Паблік рілейшнз

4.4. Використання ПР у державному управлінні і місцевому самоврядуванні

Сутність управління полягає в цілеспрямованому впливі на об´єкт із метою зміни його стану або поведінки. Цей вплив може поширюватися на технічні (неживу природу), біологічні (живі організми), соціальні (групи, спільноти та ін.) системи. Особливо складним є управління соціальними системами, до яких відносять економічне, соціальне, політичне управління. До них належить державне управління — вплив на суспільні відносини в економічній, соціально-культурній, адміністративній сферах шляхом використання державно-владних повноважень.

Система державного управління поширює свої дії на розв´язання актуальних загальнонаціональних (нерідко — регіональних і місцевих) проблем. Особливість його полягає у впливі на технічні, соціальні системи, а також на настрої, інтереси людей, водночас вони повинні враховувати і зворотну дію суб´єктивного (людського) чинника, який має соціально-психологічну природу. Однак психологічні, соціальні та етичні аспекти державного управління нерідко ігноруються. Це проявляється в неувазі до питань людської інженерії, небажанні і невмінні спілкуватися із суспільством. А в демократичному середовищі будь-які суб´єкти управління, які не хочуть або не здатні пояснювати громадянам свої наміри і дії, приречені на невдачу.

Утвердження цивілізованої, демократичної культури державного управління, консенсунсне розв´язання конкретних проблем відбувається в сучасному світі за активного використання ПР, що дає змогу встановлювати компроміс між нагальними суспільними потребами і довгостроковими програмами розвитку; узгоджувати національні і регіональні інтереси; забезпечувати оптимальність цілей розвитку і розподіляти необхідні для їх досягнення права й обов´язки; дотримуватися виваженості між свободою професійної, громадської діяльності і необхідним державним контролем.

Зорієнтовані на таку управлінську культуру владні органи поступово переходять від прямого управління до визначення стратегії соціально-економічного розвитку, створення і реалізації прозорих механізмів її здійснення. За таких умов ПР-діяльність є не лише складовим елементом управління, самодостатньою сферою професійної діяльності, а й збагачує управлінську практику гуманістичним смислом.

Завдяки своїм функціональним можливостям ПР-структури сприяють відкритості органів державної влади, допомагають знаходити розуміння в суспільстві, запобігати кризовим ситуаціям, долати їх. Значною мірою від них залежить формування і реалізація інформаційної політики органів державної влади.

Участь ПР у діяльності органів державної влади має базуватися на принципах демократизму їх формування і функціонування, верховенства права, гуманізму, поєднання державної влади і народовладдя, безпосередньої і представницької демократії, відповідальності органів державного управління за результати їх діяльності.

Одним із напрямів діяльності ПР-структур у цій сфері є доведення до громадськості політики державної влади. Адже створення сприятливих умов для реалізації прав громадян щодо дій і намірів влади є запорукою демократичного розвитку сучасної держави, а перспективу реалізації може мати лише доведена до громадськості і свідомо сприйнята нею політика влади.

Засади і методи здійснення ПР забезпечують утвердження в системі державного управління механізмів розвитку громадянського суспільства. Цей механізм вибудовується завдяки встановленню, підтримці і розширенню контактів з громадянами та їх організаціями; інформуванню громадськості про проекти рішень органів державної влади; вивченню громадської думки; аналізу реакції громадськості на дії органів влади та посадових осіб; аналізу і прогнозуванню суспільно-політичних процесів; формуванню позитивного іміджу органів влади задля підтримки їх громадськими організаціями.

ПР є впливовим суспільним чинником протидії порушенням органами державної влади законодавства, які нерідко проявляються в необгрунтованій відмові від надання інформації, навмисному її приховуванні, в перешкоджанні поширенню певної інформації, а також у наданні недостовірної інформації, сфальсифікованих відомостей, використанні і розголошенні інформації про особисте життя без згоди громадянина; порушенні порядку зберігання інформації; необґрунтованому застосуванні до окремих видів інформації обмеженого доступу.

Для забезпечення ефективної участі в розробленні, прийнятті і реалізації оптимальних управлінських рішень ПР-структура в складі органу управління повинна володіти необхідними функціональними правами й обов´язками, що передбачає визначення її статусу і службової підпорядкованості, схеми і процедур взаємодії з керівником, працівниками органу державної влади, системи одержання інформації про його діяльність.

Створені при органах державної влади ПР-структури досліджують громадську думку й очікування суспільства; розробляють пропозиції щодо їх кореляції в бажаному для органу влади напрямі, забезпечують взаємодію з громадськими організаціями. їм доводиться здійснювати моніторинг матеріалів ЗМІ й оперативне інформування керівництва про основні критичні зауваження, проводити громадську апробацію, експертизу документів і матеріалів, розробляти заходи щодо реалізації планів і програм, запобігати кризовим ситуаціям. їх обов´язком є сприяння розвитку зв´язків з міжнародними організаціями і зарубіжними представництвами. Для здійснення своїх функцій ПР-підрозділи повинні ефективно взаємодіяти з іншими структурами органів влади.

