Захист прокурором прав громадян та інтересів держави у сфері охорони довкілля

ДОДАТКИ. Перелік актів природоохоронного законодавства

Назва документа

Дата, №

  1. 1. Конституція України
  2. 2. Міжнародне законодавство

1.

Конвенція про захист довкілля засобами кримінального законодавства

04.11.98

2.

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань , що стосується довкілля

06.07.99

3.

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті

19.03.99

4.

Екологічна програма для Європи

25.10.95

5.

Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані

6.

Угода про збереження китоподібних Чорного моря, Середземного моря та прилеглої акваторії Атлантичного океану

24.11.96

7.

Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер

17.03.92

8.

Конвенція про захист Чорного моря від забруднення

21.04.92

9.

Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар

16.09.87

10.

Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі

22.05.01

11.

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення

03.03.73

  1. 3. Кодифіковані закони

Земельний кодекс України

25.10.01

Водний кодекс України

06.06.95

Лісовий кодекс України

21.01.94

Повітряний кодекс України

04.05.93

Про надра

27.07.94

Цивільний кодекс України

16.01.03

Господарський кодекс України

16.01.03

Митний кодекс України

11.07.02

Кодекс торговельного мореплавства

23.05.95

Бюджетний кодекс України

08.07.10

Податковий кодекс України

02.12.10

Кодекс України про адміністративні правопорушення

07.12.84

Кримінальний кодекс України

05.04.01

Кримінальний процесуальний кодекс України

13.04.12

4. Закони України

Про охорону навколишнього природного середовища

25.06.91

Про екологічну мережу України

24.09.04

Про екологічний аудит

24.06.04

Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки

21.09.00

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року

21.12.10

Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України

23.03.00

Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року

21.04.11

Про правовий режим надзвичайного стану

16.03.00

Про екологічну експертизу

09.02.95

Основи законодавства про охорону здоров’я

19.11.92

Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини

23.12.97

Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення

24.02.94

Про інформацію

02.10.92

Про звернення громадян

02.10.96

Про державну службу

16.12.93

Про місцеве самоврядування в Україні

21.05.97

Про місцеві державні адміністрації

09.04.99

Про державну контрольно –ревізійну службу в Україні

26.01.93

Про Фонд державного майна України

09.12.11

Про аварійно-рятувальні служби

14.12.99

Про розмежування земель державної та комунальної власності

05.02.04

Про приватизацію державного майна

04.03.92

Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва

14.09.00

Про іпотеку

05.06.03

Про державну експертизу землевпорядної документації

17.06.04

Про захист конституційних прав громадян на землю

20.01 05

Про оренду землі

06.08.98

Про оцінку земель

11.12.03

Про охорону земель

19.06.03

Про меліорацію земель

14.01.00

Про концесії

14.07.99

Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)

05.06.03

Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів

11.02.11

Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів

09.07.10

Про використання земель оборони

27.11.03

Про Генеральну схему планування території України

07.02.02

Про планування і забудову територій

20.04.00

Про регулювання містобудівної діяльності

17.02.02

Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування

14.10.94

Про державний контроль за використанням та охороною земель

20.08.93

Про землеустрій

22.05.03

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

01.07.04

Про рослинний світ

09.04.99

Про захист рослин

14.10.98

Про Червону книгу України

07.02.02

Про карантин рослин

30.06.93

Про пестициди і агрохімікати

02.03.95

Про тваринний світ

13.12.01

Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів

08.07.11

Про мисливське господарство та полювання

22.02.00

Про природно-заповідний фонд України

16.06.91

Про курорти

05.10.00

Про охорону культурної спадщини

08.07.00

Про охорону археологічної спадщини

18.03.04

Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах

17.03.11

Про охорону атмосферного повітря

16.10.92

Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання

14.01.98

Про захист населення від шкідливого впливу шуму, вібрації та інших фізичних факторів

Про космічну діяльність

15.11.96

Про відходи

05.03.98

Про об’єкти підвищеної небезпеки

18.01.01

Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції

14.01.00

Про поводження з радіоактивними відходами

30.06.95

Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення

13.12.01

Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами

14.09.00

Про перевезення небезпечних вантажів

06.04.00

Про захист населення від інфекційних хвороб

06.04.00

Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини

23.12.97

Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів

31.05.07

Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів

22.03.01

Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства

17.01.02

Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки»

