Спеціальні та галузеві соціології

2.4.2. Суб´єкти економічних відносин

Економічна і соціальна сфери життєдіяльності суспільства тісно пов´язані між собою господарською діяльністю людей. Чисельні соціальні групи (які водночас включені як до сфери виробництва, так і до інших підсистем суспільства) виступають як канали трансформації різноманітних взаємодій і взаємозв´язків між економічною і суспільною сферами. Йдеться про те, що ні економічні, ні соціальні відносини не обмежуються власними структурами. Перші прогнозують соціальні, другі — економічні процеси і явища. Більше того, економічні відносини існують у певній соціальній оболонці, а соціальні — в економічній. Виникає складне переплетіння відносин, які можна вивчати лише абстрактно, відокремивши одні від інших.

Визначальними у цьому "переплетінні" є економічні відносини. Вони становлять економічний базис суспільства, на ґрунті якого здійснюються соціальний, політичний і духовний процеси суспільного життя. Що ж являють собою економічні відносини та їхні суб´єкти у соціологічному вимірі?

Як зазначає доктор соціологічних наук, професор В. Тарасенко, з погляду економічної соціології, економічні відносини—це різновид суспільних відносин, пов´язаних із особливою діяльністю людей та їхньою взаємодією, спрямованою на забезпечення, насамперед, матеріальних потреб людського життя та на досягнення певних цілей і соціальних переваг [2, 67].

Загальною соціальною ознакою економічних відносин є суб´єктність. Остання означає, що економічні відносини мають свого носія, котрий їх створює, реалізує, підтримує, регулює. Цей носій ще й психологічно забарвлює економічні відносини, опосередковуючи їх суб´єктивним елементом: мотивацією, метою, почуттям, емоціями, оцінками тощо. Завдяки усвідомленню та суб´єктивізації будь-яке економічне відношення існує і як відношення до відношення. Адже воно (відношення) обов´язково оцінюється суб´єктом із певної позиції в системі певних цінностей — вигоди, доходу, соціальної справедливості, рівності.

Економічні відносини характеризуються здатністю опредмечуватися. Завдяки опредмечуванню вони, як латентна реальність, отримують фіксований предметний вияв. Формами соціальної предметності є продукти матеріального виробництва (предмети, речі, послуги), соціальні інститути (організації, установи, інфраструктура ринку), знаки (мова, символи, гроші), людська поведінка [2, 69].

В економічній соціології розрізняють економічну діяльність і економічну поведінку з точки зору двох підходів. В одному випадку їх ототожнюють, в іншому — розрізняють за принципом: діяльність — визначена форма активності відносно поведінки. Іншими словами, якщо економічна діяльність являє собою сукупність дій, актів індивіда (за допомогою яких він безпосередньо реалізує свої економічні інтереси і за допомогою котрих досягає господарських цілей), то економічна поведінка об´єднує всі форми активності (вчинки, дії тощо), котрі "обслуговують" чи "супроводжують" діяльність.

Система економічних відносин є складною і розгалуженою, щоб можна було розглянути її у повному обсязі. Якщо в єдиному процесі розширеного відтворення розрізняють виробництво, розподіл, облік, споживання, то економічні відносини поділяються на чотири великі групи: виробничі, розподільчі, відносини обміну (купівля-продаж) і споживання [1, 81].

Кожний із суб´єктів економічних відносин конкретизує і типізує ці відносини, особливим способом реалізує їх через власну діяльність. У цій діяльності суб´єкт економічних відносин збігається з суб´єктом соціальних відносин. Ці відносини взаємно переплітаються, "оформлюють" одне одного. Економічна діяльність, яка здійснюється в рамках таких взаємно оформлених відносин, набуває також певних соціальних рис (наприклад, підпорядковується соціальним цілям, акумулює неформальні соціальні взаємовідносини). Це дозволяє застосовувати до неї (економічної діяльності) і соціальний підхід, соціологічний погляд, що реалізується економічною соціологією.