Учитель - одна з найдавніших професій. Він, за великим рахунком, завжди був найшанованішим серед людей. Мабуть, немає такої людини, яка не пам´ятала б свого першого вчителя. Крім того, у кожного з нас був свій улюблений учитель, на якого б ми хотіли бути схожими.

Майстерність педагога залежить не тільки від його глибоких теоретичних знань, але й від методики, якою він користується у своїй викладацькій діяльності. Без оптимально обраної методики, що відповідає вимогам часу і своєрідності аудиторії, викладач не зможе переконливо донести свої думки до слухачів.

Особливою є праця педагога вищої школи. Він стикається у своїй діяльності з грамотними, допитливими людьми, які прагнуть опанувати вершини сучасних знань. Це вже особистості, що сформувалися, пройшли первинну соціалізацію в сім´ї, дошкільних установах та школі і яких слід виховувати й піднімати до свого рівня. Цього викладач досягає завдяки постійній роботі над собою щодо вдосконалення теоретичної підготовки і обраної методики подання знань, оскільки з часом остання може змінюватися.

Ось чому цей навчальний посібник є актуальним. Сьогодні ми не тільки живемо на відродженні епох, а й перебуваємо в гло-балізаційному, інформаційному просторі, що диктує нові вимоги і підходи до освіти.

Цей навчальний посібник містить три розділи і додатки. У першому розділі "Сучасні підходи до вищої освіти" розглянуто процес реформування освіти та соціальні наслідки, глобалізацію, а також практику дистанційного навчання, безперервної освіти, інституціоналізації навчальних дисциплін, відносин учителя й учня. У другому розділі "Нетрадиційне проведення лекцій" приділено увагу складанню лекцій-есе, використанню в лекціях міфів і сказань, билин і народної мудрості, прислів´їв і приказок, казок, сюжетів з художніх творів. Третій розділ "Підготовка та проведення практичних занять" присвячений насамперед практиці активних форм роботи зі студентами: складання робочих програм, методичних посібників з підготовки семінарів, тестів для контролю знань, використання психологічних тестів, складання тематичних кросвордів, розробка сценаріїв і маршрутів екскурсій, проведення ділових ігор і тренінгів.

У додатках подано авторські розробки підготовки й проведення активних форм навчання студентів і найбільш ефективні приклади, коли самі студенти залучені до методичної роботи.

Як свідчать численні соціологічні дослідження, студенти старших курсів виявляють зниження своєї активності: погіршується відвідуваність занять, виявляють інертність і слабку зацікавленість навчальним процесом. Частково це можна пояснити тим, що студенти починають працювати ще до закінчення навчання у вищих навчальних закладах.

Однак багаторічний досвід роботи зі старшокурсниками трьох університетів м. Запоріжжя свідчить, що на старших курсах активність студентів може бути високою. Студенти IV, V курсів університетів так само виявляють інтерес до досліджуваних проблем предмета, як і на перших курсах, якщо навчання проводиться в активній формі із застосуванням нетрадиційних методів навчання. Автори мають на меті поділитися своїм досвідом нестандартного проведення занять і сподіваються, що він багатьом буде корисний.

Цей навчальний посібник написаний в контексті педагогічного досвіду роботи в таких трьох університетах м. Запоріжжя: Запорізький національний університет (ЗНУ), Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ), Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління" (ГУ "ЗІДМУ"). Крім того, один з авторів, професор В.М. Огаренко, ректор ГУ "ЗІДМУ", є фундатором комерційного вузу ГУ "ЗІДМУ", а кандидат історичних наук, член-кореспондент Російської міжрегіональної академії наук соціальних технологій і місцевого самоврядування, доцент Ж.Д. Малахова ще до перебудови була викладачем Київської філії Московського авіаційного інституту з підготовки та перепідготовки авіаційних кадрів. Автори сподіваються, що їх досвід з нетрадиційних форм навчання буде цікавий широкому колу читачів.

Особливістю цього посібника є те, що більшість форм нетрадиційної підготовки та проведення лекцій і практичних занять із соціології можуть використати і викладачі інших суспільних дисциплін. Досвід нетрадиційних лекцій і практичних занять успішно може бути використаний викладачами філософії, демографії, етнографії, культурології, релігієзнавства, історії, а також таких дисциплін, як економіка, менеджмент, філологія тощо. У навчальному посібнику використано і деякі методичні розробки студентів, що підтверджує інтерес студентів до цього напряму.

Це не перша спроба видання навчального посібника з нетрадиційних методів навчання. Так, Ж.Д. Малахова (Івченко) ще в період роботи в Запорізькому машинобудівному інституті ім. В.Я. Чубаря (нині - ЗНТУ) розробила і видала в 1992 р. "Методичну розробку практичних занять з курсу "Соціологія праці й управління" для викладачів і студентів". Ця ж методична розробка була передрукована в книзі: Социология: Практикум / Сост. и отв. редакторы A.B. Миронов, Р.И. Руденко. - М.: Соц.-политич. журнал, 1993. - 249 с. З чиєїсь легкої руки вона потрапила й на сторінки Інтернету.

Пропонований навчальний посібник більш лояльно відображає весь досвід підготовки і викладання соціології у вузі. Крім того, автори використовували досвід викладачів соціології Харківського державного університету, які видали в 1997 р. за редакцією професора І.Д. Ковальової навчально-методичний посібник: Нетрадиционные методы преподавания социологии: Учебно-методическое пособие для преподавателей социологических дисциплин [123], а також у 2001 р. здійснили його перевидання [52].

Кожен викладач вищої школи є для студентів не лише людиною, яка передає знання, а й вихователем, наставником. Багатий досвід педагогічної практики одного з авторів цього видання підтверджує, що кожна лекція, яка проведена в аудиторії, повинна нести нові знання, нову інформацію, а також мати виховний характер. Адже викладач відповідає перед суспільством щодо того, яка особистість буде сформована у вищому навчальному закладі, якого громадянина отримає суспільство після закінчення вищої школи. У посібнику передано саме такий досвід виховання у студентів почуття особистої гідності, любові до Батьківщини, поваги до старшого покоління. Автори вважають, що подані в посібнику розробки лекцій і практичних занять, які мають виховний характер, будуть особливо корисними молодим викладачам у їх педагогічній діяльності.

У кожного викладача ВНЗ виробляється свій особистий стиль спілкування зі студентами. Автори не наполягають на тому, щоб усі викладачі копіювали їх досвід, але якщо хоч що-небудь буде для них корисним, то це буде успіхом цього видання.

Автори висловлюють глибоку вдячність рецензентам: доктору соціологічних наук, професору, завідувачу кафедри галузевої соціології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Юрію Івановичу Яковенку; доктору філософських наук, професору, завідувачу кафедри менеджмент організацій Запорізької державної інженерної академії Валентині Григорівні Воронковій; доктору соціологічних наук, професору, завідувачу кафедри соціології та соціальної роботи ГУ "ЗІДМУ" Станіславу Львовичу Катаєву, рекомендації яких значно поліпшили зміст цього видання.

Сподіваємося, що цей навчальний посібник приверне увагу викладачів і студентів ВНЗ України, а також тих, хто цікавиться викладацькою діяльністю. їх пропозиції послужать подальшому вдосконаленню змісту книги.