї діяльності координують свою роботу на регіональному рівні. Також ІКОМ взаємодіє з 14-ма міжнародними профільними партнерськими асоціаціями.

Стратегічний план ІКОМ, затверджений Генеральною Асамблеєю організації, впроваджується Секретаріатом ІКОМу та національними і міжнародними комітетами, а також усіма, хто робить свій внесок у впровадження програм ІКОМу.

Діяльність ІКОМу відповідає на виклики та потреби музейної справи і фокусується на таких темах:

 • професійне співробітництво та обмін;
 • поширення знань та підвищення суспільної уваги до музеїв;
 • навчання персоналу, підвищення кваліфікації;
 • розвиток, вдосконалення професійних стандартів;
 • розробка та просування професійної етики;
 • захист культурної спадщини та протидія незаконному обігу культурних цінностей.

Додаткова інформація про структуру й діяльність ІКОМу є на офіційному сайті цієї організації.

Основу Міжнародної ради музеїв творять національні комітети музеїв. Проте доводиться з прикрістю констатувати, що в Україні Національний комітет ІКОМ досі офіційно не зареєстрований. Офіційним представником ІКОМу в Україні є директор Львівської галереї мистецтв Борис Григорович Возницький [33].

У 1977 р. у рамках ІКОМу створений Міжнародний комітет з музеології, що здійснює координацію теоретичних досліджень. Протягом 1980-х років основним завданням МКМ була уніфікація концептуально-методологічного й термінологічно-поняттєвого апарату музеології, яка покликана забезпечити взаєморозуміння між дослідниками різних країн. З 1976 по 1986 pp. тривала напружена робота над музеологічним словником, результатом якої став 20-мовний глоссаріум музеологічних термінів. З 1990-х років МКМ зосередив зусилля на популяризації у світі концепції "нової музеології", створення глобальної мережі екомузеїв та "м´якої" музеєфікації найрепрезентативніших в етнокультурному сенсі ареалів традиційного розселення й життєдіяльності соціуму [6, 87].

Найвідомішою міжурядовою організацією зі збереження світової культурної спадщини є Міжнародний центр вивчення консервації та реставрації культурної спадщини.

Міжнародний центр вивчення консервації та реставрації культурної спадщини (ICCROM) створений 1956 р. рішенням 9-ї Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила у м. Нью-Делі. Організація розпочала свою роботу 1959 р. За ініціативою уряду Італії штаб-квартиру ICCROM розмістили у Римі.

На відміну від ІСОМ, яка є світовим об´єднанням музейних фахівців-фізичних осіб та громадських організацій, ICCROM має статус міжурядової організації, членами якої є уряди країн. 21 червня 2006 р. до Центру вступив Лаос, який став 118-м членом організації. Серед країн пострадянського простору до Центру приєдналися Вірменія, Азербайджан, Грузія, Литва, Естонія тощо. На жаль, офіційного представництва України досі немає і в цій авторитетній міжнародній структурі.

Головними завданнями ICCROM є розвиток консерваційної та реставраційної практики в усьому світі та підвищення розуміння суспільством необхідності збереження культурної спадщини, формування відповідної громадської думки.

Свою діяльність ICCROM здійснює за п´ятьма пріоритетними напрямами:

1. Training. ICCROM сприяє розвитку техніки та технологій реставраційної справи, впровадженню нових матеріалів, а також проводить професійні навчання фахівців. З 1966 р. за програмами ICCROM підвищили свою кваліфікацію понад 4 тис. реставраторів, пам´ят- коохоронців, у тому числі – кілька осіб з України.

2. Information. Центр виконує функції світового інформаційного банку з реставраційної справи. Бібліотека Центру нараховує понад 89 тис. книжок, доповідей і фахових журналів 40-ка мовами. Члени ICCROM також мають доступ до глобального архіву, що налічує десятки тисяч зображень музейних предметів. Крім цього, здійснюється інтенсивний обмін інформацією про фахові конференції, семінари, стипендії.

