Практикум із сестринської справи

Планування сестринських втручань (III етап медсестринського процесу)

Структура ІІІ етапу медсестринського процесу

План догляду

Визначення мети:

1. Короткотермінова.

2. Довготермінова.

Участь пацієнта і його сім´ї.

Стандарти медсестринської справи.

Письмове керівництво до догляду.

Після вивчення III етапу сестринського процесу студент повинен знати: види та елементи медсестринських втручань (табл. 11)..

Уміти: визначити мету медсестринських втручань, очікувані результати й терміни, а також сестринські дії, необхідні для досягнення поставленої мети.

Таблиця 11. Можливі проблеми пацієнта та сестринські втручання при стенокардії

Можливі проблеми пацієнта

Сестринські втручання у зв´язку з проблемами

І. Наявні, актуальні

Напади стискаючого болю за грудниною або печіння в ділянці серця

1. Гострий напад стенокардії необхідно усунути протягом короткого часу. Дати хворому таблетку нітрогліцерину під язик.

2. Створити пацієнту належні умови, посадити або покласти.

3. Пояснити причини виникнення нападу та як їх уникнути.

4. Обов´язково повідомити лікаря

II. Потенційні

Можливе виникнення інфаркту міокарда та нових нападів стенокардії

1. Пояснити хворому, що необхідно робити для запобігання ангі-нозному нападу. Переконати хворого, що здоровий спосіб життя, заняття лікувальною фізкультурою, уміння володіти собою, уни-кнення психоемоційних стресів, фізичних перевантажень є надій-ною профілактикою нападів стенокардії та інфаркту міокарда.

2. Виконувати призначення лікаря, своєчасно звертатися до лікаря для профілактичного огляду та лікування

План догляду координує роботу сестринської бригади, сестринський догляд, забезпечує його наступність, допомагає підтримувати зв´язок з іншими службами та фахівцями. Це не тільки юридичний документ якості сестринської допомоги, але і документ, який дає змогу визначити економічні витрати, оскільки в ньому зазначені матеріали та обладнання, необхідні для виконання сестринського догляду. План обов´язково передбачає участь пацієнта і його сім´ї в процесі догляду. Він також включає критерії оцінки догляду й очікуваних результатів. Існують дві мети сестринських втручань: короткотермінова (повинна бути досягнута за 1 — 2 тиж) і довготермінова. Довготермінова мета спрямована на запобігання рецидивам захворювань, ускладнень, їх профілактику, реабілітацію і соціальну адаптацію, а також здобуття знань про здоров´я.

Під час формулювання мети необхідно враховувати дію (виконання), критерій (дата, час, очікуваний результат) і умови (за допомогою чого або кого). Наприклад, медична сестра протягом двох днів повинна навчити пацієнта робити собі ін´єкції інсуліну. Дія — робити ін´єкції, критерій — протягом двох днів, умова — за допомогою медичної сестри. Для успішного досягнення мети необхідно навчати пацієнта і створити сприятливе середовище. Упорядкування плану догляду вимагає виконання стандартів сестринської практики, тобто виконання того мінімального якісного рівня обслуговування, який забезпечує професійний догляд за пацієнтом. Після визначення мети та завдань з догляду медична сестра складає план догляду за пацієнтом — письмове керівництво. III етап сестринського процесу складається з чотирьох стадій:

1. Встановлення пріоритетів.

2. Розроблення результатів.

3. Розроблення сестринських втручань.

4. Занесення плану до документів.

На першій стадії необхідно встановити систему для визначення тих проблем, які в діагнозі розглядаються найпершими.

На другій стадії (розроблення результатів) результатом планування називають те, чого хочуть домогтися пацієнт і медична сестра, працюючи разом.

Як правило, краще вести запис, використовуючи власні слова пацієнта, ніж намагатися замінити їх мовою, невластивою йому. Часто пацієнти описують результат, який вони хочуть одержати, таким чином: відсутність або зведення до мінімуму неприємних симптомів; нездатність і неспроможність виконувати якісь дії самостійно; бажання почувати себе задовільно чи добре.

Визначення бажаних або очікуваних результатів ґрунтується на таких завданнях сестринського догляду: домогтися позитивного стану здоров´я; оптимізувати можливості людини в плані самодопомоги або допомоги рідних; розв´язати актуальні проблеми пацієнта; усунути гостроту проблем, які неможливо розв´язати; запобігти розвитку потенційно можливих проблем; допомогти пацієнту владнати гострі проблеми.

Грамотно описані результати дадуть змогу визначити ефективність сестринських втручань.

Третя стадія включає запис сестринського втручання, де зазначено, як медична сестра допоможе пацієнту досягти поставленої мети.

Четверта стадія документації включає обговорення плану догляду з іншими членами сестринського персоналу.

Необхідно обміркувати можливі втручання й обрати ті, які допоможуть досягти поставленої мети. Вибір найбільш ефективного втручання залежить від: точного визначення проблем людини та знання можливих видів втручань, необхідних для розв´язання конкретної проблеми. За можливості застосуван-ня кількох ефективних видів втручань необхідно запропонувати пацієнту самому зробити вибір.

Усі види допомоги, надані пацієнту, повинні бути зафіксовані в плані догляду.

Виконання лікарських призначень, пов´язаних з проведенням медичних досліджень або лікуванням, забирають велику частку часу, який медичні сестри проводять у контакті з пацієнтом. У такому разі сестринська бригада повинна обговорити це питання і прийняти спільне рішення, як вписати цю проблему в рамки використовуваної моделі сестринської справи й розв´язати її. Тоді до плану догляду додають сторінку, на якій записують усі види сестринських втручань, виконаних за призначенням лікаря. Або медичний діагноз записують у плані догляду як проблему, а доручення, які дають медичній сестрі, фіксують як сестринські процедури.

Бажано, щоб медсестринські втручання погоджувалися з терапевтичними рішеннями, а також рі-шеннями інших членів медичної бригади; ґрунтувалися на наукових принципах; були індивідуальними для кожної конкретної ситуації; використовували можливість навчання пацієнта та його участь.

Таким чином, основними правилами написання сестринських втручань є:

1. Сестринські втручання повинні фіксуватись датою і підписом.

2. Сестринські втручання повинні містити конкретні дії для досягнення бажаних результатів, а також осіб, місце дії, конкретний час і спосіб вирішення.

3. Сестринські втручання повинні бути розроблені індивідуально для кожного пацієнта.