Банківське право

Правове регулювання рахунку в іноземній валюті. Особливості списання коштів

Згідно Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, банківські рахунки в іноземній валюті поділяються на:

  • поточні;
  • депозитні (вкладні).

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприємству для проведення розрахунків у межах чинного законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті при здійсненні поточних операцій, визначених чинним законодавством України,та для погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті.

Фізичним, особам. — суб’єктам, підприємницької діяльності (резидентам), які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, поточний рахунок відкривається за режимом, що визначений для юридичних осіб-резидентів.

Поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються також:

  • фізичним, особам-резидентам.:

а) громадянам. України (без підтвердження: джерел походження коштів в іноземній валюті);

б) іноземцям та особам без громадянства, які отримали посвідку на проживання в Україні (без підтвердження джерел походження коштів в іноземній валюті);

  • фізичним, особам-нерезидентам:

а) іноземцям та особам, без громадянства, які проживають в Україні відповідно до візи, відкритої на термін до 1 року або документів, що підтверджують: законність їх перебування на території України відповідно до вимог чинного законодавства (за наявності підтвердження джерел походження іноземної валюти);

б) громадянам України, які постійно проживають за кордоном (за наявності відкритої візи строком, до 1 року або документів, що підтверджують законність їх перебування на території України відповідно до вимог чинного законодавства та підтвердження джерел походження іноземної валюти).

Вкладні (депозитні) рахунки в іноземній валюті уповноважений банком відкриває фізичним, і юридичним особам, (резидентам, та нерезидентам) на підставі укладеного депозитного договору між; власником, рахунку та банком на визначений у договорі строк. Установи банків відкривають депозитні рахунки в іноземній валюті підприємствам, які використовують найману працю, за умови надання ними копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від, нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити відповідні рахунки.

Після отримання ліцензії Національного банку України на здійснення валютних, операцій, уповноважені, банки, України, можуть, відкривати кореспондентські рахунки. Порядок відкриття та використання кореспондентських рахунків в іноземній валюті передбачено в Положенні про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків — резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків, —, нерезидентів, у, гривнях, затверджене, постановою, Правління Національного банку України № 118 від 26.03.98.

Примусове списання коштів з рахунків у іноземній валюті, здійснюється на підставі платіжної вимоги, яка приймається і виконується банком, на тих же засадах що й з рахунків в національній валюті, згідно Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні у національній валюті. Проте є особливості, обумовлені, характеристиками, валютного, рахунку, що, регламентується “Положенням, про примусове списання (стягнення) та договірне списання коштів в іноземній валюті з рахунків платників (крім, банків) на території України”,затверджене Постановою Правління Національного банку України N 416 від 01.10.2001.

Платіжну вимогу на примусове списання (стягнення) та договірне списання коштів уповноважені банки приймають до виконання лише в межах наявних коштів на рахунках платника в іноземній валюті. У разі недостатності коштів платіжні вимоги на примусове списання (стягнення) та договірне списання коштів виконують частково і повертають стягувачу.

Примусове стягнення може здійснюватись виключно у передбачених законом, випадках.

1. Примусове списання (стягнення) коштів з рахунків у іноземній валюті при визнанні платником, претензії згідно зі статтею 8 Господарського процесуального кодексу України.

У разі визнання платником, претензії, стягувач — резидент України подає на виконання до уповноваженого банку, що його обслуговує, платіжну вимогу, а також оригінал відповіді платника про визнання претензії. При цьому сума та назва валюти в платіжній вимозі не повинна відрізнятися від, назви валюти,що зазначена в оригіналі відповіді платника на претензію,і не повинна перевищувати суми визнаної претензії. Якщо сума визнаної претензії в оригіналі відповіді платника на претензію не зазначена, то додається копія претензії.

Стягувач — нерезидент України має право на таке примусове списання (стягнення) коштів тільки якщо договором, між: ним. і резидентом. України передбачено, що розгляд спорів, які виникають у процесі виконання цієї угоди, здійснюватимуть господарські суди України відповідно до чинного законодавства України. Таким чином, стягувач — нерезидент України надсилає платіжну вимогу на примусове списання (стягнення) коштів з рахунків в іноземній валюті безпосередньо до уповноваженого банку, що обслуговує платника. Якщо платіжна вимога на примусове списання (стягнення) коштів оформляється представництвом юридичної особи-нерезидента. розташованим на території України, то вона подається до уповноваженого банку, що обслуговує це представництво.

2. Примусове списання (стягнення) коштів в іноземній валюті з рахунків платників за виконавчими документами.

Вимоги державного виконавця щодо здійснення примусового списання (стягнення) коштів є обов’язковими для всіх органів,організацій,посадових осіб,громадян і юридичних осіб (у тому числі й банків) на території України. Державний виконавець подає платіжну вимогу на примусове списання (стягнення) коштів в іноземній валюті до уповноваженого банку,що обслуговує платника, безпосередньо або через банк, який обслуговує відповідний орган державної виконавчої служби.

