Паблік рілейшнз

Вплив ПР на розвиток підприємництва

Підприємництво є особливим творчим різновидом економічної діяльності людини, керованої прагненнями досягти успіху у власній справі. Йому притаманні прагнення до реалізації нових технологічних можливостей; самостійність у прийнятті важливих рішень; особлива чутливість і готовність до змін; здатність до ризику; відповідальність за можливі невдачі й поразки; спрямованість на побудову нових суспільних і соціально-економічних відносин; уміння випереджати події і досягати результату в конкурентній боротьбі.

Підприємництво як самостійна, систематична, ініціативна діяльність громадян, об´єднань є основою процвітання і стабільності багатьох країн. У перехідних економіках йому доводиться долати застарілі психологічні установки, стереотипи, уявлення, рудименти адміністративно-управлінського механізму, нерозвиненість законодавства, нестійкий і громіздкий регуляторний механізм. Нерідко воно наштовхується на небажання органів влади і місцевого самоврядування співпрацювати з об´єднаннями підприємців, високі податки і нестабільність правил оподаткування, труднощі в отриманні кредитів і загалом фінансування, проблеми у взаємодії з чиновниками. За таких умов необхідні значні зусилля для формування сприятливого соціально-морального клімату в суспільстві і підприємницькому середовищі, потрібні осмислені, цілеспрямовані заходи, більшість із яких є сферою діяльності ПР.

Передусім підприємництво як соціально-економічний феномен повинно брати на себе відповідальність за розв´язання корінних суспільних проблем, і це буде запорукою визнання й уваги до нього. Така позиція має бути основою фахової, ділової, особистісної культури підприємця.

ПР-фахівці повинні також сприяти осмисленому розумінню суспільством проблем підприємництва, стати його «очима і вухами», тобто отримувати всі, в т. ч. і приховані, сигнали суспільства і на цій основі підвищувати його ефективність.

У світовій ПР-практиці сформувалися окремі напрями реалізації можливостей ПР у бізнесі:

— public affairs (відносини з державними органами): управління, податкова політика, закони про працю, торгова політика і дії влади, які впливають на функціонування бізнесу;

—communiity relations (відносини з суспільством): заходи щодо підтримки продавця, залучення працівників, поліпшення якості послуг, підтримки ділових ініціатив, підвищення якості життя працівників і керівників;

—employee relations (відносини зі службовцями): трудові відносини, допомога в залученні компетентних співробітників, забезпечення ефективної комунікації між співробітниками, розвиток творчого потенціалу працівників, стимулювання випуску і поліпшення якості продукції, збагачення корпоративної культури, поліпшення ставлення до праці;

—consumer relations (відносини зі споживачами): підвищення рівня обслуговування клієнтів, створення позитивних відносин з ними, швидке й ефективне реагування на скарги, проблеми і потреби споживачів, підтримка продаж;

—financial relations (фінансові відносини): створення можливостей для вигідного залучення капіталу, компетентної роботи з інвесторами;

— media relations (посередницькі відносини): підтримка і схвалення підприємницьких ініціатив у пресі, створення позитивного іміджу підприємництва, нейтралізація негативних реакцій.

Загалом підприємництво має неабиякі можливості у здобутті схвалення і підтримки місцевих спільнот завдяки правильно організованій основній діяльності. Цей ефект посилиться, якщо вміло використовувати основні елементи паблік рілейшнз. Складнішим є розв´язання його проблем на національному рівні і тут не обійтися без старань підприємницьких організацій, реалізації ґрунтовно розроблених ПР-стратегій і добре спланованих ПР-кампаній.