3. Research. ICCROM проводить і координує міжнародні зустрічі з метою запровадження спільних підходів та методологій, а також для формулювання погодженої на міжнародному рівні етики, критеріїв та технічних стандартів реставраційної та консерваційної практики.

4. Cooperation. Центр надає підтримку шляхом об´єднання зусиль різних інституцій та партнерів. Підтримка може здійснюватися у вигляді експертної допомоги, навчання, ознайомлювальних візитів тощо.

5. Advocacy. ICCROM розповсюджує просвітницькі матеріали та проводить конференції, інші заходи з метою підвищення публічної уваги та підтримки охорони і реставрації пам´яток.

Конкретні програми Центру здійснюються у рамках стратегічних напрямів, які затверджуються на певний період. Фахівці з країн – членів ICCROM, серед іншого, мають можливість отримати стипендії на проведення досліджень у своїй галузі, а також пройти навчання в інтернатурі Центру в Римі.

Альтернативною ІКОМу міжнародною музейною організацією, що здобула на початку XXI ст. найавторитетніше визнання світової спільноти, є Мережа європейських музейних організацій.

Мережа європейських музейних організацій (NEMO) – це незалежна музейна мережа, що забезпечує репрезентацію та інформацію для музейної спільноти Європи. До NEMO входять музейні організації та установи країн Європейського Союзу та країн, які мають асоційоване членство або є кандидатами на вступ у ЄС.

Стратегічні напрями NEMO:

 • забезпечення музеїв інформацію про всі профільні ініціативи ЄС та інші важливі питання, що торкаються існування музеїв;
 • лобіювання інтересів музейної галузі у європейських інституціях, зокрема в ЄС;
 • пропагування ролі й важливості музеїв серед людей і інституцій, які формують політику та приймають рішення;
 • заохочення обміну інформацією між музеями та музейними організаціями в усій Європі.

Засади організації європейської мережі музейних фахівців – NEMO – було обговорено й прийнято на Конференції ЄС з питань музеїв 6 –8 травня 1992 р. у Копенгагені. Учасниками конференції схвалили рішення, що NEMO виконуватиме функції дорадчого органу при ЄС та координаційного центру музеїв у Європі.

Перша резолюція NEMO стосувалася проблем охорони культурних цінностей у процесі відкриття внутрішніх кордонів всередині ЄС з 1 січня 1993 p. NEMO закликав ЄС застосувати всі важелі, які є у його розпорядженні, для запобігання втратам європейської археологічної, історичної, етнологічної, наукової та мистецької спадщини.

Виконавчий комітет та Голова NEMO обираються на щорічних зустрічах терміном на 2 роки. Виконавчий комітет організації збирається щонайменше двічі на рік. Головування по черзі переходить до представників різних країн. Секретаріат та офіс NEMO зазвичай формуються у місті перебування Голови.

У 2005 p. NEMO отримала операційний грант від ЄС за бюджетною програмою "Підтримка організацій, які популяризують європейську культуру".

Лобіювання NEMO інтересів європейських музеїв здійснюється через:

 • зустрічі та підтримку контактів з профільними представниками Європейської комісії та Європейського Парламенту, а також з іншими ключовими особами ЄС;
 • відповіді на проблемні питання, зокрема щодо дотримання авторських прав, програм фінансування, статистики, а також суспільного значення музеїв;
 • зустрічі з іншими групами Європейського Союзу, зокрема з представниками країн, які головують в ЄС або готуються до головування, та з іншими членами Євро-комісії;
 • зв´язки і комунікацію з організаціями і мережами, які мають подібний інтерес до культури На відміну від ієрархічної, створюваної "згори" ІКОМ, мережна організація NEMO не має формалізованої структури. Мережа підтримує комунікацію через бюлетень "NEMO-news", веб-сайт [78] та щорічні зібрання представників країн-член і в [33].

Серед найавторитетніших міжнародних музейних організацій не можна оминути увагою Європейський музейний форум.

