Паблік рілейшнз

Короткий термінологічний словник

Авторське (лат. auctor засновник, творець) право — виключне право на відтворення, публікацію і продаж змісту та форми літературного, музичного або художнього твору.

Акція (лат. actio —дія) — цінний папір, який дає право на володіння матеріальними цінностями.

Асоціація (лат. associo приєдную, з´єдную) — об´єднання осіб або фірм (організацій), які здійснюють однакову діяльність.

Аудіовізуальні (лат. audio чую, слухаю і visualis зоровий) засоби масової інформації — радіомовлення, телебачення.

Банк (франц. banque, від італ. banca (banco) лава, конторка) — кредитно-фінансова організація, що здійснює операції із залучення і накопичення фінансів.

Бекграунд — інформація поточного характеру, яка не є сенсацією.

Благодійність — добровільна, безкорислива діяльність фізичних і юридичних осіб у наданні матеріальної, фінансової, організаційної та іншої допомоги.

Бренд (англ. brandклеймо, фабрична марка, сорт, якість) — успішна, визнана ринком, перевірена часом торгова марка.

Брендінг — спланована кампанія щодо впровадження торгової марки у свідомість споживачів, просування її на ринок.

Брендінг соціальний — використання торгової марки під час проведення благодійних, культурних заходів.

Брифінг (англ. briefingінструктаж) — інструктаж, коротка нарада з представниками ЗМІ, на яких надають відомості про перебіг подій, погоджену сторонами — учасниками переговорів інформацію про їх зміст, хід і результати.

Буклет (франц. bouclette кільце) — неперіодичне видання рекламного характеру, віддруковане на одному аркуші, складеному в зошит тощо.

Бюджет (англ. budgetторба, гаманець) — оперативний фінансовий план доходів і видатків фірми (організації), установи, підприємства або окремої особи на певний період.

Венчурна (англ. venture — ризикувати) фірма — суб´єкт господарювання, який спеціалізується на реалізації не апробованих практикою технічних і технологічних новинок.

Виборча кампанія — цілеспрямована, системна робота щодо висунення і обрання певних осіб, політичних партій і блоків до органів влади і місцевого самоврядування.

Виборчі технології — сукупність засобів, методів і прийомів формалізованого, організованого впливу на електорат з метою спонукання його до голосування за певного кандидата або партію.

Виставка — спеціально організований захід, основна мета якого полягає в інформуванні суспільства завдяки демонстрації товарів, послуг в одній чи кількох галузях.

Газета — періодичне (щоденне, щотижневе) друковане на великих аркушах паперу видання, яке містить матеріали про поточні події суспільно-політичного, економічного, духовного, культурного життя.

Громадська думка — тимчасовий стан суспільної свідомості, що виявляється як сукупність оцінних суджень різноманітних груп і верств населення, індивідуальних думок з певної проблеми, яка стосується групи людей.

Громадськість — сформована у зв´язку з певними політичними, економічними, соціальними обставинами спільнота людей (специфічна її частина, індивіди), яка усвідомлює ці обставини та однаково реагує на них.

Громадянське суспільство — суспільство громадян із високим рівнем економічних, політичних, культурних прав і свобод, яке не залежить від держави, а взаємодіє із нею заради спільного блага.

Група — дві і більше особи, які взаємодіють одна з одною.

Дайджест (англ. digest нарис, резюме) — короткий виклад матеріалів з інших видань.

Державне управління — вплив на суспільні відносини в економічній, соціально-культурній, адміністративній сферах шляхом використання державно-владних повноважень.

Ділові наради — спільне обговорення і вирішення певних питань.

Ділові бесіди (переговори) — процес поетапного досягнення згоди між партнерами за наявності різних, іноді суперечливих інтересів.

Ділове спілкування — спілкування людей як виконавців соціальних (професійних) ролей, функціонально заданих програм та дій.

Дифамація (лаг. diffamo позбавляю доброго імені) — публічне розповсюдження дійсної або неправдивої інформації, що ганьбить честь і гідність громадянина, псує репутацію установи, фірми (організації) тощо.

Друковані засоби масової інформації — періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію.

Експрес-аналіз (англ. express, від лат. expressus виразний, чіткий і грец. analysisрозкладання) — кількісний підрахунок змістовних елементів тексту (тема, факт, конфлікт, аргумент, узагальнення), облік якісних характеристик публікацій (актуальність, відповідність меті, інформовативність, доказовість, конструктивність).

Емфаза (грец. emphasis виразність) — особлива напруженість мови, емоційна виразність, яку використовують в усних виступах.

