Банківське право

Основи конституційно-правового статусу Національного банку України

Особливість правового статусу Національного банку України обумовлена Конституцією України, в якій закріплено основну і виключну функцію Національного банку України — забезпечення стабільності грошової одиниці України, гривні,— а відтак визначаються органи управління Національного банку України, його взаємовідносини із органами державної влади в Україні тощо. Правовий статус Національного банку України визначено в спеціальному Законі України “Про Національний банк; України”. Згідно цього Закону Національний банк є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління.

Національний банк має статутний капітал — 10 мільйонів гривень, що є державною власністю. Національний банк є економічно самостійним органом, який здійснює видатки за рахунок власних доходів, у межах затвердженого кошторису, або за рахунок; Державного бюджету України. Одержання прибутку не є метою діяльності Національного банку, тому у разі перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, затвердженими на поточний бюджетний рік, НБУ вносить позитивну різницю до Державного бюджету України,наступного за звітним року,на покриття дефіциту бюджету, а перевищення витрат над доходами відшкодовується за рахунок Державного бюджету України наступного за звітним року. Національний банкє юридичною особою,має відокремлене майно, що є об’єктом, права державної власності і перебуває у його повному господарському віданні.

Національному банку властиві характерні ознаки органів виконавчої влади,але при цьому є й суттєва відмінність — він не входить до системи органів,яку очолює Кабінет Міністрів,і не підпорядкований йому. Відповідно до Закону «Про Національний банк України» Національний банк підзвітний Президенту України та Верховній Раді України. Голова Національного банку,згідно ст. 85 п. 18 Конституції України,призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою України за поданням. Президента України. Національному банку,ст. 93 Конституції України,надано право законодавчої ініціативи нарівні з Кабінетом Міністрів України. Все це свідчить про особливе правове положення Національного банку.

Існує ще одна характерна особливість — це подвійна правова природа Національного банку України як центрального банку. Національний банк наділений владними повноваженнями — правом видавати нормативно-правові акти, загальнообов’язкові для всіх суб’єктів господарювання і громадян та застосовувати у необхідних випадках відповідні заходи впливу за порушення банківського законодавства. Водночас, Національний банк не тільки не знаходиться на бюджетному фінансуванні, а й відраховує суми перевищення доходів над видатками до Державного бюджету України.

Особливість статусу центрального банку полягає ще й в тому, що, з одного боку, він входить до структури органів держави як автономний орган,до сфери регулювання якого належить банківська система держави, а з іншого — Національний банк є економічно самостійною юридичною особою, що має статутний капітал, може від свого імені набувати права і нести зобов’язання,бути позивачемі відповідачем у суді. У зв’язку з цим, центральний банк може нести відповідальність, яка згідно з чинним законодавством. України випливає з цивільно-правових відносин та відносин публічного характеру, де однією із сторін є держава в особі державних органів,що реалізують свої владні повноваження.