Паблік рілейшнз

ПР як засіб сприяння взаємодії влади, бізнесу і громадськості

Держава в особі органів влади зацікавлена в розвитку бізнесу як основи економічного процвітання громадян, а сам бізнес відчутно залежить від органів влади, ставлення до нього громадськості, співпраці на всіх рівнях суспільства. Цій меті підпорядковується економічна політика держави, в якій значна роль належить паблік рілейшнз. Йдеться про спрямування зусиль суб´єктів бізнесу на розвиток конкуренції на внутрішніх та досягнення конкурентоспроможності на світових ринках, забезпечення балансу у відносинах малих фірм і великих корпорацій в інтересах суспільства, гармонізація відносин виробників і споживачів, врахування інтересів громадськості.

До проблематики ПР-діяльності у взаємодії влади, бізнесу і громадськості належить участь бізнесових структур у політичному житті, їх прагнення посісти в суспільстві гідне місце. Намагання бізнесу сприяти розвитку політичної сфери, а не лише економічним інтересам, відповідає потребам суспільства, а співпраця з ним політичних організацій дає змогу розширювати проблематику своєї діяльності, виходити на загальносуспільне опікування бізнесовими реаліями. Успіх бізнесу залежить від ситуації, процесів у політичній сфері, а планування і здійснення політичної (у т. ч. виборчої) стратегії неможливі без урахування інтересів бізнесу.

Здорове суспільство одночасно потребує громадського контролю за владними, бізнесовими структурами і їх співпраці. Задля цього ПР-структури залучають громадські організації до обговорення економічних проблем, вироблення органами влади шляхів їх розв´язання. При цьому необхідно послуговуватися чіткими й обґрунтованими критеріями (показниками) оцінювання якості урахування владними органами інтересів бізнесу і громадськості, що робить прозорою взаємодію влади, бізнесу і громадськості.

Паблік рілейшнз є важливим інструментом діалогу держави і бізнесу, від чого залежать якість, унормованість ринкового середовища, умови конкуренції, розвитку бізнесу загалом. Такий діалог потребує законодавчого захисту і механізмів ухвалення на його основі обов´язкових для всіх сторін рішень. Адже чесний бізнес найперше очікує від влади стабільних правил гри, дотримання їх усіма.

Певну специфіку мають відносини влади, бізнесу і громадськості на регіональному рівні, важливою особливістю яких є взаємовигідне і взаємовимогливе партнерство. У такій співпраці влада розширює свої управлінські можливості, знаходить додаткові ресурси для зниження соціальної напруженості; бізнес — оптимізує умови свого функціонування; громадськість — має змогу захищати інтереси своїх спільнот та індивідів. Синергічний ефект такої співпраці є важливим ресурсом розвитку регіону, тому управлінські органи зацікавлені залучати бізнесові структури не лише до розв´язання нагальних господарських проблем, а й до участі у престижних заходах, що сприяє поліпшенню інвестиційного клімату, іміджу влади, соціально-економічній стабільності регіону. Основа такої взаємодії — демократизм, обопільна вигода. Долучившись до цієї діяльності, ПР-структури співпрацюють із бізнесовими і професійними товариствами, органами влади у здійсненні їх конструктивних планів, намірів, справ.

Напрямами такого міжсекторного співробітництва є створення рад з освіти, охорони здоров´я, культури та інших проблем життя місцевої громади; виділення грантів для розв´язання соціально значущих місцевих проблем; організація публічних слухань з проблем місцевого розвитку; підтримка діяльності громадських організацій різної спрямованості; сприяння здійсненню освітніх програм; налагодження діалогу влади, бізнесу і громадськості; привернення уваги ЗМІ до питань міжсекторного співробітництва.

Ефективність цієї взаємодії виявляється у виробленні нових ідей, їх впливі на рішення, дії органів державної влади і місцевого самоврядування. У цьому сенсі особлива відповідальність покладається на діяльність експертного співтовариства, для чого всі сторони повинні визнати необхідність кваліфікованого оцінювання своїх дій, бути готовими враховувати їх висновки у своїй повсякденній роботі.