Етика (грец. ethos звичай) — філософська наука, яка досліджує природу, сутність, виникнення, розвиток, структуру, функції моралі, її прояви у різноманітних сферах діяльності.

Жанр (франц. genre рід, вид, стиль, від лат. genus рід, плем´я) — форма, тип журналістського твору.

Журнал (франц. journal газета, від papier journal, букв. щоденний листок (папір)) — періодичне (щотижневе, щомісячне, щоквартальне та ін.) видання, що виходить під постійною назвою, містить постійні рубрики, матеріали з різних питань, ілюстрації тощо.

Журналістика — специфічний соціальний інститут, діяльність в межах якого вимагає особливих професійних знань та навичок щодо створення системи різноманітних творів для каналів масової інформації різних соціальних та творчих напрямів.

Журналіст — штатний або позаштатний співробітник редакції.

Імідж (англ. image образ) — цілеспрямовано сформований, наділений певними ціннісними характеристиками образ фізичної, юридичної особи з метою забезпечення його популярності, визнання, авторитету в певному соціальному середовищі, суспільної значущості його діяльності.

Іміджмейкер (англ. image образ і make робити, створювати) — особа, яка цілеспрямовано створює, коригує імідж клієнта.

Іміджмейкінг — цілеспрямована реалізація спланованого комплексу заходів із створення і поширення інформації, яка розкриває зміст суспільно значущої діяльності, суспільну корисність продукції (послуг), гуманітарних та інших акцій.

Інвестиції (нім. Investition, від лат. investio одягаю) — довготермінове вкладення в підприємства різних галузей власної країни або за кордоном, підприємницькі проекти, соціально-економічні програми з метою отримання прибутку.

Інвестор-рілейшнз (англ. investor, від лат. investio одягаю, наділяю і англ. relation відношення, зв´язок) — діяльність щодо утвердження взаєморозуміння, співробітництва між учасниками інвестиційного процесу, передусім між корпораціями та їх акціонерами.

Інновація (англ. in... і лат. novatio оновлення, зміна) — комерційне застосування науково-технічних розробок, нових і більш продуктивних технологій, які суттєво змінюють обсяги, структуру, якість виробництва і споживання.

Інтерв´ю (англ. interviewзустріч, бесіда) — розрахована на оприлюднення в пресі розмова журналіста з певною особою, яка дає змогу адекватно виразити її погляди на важливе питання.

Інформація (франц. information створюю уявлення про щось, зображаю) — сукупність повідомлень, що відображають конкретний аспект явища або події, які відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі.

Інформаційна діяльність — сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави.

Інформація масова — публічно поширювана друкована та аудіовізуальна інформація.

Інформаційне агентство — суб´єкт інформаційної діяльності, який збирає, обробляє та розповсюджує повідомлення, фотознімки та інші інформаційні матеріали.

Інформаційний привід — соціально значуща, резонансна подія, яка привертає увагу журналіста і суспільства.

Інформаційно-комунікаційна технологія (ІКТ) — сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих в єдину систему з метою збору, оброблення, збереження, поширення і використання інформації в інтересах її поширювачів та користувачів.

Кампанія (франц. campagneпохід) — спеціально організована на певний період робота, діяльність, спрямована на досягнення конкретної мети (перемоги на виборах, досягнення лідерських позицій на ринку, лобіювання урядового рішення тощо).

Комерційно-соціальна реклама — рекламні матеріали, які не повідомляють прямо про певний продукт, а порушують суспільну проблему, пропонують її розв´язання, у т. ч. і за допомогою цього продукту.

Компанія (франц. compagnie, від лат. cumразом і panis хліб) асоціація осіб, організована з метою здійснення комерційної або виробничої діяльності.

Комунікація (лаг. communico спілкуюсь з кимось) — двосторонній потік інформації з використанням мовних і паралінг-вальних (жести, міміка, рухи тіла, організація простору між учасниками) засобів і зворотного зв´язку, коли одна сторона одержує інформацію й одночасно реагує на неї.

Консенсус (лат. consensus згода) згода, порозуміння з опонентом, досягнуті у результаті взаємних поступок.

Контент-аналіз — кількісний метод аналізу, який полягає у цілеспрямованому вивченні носіїв інформації щодо наявності (повторюваності) у них певних мотивів, аргументів, що дає підстави для висновків про актуальність, масштаби суспільно-політичних, економічних процесів і явищ, ставлення до них певних індивідів, спільнот.

Корпорація (франц. corporation, нім. Korporation, англ. corporation, від лат. corporatio зв´язок) — група осіб, фірм (організацій), об´єднаних за професійною ознакою.