Європейський музейний форум – це незалежна організація, заснована у 1977 р. видатним діячем міжнародного музейного руху Кенетом Хадеоном (1916 –1999 pp.) і зареєстрована у Великій Британії як благодійний фонд.

На початку її діяльності одним з головних завдань організації було проведення конкурсу серед британських музеїв з метою виділення і поширення передового досвіду. Фактично ЄМФ вперше на міжнародному рівні впровадив до музейної практики сам формат змагання між музеями. Новаторські проекти ЄМФ наштовхувалися на опір консервативної частини британських музейних чиновників і працівників. Проте актуальність та якість ініціатив Форуму були настільки високими, що вже протягом кількох перших років своєї діяльності ЄМФ став однією з найвпливовіших організацій сфери культури на Європейському континенті.

Сьогодні ЄМФ здійснює свою роботу під егідою Ради Європи та під патронатом Її Величності Королеви Бельгії Фабіоли. Місія Європейського музейного форуму полягає у підвищенні стандартів музейництва на всьому континенті.

Секретаріат Форуму міститься у Брістолі (Велика Британія), архів зберігається в Інституті музеології (Берлін, ФРН). Діяльність організації офіційно поширюється на територію країн, які є членами Ради Європи.

Головним проектом ЄМФ, починаючи з 1978 p., є проведення щорічного конкурсу, у рамках якого визначається найкращий новостворений музейний заклад континенту або музей, що протягом останніх двох років здійснив кардинальну перебудову своєї експозиції. Також присуджуються призи Ради Європи за видатний внесок музею у розуміння європейських цінностей та премія Фонду Мічлетті (м. Брешія, Італія) найкращому науково-технічному музею.

Форум будує свою діяльність на основі рекомендацій Комітету з 15-ти осіб (зараз ці експерти представляють 12 країн світу), які посідають визначні посади у музейних інституціях або мають загальновизнані досягнення у галузі музейної справи. Крім цього, ЄМФ має 32 кореспондентів у різних європейських країнах, які відстежують найцікавіші музейні явища.

З прикрістю констатуємо, що Україна не представлена і в цій престижній організації, у Комітеті Форуму немає навіть жодного кореспондента з України, який сприяв би інтеграції національної музейної системи до європейського культурного простору [33].

Найдієвішою (найрезультативнішою) українською організацією у сфері музейництва, заснованою на принципах мережного партнерства, на наш погляд, є Асоціація музеїв та галерей Карпатського регіону. її створено 19 липня 2000 р., очолює Зеновій Мазурик. Асоціація об´єднала працівників музейної та виставкової сфери з чотирьох областей Карпатського регіону – Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської і Чернівецької.

Головною метою Асоціації є сприяння розвиткові музейної справи, виставкової діяльності, поширення високих духовних ідей і гуманітарних наукових знань, популяризація культурної спадщини та мистецтва для формування і задоволення культурних потреб з метою виховання вільної особистості з критичним мисленням та єднання на гуманних ідеях суспільства. Основними цілями Асоціації проголошено: налагодження співпраці між музеями в інформаційній та рекламній сфері, представницькі функції та лобіювання інтересів її членів перед центральними та регіональними органами влади, реалізація проектів у сфері співробітництва з міжнародними організаціями та фондами.

Практична діяльність Асоціації музеїв та галерей Карпатського регіону в наші дні охоплює такі напрями:

 • проведення спільних наукових досліджень і виставок на основі узгоджених програм;
 • координація діяльності органів управління та самоврядування музеїв, партнерських установ і організацій;
 • налагодження обміну досвідом щодо організації музейної справи, виставкової діяльності та інформацією про діяльність членів Асоціації;
 • поширення прогресивного досвіду управління музейними й культурно-мистецькими установами та координація заходів щодо його вдосконалення;
 • посильне задоволення потреб у науково-методичному та матеріальному забезпеченні музеїв та установ – членів Асоціації;
 • вивчення суспільних потреб щодо музейного та культурно-мистецького обслуговування та координація заходів щодо підвищення його рівня;
 • вивчення потреби професійної підготовки музейних працівників та фахівців для виставкової діяльності, організація курсів і семінарів підвищення кваліфікації та стажування;
 • організація та проведення семінарів, конференцій, диспутів та інших заходів інформаційного обміну;
 • сприяння розвиткові освіти, науки, культури шляхом культурно-освітньої діяльності на основі узгоджених з навчальними закладами програм;
 • здійснення міжнародного співробітництва та некомерційної зовнішньоекономічної діяльності;
 • залучення підприємств, установ, організацій різних форм власності до діяльності Асоціації відповідно до и статутних завдань;
 • популяризація та пропагування діяльності Асоціації через засоби масової інформації або іншим способом згідно з чинним законодавством.

