Банківське право

Поняття предмету банківського права

Підхід до аналізу,обговорення, вивчення банківського права є складним у теоретичному плані. Він вимагає певних застережень,але разом з тим дає можливість та предмет для обговорень і дискусій.

Перш ніж визначати банківське право як цілісне юридичне явище, необхідно дійти консенсусу і єдиного розуміння предмету банківського права та поняття банківської діяльності. При цьому слід усвідомлювати, що банківське право повинно врегульовувати,забезпечувати,гарантувати інтереси не лише банків як суб’єктів підприємницької діяльності, що надають банківські послуги і здійснюють банківські операції, але й забезпечувати загальні інтереси людей як спільноти, які так чи інакше є клієнтами банків. Разом з тим, державний (публічний) елемент у банківських правовідносинах є надзвичайно виразним,адже через банки проходять потоки грошових коштів, провадиться грошово-кредитна політика тощо; банківська діяльність за своїм змістом передбачає забезпечення функціонування фінансової системи держави насамперед через банки. Всі ці категорії поглинають і охоплюють критерії економічної стабільності та потенціалу держави.

Класично, критерієм розмежування галузей права є визначення предмету і методу правового регулювання. Треба сказати, що в літературі існують різні підходи до визначення предмету банківського права та його місця в системі права.

Логічним є сказати, що банківське право — це система юридичних норм, які регулюють організацію і діяльність банків. Проте, поняття “банківська діяльність” є багатогранним і багатоаспектним. Відтак банківське право містить норми і використовує методи правового регулювання різних галузей права. В результаті цього, воно є комплексною галуззю, чи інститутом. По-перше, банківське право своїм предметом охоплює різнорідні суспільні відносини. А по-друге,тут використовують різноманітні методи правового регулювання, які властиві публічному і приватному праву.

У юридичній літературі до сьогодні немає однозначності у визначенні предмету банківського права. Ряд вчених розглядає його через визначення поняття банку,інші — через призму категорій “банківська діяльність”, “банківські операції”,“банківські правовідносини” та ін.

Без сумніву, базовою і системоутворюючою категорією в банківському праві є поняття “банківська діяльність”. Зміст цього поняття полягає у:

  • систематичному здійсненні банківських операцій юридичними особами, що мають дозвіл (ліцензію) Національного банку України на право здійснення банківських операцій;
  • організації та функціонуванні банківської системи: її організаційній структурі, правовому статусі та повноваженнях Національного банку — центрального банку держави, що є верхнім рівнем банківської системи України; видах та типах банків, фінансових установ, що мають право на здійснення банківських операцій, їх правовому статусі тощо.

Отже, предмет, банківського права складають суспільні відносини, що виникають з приводу здійснення банківських операцій та надання банківських послуг уповноваженими юридичними особами: банками та фінансовими установами, а також — Національним банком України, як органом, наділеним. Конституцією та чинним законодавством, виключними функціями в сферах грошового обігу, кредитної політики, а відтак — забезпечення функціонування і розвитку банківської системи.