03.03.05

Про виключну (морську) економічну зону України

16.05.95

Про питну воду та питне водопостачання

10.01.02

Про державну геологічну службу України

04.10.99

Гірничий Закон України

06.10.99

Про нафту і газ

12.07.01

Про засади функціонування ринку природного газу

08.07.10

Про угоди про розподіл продукції

14.09.99

Про природні монополії

20.04.00

Про ліцензування певних видів господарської діяльності

01.06.00

Про трубопровідний транспорт

15.05.96

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

05.04.07

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

06.09.05

Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення

08.09.05

Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку

08.02.95

Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

19.10.00

Про хімічні джерела струму

23.02.06

Про зону надзвичайної екологічної ситуації

13.07.00

Про правовий режим надзвичайного стану

16.03.00

Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

27.02.91

Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

13.07.00

Про залізничний транспорт

04.07.96

Про автомобільний транспорт

05.04.01

Про автомобільні дороги

08.09.05

Про металобрухт

05.05.99

5. Постанови Верховної Ради України

Основні напрями державної політики у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

05.03.98

Про рекомендації парламентських слухань щодо дотримання вимог екологічного законодавства в Україні, напрямів реалізації та вдосконалення екологічної політики

07.12.00

Про об’єднання проектів законів України про Програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки і про Національну програму збереження біологічного різноманіття на 2000-2015 роки

14.12.99

Про земельну реформу

18.12.90

Про впорядкування управління природними, біосферними заповідниками та національними природними парками

31.05.93

Про впорядкування управління заповідниками та національними природними парками

23.12.93

Про Програму перспективного розвитку заповідної справи в Україні («Заповідники»)

22.09.94

Про затвердження Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення

19.02.96

Про Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води

27.02.97

Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах

06.03.02

Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів

18.12.98

Про Концепцію розвитку рибного господарства України

13.07.00

Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони, (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища

29.10.92

Про стан дотримання вимог природоохоронного законодавства при здійсненні діяльності, пов’язаної з надрокористуванням в Україні

20.11.03

6.Укази Президента України

Про заходи щодо підвищення ефективності державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів

15.09.03

Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування

07.02.08

Про систему центральних органів виконавчої влади

15.12.99

Про рішення Ради національної безпеки і оборони «Про невідкладні заходи щодо підвищення ефективності надрокористування в Україні

06.06.03

Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України

13.04.11

Про Положення про Державне агентство екологічних інвестицій України

13.04.11

Про Положення про Державну екологічну інспекцію України

13.04.11

Про Положення про державне агентство водних ресурсів України

13.04.11

Про Положення про Державну службу геології та надр України

06.04.11

Про управління в галузі використання і охорони надр в Україні

30.04.92

Про заходи щодо забезпечення додержання законодавства у сфері надрокористування

05.07.04

Про невідкладні заходи щодо підвищення ефективності надрокористування в Україні

06.03.03

Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр

14.06.00

Про оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

20.08.96

Про збереження і розвиток природно-заповідного фонду України

08.09.93

Про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

04.11.00

Про невідкладні заходи щодо забезпечення додержання законодавства у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України

11.11.04

Про заходи щодо посилення державного контролю у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів

05.01.04

Про стан безпеки водних ресурсів держави та якість питної води в містах і селах України

04.02.03

Про заходи щодо державної підтримки водогосподарсько-меліоративного комплексу

23.06.98

Про подальше вдосконалення державного управління в галузі використання, охорони вод та відтворення водних ресурсів

02.10.99

Про вдосконалення системи державного управління земельними ресурсами та контролю за їх використанням і охороною

19.08.02

Про утворення Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології

26.04.96

Про державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки

05.12.00

Про нейтралізацію загроз, обумовлених погіршенням екологічної і техногенної обстановки в країні

31.12.98

Про утворення Державного комітету рибного господарства України

25.07.97

  1. 7. Постанови Кабінету Міністрів України

Про утворення територіальних органів Державної екологічної інспекції

14.09.11,

№ 995

Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля

29.06.11,

№ 771

Про затвердження Технічного регламенту з екологічного маркування

18.05.11,

№ 529

Про затвердження Положення про порядок розроблення екологічних програм

31.12.93,

№ Щ1091

Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля

30.03.98,

№ 391

Про проведення індексації нормативів плати (збору) за використання природних ресурсів