Фінансове забезпечення діяльності Асоціації формується за рахунок залучення внесків вітчизняних та зарубіжних фізичних і юридичних осіб, здійснення господарської та комерційної діяльності статутної спрямованості й зовнішньоекономічної діяльності, реалізації власних видавничих проектів та організації роботи науково-навчальних центрів Асоціації.

Перспективною для українських національної та регіональних музейних асоціацій у плані запозичення досвіду є, на наш погляд, модель об´єднання національних музеїв Франції.

Об´єднання національних музеїв Франції (Reunion des musees nationaux) – це представницький орган на правах комерційної структури, що виконує функції асоційованого комерційного агента національних музеїв країни. Національні музеї Франції – це некомерційні установи, за організаційно-правовим статусом дуже близькі до державних музеїв України. Існують об´єктивні законодавчі обмеження щодо розгортання цими установами різновекторної комерційної діяльності.

Французькі музейники вирішили цю дилему шляхом делегування своїх комерційних повноважень іншій організації, яка функціонувала б на засадах підприємництва. З цією метою кожен музей-засновник підписав договір з RMN, згідно з яким передав їй усі авторські права на використання зображень музейних предметів і їхньої інтерпретації; своєю чергою, Об´єднання взяло на себе організацію товарного виробництва і реалізацію товарів з використанням цих зображень з метою одержання доходу та туристично-екскурсійної популяризації регіонів країни і її музейної мережі.

Перші комерційні проекти RMN були спрямовані на виробництво друкованої продукції, зокрема листівок, буклетів, путівників, альбомів, каталогів. Коли Об´єднання стало комплектувати єдиний пакет друкованої продукції відразу для декількох музеїв, загальний тираж музейних видань зріс до мільйона і більше екземплярів. Тільки самі знижки на закупівлю паперу та поліграфічних матеріалів зменшили собівартість видань у два рази.

Так само Об´єднання підійшло і до виробництва сувенірів. В одне замовлення поєднуються: фотокопії славетних полотен видатних художників у гарних рамках (дуже популярний вид продукції серед відвідувачів музейних магазинів), виготовлення письмового приладдя, підставок під склянки, посуду з музейною символікою, ювелірних прикрас, годинників, майок, бейсболок, килимків для "мишки", дитячих лото, відеофільмів, CD-R тощо. Собівартість продукції в таких пакетних замовленнях виявляється суттєво нижчою, ніж раніше, коли музеї діяли нарізно [80].

У той час як працівники Об´єднання – фахівці у сфері комерції – досліджують ринок, складають замовлення на виробництво товарів і реалізують їх у музейних магазинах, працівники музеїв – фахівці, які займаються спадщиною, мистецтвознавці, історики – відвідують аукціони і підбирають предмети, що могли б зайняти гідне місце у французьких національних музеях. Фінансисти готують звіт про доходи, а мистецтвознавці – списки предметів на закупівлю. Після затвердження річного фінансового звіту близько 14% прибутку залишається в Об´єднанні на його розвиток, а інша сума йде на придбання нових надходжень у музеї [80].

Досвід діяльності Об´єднання національних музеїв Франції показує, як гармонійно можна поєднати інтереси музейних асоціацій з бізнесом, як музейний бізнес може ефективно працювати на туризм, одночасно допомагаючи збереженню спадщини і поповненню фондів державних музеїв.