Банківське право

Порядок відкриття рахунку в банківській установі в Україні

Відкриття рахунків у банківських установах в Україні здійснюється на підставі належним чином оформлених документів, перелік яких визначено в Інструкції НБУ "Про відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті". Обов’язковими вимогами,які при цьому висувають комерційні банки, є:

  • реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб — суб´єктів підприємницької діяльності в органі державної виконавчої влади чи іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію (органи виконавчої влади, Національний банк України, Центральна виборча комісія та ін.);
  • взяття підприємства на податковий облік за місцем реєстрації власника рахунку.

Для відкриття поточних рахунків та поточних бюджетних рахунків, підприємства подають установам банків такі документи:

а) заяву на відкриття рахунку, підписану керівником та головним бухгалтером, підприємства (якщо у штаті немає посади головного бухгалтера чи іншої службової особи,на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності,то заяву підписує лише керівник);

б) копію свідоцтва про державну реєстрацію,для бюджетних організацій — копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України,засвідчену нотаріально або органом, що видав відповідну довідку;

в) копію належним чинам, зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально чи органом,який його реєструє (Статут для відкриття рахунків в установах банків не надається: повними товариствами, командитними товариствами,селянськими (фермерськими) господарствами,підприємцями (без створення юридичної особи) установами та організаціями,які фінансуються з бюджету, та іншими суб’єктами підприємницької діяльності, у яких наявність статуту не передбачена законом. Підприємства, що діють на підставі лише установчого договору, замість статуту надають нотаріально засвідчену копію установчого договору);

г) копію документа, що підтверджує взяття, підприємства. на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;

д) картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, завірену нотаріально або керівною організацією в установленому порядку; зразок відбитка печатки підприємства;

е) довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.

В установі банку,де відкрито поточний рахунок,для відкриття бюджетного рахунку уповноважена особа подає лише заяву на відкриття такого рахунку.

Такий же порядок відкриття поточних рахунків передбачено і для фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності,які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, за умови надання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу.

Запропонований вище перелік документів умовно можна назвати основним чи базовим, оскільки, залежно від суб’єкта чи мети відкриття поточного рахунку, перелік документів на відкриття рахунку — доповнюється окремими видами необхідних документів.

Банки відкривають поточні рахунки суб’єктам підприємницької діяльності протягом, десяти календарних днів після отримання повного пакета документів на відкриття рахунку.

Хто подає документи до банку на відкриття, банківського рахунку ?

Чинне банківське законодавство передбачає відкриття фізичними особами поточних рахунків («до запитання») та депозитних рахунків. Зокрема,право на відкриття рахунку в банківській установі мають:

а) резиденти — громадяни України;

б) резиденти — іноземці та особи без громадянства,які отримали посвідку на проживання в Україні;

в) нерезиденти — громадяни України, які постійно проживають за межами,України;

г) нерезиденти — іноземці та особи без громадянства:

  • які проживають в Україні відповідно до відкритої візи строком, до 1 року або відповідних документів, оплата праці яких відповідно до трудової угоди (контракту) здійснюється у національній валюті України (за довідкою організації,установи,посольства,представництва про оплату праці нерезидента);
  • які отримали спадщину та успадковані кошти в Україні (за наявності документів,що підтверджують, отримання спадщини);
  • які отримали кошти внаслідок; здійснення іноземної інвестиції в Україну.

У будь-якому випадку, при відкритті поточного чи депозитного рахунку обов’язковим є підтвердження джерел походження готівкових коштів у грошовій одиниці України.

Документи на відкриття усіх банківських рахунків суб’єктів підприємницької діяльності особисто подають у банк особи, які мають право першого і другого підписів і повноваження яких перевіряються уповноваженим працівником банку. У разі зміни особи (осіб), яка має право підпису, новопризначена особа (особи) повинна особисто подати до банку картки із зразками підпису та пред’явити паспорт.

Фізичні особи пред’являють паспорт чи документ, який його заміняє, довідку податкового органу про присвоєння ідентифікаційного номера.

З якого моменту здійснюються, операції на рахунку ?

Днем відкриття рахунку вважається дата,зазначена на заяві про відкриття рахунку, проте до моменту отримання повідомлення про взяття рахунку на податковий облік на цих рахунках здійснюються лише операції з зарахування коштів.