Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів

Розділ 2. Нетрадиційне проведення лекцій

Основні правила, яких зобов´язаний дотримуватися лектор для підготовки навчальної лекції, такі:

- підбір, вивчення й аналіз здобутків класиків соціології з досліджуваних проблем;

- підбір, вивчення й аналіз літератури сучасних соціологів, соціальних психологів і соціальних педагогів, що стосується теми лекції;

- добір найбільш істотного, головного в розроблювальній темі, що аналізується;

- складання плану робочої лекції;

- вибір стилю викладу;

- підбір наочного приладдя: таблиць, рисунків, схем, діаграм.

Ці правила є загальними при підготовці як традиційних навчальних лекцій, так і нетрадиційних. Крім того, будь-яка навчальна лекція має за своїм змістом відповідати ряду вимог:

- послідовність у викладі досліджуваної проблеми;

- стислість і ясність висунутих гіпотез, які розвиває лектор;

- переконливість і логічність у викладі матеріалу;

- взаємозв´язок і взаємозумовленість окремих розділів лекції.

Вище перелічені вимоги щодо змісту лекції також є універсальними. А методика піднесення досліджуваного матеріалу чи стиль лекції із соціології можуть бути дуже різноманітними. Нетрадиційними методами викладу навчальної лекції можуть бути: есе, використання міфів і легенд, казок і сказань, прислів´їв і приказок, притч і народної мудрості, образних порівнянь, прикладів з художніх творів, гумору, трактування понятійного апарату.