1. Бабенко В. Правові та організаційні питання прокурорського нагляду за додержанням природоохоронного / В. Бабенко // Вісник прокуратури. – 2002. - № 6. – С. 15-19.

2. Бабенко В. Завдання прокурора у галузі охорони довкілля: науково-практичний прогноз / В. Бабенко // Вісник прокуратури. – 2004. - № 7. – С. 76-83.

3. Гаврилюк М. Захист інтересів громадян і держави в галузі земельних відносин потребує втілення нових форм та методів прокурорської діяльності / М. Гаврилюк // Вісник прокуратури. – 2011. - № 6. – С. 15-20.

4. Галкін О. Інформаційна діяльність органів прокуратури, як засіб запобігання та протидії злочинності і корупції у сфері охорони довкілля / О. Галкін // Вісник прокуратури. – 2012. - № 3. – С. 14-19.

5. Генеральна прокуратура України: Офіційний інтернет-портал: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua.

6. Головкін О. Цілі та завдання державного контролю у галузі охорони довкілля в Україні / О. Головкін // Вісник Національної академії прокуратури. – 2011. - № 3. – С. 54-60.

7. Задоренко І., Подкопаєв С. Проблеми розмежування компетенції між екологічними, транспортними та територіальними прокурорами / І. Задоренко, І. Подкопаєв // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. - № 1. – С. 13-16.

8. Занфіров В. Зміцнення стану законності у сфері водних відносин – назріла вимога сьогодення / В. Занфіров // Вісник прокуратури. – 2011. - № 10. – С. 7-16.

9. Загородній В. Щодо реформування правозахисної функції прокуратури України / В. Загородній // Вісник прокуратури. – 2012. - № 4-5. – С. 12-16.

10. Захист прокурором прав громадян та інтересів держави у сфері земельних відносин: наук.-практ. посіб. / І.М. Козьяков, А.М. Мірошниченко, В.В. Салков, А.А. Матвієць та ін. – К.: Алерта, 2012. – 272 С.

11. Кобець О., Федько М. Проблеми наглядової діяльності прокурора у сфері додержання законів, спрямованих на охорону природного середовища / О. Кобець, М. Федько // Вісник прокуратури. – 2009. - № 4. – С. 23-28.

12. Лісовий М. Додержання законодавства у сфері земельних відносин / М. Лісовий // Вісник прокуратури. – 2011. - № 11. – С. 21-25.

13. Лісовий М. Стан додержання законів у сфері земельних відносин / М. Лісовий // Вісник Національної академії прокуратури. – 2011. - № 4. – С. 103-105.

14. Лісовий М. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів у сфері охорони навколишнього природного середовища / М. Лісовий // Вісник прокуратури. – 2009. - № 6. – С. 22-24.

15. Мельник А. Прокурорський нагляд у сфері водоохоронної діяльності / А. Мельник // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2011. - № 3. – С. 49-54.

16. Матвієць А. Ефективність захисту прокуратурою інтересів держави в галузі земельних відносин / А. Матвієць // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2011. - № 4. – С. 79-83.

17. Матвієць А. Інтереси держави у галузі земельних відносин / А. Матвієць // Вісник прокуратури. – 2011. - № 11. – С. 83-90.

18. Матвієць А. Організація роботи прокуратури району (міста) з представництва в суді інтересів держави у галузі земельних відносин / А. Матвієць // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. - № 1. – С. 75-79.

19. Матеріали щодо стану законності у сфері земельних відносин та прокурорської діяльності на вказаному напрямку. – К.: Генеральна прокуратура України, Головне управління представництва в суді, захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень, відділ захисту інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин, 2012.

20. Методичні рекомендації «Організація представницької діяльності прокурора щодо захисту інтересів держави з питань охорони навколишнього природного середовища» / колектив авторів. – К.: Головне управління представництва в суді, захисту інтересів громадян і держави при виконанні судових рішень; кафедра представництва інтересів громадян і держави у суді та нагляду за додержанням і застосуванням законів; кафедра теорії діяльності та управління в органах прокуратури. – 2012. – С. 147.

21. Методичні рекомендації з питань правозахисної діяльності органів прокуратури у сфері охорони водних ресурсів / колектив авторів. – К.: Головне управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави; відділ захисту прав громадян та інтересів держави в екологічній сфері; кафедра представництва інтересів громадян і держави у суді та нагляду за додержанням і застосуванням законів. – 2012. – С. 68.