Корпоративна культура — сукупність правил, звичаїв, традицій, норм етики, сталої практики управління і взаємин, не закріплених законодавчо.

Лобізм (англ. lobbyism) — співробітництво з органами, представниками влади з метою впливу на процеси ухвалення певних законів тощо.

Логотип (грец. logos — слово і typos відбиток, зразок, форма) — спеціальне оригінальне накреслення повної чи скороченої назви фірми (організації).

Маркетинг (англ. marketing — торгівля, продаж) — система організації та управління діяльністю господарського суб´єкта щодо створення, виробництва і збуту нових видів товарів (послуг) на основі всебічного вивчення ринку і потреб споживачів.

Мас-медіа (англ. mass media масові посередники) — засоби масової інформації.

Медіа-рілейшнз — комплексна діяльність щодо реалізації комунікаційної політики, створення і підтримки контактів, аналізу публікацій.

Менеджмент (англ. managementкерування, організація) — сукупність методів і важелів впливу на дії людей з метою досягнення цілей фірми (організації) в конкурентному середовищі.

Меценат (від прізвища римського державного діяча К. Мецената (Maecenatis), який прославився тим, що опікувався поетами і художниками) — багатий покровитель наук, мистецтва і їх представників, що діє без будь-якої вигоди для себе.

Мозкова атака — організований процес генерування ідей у результаті безперешкодного і відкритого обговорення проблем.

Моніторинг (англ. monitoring, від лат. monitorостережний, спостережний) — постійний аналіз будь-якого процесу.

Огляд преси — жанр журналістики, в якому досліджуються матеріали преси.

Організація — група людей, діяльність яких свідомо, керовано або спонтанно координується для досягнення певної мети.

Паблік-тур (англ. public публічний, суспільний і франц. tour оберт) спеціалізовані поїздки, організовані для журналістів, під час яких їх знайомлять з фірмою (організацією), регіоном тощо.

Паблік (англ. public — публічний, суспільний) рілейшнз (relation — відношення, зв´язок) — різновид соціально-психологічного менеджменту, в якому на основі точної і вичерпної інформації, отриманої у результаті аналізу тенденцій політичного, соціально-економічного, психологічного розвитку країни (регіону, галузей економіки, сфер діяльності, організацій та ін.), дотримання етичних норм і громадських інтересів планомірно реалізують соціально-технологічні та інформаційні заходи зі встановлення усвідомлених, гармонійних і взаємовигідних зв´язків між суб´єктами соціальної діяльності, між ними і громадськістю (її групами), владою задля впливу на громадську думку та прийняття рішень в процесі соціального управління і досягнення обопільної довіри і вигоди.

Пабліситі (англ. publicity — реклама, популярність) — поширення різноманітної, позбавленої комерційного характеру інформації про фірму (організацію), її продукцію, послуги.

Персонал (лат. personalis — особистий) — особовий склад установи, фірми, організації; група об´єднаних за професійною ознакою осіб.

Підприємець — людина, яка розвиває власну справу на засадах вкладення своїх і залучених матеріальних цінностей.

Політика (грец. politike державна діяльність) — державна діяльність, сфера, в якій реалізуються відносини соціальних груп та індивідів щодо отримання та реалізації влади з метою здійснення своїх суспільно значущих інтересів і потреб, вироблення обов´язкових для суспільства рішень.

Політична культура — рівень розвитку політичної свідомості громадян, політичної діяльності і поведінки.

Політичний маркетинг — система методів і засобів участі у політичному процесі для упровадження у соціально-політичну практику певних настанов з метою здобуття й утримання влади на основі проектування, регулювання політичних явищ і процесів.

Політичний менеджмент — управління політичними процесами на основі аналізу політичних тенденцій, передбачення наслідків їх розвитку, вироблення й реалізації певних рішень.

ПР-пропозиція — запропоноване ПР-структурою, ПР-фахів-цем застосування можливостей ПР для розв´язання конкретних завдань фірми (організації).

ПР-фірма — професійна організація, яка надає замовникам, клієнтам послуги з паблік рілейшнз.

Презентація (лат. praesentatio) — офіційне представлення нових проектів, програм, об´єктів тощо.

Прес-кіт — пакет документів, який містить різноманітні довідки, брошури, звіти, таблиці, які можуть бути використані журналістами при підготовці матеріалів на запропоновану тему.

Прес-клуб (франц. presse і англ. club палиця, товариство) засіданя, під час якого представники певної галузі, журналісти обговорюють актуальні проблеми.