06.11.03,

№ 1735

Про доповнення переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів

26.05.04,

№ 702

Про нормативи витрат на проведення державної екологічної експертизи

13.06.96,

№ 644

Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу

31.10.95,

№ 870

Про затвердження Положення про регіональні кадастри природних ресурсів

28.12.01,

№ 1781

Про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон

20.03.95,

№ 198

Про використання коштів фондів охорони навколишнього природного середовища

05.07.99,

№ 1185

Про затвердження переліку платних послуг екологічного характеру, які можуть надаватися територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів

26.10.01,

№ 1430

Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення

10.08.92,

№ 459

Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору

01.03.99,

№ 303

Про створення Державного фонду стимулювання і фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища

24.05.04,

№ 666

Про затвердження критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)

19.03.08,

№ 212

Про затвердження Державної цільової екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища

05.12.07,

№ 1376

Про затвердження Державної цільової екологічної програми розвитку Криму («Екологічно безпечний Крим») на 2011-2015 роки

25.05.11,

№ 539

Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів

08.04.99,

№ 559

Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру

17.07.03,

№ 1088

Про затвердження форми сертифіката на право на земельну частку (пай) і зразка Книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай)

12.10.95,

№ 801

Про затвердження Порядку та розмірів плати, що справляється за видачу державного акта на право власності на землю

01.06.99,

№ 934

Про затвердження переліків платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством екології та природних ресурсів і Державною службою геології та надр

01.06.11,

№ 705

Положення про утворення Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції

12.07.00,

№ 1119

Про Державний фонд родовищ корисних копалин України

02.03.93,

№ 150

Про плату за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

08.11.00,

№ 1682

Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

02.10.03,

№ 1540

Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією

13.06.95,

№ 423

Про затвердження Положення про першовідкривачів родовищ корисних копалин

01.02.95,

№ 80

Про затвердження Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр

05.05.97,

№ 432

Про затвердження переліку витрат на розвідку (дорозвідку) та облаштування будь-яких запасів (родовищ) корисних копалин з відповідними витратами на їх розробку, що включаються до окремої групи витрат платника податку, які підлягають амортизації

04.02.98,

№ 118

Про надання спеціальних дозволів на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних копалин

15.07.97,

№ 742

Про затвердження Тимчасового порядку справляння плати за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин

08.02.94,

№ 85

Про затвердження Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства

27.01.95,

№ 58

Про Порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння

14.02.95,

№ 114

Про Положення про порядок організації та проведення міжнародних конкурсів (тендерів) на укладання контрактів на користування надрами

08.06.98,

№ 841

Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами

26.05.04,

№ 694

Про затвердження базових нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин

12.09.97,

№ 1014

Про затвердження Положення про державний геологічний контроль за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр України

30.11.94,

№ 801

Про затвердження Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин

22.12.94,

№ 865

Про затвердження Положення про порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення

17.01.95,

№ 33

Про затвердження Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду

21.02.95,

№ 134

Про затвердження Порядку та загальних умов проведення конкурсів на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами

17.09.03,

№ 1475

Про затвердження диференційованих нормативів плати за користування надрами для видобування уранової руди

26.11.03,

№ 1847

Про затвердження Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету

25.01.99,

№ 83

Про заходи щодо розв’язання еколого-гідрологічних проблем, які виникають унаслідок закриття гірничодобувних підприємств, шахт і розрізів

12.012.99

№ 31

Про затвердження переліку нафтових родовищ з важковидобувними та виснаженими запасами

06.11.97,

№ 1223

Про затвердження Методики визначення загального розрахункового обсягу видобутку корисних копалин

03.10.97,

№ 1099

Про затвердження Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування

25.08.04,

№ 1117

Про затвердження переліку нафтових родовищ з важко видобувними та виснаженими запасами

06.11.97,

№ 1223

Про затвердження Методики визначення загального розрахункового обігу видобутку корисних копалин

03.10.97,

№ 1099

Про застосування коефіцієнта до базового нормативу плати за користування надрами для видобування каменю будівельного