22. Методичні рекомендації з питань захисту прокуратурою інтересів громадян та держави у галузі земельних відносин / колектив авторів. – К.: Головне управління представництва в суді, захисту інтересів громадян і держави при виконанні судових рішень; кафедра теорії діяльності та управління в органах прокуратури; кафедра представництва інтересів громадян і держави у суді та нагляду за додержанням і застосуванням законів; відділу проблем управління та науково-методичного забезпечення прокурорської діяльності. – 2011. – С. 86.

23. Мрихін О. Земельним правовідносинам – дієвий прокурорський нагляд / О. Мрихін // Вісник прокуратури. – 2011. - № 9. – С. 3-9.

24. Натрус О. Представництво інтересів громадян і держави в суді: надання практичної допомоги прокуратурам районного рівня / О. Натрус // Вісник прокуратури. – 2011. - № 11. – С. 63-69.

25. Організаційно-правові засади державного контролю і нагляду у галузі охорони довкілля в Україні: монографія / О. Головкін // К.: – 2010. – 424 С.

26. Правова охорона територій та об’єктів природно-заповідного фонду України: навч. посіб. / О. Ковтун. – К.: 2010. – 229 С.

27. Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин: постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 № 6 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України офіційний інтернет-портал: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0006600-11.

28. Про підсумки роботи органів прокуратури у 2011 році та заходи, спрямовані на покращення їх діяльності, основні завдання на наступний період: рішення розширеного засідання колегії Генеральної прокуратури України від 22.12.2011 // Офіційний інтернет-портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua./koleg2010.html?

29. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 № 7 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-04.

30. Про стан додержання вимог земельного законодавства та прокурорського нагляду у цій сфері: рішення розширеного засідання колегії Генеральної прокуратури України від 24.09.2010 // Офіційний інтернет-портал: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua./ua/kolegiy2010.html?_m=publications&_t=rec&id=48905.

31. Про стан додержання земельного законодавства та захисту інтересів держави у цій сфері: рішення розширеного засідання колегії Генеральної прокуратури України від 31.05.2011 // Офіційний інтернет-портал: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua./ua/kolegiy2010.html?_m=publications&_t=rec&id=93905.

32. Проблемні питання захисту прокурорами інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин: Бюлетень науково-практичного семінару. – К.: Генеральна прокуратура України, Національна академія прокуратури України, 2011.

33. Прокурорський нагляд в Україні: підруч. / І.І. Когутич, В.Т. Нор, А.А. Павлишин, В.В. Луцик; за ред. В.Т. Нора. – К.: Ін Юре, 2011. – 592 с.

34. Проценко І. Захист майна та земель санітарно-курортних закладів – захист інтересів держави / І. Проценко // Вісник прокуратури. – 2011. - № 10. – С. 21-25.

35. Пшонка В. Земля – основне національне багатство держави / В. Пшонка // Вісник прокуратури. – 2011. - № 6. – С. 3-5.

36. Пшонка В. Із виступу на нараді 29 березня 2011 року (щодо стану законності у бюджетній системі, сферах оплати праці та земельних відносин) / В. Пшонка // Вісник прокуратури. – 2011. - № 4. – С. 3-5.

37. Середа Г., Руденко М. Функція прокуратури з нагляду за додержанням і застосуванням законів: проблеми реформування / Г. Середа, М. Руденко // Вісник прокуратури. – 2010. - № 12. – С. 8-13.

38. Третяк А. Організаційно-правовий механізм формування та регулювання земельних відносин / А. Третяк // Земельне право. – 2011. - № 10. – С. 10-13.

39. Чумаченко А. Представницька діяльність у сфері земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища / А. Чумаченко // Вісник прокуратури. – 2011. - № 1. – С. 17-21.

40. Щодо першочергових заходів з удосконалення організації роботи органів прокуратури: лист Генерального прокурора України прокурорам АРК, областей, міст Києва та Севастополя, Дніпровському екологічному прокурору, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України, ректору Національної академії прокуратури України від 27.01.2012 № 12/1/1-11 вих-62 окв-12.

41. Щодо розгляду земельних спорів: лист Голови Верховного Суду України Головам апеляційних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя від 29.10.2008 № 19-3767/0/8-08 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v3767700-08.