Захист прокурором прав громадян та інтересів держави у сфері охорони довкілля

§ 4.1. Критерії оцінки діяльності органів прокуратури у сфері охорони довкілля

Під поняттям ефективності прокурорської діяльності в літературі розуміють «ступінь досягнення мети, поставленої на рівні закону, з визначеними в даних умовах витратами. Ступінь (рівень) ефективності визначається ступенем досягнення мети»; «співвідношення між фактично досягнутим результатом і метою». У будь-якому випадку це оцінювання роботи прокуратури з позиції досягнення мети діяльності (кінцевого результату – забезпечення законності, фактичного повернення незаконно відчужених земель у власність держави, реальне відшкодування до бюджету завданих збитків).

Закон України «Про прокуратуру», відомча нормативна база органів прокуратури не містить визначення поняття ефективності прокурорської діяльності. Майже в усіх галузевих наказах Генерального прокурора України, а також у вказівці № 13 зазначено критерії оцінки роботи прокурора.

Оскільки захист прав громадян та інтересів держави у сфері охорони довкілля охоплює практично всі напрями прокурорської діяльності, зазначимо ці критерії.

Відповідно до п. 17 наказу № 3/2 гн діяльність прокуратур щодо захисту прав громадян та інтересів держави у сфері охорони навколишнього природного середовища та земельних відносин оцінюється виходячи із стану законності на даному напрямі; своєчасності та повноти реагування на порушення закону; із фактичного поновлення прав і свобод громадян, територіальних громад та інтересів держави; реального повернення земель до державної та комунальної власності; відшкодування збитків, завданих природним ресурсам; притягнення винних осіб до відповідальності, передусім посадових осіб органів державного контролю, виконавчої влади та місцевого самоврядування.

У п. 2 вказівки № 13 Генерального прокурора України головним критерієм оцінки ефективності діяльності прокуратури у сфері земельних відносин визнано реальне поновлення прав громадян та інтересів держави, територіальних громад, у тому числі фактичне повернення землі у власність держави.

Згідно з п. 19 наказу № 3 гн правозахисна діяльність підпорядкованих прокуратур оцінюється з огляду на стан законності, своєчасності та повноту реагування на порушення закону, фактичного поновлення прав і свобод громадян та інтересів держави, реального відшкодування коштів та притягнення винних осіб до відповідальності, передусім посадових осіб органів державної влади та контролю. У п. 19.1 особливо наголошується на недопущенні оцінки роботи підпорядкованих прокуратур за статистичними даними, що не характеризують якісну сторону діяльності, порівняння змін у відповідних показниках з попередніми звітними періодами без урахування стану законності.

У п. 9 наказу № 3/1 гн критеріями оцінки правозахисної діяльності щодо захисту прав дітей визначено: своєчасність і повнота реагування на порушення закону, реальне поновлення прав дітей, відшкодування завданих збитків та притягнення винних осіб до відповідальності.

Відповідно до п. 16 наказу № 6 гн діяльність прокурорів з питань представництва інтересів громадян і держави у суді необхідно оцінювати виходячи із сукупності даних про своєчасність, повноту, актуальність вжитих заходів щодо захисту прав та законних інтересів громадян і держави, відповідність їх стану законності, обґрунтованість заявлення позовів, заяв та результатів їх розгляду, якість участі у розгляді справ, ефективність реагування на незаконні судові рішення, стан реального виконання рішень суду у справах за позовами, заявами прокурорів. Роботу щодо захисту прав громадян та інтересів держави при виконанні судових рішень насамперед оцінювати, зважаючи на відповідність проведеної роботи стану законності під час виконання рішень, на своєчасність та ефективність вжитих заходів до усунення порушень закону, фактичне поновлення порушених прав і свобод громадян, інтересів держави.

Основними критеріями оцінки ефективності прокурорського нагляду за додержанням законів у діяльності органів, які проводять дізнання та досудове слідство, та слідства прокуратури ч. 3 п. 11 наказу № 4 гн визначено: своєчасне вжиття заходів щодо недопущення порушення прав і свобод людини і громадянина, їх поновлення та притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності; додержання законності при реєстрації, вирішенні заяв і повідомлень про вчинені злочини або ті, що готуються, забезпечення достовірності показників щодо стану злочинності, слідства і дізнання; забезпечення безумовного додержання вимог закону про повне, всебічне й об’єктивне дослідження всіх обставин справи; своєчасне скасування незаконних і необґрунтованих рішень у кримінальних справах. До основних критеріїв оцінки ефективності прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності відповідно до п. 9 наказу 4/1 гн належать: додержання прав людини і громадянина, в тому числі щодо недоторканності особистого життя, житла і таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, банківських вкладів і рахунків, невідкладних заходів до поновлення порушених прав та притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності (п. 9.1); своєчасність реагування на порушення законності при здійсненні оперативно-розшукової діяльності (п. 9.2).

Наказом № 5 гн головному управлінню підтримання державного обвинувачення в судах Генеральної прокуратури України, прокурорам областей і прирівняним до них прокурорам доручено результати роботи державних обвинувачів оцінювати з огляду на обсяг, складність та категорії кримінальних справ і реального внеску в дослідженні обставин справи, враховуючи при цьому активність і професійну майстерність, об’єктивність і вплив на прийняття судом законного і обґрунтованого рішення у справі, а також реагування на неправосудні рішення. Роботу керівників прокуратур оцінювати з урахуванням рівня організації роботи з підтримання державного обвинувачення; їх особистої участі у цій діяльності; надання ними методичної допомоги державним обвинувачам; стану реагування в апеляційному та касаційному порядку на незаконні судові рішення; якості внесених апеляцій, касаційних скарг та заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

Відповідно до наказу № 7 гн критеріями оцінки ефективності наглядової діяльності визначено реальний стан законності у піднаглядних органах та установах виконання покарань; повноту вжитих заходів реагування щодо усунення порушень законів, причин та умов, що їм сприяли; поновлення порушених прав і свобод людини; відшкодування завданої шкоди; відповідність чинному законодавству, міжнародним нормам і стандартам умов тримання осіб у місцях та установах застосування заходів примусового характеру, попереднього ув’язнення і виконання покарань.

Основними критеріями оцінки ефективності прокурорського нагляду за додержанням законів у міжнародно-правовій сфері визначено дотримання встановлених процедур, строків, повноти, а також належної якості підготовки та виконання звернень про правову допомогу у кримінальних справах. Забезпечення прав громадян та юридичних осіб, інтереси яких зачіпаються при наданні та отриманні міжнародної правової допомоги у кримінальних справах; своєчасність і повнота дій з усунення порушень закону та притягнення винних осіб до відповідальності, а також вжиття передбачених КПК України заходів до оскарження прийнятих судами рішень, які суперечать вимогам кримінально-процесуального законодавства або міжнародного договору України; повноту та достовірність відображення статистичних показників роботи за зверненнями про правову допомогу у кримінальних справах (наказ № 8 гн).

З питань боротьби з корупцією роботу необхідно оцінювати, виходячи з ефективності наглядової діяльності щодо своєчасного виявлення та запобігання корупційним правопорушенням, реального усунення їх негативних наслідків, у тому числі відшкодування завданої ними шкоди громадянам та державі, притягнення винних посадових осіб до відповідальності (наказ № 10 гн).

Критеріями оцінки діяльності органів прокуратури із забезпечення принципу гласності визначити своєчасність і повноту інформування державних органів влади та громадськості про стан законності, заходи щодо її зміцнення, дотримання при цьому прав громадян і юридичних осіб (наказ № 11 гн).