Соціологія

Комп´ютерне програмне забезпечення для обробки емпіричних даних

У процесі аналізу даних соціолог використовує різні програми: текстовий редактор (для підготовки звіту), пакет ілюстративної комп´ютерної графіки (для підготовки графіків у звіт або слайдів для публічного виступу з результатами) і, звичайно, пакет програм для аналізу даних. Сучасні пакети програм — це результат копіткої роботи колективів висококваліфікованих фахівців. Кожний пакет розробляється для певного типу комп´ютерів. Крім того, як правило, кожний пакет програм має свої формати даних, і інформація, підготовлена для одного пакета, не може безпосередньо оброблятися засобами іншого пакета. Більшість пакетів мають у своєму складі спеціальні програми перекодування даних у формати найвідоміших пакетів програм (їх називають програмами експорту та імпорту даних).

Пакети обробки соціологічних даних включають, як правило, такі функціональні блоки програм.

1. Програми настроювання на конкретне дослідження та введення інформації в комп´ютер. Ці програми дають змогу описати структуру даних, що оброблятимуться (наприклад, вказати кількість ознак, допустимі значення їх та ін.), та ввести дані в комп´ютер відповідно до цієї структури. Від простоти і зручності користування програмою залежать час, необхідний для введення інформації в комп´ютер, та надійність введених даних.

2. Програми контролю та коригування даних, завдяки яким соціолог може знайти та виправити у введених даних помилки, відкинути недостовірні дані.

3. Програми перетворення введених даних. Цей блок включає в себе програми перекодування даних (зміна кодів значень ознак, об´єднання кількох значень певної ознаки в одне та ін.), ремонту вибірки, побудови додаткових ознак (значення яких обчислюються на основі значень наявних ознак), побудови підвибірок, що задовольняють певні умови, експорту даних у формати інших пакетів та імпорту їх.

4. Програми математично-статистичного аналізу. Це, як правило, програми побудови різних таблиць, розрахунку статистичних показників, перевірки статистичних гіпотез, кореляційного, регресійного, дисперсійного, кластерного та факторного методів аналізу.

5. Програми наочного представлення та виведення результатів обчислень. Цей блок включає програми виведення на екран дисплея, друкуючий пристрій або на спеціальне обладнання різних таблиць, графіків, діаграм, гістограм, малюнків та інших форм представлення результатів роботи пакета.

Є досить велика кількість пакетів програм для аналізу соціологічних даних, розроблених у різних країнах і розрахованих для використання на різних типах комп´ютерів. Серед них є пакети, що розвиваються не один десяток років і мають версії для роботи майже на будь-яких типах комп´ютерів (наприклад, SPSS, SAS, ВМОР). Пакети різняться зручністю та легкістю експлуатації, швидкістю та точністю обчислень, набором математичних методів аналізу, наявністю документації, ціною та іншими показниками.

Одним зі світових лідерів у статистичній обробці даних для соціальних наук є американський пакет SPSS. Роботи над цим пакетом ведуться протягом кількох десятків років. Є версії пакета для різних типів комп´ютерів. Пакет включає в себе велику кількість різних статистичних методів аналізу даних і має великі можливості для обробки як кількісних, так і якісних (що вимірюються в номінальних або порядкових шкалах) даних. Хоча пакет не орієнтований безпосередньо на обробку саме соціологічних даних, але наявність широкого спектра процедур статистичного аналізу, поєднана з досить гнучкою спеціалізованою мовою програмування, дає змогу за наявності певного досвіду розв´язувати найрізноманітніші завдання аналізу даних. Пакет досить великий (займає багато пам´яті на дискові). Пакет SPSS має змістовний і великий за обсягом комплект документації, в якому описуються можливості пакета і який може розглядатись як підручник з комп´ютерного аналізу даних. На жаль, немає українізованих або русифікованих версій пакета. На заваді широкому використанню його в Україні може стати також ціна — залежно від конфігурації — від кількох сотень до кількох тисяч доларів США.

Чи не єдиним досить поширеним в Україні вітчизняним спеціалізованим пакетом програм для аналізу даних соціологічних досліджень на персональних комп´ютерах є пакет ОСА (обробка соціологічних анкет). Цей пакет призначений для безпосереднього використання соціологами, що мають мінімальні навички самостійної роботи з комп´ютером. Є українська та російська версії пакета. Пакет ОСА, звичайно ж, значно поступається пакетові SPSS у кількості методів статистичного аналізу даних. До ОСА включено основні методи стандартного арсеналу процедур аналізу даних, що використовуються в соціології. Спілкування з пакетом організовано українською або російською (залежно від версії) мовою з активним використанням меню. Це полегшує роботу з пакетом, дає змогу вибирати на екрані комп´ютера необхідні операції й одразу бачити результат обробки (виконання окремих операцій забирає секунди).

Розглянемо можливості пакета ОСА та технологію його застосування для аналізу даних.

Пакет ОСА дає змогу обробляти ознаки, задані в метричній, порядковій або номінальній шкалі. При цьому розрізняють номінальні шкали з несумісними (респондент може вибрати тільки одну із запропонованих відповідей) та із сумісними альтернативами (респондент може вибрати будь-яку кількість із запропонованих йому відповідей).

Дані для аналізу мають бути підготовлені у вигляді двох файлів. Перший з них містить текст питальника, введений у спеціальному форматі, паспорт масиву. У другому файлі зберігаються власне дані, зібрані в ході дослідження. Паспорт містить для кожної ознаки:

— її назву; наприклад, "Задоволеність умовами праці";

— відповідне запитання з питальника; наприклад, "Як Ви оцінюєте умови праці на Вашому підприємстві?";

— перелік усіх варіантів відповідей, запропонованих респондентові, та відповідні числові коди, наприклад, "З — повністю задовільні, 2 — непогані, 1 — незадовільні";

— тип шкали (метрична, порядкова, номінальна або номінальна із сумісними альтернативами).

Назви ознак, варіанти відповідей можна брати безпосередньо з анкети (як фрази українською мовою) — це дуже зручно. Якщо, наприклад, текст питальника готувався за допомогою комп´ютера, то паспорт досить просто можна одержати, пе реформ ату вав -ши цей текст. Крім того, пакет містить засоби для безпосереднього введення паспорта. Паспорт і текст питальника готують кваліфіковані фахівці, які знають, як кодуватимуть і як оброблятимуть зібрані дані.

Процес введення зібраних даних у комп´ютер не потребує високої спеціальної кваліфікації. Це дає змогу залучити до введення зібраних даних велику кількість виконавців, а окремі частини даних вводити паралельно на кількох комп´ютерах. Після завершення процедури введення ці частини об´єднуються в один масив для аналізу. В процесі введення здійснюється контроль на відповідність інформації, що вводиться, паспорту. Комп´ютер, наприклад, "не дозволить" ввести кілька кодів відповідей на запитання з несумісними альтернативами або такий код, якого немає серед можливих кодів відповідей.