31.03.03,

№ 427

Про затвердження диференційованих нормативів плати за користування надрами для видобування бурштинової титанової та титано-цирконієвої руди

28.02.02,

№ 222

Про затвердження диференційованих нормативів плати за користування надрами для видобування золоторудної (золото-поліметалічної) сировини

11.07.01,

№ 822

Про платежі за користування надрами

02.08.96,

№ 899

Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру

08.04.96,

№ 413

Про затвердження Порядку користування землями водного фонду

13.05.96

Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними

14.04.97,

№ 347

Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування

14.08.96,

№ 966

Про перелік промислових ділянок рибогосподарських водних об’єктів (їх частин)

22.05.96,

№ 552

Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них

08.05.96,

№ 486

Про затвердження Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення

29.02.96,

№ 269

Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів

18.12.98,

№ 2024

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами та організаціями, що належать до сфери управління Комітету водного господарства, на замовлення юридичних і фізичних осіб

29.07.99,

№ 1379

Про затвердження переліку водних об’єктів, що відносяться до категорій лікувальних

11.12.96,

№ 1499

Про затвердження переліку підприємств та організацій, які забезпечують перекидання води у маловодні регіони каналами і водогонами міжбасейнового та внутрішньобасейнового перерозподілу водних ресурсів

30.05.97,

№ 524

Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами

25.03.99,

№ 465

Про Програму освоєння вуглеводних ресурсів українського сектора Чорного і Азовського морів

17.09.96,

№ 1141

Про затвердження Концепції охорони та відтворення навколишнього природного середовища Азовського і Чорного морів

10.07.98,

№ 1057

Про затвердження Положення про порядок охорони суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні

12.06.96,

№ 642

Про затвердження Порядку користування землями водного фонду

13.05.96,

№ 502

Про заходи щодо охорони водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення

23.11.95,

№ 935

Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту

16.08.99,

№ 1494

Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України

03.07.95,

№ 484

Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання

28.07.04,

№ 963

Про затвердження нормативів збору за спеціальне водокористування

18.05.99,

№ 836

Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів

10.12.08,

№ 1070

Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами

04.03.04,

№ 265

Про Комплексну програму поводження з радіоактивними відходами

05.04.99,

№ 542

Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів

03.08.98,

№ 1217

Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів

03.08.98,

№ 1216

Про затвердження загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції

24.01.01,

№ 50

Про затвердження Порядку вилучення, утилізації. Знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них

27.03.96,

№ 354

Про затвердження Порядку державного обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів

02.11.95,

№ 881

Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів

20.06.95,

№ 440

Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням із Жовтого та Зеленого переліків відходів

13.07.00,

№ 1120

Про затвердження Методики обчислення розміру збитків від забруднення нафтою

26.04.03,

№ 631

Про затвердження переліку джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування

01.07.02,

№ 912

Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу

02.06.03,

№ 813

Деякі питання державного регулювання діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання

16.11.00,

№ 1718

Про затвердження Порядку створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення населення

23.04.01,

№ 379

Про затвердження Програми припинення виробництва та використання озоноруйнівних речовин на 2004-2030 роки

04.03.04,

№ 256

Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується

11.09.96,

№ 1100

Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря

09.03.99

№ 343

Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню

29.11.01,

№ 1598

Про Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря

13.03.02,

№ 300

Про Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря

13.03.02,

№ 299

Про затвердження Порядку видачі дозволів на експлуатацію устаткування з визначеними рівнями впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря, проведення оплати цих робіт та обліку підприємств, установ, організацій і громадян-підприємців, які отримали такі дозволи

29.03.02,

№ 432

Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря

13.12.01,

№ 1655

Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел

28.12.01,

№ 1780

Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи

13.03.02,

№ 302

Про затвердження Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії

06.12.00,

№ 1782

Про затвердження Порядку ведення державного обліку лісів і державного лісового кадастру

27.09.95,

№ 767

Про затвердження Порядку поділу лісів на групи, віднесення їх до категорій зависності та виділення особливо захисних земельних ділянок лісового фонду