Прес-конференція (франц. presse і лат. conferentia, від confe-го збираю в одне місце) — зустріч керівника фірми (організації), політичного, громадського діяча з пресою.

Прес-секретар (франц. presse і secretaire, від лат. secretarius учасник таємних нарад) працівник, який забезпечує інформаційні потреби першого керівника держави, уряду, фірми (організації), виконує у взаємодії із ЗМІ представницькі, публічні функції.

Прес-служба — структурний підрозділ фірми (організації), який здійснює роботу з журналістами та ЗМІ.

Прес-реліз (франц. presse і англ. release випускати з друку) — коротке повідомлення про події і факти, які заслуговують на увагу преси.

Пропаганда (лат. propagandaте, що підлягає розповсюдженню) — діяльність, що передбачає системне поширення, поглиблене роз´яснення соціально-політичних, економічних, пра вових ідей, забезпечує формування у суспільстві певних настроїв, закріплення у свідомості громадян певних цінностей, орієнтацій, уявлень з метою максимального розширення кола прибічників.

Реклама (франц. reclame, від лат. reclame- вигукую, кличу) — відкрите повідомлення, адресоване потенційним споживачам товарів і послуг про їх якість, переваги, а також заслуги фірми (організації) — їх виробника.

Реклама прихована — реклама, яка розповсюджується під виглядом інформаційних матеріалів і без пояснення її характеру.

Реклама соціальна — рекламні матеріали, які поширюють суспільно важливі ідеї (здорового способу життя, охорони здоров´я, екології, збереження енергоресурсів, профілактики правопорушень, соціального захисту та безпеки населення тощо), не мають комерційного характеру, не називають конкретну продукцію та її виробників.

Репутація (франц. reputation, від лат. reputatio обдумування, роздум) — сформована у громадській свідомості думка про достоїнства, недоліки соціального, політичного, економічного суб´єкта та його суспільна оцінка.

Риторика (грец. rhetorikeораторське мистецтво) — теорія і мистецтво красномовства; наука про засоби переконання для отримання бажаного ефекту внаслідок вербального впливу на аудиторію.

Соціальна (лат. socialis товариський, громадський) настанова — детермінована минулим досвідом психологічна готовність індивіда до певної поведінки щодо конкретних об´єктів, до вироблення його суб´єктивної орієнтації як члена аудиторії (групи, суспільства) стосовно соціальних цінностей, об´єктів, суб´єктів політичного життя тощо.

Соціальний інститут (лаг. institutumорганізація, лад) — відносно стійка модель поведінки людей і організацій, що історично сформувалася у певній сфері життєдіяльності суспільства.

Спілкування — комплекс зв´язків і взаємодій людей у процесі духовного і матеріального виробництва, спосіб формування, розвитку та регуляції соціальних відносин і психологічних особливостей окремої людини, що здійснюється через безпосередні чи опосередковані контакти особистостей та груп.

Спілкування ділове — спілкування людей як виконавців соціальних (професійних) ролей, функціонально заданих програм та дій.

Спілкування неофіційне — спілкування, головним чинником якого є не соціальна роль, а особистісні якості, коло інтересів, почуттів, індивідуальність людини.

Спонсорство (англ. sponsor, від лат. spondereурочисто обіцяти) — фінансова, організаційна, інформаційна та інша підтримка соціальних заходів без отримання від цього прямої економічної вигоди.

Стратегія (грец. strategia, від stratos — військо і ago — веду) — узагальнена модель дій, спрямованих на досягнення успіху завдяки максимальному використанню ресурсів і можливостей.

Телебачення — виробництво і розповсюдження аудіовізуальних передач та програм.

Торгова марка — оригінально оформлений знак, який розміщують на товарах.

Управління — цілеспрямована дія на об´єкт з метою зміни його стану або поведінки у зв´язку зі зміною обставин.

Фандрайзинг (англ. franchise привілей) — пошук і ефективне використання коштів у соціальних цілях.

Фірма (італ. firmaпідпис, від лат. firmusнадійний) підприємство, компанія або інша організація, які переслідують комерційні цілі.

Фірмовий стиль — сукупність графічних, пластичних, мовних та інших засобів, які забезпечують єдність сприйняття і образу фірми (організації), її продукції (послуг).

Цінні папери — документи, які засвідчують право володіння і довготермінові зобов´язання емітентів щодо виплати їхнім власникам доходів.

Чутки — особлива, часто недостовірна інформація, яка розповсюджується в усній формі.

Харизматичність (грец. charismaбожий дар) виняткові якості особистості, особлива обдарованість, людська чарівність, уміння організуватися, режисувати свою поведінку.