Паблік рілейшнз

Спільні і відмінні ознаки ПР і реклами

ПР нерідко ототожнюють також з рекламою. Спричинено це тим, що окремі рекламні звернення сприяють налагодженню суспільних зв´язків, а реклама загалом є одним із засобів досягнення мети, яку переслідують ПР. Однак за багатьма ознаками ПР і реклама різняться між собою.

За своїми функціям реклама спрямована лише на просування товарів (послуг) і не передбачає розв´язання інших завдань. Крім того, термін «реклама» використовують для означення певної оплачуваної діяльності (організація виставок, замовлення публікацій, створення роликів), а ПР-акції не передбачають оплату, використовують інші комунікаційні й заохочувальні методи.

Реклама часто орієнтується на майже безадресне просування товарів або послуг, не завжди зважає на особливості психології, настроїв окремих верств суспільства, стан економіки. Ігнорування цього нерідко породжує негативний ефект і критичне ставлення різних груп населення до рекламних кампаній і реклами загалом. Крім того, реклама не завжди створює адекватне уявлення про те, що рекламується.

ПР, навпаки, передбачають двостороннє спілкування, вони настільки відрізняються від реклами, наскільки різними за своєю суттю є взаємодія і маніпулювання. Вся система ПР спрямована на досягнення суспільного консенсусу, у т.ч. й у процесі купівлі-продажу, а не на отримання конкретного (комерційного) результату. Тому часто її трактують як «стратегію довіри», на відміну від «стратегії бажання», на якій заснована реклама (табл. 1.2).

Таблиця 1.2. Спільні і відмінні ознаки ПР і реклами

Спільні ознаки ПР і реклами

Особливості ПР і реклами

ПР

Реклама

1. Створення і поширення
інформації.

2.Використання інформації як засобу досягнення мети.

3.Спрямованість на кінцевий результат.

4.Використання преси
для поширення
інформації

1. Переконування журналістів у тому,
що інформація клієнта заслуговує
на опублікування.

2. Врахування інтересів усіх
верств суспільства.

3. Прагнення до взаєморозуміння
на основі етичних норм суспільства.

4. Передбачення діалогу сторін.

5. Визнання відповідальності за свої
дії і програми.

6. Орієнтація на контакт із широкою аудиторією

1. Використання оплачуваного
часу (місця) для передавання
інформації.

2. Спрямованість на просування
товару (послуг).

3. Ігнорування особливостей
запитів і стану конкретних
аудиторій.

4. Відсутність діалогу із споживачем.

5. Відсутність відповідальності
за якість рекламованого об´єкта.

6. Спрямованість на споживача

Метою реклами є реалізація товарів (послуг), формування попиту на них, метою ПР — досягнення розуміння соціальними спільнотами, суспільством і здобуття їх довіри. Тому ПР-фахівці передбачають не тільки реакцію на репрезентований ними продукт, а й реакцію на цю реакцію.