Паблік рілейшнз

Спільні і відмінні ознаки ПР і інформаційно-комунікаційних технологій

Розвиток технічних можливостей поширення інформації (Інтернет, електронна пошта, мобільні телефони тощо) зумовив виникнення інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) — сукупності методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих в цілісну систему з метою збору, оброблення, збереження та використання інформації в інтересах її поширювачів і користувачів. Це, у свою чергу, створило передумови для формування постіндустріального (інформаційного) суспільства, в якому сфера послуг має пріоритетний розвиток і превалює над обсягом промислової та сільськогосподарської продукції. Особливістю постіндустріального суспільства є постійне розгалуження глобальної комунікації, що значною мірою впливає на всі сторони його життя.

Поширення інформації, обмін нею особливо важливі для становлення демократичних інститутів, що є одним із основних напрямів ПР-діяльності. Інформаційно-комунікаційні технології широко використовують у ПР, адже ринкові відносини пов´язані з активним пошуком партнерів, інвесторів, покупців, резервів підвищення ефективності виробництва, можливостей збуту, що без налагодженого циркулювання інформації неможливо.

Актуальність роботи з інформацією посилюється зі здійсненням курсу на інноваційний розвиток економіки. Інформація необхідна в комунікаційному забезпеченні менеджменту, маркетингової діяльності (вивчення ринку, попиту).

Якщо преса і реклама можуть здеформувати уявлення про суспільні процеси, то ІКТ не залежать від свого «власника», його «партійності». Більше того, вони часто не беруть до уваги запити й особливості аудиторії, індиферентні до неї. Однак побудований на основі високих технологій Інтернет дає змогу створювати наближені за своїми характеристиками до преси інформаційні ресурси і також зазнає політичної заангажованості. Тому його вже зараховують до засобів масової інформації, хоча законодавчо це ще не визнано. Проте й ІКТ мають своєрідні особливості, які розмежовують їх з ПР (табл. 1.3).

Таблиця 1.3. Спільні і відмінні ознаки ПР та інформаційно-комунікаційних технологій

Спільні ознаки ПР та ІКТ

Особливості ПР та ІКТ

ПР

ІКТ

1. Використання
як джерела
інформації і засобу
її передавання.

2. Здатність
налагоджувати
ділові зв´язки.

3. Формування
громадської думки
4.Орієнтація на
широку аудиторію

1. Використання
різноманітних
каналів передавання
інформації.

2. Відносна доступність засобів поширення інформації.

3. Здатність
враховувати
інтереси кожної

зі сторін взаємодії.

4. Відповідальність
за результат поширення інформації

1. Використання
одного каналу пере
давання інформації.

2. Наявність
складних технологічних процесів

3. Індиферентність
до запитів окремої
сторони.

4. Відсутність
відповідальності
за результат поширення інформації

Використання в ПР інформаційно-комунікаційних технологій сприяє розвитку соціального прогресу, забезпечує безперервність інтелектуальної взаємодії, відкриває нові можливості для втілення основоположних цінностей громадянського суспільства, використання механізмів прямої участі громадян у соціальній творчості.

Отже, кожна суміжна з ПР сфера діяльності має свої особливості, які можуть сприяти налагодженню ефективних і обопільно вигідних комунікацій або ускладнювати цей процес, якщо не враховувати їх відмінності.