Банківське право

Правові засади захисту інтересів клієнтів банків. Гарантування вкладів в банківських установах України

У контексті визначення публічних і приватних інтересів у відносинах, що виникають при веденні банківського рахунку,цілком закономірно виникає проблема гарантування вкладів населення у банках. Довіра населення до банківської системи є проблемою не лише банків, але й держави в цілому. Центральним, питанням, тут є багатоаспектність мети існування відносин з приводу відкриття вкладу в банку та його гарантування. Як цивільно-правовий договір, договір банківського рахунку (депозитний договір) укладається в інтересах обох сторін — банківської установи та клієнта банку.

Основна мета банку — залучити якомога більше коштів юридичних та фізичних осіб,щоб використати їх в якості кредитних ресурсів. Тобто, клієнт банку виступає одночасно його кредитором У свою чергу, клієнт — юридична чи фізична особа, як правило переслідує мету збереження власних коштів (здійснення заощаджень) та одержання доходу у вигляді відсотків тощо. Разом з тим є і публічний інтерес, оскільки держава зацікавлена у вкладах населення в банківські установи. Це призводить до збільшення кредитних ресурсів банків, а відтак — підвищення рівня кредитування економіки, збільшення розмірів резервних фондів НБУ здійснення контролю державними фінансово-контрольними органами за грошовим обігом тощо.

У ст.57 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що державою гарантуються вклади фізичних осіб в Державному Ощадному банку України, а вклади фізичних осіб інших банків гарантуються в порядку, передбаченому чинним, законодавством.

У 1998 році Указом Президента України № 996 "Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб — вкладників комерційних банків України" було утворено Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Гарантування вкладів фізичних осіб має особливе значення і відрадно, що сьогодні це врегульовано на законодавчому рівні,а саме Законом. України “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб”. Цей Фонд є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб. Згідно ст. 2 Закону, усі банки,які зареєстровані в Державному реєстрі банків та мають ліцензію Національного банку на право здійснення банківських операцій, є учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і зобов’язані сплачувати збори до Фонду. Йдеться про гарантування вкладів (депозитів),які розміщені вкладником на договірних засадах,на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку, на іменних рахунках у банку — учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, чи залучені таким, банком, у формі випуску (емісії) іменних ощадних (депозитних) сертифікатів і підлягають виплаті вкладнику. Разом, з тим,необхідно пам’ятати, що Фонд, гарантування відшкодовує вклади, розміщені на рахунках, що не використовуються вкладником для здійснення підприємницької діяльності.

У якій сумі гарантується повернення вкладу?

Фонд, гарантує, кожному, вкладнику, банку—учасника, (тимчасового учасника) Фонду,відшкодування коштів за його вкладами,включаючи відсотки, у розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше 1200 гривень за вкладами у кожному із таких банків. Зазначений розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок; коштів Фонду,може бути збільшено за рішенням адміністративної ради Фонду. У разі розміщення вкладником. в одному банку — учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду кількох вкладів, Фонд, гарантує відшкодування коштів за коштів за такими вкладами, включаючи відсотки, у розмірі загальної суми вкладів за станом на день настання недоступності вкладів, але не більше вказаного,розміру.

Якщо вкладник має вклади у кількох банках — учасниках (тимчасових учасниках) Фонду, які в подальшому реорганізувалися шляхом їх злиття, приєднання або перетворення в один банк — юридичну особу, Фонд, гарантує відшкодування коштів за цими вкладами до закінчення строку дії договорів за цими вкладами на тих самих умовах,що й до реорганізації. Вклади,залучені після реорганізації банків — учасників (тимчасових учасників) Фонду, гарантуються Фондом, у загальній сумі,але не більше встановленого розміру.

Відшкодування вкладів в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним, (обмінним) курсом Національного банку України на день настання недоступності вкладів.

В якому порядку та в які строки здійснюється відшкодування коштів за вкладами?

Право на одержання гарантованої суми відшкодування вкладу за рахунок Фонду, настає з дня недоступності вкладу. З цього моменту припиняється нарахування,відсотків,за,ними.

На підставі одержаного від ліквідатора банку переліку вкладників із зазначенням, розрахункової суми для відшкодування,Фонд у місячний термін перевіряє відповідні матеріали і приймає рішення про відшкодування коштів вкладникам. З цього моменту, протягом, трьох робочих днів, Фонд повідомляє вкладників через офіційні засоби масової інформації про відшкодування коштів за вкладами

Відшкодування за вкладами здійснюється в готівковій або безготівковій формі. Виплата гарантованої суми проводиться через визначені банки-агенти протягом трьох місяців з дня настання недоступності вкладу. У разі ліквідації системоутворюючого банку, цей строк може бути продовжено до шести місяців.

Строк позовної давності по зверненнях вкладників становить три роки.

Хто не має права, на відшкодування вкладів з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб?

Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами, розміщеними:

1) членами наглядової ради, ради директорів і ревізійної комісії банку, вклади,в,якому,є,недоступними;

2) працівниками незалежних аудиторських фірм (аудиторами), які здійснювали аудиторські перевірки банку протягом, останніх трьох років;

3) акціонерами,частка яких перевищує 10 відсотків статутного капіталу банку;

4) третіми особами, які діють від імені вкладників, зазначених у пунктах 1,2.

5) вкладниками,які на індивідуальній основі отримують від, банку пільгові

5) вкладниками,які на індивідуальній основі отримують від, банку пільгові відсотки та мають фінансові привілеї,що призвели до погіршення фінансового стану банку;

6) вкладниками, які не ідентифіковані ліквідаційною комісією.

Крім, цього, вклади, розмір яких становить менше 1 гривні, не підлягають відшкодуванню.