Упровадження високих інформаційних технологій в органах державної влади дало змогу використовувати сучасні системи електронного управління. На веб-порталах і веб-сайтах нині розміщують тексти проектів і прийнятих документів, відомості про керівників органу влади, контактні телефони й адреси, інформацію про обов´язки відповідальних осіб щодо роботи із зверненнями громадян, години роботи служб і відповідальних осіб. З них можна довідатися новини, відомості про економічні ресурси, отримати інформацію про біз-нес-структури регіону з телефонами та адресами, адреси шкіл, лікарень, аптек, вищих навчальних закладів, театрів та інших соціально значущих об´єктів. Існують також форуми для обговорення проектів документів.

Основними елементами електронного управління є:

—інформування громадян (відкритий доступ громадян до інформаційних ресурсів, які не становлять державної таємниці, оприлюднення ухвалених документів);

—взаємодія з громадянами (спілкування громадян і представників влади в реальному часі для обговорення прийнятих рішень, проектів документів та з іншою метою);

— обслуговування громадян (надання документів, реєстрація правових актів тощо).

Органічною складовою політичної системи є місцеве самоврядування — політико-правовий орган народовладдя, покликаний забезпечити управління місцевими справами, дотримання конституційних прав людини і громадянина, створити умови для реалізації життєво важливих потреб та законних інтересів населення і розвитку місцевої демократії.

Реалізація цих завдань пов´язана з такими функціями: залучення громадян до вирішення актуальних питань місцевого та загальнодержавного значення; володіння, використання та управління комунальною власністю; забезпечення соціально-економічного і культурного розвитку регіону, а також законності, громадської безпеки, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; соціальний захист населення, сприяння працевлаштуванню громадян; захист прав місцевого самоврядування.

У цій сфері ПР-менеджери втілюють свої фахові знання і вміння за такими напрямами:

— підтримка місцевого самоврядування шляхом організації і проведення конференцій, семінарів з актуальних питань місцевого самоврядування;

— підготовка і підвищення кваліфікації кадрів для місцевого самоврядування, виборних осіб, кандидатів і учасників виборчих кампаній та ін.;

— інформаційна підтримка місцевого самоврядування завдяки роз´ясненню населенню його ролі у створенні й функціонуванні системи громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування;

— використання узгоджувальних процедур при взаємодії органів державної влади і місцевого самоврядування.

Чільне місце в роботі органів місцевого самоврядування і їх ПР-структур займає поточне і перспективне планування. Починається воно з аналізу ситуації (соціально-демографічної структури населення, рівня добробуту, стану охорони здоров´я та інших параметрів соціального самопочуття, задоволення соціальним середовищем — будинком, вулицею, дорогами тощо), вивчення громадської думки стосовно функціонування окремих соціальних сфер, зауважень і пропозиції мешканців. Потім визначають стратегічні завдання, конкретизують їх у відповідних планах, які передбачають певні акції, час і місце їх проведення, необхідні для цього засоби і відповідальних осіб.

Ефективність функціонування органу місцевого самоврядування залежить від якості прямих і зворотних інформаційних зв´язків. З цією метою ПР-структури відстежують, хто і в якій формі забезпечує трансляцію управлінського сигналу «згори — донизу»; яким є зміст зворотних інформаційних сигналів; як опрацьовуються сигнали зворотного зв´язку, чи не спотворюються вони на догоду керівникам, які їх обробляють.

Для зв´язків з населенням використовують різні канали комунікації: ЗМІ, інформаційні стенди, листівки, бюлетені, «гарячі телефони», неформальні зустрічі, офіційні прийоми, наради, відвідування робочих місць тощо. Завдання ПР-фахівців полягає у виборі інформаційного каналу, налагодженні взаємодії з ним задля досягнення результату, а також участь у роботі приймалень і відділів листів (звернень) громадян, які є джерелом актуальної інформації, важливим каналом зворотного зв´язку.

ПР-структури в системі місцевого самоврядування здійснюють вивчення і поширення кращого досвіду (best practice) в діяльності різноманітних суб´єктів соціальних процесів для пошуку і вироблення оптимальних рішень. Поширення такого досвіду нерідко є дешевшим, ніж випробовування чогось нового, не перевіреного практикою.

Діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування вимагає впливу ПР-структур на формування їх корпоративної культури, основними елементами якої передусім є робота з документами, взаємодія з громадянами та їх організаціями. Актуальність цієї роботи обумовлена наближеністю цих структур до громадян, необхідністю повсякденного спілкування з ними і посилюється браком професійно підготовлених фахівців, плинністю і ротацією кадрів.

Ефективна ПР-діяльність в органах влади можлива за дотримання таких методологічних принципів:

—системність (ПР-діяльність є системою, а не сукупністю механічно пов´язаних між собою прийомів, методів і процедур);

—адекватність (відповідність предмета, технологій ПР-діяльності меті і завданням органу влади);

—прогнозованість (відповідність змісту і результатів перспективній моделі розвитку регіону з урахуванням змін, що виникають у зовнішньому середовищі);

— гнучкість технології (зовнішнє середовище є змінним, оскільки на нього впливає багато факторів, тому ПР-діяльність супроводжується постійним технологічним переналагодженням, здійснюється на новому кваліфікаційному рівні).

Загалом ефективне функціонування ПР-структур є істотною умовою успішної діяльності органів державної влади й місцевого самоврядування, зацікавлених у розширенні простору соціального діалогу, громадській експертизі проектів своїх програм, донесенні до свідомості широких верств змісту, мети і завдань своїх рішень.