Банківське право

Органи управління Національного банку України

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про Національний банк України» до органів управління центрального банку держави належать Рада Національного банку, Правління Національного банку України та Голова Національного банку.

Згідно ст. 100 Конституції України Рада, Національного банку розробляє Основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням. Правовий статус Ради Національного банку України згідно ч. 2 ст. 100 Конституції України визначається законом.

Відповідно до ст. 8,Закону “Про Національний банк України”,Рада є вищим, органом управління Національного банку України. Рада Національного банку складається з чотирнадцяти осіб, одна половина з яких призначається Верховною Радою України шляхом прийняття відповідної Постанови, а інша — Президентом. України шляхом, підписання відповідного Указу. До складу членів Ради, що призначаються Президентом України, за посадою входить Голова Національного банку. Голову Ради обирає Рада на 3 роки, а строк; повноважень членів Ради Національного банку — 7 років. Відповідно, це не поширюється на Голову Національного банку, який призначається виключно на строк здійснення його повноважень на посаді (згідно чинного законодавства — 5 років). Верховна Рада чи Президент мають право достроково звільнити члена Ради, але не раніше ніж через один рік з дня призначення.

Згідно п. 1 ст. 9 Закону України «Про Національний банк України», Рада Національного банку, відповідно до загальнодержавної програми економічного розвитку та основних параметрів економічного та соціального розвитку України, розробляє і вносить для інформування до 15 березня кожного року на розгляд Верховної Ради України Основні, засади, грошово-кредитної політики та здійснює контроль за їх виконанням.

До повноважень Ради відноситься здійснення аналізу впливу грошово-кредитної політики України на стан соціально-економічного розвитку України та розроблення пропозицій щодо внесення відповідних змін до неї, внесення рекомендацій Правлінню Національного банку в межах розроблених Основних засад грошово-кредитної політики стосовно:

 • методів та форм прогнозування макропоказників економічного і соціального розвитку України, а також грошово-кредитної політики;
 • окремих заходів монетарного та регулятивного характеру,їх впливу на економічний та соціальний розвиток України;
 • політики курсоутворення та валютного регулювання;
 • розвитку банківської системи та окремих нормативних актів з питань банківської діяльності;
 • вдосконалення платіжної системи та інших питань, віднесених законом до компетенції Національного банку.

Рада затверджує кошторис доходів та витрат Національного банку, встановлює форми оплати праці працівників Національного банку, приймає рішення про зміну розміру статутного капіталу Національного банку, визначає аудиторську компанію для проведення аудиторської перевірки Національного, банку, розглядає, аудиторський, висновок, та, затверджує бухгалтерський баланс Національного банку; затверджує Регламент Ради Національного банку, за поданням. Голови Національного банку дає згоду на призначення на посади та звільнення з посад членів Правління Національного банку.

Рада є керівним, органом. Національного банку із спеціально визначеною Конституцією України правосуб’єктністю — розроблення основних засад грошово-кредитної політики та здійснення контролю за й проведенням. У той же час, законом на неї покладаються також певні управлінські функції. Зокрема, Рада дає згоду на призначення та звільнення членів Правління, встановлює форми оплати праці працівників Національного банку, затверджує кошторис його доходів і витрат. Таким чином, з одного боку, Рада Національного банку є органом, з чітко визначеними Конституцією України функціями,а з іншого — органом,що здійснює певні управлінські функції. Все це дає підстави дійти висновку, що Рада є керівним, органом Національного банку України зі змішаною природою.

Іншим керівним органом Національного банку України є Правління, до повноважень якого законом віднесено забезпечення реалізації грошово-кредитної політики через відповідні монетарні інструменти, організацію виконання інших функцій Національного банку та управління його діяльністю.

Відповідно до ст. 16 Закону “Про Національний банк України”, Правління очолює Голова Національного банку. Кількісний та персональний склад Правління затверджується Радою Національного банку за поданням Голови Національного банку, а заступники Голови Національного банку входять до складу Правління за посадою.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про Національний банк України» до повноважень Правління Національного банку України відноситься прийняття рішень щодо економічних засобів та монетарних методів, необхідних для реалізації Основних засад грошово-кредитної політики і забезпечення стабільності та купівельної спроможності національної валюти.

До цього блоку має входити прийняття рішень про:

 • емісію валюти України та вилучення з обігу банкнот і монет,
 • зміну процентних ставок Національного банку,
 • встановлення економічних нормативів для банків та фінансово-кредитних,установ,
 • розмір та порядок формування обов’язкових резервів для банків та,фінансово-кредитних,установ,
 • встановлення лімітів операцій на відкритому ринку, які здійснює Національний банк,
 • перелік цінних паперів та інших цінностей, придатних для забезпечення кредитів Національного банку,
 • умови допуску іноземного капіталу до банківської системи України.

Правління видає нормативні акти Національного банку України та приймає рішення про застосування заходів впливу до комерційних банків, створення та ліквідацію підприємств,установ і організацій Національного банку, участь у міжнародних фінансових організаціях, у капіталі банків та кредитних,установ.

Голова Національного банку. Ст. 85 Конституції України (п. 18) встановлено, що до повноважень Верховної Ради України належить призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку за поданням. Президента України. Ст. 18 Закону “Про Національний банк” передбачає, що таке призначення здійснюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України терміном на 5 років. Голова Національного банку керує його діяльністю, діє від імені банку і представляє його інтереси без доручення у відносинах з органами державної влади, з банками, фінансовими та кредитними установами, міжнародними організаціями,іншими установами та організаціями. Він головує на засіданнях Правління, підписує протоколи і постанови Правління, накази та розпорядження, а також угоди, що укладаються Національним банком; за погодженням з Радою Національного банку, призначає і звільняє директорів департаментів, призначає та звільняє своїх заступників,розподіляє обов’язки між своїми заступниками, вносить до Ради подання щодо затвердження складу Правління.

Голова Національного банку приймає рішення з усіх питань, що стосуються діяльності центрального банку держави, крім віднесених до виключної компетенції Ради та Правління Національного банку України.

Ст. 19 (п. 8) Закону України «Про Національний банк України» передбачено,що Голова Національного банку одноосібно несе відповідальність перед Верховною Радою України і Президентом України за діяльність Національного банку.