27.07.95,

№ 557

Про затвердження Правил відновлення лісів і лісорозведення

16.01.96,

№ 97

Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісовому господарству

05.12.96,

№ 1464

Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню

17.11.97,

№ 1279

Про затвердження Правил рубок головного користування в лісах України

27.07.95,

№ 559

Про затвердження Державної програми «Ліси України» на 2002-2015 роки

29.04.02,

№ 581

Про затвердження Правил відпуску деревини на пні в лісах України

29.07.99,

№ 1378

Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду

06.07.98,

№ 1012

Про затвердження Порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України

23.04.96,

№ 449

Про затвердження правил заготівлі живиці в лісах України

08.02.96,

№ 185

Про затвердження Санітарних правил в лісах України

27.07.95,

№ 555

Про порядок заміни лісозаготівельникам лісосік, рубання яких не розпочате, іншими лісосіками

16.06.82,

№ 339

Про застосування коефіцієнта до такс на деревину лісових порід, що відпускається на пні

28.07.03,

№ 1165

Про першочергові заходи щодо створення захисних лісових насаджень на неугіддях та в басейнах річок

28.02.01,

№ 189

Про затвердження Положення про Зелену книгу України

29.08.02,

№ 1286

Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005-2025 роки

22.09.04,

№ 675-р

Про порядок ведення державного кадастру тваринного світу

1.11.94,

№ 772

Про розміри компенсації за добування (збирання) та шкоду, заподіяну видам тварин і рослин, занесеним до Червоної книги України

01.06.93,

№ 399

Про затвердження Тимчасового порядку справляння плати за спеціальне використання диких тварин

25.01.96.

№ 123

Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України

21.04.98,

№ 521

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду

28.12.00,

№ 1913

Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд України

19.04.93,

№ 287

Про вдосконалення державного управління заповідною справою в Україні

12.11.97,

№ 1259

Про затвердження Порядку створення і ведення державного кадастру природних лікувальних ресурсів

26.07.01,

№ 872

Про затвердження Тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства

28.09.96,

№ 1192

Про затвердження Порядку справляння плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і тимчасових нормативів плати за їх спеціальне використання

05.10.98,

№ 1599

Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів риб та інших об’єктів водного промислу

19.01.98,

№ 32

Про затвердження Порядку і умов використання рибних та інших водних живих ресурсів виключної (морської) економічної зони України

13.08.99,

№ 1490

Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки

11.07.02,

№ 956

Про затвердження переліку об’єктів з особливим режимом роботи

11.07.02,

№ 973

Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку

27.07.95,

№ 554

Про затвердження Порядку фінансування запобіжних заходів щодо поширення, локалізації та ліквідації карантинних і особливо небезпечних шкідливих організмів, а також контрольних обстежень сільськогосподарських угідь за рахунок коштів Державного бюджету України

13.02.99,

№ 181

Про затвердження Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України

15.02.02,

№ 160

Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру

03.08.98,

№ 1198

Про затвердження Порядку розроблення та затвердження норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки

08.02.97,

№ 163

Про затвердження Положення про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів

18.12.96,

№ 1525

Про затвердження Положення про порядок встановлення розмірів та накладення штрафів на підприємства, установи і організації, які здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії, у разі порушення ними норм, правил і стандартів безпеки або умов дозволів на ведення робіт

29.06.96,

№ 708

8. Накази, розпорядження, рішення міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

Розпорядження «Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки»

25.05.11,

№ 577-р

Розпорядження «Про схвалення Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року

17.10.07,

№ 880-р

Про схвалення Концепції Державної програми запобігання і боротьби з підтопленням земель

15.10.03,

№ 606-р

  1. 4.

Розпорядження «Про заходи щодо поліпшення екологічного стану акваторій Чорного та Азовського морів, інших водних об’єктів

04.03.04,

№ 110-р

Розпорядження «Про погодження надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення

21.09.11,

№ 895-р

Розпорядження «Про деякі заходи щодо поліпшення роботи у сфері поводження з небезпечними відходами

26.11.03,

№ 723-р

Розпорядження «Деякі питання підвищення ефективності державного управління у сфері надрокористування»

21.06.04,

№ 407-р

Розпорядження «Про переведення лісів до іншої групи та віднесення лісів до категорії захисності

23.04.01,

№ 146-р

Розпорядження «Про створення промислової інфраструктури із знищення заборонених і непридатних пестицидів»

01.06.02,

№294-р

Розпорядження «Про схвалення Концепції Державної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища»

31.12.04,

№ 992