Банківське право

Правове регулювання створення та реєстрації банків

Хто може бути учасником (засновником) банку ?

Учасниками (засновниками) банку можуть бути юридичні і фізичні особи,резиденти та нерезидентна також; держава,в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним. органів. Власники істотної участі в банку повинні мати бездоганну ділову репутацію та задовільний фінансовий стан.

Хто не може бути, учасником банку ?

 • Юридичні особи,в яких банк; має істотну участь, об’єднання громадян, релігійні та благодійні організації.
 • Юридичні особи, щодо яких неможливо встановити їх власників і джерела коштів, за рахунок яких такі юридичні особи здійснюють внески до статутного капіталу або купують акції банків.

За рахунок: яких коштів може формуватись статутний капітал банку?

Мінімальний розмір статутного фонду банку — це один з економічних нормативів, встановлених НБУ, з метою забезпечення фінансової надійності банків.

Статутний капітал банку не повинен формуватися з непідтверджених джерел. Формування та збільшення статутного капіталу банку може здійснюватися виключно шляхом грошових внесків. Грошові внески резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти — в іноземній вільноконвертованій валюті або у гривнях. Кошти можна перераховувати тільки з розрахункових рахунків — юридичними особами,з особистих рахунків або готівкою — фізичними особами.

Статутний фонд банку формується тільки за рахунок власних вільних коштів учасників (акціонерів). Забороняється використовувати для формування капіталу банку бюджетні кошти, якщо такі кошти мають інше цільове призначення, кошти отримані в кредит та під заставу. Банкам забороняється збільшувати статутний фонд за рахунок нерозподіленого прибутку та коштів інших фондів, а також збільшувати статутний фонд для покриття збитків.

Яким повинен бути розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку?

Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку не може бути меншим:

1) для місцевих кооперативних банків — 1 мільйона євро;

2) для банків,які здійснюють свою діяльність на території однієї області, — 3 мільйонів євро;

3) для банків, які здійснюють свою діяльність на території всієї України,— 5 мільйонів євро.

Національний банк України має право встановити для окремих банків, залежно від їх спеціалізації, диференційований мінімальний статутний капітал на, момент, реєстрації, банку, але, не, нижче, зазначених, розмірів.

Мінімальний розмір статутного фонду новостворюваного банку за участю іноземного капіталу,якщо його частка становить до 50%,повинен бути не менше суми, еквівалентної 5 млн. євро.

Якщо частка іноземного капіталу становить 50% і більше,то мінімальний розмір статутного фонду такого банку повинен становити не менше як 10 млн. євро. Мінімальний внесок в іноземній вільно-конвертованій валюті повинен становити не менше 1 млн. євро.

Капітал банку не може бути меншим статутного капіталу, необхідного для заснування банку.

Формування та збільшення статутного капіталу банку може здійснюватися виключно шляхом грошових внесків учасників.

Що таке резервний фонд банку: право чи обов’язок?

Банки зобов’язані формувати резервний фонд, на покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансових зобов’язань. Розмір відрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 відсотків від, прибутку банку до досягнення ними 25 відсотків розміру регулятивного капіталу банку. Якщо діяльність банку може створювати загрозу інтересам, вкладників та інших кредиторів банку, Національний банк; України має право вимагати від банку збільшення розміру резервів, щорічних відрахувань до них.

Як відбувається, реєстрація банку?

Національний банк приймає рішення про державну реєстрацію банку або про відмову в державній реєстрації банку не пізніше, ніж; за три місяці з часу подання повного пакета документів.

Рішення про державну реєстрацію банку з іноземним, капіталом, приймає Правління Національного банку, а про реєстрацію інших банків — Комісія Національного банку з питань регулювання та нагляду. Протягом, трьох робочих днів після прийняття Національним банком, відповідного рішення, банку видається свідоцтво про державну реєстрацію банку.

Реєстрація банку здійснюється шляхом, внесення відповідного запису до Державного реєстру банків. Рішення про реєстрацію банку надсилається листом уповноваженій особі банку та територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням банку, за підписом, директора Генерального департаменту банківського нагляду з доданням статуту зареєстрованого банку/титульна сторінка якого засвідчена підписом, заступника Голови і відбитком, печатки Національного банку (статут банку повинен бути прошитим і засвідченим, на звороті відбитком печатки Управління справами Національного банку).

Після реєстрації банку в територіальному управлінні Національного банку за його місцезнаходженням, відкривається кореспондентський рахунок, на який не пізніше наступного дня після його відкриття із накопичувального рахунку перераховуються зібрані кошти, що утворюють статутний капітал банку.

За яких обставин Національний банк, може відмовити в реєстрації банку? Чи підлягає таке рішення, оскарженню?

Національний банк може відмовити в державній реєстрації банку у випадку:

 • порушення порядку створення банку;
 • невідповідності установчих документів, потрібних для реєстрації банку,чинному законодавству України;
 • подання неповного пакета документів або невідповідності поданого пакета вимогам чинного законодавства України, в тому числі нормативно-правовим актам. Національного банку;
 • незадовільного фінансового стану принаймні одного із засновників, які мають істотну участь у банку;
 • відсутності бездоганної ділової репутації принаймні одного із власників,істотної,участі,в,банку;
 • професійної непридатності чи відсутності бездоганної ділової репутації голови та/або членів правління (ради директорів),головного бухгалтера банку.

У разі відмови в реєстрації банку кошти з накопичувального рахунку повертаються учасникам банку за їх заявою протягом трьох робочих днів.

Рішення про відмову в державній реєстрації банку може бути оскаржено в судовому порядку.

Особливості, створення та реєстрації банку за участю іноземного капіталу.

Для реєстрації банку з іноземним капіталом засновники банку, які отримали попередній дозвіл Національного банку на створення банку з іноземним, капіталом,не пізніше ніж через три місяці з дня його отримання подають до територіального управління Національного банку за місцем створення банку відповідні документи. Після отримання попереднього дозволу на створення банку нерезиденти (учасники банку з іноземним, капіталом) повністю здійснюють грошові внески (оплату акцій) для формування або збільшення статутного капіталу.

Національний банк відмовляє у наданні попереднього дозволу на створення банку з іноземним, капіталом, або для набуття діючим, банком, статусу банку з іноземним капіталом у разі:

 • відсутності принаймні одного з документів, які необхідно подати при реєстрації банку, або неналежного оформлення будь-якого з них;
 • відсутності в осіб, які мають намір придбати акції (паї,частки) банку, бездоганної ділової репутації;
 • незадовільного фінансового стану та відсутності власних коштів у розмірі,достатньому для здійснення заявленого внеску.