Банківське право

Підстави здійснення банківської діяльності та надання банківських послуг в Україні

Основною, характерною, ознакою, банківських, операцій, є, правові передумови щодо їх здійснення: наявність ліцензії чи спеціального дозволу центрального банку країни на здійснення банківських операцій; нормативно- правова, регламентація, порядку, здійснення, банківської, операції; систематичність їх здійснення; відповідальність за неналежне здійснення банківських операцій.

Банки в Україні мають право здійснювати банківські операції тільки після отримання відповідної ліцензії Національного банку України. Інші юридичні особи мають право здійснювати банківські операції (з відкриття та ведення рахунків, у тому числі переказ грошових коштів за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них; розміщення залучених коштів від свого імені на власних умовах) виключно на підставі ліцензії НБУ на здійснення окремих банківських операцій.

Ліцензування — порядок видачі банкам чи фінансовим установам. які з моменту реєстрації Національним банком України чи іншим уповноваженим органом (для фінансової установи) набули статусу юридичної особи,дозволу на здійснення окремих чи всіх банківських операцій,якщо умови їх діяльності відповідають чинному законодавству України та нормативним актам Національного банку України, а також якщо їх діяльність не загрожує інтересам. їхніх клієнтів.

Ліцензування банківських операцій в Україні здійснюється у порядку, передбаченому в Положенні “Про порядок видачі банкам банківських ліцензій,письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій”, затвердженому постановою НБУ N 275 від 17.07.2001 року.

Без отримання банківської ліцензії не дозволяється здійснювати одночасно діяльність із залучення вкладів та інших коштів, що підлягають поверненню, і надання кредитів, а також ведення рахунків.

Національний банк України видає новоствореному банку ліцензію на здійснення банківських операцій на підставі відповідного клопотання у разі дотримання банком відповідних вимог. Ці вимоги (умови) можна визначити як загальні та спеціальні (для певного виду операцій).

І. Передбачають обов’язкові загальні умови,що мають бути виконані на час прийняття рішення про видачу ліцензії.

 1. Повністю сплачений та зареєстрований підписний капітал банку.
 2. Наявність щонайменше трьох осіб, призначених членами правління (ради директорів) банку. Це повинні бути особи, які мають відповідну освіту та необхідний професійний досвід. Кандидатури керівних осіб банку (Голова Правління,його заступники, головний бухгалтер та його заступник, члени Правління) та керівники структурних підрозділів,повинні відповідати кваліфікаційним вимогам. Крім того, такі посади не можуть обіймати особи, які займали керівні посади в банках, що були визнані, відповідно

визнані, відповідно до чинного законодавства України, банкрутами,та особи, які притягались до кримінальної відповідальності чи були звільнені за вимогою Національного банку України.

 1. Забезпеченість необхідним банківським обладнанням, комп’ютерною технікою та комунікаційними засобами, які відповідають вимогам Національного банку України,для здійснення і обліку банківських операцій та складання щоденного балансового звіту банку.
 2. Наявність підрозділів, які виконуватимуть відповідні банківські операції, та підрозділу внутрішнього аудиту. Керівниками таких підрозділів не можуть бути призначені особи, які притягались до кримінальної відповідальності,або особи,які були звільнені за вимогою Національного банку України. Для банків, які не мають філій,— наявність одного або кількох працівників (залежно від обсягів діяльності банку),відповідальних за здійснення тільки внутрішнього аудиту банку.
 3. Наявність відповідних внутрішніх положень банку,що регламентують здійснення ним. діяльності, на яку Національним банком. України видається ліцензія на здійснення банківських операцій,у тому числі положення про внутрішній аудит банку з урахуванням вимог чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України.
 4. Відповідність приміщення банку вимогам Національного банку України, наявність документа на право власності на приміщення або угоди на оренду приміщення з його власником на термін не менший 5 років,а також інші документи.
 5. У разі створення нового банку внаслідок реорганізації банку, що мав, ліцензію, на, здійснення, певних, банківських, операцій, Правління Національного банку України, враховуючи досвід роботи, наявність спеціалістів відповідної кваліфікації, технічні умови для здійснення банківських операцій,може прийняти рішення про видачу такому банку ліцензії на здійснення банківських операцій у національній та іноземній валютах у межах ліцензії банку, що реорганізувався, не враховуючи при цьому вимоги щодо терміну функціонування банку.

У разі створення банку із стовідсотковою участю іноземного капіталу, Правління Національного банку України, враховуючи досвід роботи, наявність спеціалістів відповідної кваліфікації, технічні умови для здійснення банківських операцій,може прийняти рішення щодо видачі такому банку ліцензії на здійснення банківських операцій у національній та іноземній валютах, не враховуючи при цьому вимоги щодо терміну функціонування банку.

ІІ. Спеціальні вимоги.

Національний банк України має право встановити спеціальні вимоги, включаючи вимоги щодо підвищення рівня регулятивного капіталу банку чи інших економічних нормативів,стосовно певного виду банківської діяльності. Крім цього, ліцензування цілого ряду банківських операцій може проводитись за умови додержання, для кожного окремого виду операцій,особливих вимог.

Наприклад, вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб:

 • строк діяльності банку не менше 1 року;
 • відсутність сумнівних та безнадійних кредитів,не покритих резервами;
 • наявність капіталу банку в сумі,еквівалентній не менше 3 млн. євро. Залучення депозитів фізичних осіб:
 • строк діяльності банку не менше 2 років;
 • відсутність сумнівних та безнадійних кредитів,не покритих резервами;
 • наявність капіталу банку в сумі, еквівалентній 3 млн. євро. Емісія цінних паперів:
 • строк діяльності банку не менше 2 років;
 • відсутність сумнівних та безнадійних кредитів,не покритих резервами;
 • наявність капіталу банку в сумі, еквівалентній 3 млн. євро.

Національний банк України встановлює порядок надання банкам дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями, емісію власних цінних паперів, купівлю-продаж цінних паперів за дорученням, клієнтів, здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені. При цьому, рівень регулятивного капіталу банку повинен відповідати вимогам. Національного банку України,що підтверджується незалежним аудитором; банк не повинен бути об’єктом, застосування заходів впливу; банком подано план, за яким, він буде здійснювати таку діяльність,і цей план схвалений Національним банком України; Національний банк; України дійшов висновку, що банк має достатні фінансові можливості і відповідних спеціалістів для здійснення такої діяльності.

Станом, на 1 січня 2002 року в Державному реєстрі банків України було зареєстровано 189 банків.1 Ліцензію та письмовий дозвіл НБУ на здійснення банківських операцій у банківській системі України одержали 187 банків.

За яких, умов Національний банк України може відмовити у наданні ліцензії?

Національний банк; може відмовити у наданні ліцензії, якщо основні умови не виконані банком протягом, одного року з дати державної реєстрації банку. У такому випадку державну реєстрацію скасовують і банк ліквідовують.

Рішення про надання банківської ліцензії чи про відмову у її наданні приймається Національним банком, протягом, одного місяця з дня отримання повного пакета документів.

Філії банків мають право здійснювати банківські операції згідно з Положенням, про філію та за умови видачі банком. — юридичною особою, дозволу на здійснення визначених ним. банківських операцій. Дозвіл надається у межах отриманої ліцензії, за винятком операцій, для виконання яких у філій немає технічних можливостей. Філія банку має право розпочати здійснення банківських операцій від дати погодження з територіальним управлінням Національного банку України за місцезнаходженням філії.