Списані (стягнені) кошти в іноземній валюті з рахунку платника, уповноважений банк, що його обслуговує, перераховує на рахунок, який зазначений у платіжній вимозі державним виконавцем. Якщо платіжна вимога на примусове списання (стягнення) коштів в іноземній валюті виконується уповноваженим банком, частково (в межах наявного залишку коштів платника),то один із примірників платіжної вимоги в невиконаній сумі повертається рекомендованим чи цінним листом, безпосередньо до органу державної виконавчої служби.

Списані (стягнені) з рахунку платника кошти в іноземній валюті,в термін до п’яти робочих днів з дати їх списання,підлягають продажу уповноваженим банком, який обслуговує платника, на МВРУ,якщо списана іноземна валюта належить до І групи Класифікатора іноземних валют Національного банку України. При цьому, продаж іноземних валют; проводиться згідно з вимогами Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджених постановою Правління Національного банку України № 127 від 18.03.1999 р. Таким чином, отримані від продажу на МВРУ кошти в грошовій одиниці України перераховуються уповноваженим, банком, який обслуговує платника, на депозитний рахунок; відповідного органу державної виконавчої служби, зазначений державним виконавцем, не пізніше ніж: через два банківські дні після їх зарахування на кореспондентський рахунок уповноваженого банку, що обслуговує платника. Якщо іноземна валюта продана клієнтам,які мають рахунки в уповноваженому банку, що обслуговує платника, або куплена уповноваженим, банком, що обслуговує платника, за обслуговує платника, за кошти в грошовій одиниці України, які належать цьому банку, то кошти в грошовій одиниці України перераховуються цим банком на депозитний рахунок відповідного органу державної виконавчої служби не пізніше,ніж через два банківських дні з дати списання грошової одиниці України з рахунку покупця валюти.

3. Стягнення, узгодженої, суми, податкового, боргу, до, бюджетів, та державних цільових фондів за рахунок коштів платника в іноземній валюті здійснюється на підставі платіжних вимог,що подаються органами державної податкової служби.

Орган податкової служби надає до банку, що його обслуговує, або до уповноваженого банку, що обслуговує платника, платіжну вимогу в іноземній валюті із зазначенням, поточного або депозитного рахунку платника. Отримана платіжна вимога на стягнення коштів в іноземній валюті є підставою для уповноваженого банку, що обслуговує платника, самостійно, без доручення платника, виконати продаж; валюти,списаної з рахунку платника на МВРУ. Більше того,стягнені з рахунку платника кошти в іноземній валюті протягом п’яти робочих днів з дати їх списання підлягають продажу на МВРУ уповноваженим банком,який обслуговує платника,якщо зазначена в платіжній вимозі іноземна валюта належить до І групи Класифікатора іноземних валют.

Отримані від продажу на МВРУ кошти в грошовій одиниці України уповноважений банком, який обслуговує платника, перераховує на рахунок відповідного, бюджету, або, державного, цільового, фонду, що, зазначений стягувачем (органом державної податкової служби),не пізніше ніж; через два банківських дні після їх зарахування на кореспондентський рахунок цього уповноваженого банку.

4. Примусове списання (стягнення) коштів з рахунків платників в іноземній валюті відповідно до вимог статті 49 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Примусове списання (стягнення) коштів з рахунків платників (позичальників) в іноземній валюті в разі несвоєчасного погашення кредиту в, іноземній, валюті, або, відсотків, за, його, користування, здійснюється уповноваженими банками. Уповноважений банк, що обслуговує платника (позичальника) ,у разі відсутності або недостатності у нього коштів в іноземній валюті для погашення кредиту в іноземній валюті або відсотків за його користування, має право на примусове списання (стягнення) коштів у грошовій одиниці України з рахунку платника (позичальника) у розмірі, еквівалентному, сумі, заборгованості, в, іноземній, валюті, за, кредитним договором, та купівлю за рахунок цих коштів іноземної валюти на МВРУ за умови, що це передбачено в кредитному договорі між; уповноваженим банком, і платником, (позичальником).

У разі недостатності або відсутності коштів у грошовій одиниці України для погашення заборгованості за кредитом, у національній валюті України та відсотків за його користування уповноважені банки, що обслуговують

та відсотків за його користування уповноважені банки, що обслуговують платників (позичальників) мають право на примусове списання (стягнення) коштів в іноземній валюті в розмірі, еквівалентному сумі заборгованості в національній валюті України за кредитом та відсоткам за його користування, і продаж стягненої іноземної валюти на МВРУ за умови, що це передбачено в кредитному договорі між уповноваженим банком і платником (позичальником).