Банківське право

Система банківського права та система банківського законодавства України

Система банківського права обумовлена внутрішньою організацією, побудовою та взаємозв’язком відповідних груп однорідних суспільних відносин, які охоплюють зміст банківської діяльності і належать до предмету банківського права. Визначаючи загальну і спеціальну частину банківського права, за вітчизняними традиціями теорії права, до загальної частини відносимо загальні положення, принципи, які є характерними і безумовними, при, виникненні, чи, існуванні, будь-яких, банківських правовідносин. Зокрема це: принципи банківського права; організація побудови і функціонування банківської системи; правове положення верхнього, рівня, банківської, системи, —, правовий, статус, функції, та повноваження Національного банку України; поняття,види,типи банків, порядок їх створення, реєстрації та ліцензування банківської діяльності; підстави та порядок припинення діяльності банків; банківський нагляд і контроль, регулювання банківської діяльності; захист прав та інтересів банків і їх клієнтів (гарантування вкладів; банківська таємниця тощо).

Особлива частина включає в себе групи правових норм, що регулюють відносини у сфері банківської діяльності і за своєю однорідністю складають окремі інститути: інститут банківського рахунку, інститут банківського кредиту,розрахункові відносини,валютні відносини та ін.

Банківські відносини існують у вигляді правових відносин,тобто є врегульовані правовими нормами. Як вже було сказано, визначення банківського права як галузі права є дискусійним. Галузі законодавства, як зазначає С.А. Комаров, орієнтовані не тільки на галузі права, але й на галузі діяльності. Досліджуючи питання міжгалузевого характеру банківського права, ми дійшли висновку, що і банківське законодавство складається з правових форм,у які входять правові норми різних галузей права: фінансового, адміністративного, цивільного та ін. Проте, в силу значущості банківського регулювання і банківської діяльності для держави і суспільства, в Україні формується спеціальне банківське законодавство. Отже, банківське законодавство — це сукупність законів, підзаконних нормативних актів,а також; міжнародно-правових документів,які забезпечують правове регулювання банківських відносин.

Безумовно,першоджерелом банківського права,основою банківського законодавства є Конституція України. Відповідно до ст. 8 Основного закону, Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції і повинні відповідати їй.

Закони України. Оскільки в Україні немає єдиного систематизованого нормативно-правового акту, норми якого врегульовували б відносини,що виникають у сфері банківської діяльності,такого як,наприклад,Банківський кодекс, а також внаслідок різнорідності відносин, що складають зміст банківської діяльності, є сенс класифікувати закони на загальні і спеціальні.

  • Загальні закони: Закони України “Про господарські товариства”, “Про підприємництво”,“Про цінні папери і фондову біржу”,“Про фінансові послуги і державне регулювання ринку фінансових послуг”,“Про кредитні спілки в Україні”,“Про обіг векселів”,Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”,та ін. Норми цих законів застосовують,якщо спеціальні норми не встановлюють будь-ких правил, або спеціальне регулювання є суперечливим чи недосконалим.
  • Спеціальне законодавство. Це Закон України “Про Національний банк України” та Закон “Про банки і банківську діяльність”. До спеціального законодавства слід також віднести закони, сфера регулювання яких поширюється виключно на банківську діяльність, а саме: Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” та Закон України “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб”.

Окрему групу серед підзаконних нормативно-правових актів, що містять норми банківського права,складають Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України, спільні постанови Уряду та Національного банку України. Наприклад Постанова №1124 від 28 серпня 2001 р. “Про сорок рекомендацій групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF).

Особливе місце серед джерел банківського права займають нормативні акти Національного банку України. Згідно ст. 56 Закону «Про Національний банк України»,НБУ видає нормативні акти з питань,віднесених до його повноважень, які є обов’язковими для органів державної влади, органів місцевого самоврядування,банків,підприємств,організацій,установ,незалежно від форм власності,та для фізичних осіб. Нормативні акти НБУ видають у формі постанов Правління НБУ, інструкцій, положень, правил, що затверджуються постановами. Вони не можуть суперечити Законам України,не мають зворотної сили (крім випадків, коли пом’якшують чи скасовують відповідальність); підлягають обов’язковій державній реєстрації в Мінюсті.

Сьогодні банківська діяльність,банківське право мають тенденцію до уніфікації і стандартизації у міжнародно-правовому просторі,на підставі міжнародних звичаїв і правил. Основними міжнародно-правовими актами, які врегульовують банківські відносини,є: Женевська Конвенція 1930 р. “Про перевідні чи прості векселі”; Оттавська Конвенція 1998 р. “Про “Про перевідні чи прості векселі”; Оттавська Конвенція 1998 р. “Про міжнародний фінансовий лізинг”; Оттавська Конвенція 1998 р. “Про міжнародний факторинг”; Уніфіковані правила Міжнародної торгівельної палати (МТП) по інкасо в редакції 1995 р.; Уніфіковані правила і звичаї МТП для документарних акредитивів у редакції 1993 р., Уніфіковані правила МТП щодо договірних гарантій 1978 р.; Уніфіковані правила МТП для гарантій щодо першої вимоги 1992 р. та ін.

Локальні акти банків — це нормативні акти, що розроблені і прийняті банками, і які на підставі чинного законодавства регулюють відносини між банком та його філіями, внутрішніми службами банку, встановлюють правовий статус окремих організаційних утворень чи посадових осіб; правила обслуговування клієнтів тощо. Зокрема,це статути банків,положення про служби банків, правила ведення банківських операцій в конкретному банку тощо (наприклад, Положення про відділ внутрішнього аудиту банку; Правила ведення рахунку в банку та ін.).