Захист прокурором прав громадян та інтересів держави у сфері охорони довкілля

3.8. Інформування органів державної влади, громадськості про стан діяльності органів прокуратури у сфері охорони довкілля

У пункті 5 ч.1 ст. 6 Закону України «Про прокуратуру» закріплено, що органи прокуратури України діють гласно, інформують державні органи влади, громадськість про стан законності та заходи щодо її зміцнення. Відповідно до ч. 1 ст. 2 зазначеного Генеральний прокурор України не менше як один раз на рік інформує Верховну Раду України про стан законності.

З метою забезпечення в діяльності органів прокуратури принципу гласності, інформування органів влади, громадськості про стан законності та заходи щодо його зміцнення Генеральним прокурором України 14 липня 2006 року було видано наказ № 11 гн «Про організацію роботи органів прокуратури з реалізації принципу гласності» (наказ № 11 гн). Гласність розглядається як важливий засіб запобігання злочинності, зміцнення законності та формування в суспільстві об’єктивної думки щодо виконання органами прокуратури покладених на них завдань.

Зокрема, основними принципами інформаційної діяльності органів прокуратури є оперативність надання інформації, її достовірність, відкритість, додержання конституційних прав громадян щодо недоторканності приватного життя, нерозголошення відомостей, що містять державну чи будь-яку іншу таємницю або конфіденційну інформацію, стосовно яких встановлено особливий порядок охорони.

В основі взаємодії органів прокуратури органів державної влади, громадськості та засобів масової інформації лежить принцип інформаційного супроводження їх діяльності, коли практично кожна подія, яка становить інтерес для суспільства і впливає на формування позитивного образу прокуратури, піддається гласності. Однак, при цьому прокурорам необхідно враховувати обстановку, яка існує у регіонах, чинне законодавство, а також встановлені обмеження для розповсюдження інформації.

При цьому у 1.1 наказу № 11 гн визначено, що прокурори першочергового значення мають надавати висвітленню результатів діяльності, що реально вплинули на зміцнення законності та правопорядку, на поновлення прав громадян та захист інтересів держави. Слід розкривати причини й умови, які сприяли вчиненню злочинів та порушенням закону, пропонувати шляхи їх усунення та попередження.

Однією з передумов ефективності застосування прокурором повноважень у сфері охорони довкілля є тісне налагодження взаємодії з контролюючими органами, які наділені державою відповідною компетенцією в цій сфері, щодо своєчасного і якісного інформування прокуратури про стан законності та виявлення правопорушень.

Важливе значення має налагодження взаємодії з органами державного контролю у сфері охорони довкілля, який здійснюється місцевими радами та їх виконавчими і розпорядчими органами, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органами на місцях та іншими спеціально уповноваженими державними органами відповідно до ст. 35 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища щодо своєчасного надання до органів прокуратури необхідної оперативної та статистичної інформації.

Про стан законності та заходи щодо її зміцнення прокурори (в залежності від рівня) мають інформувати Верховну Раду України і Президента не менш як один раз на рік, а місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування – не рідше ніж двічі на рік.

Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, міські, районні, міжрайонні, районні в містах та інші прирівняні до них прокурори інформують населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, органи місцевого самоврядування про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності на відповідній території на відкритому пленарному засіданні відповідної ради, на яке запрошують представників засобів масової інформації (п. 2.1 наказу № 11 гн).

За наявності подій, що набули великого суспільного значення або широкого розголосу, на запити засобів масової інформації або з власної ініціативи необхідно надавати (у межах компетенції) офіційні коментарі щодо встановлених обставин, чинного законодавства, вжитих органами прокуратури заходів (п. 2.3 наказу № 11 гн).

Крім того, слід звернути увагу на положення п. 20 наказу № 3 гн, яким прокурорів зобов’язано систематично інформувати громадськість та органи влади через засоби масової інформації, офіційні інтернет-сайти прокуратур про вжиті заходи прокурорського реагування за фактами порушень прав і свобод людини і громадянина та інтересів держави.

Відповідно до вказівки Генерального прокурора України від 23 листопада 2010 року № 136 (із змінами, внесеними наказом Генерального прокурора України від 11 вересня 2012 року) з метою удосконалення діяльності органів прокуратури з реалізації принципу гласності прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів, Військово-морських сил України та прирівняних до них прокурори зобов’язані надавати першочергового значення питанням інформування громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування про стан законності і вжиті прокуратурою заходи щодо її зміцнення.

Підвищувати ефективність роботи прес-служб щодо формування в суспільстві об’єктивної думки про діяльність органів прокуратури. З цією метою необхідно широко висвітлювати у засобах масової інформації дані про реальні позитивні результати наглядово-слідчої роботи (п. 1.2 вказівки № 136).

А також за наявності підстав надавати спростування стосовно неправдивих та викривлених фактів про роботу слідчих і прокурорів (п. 1.4 вказівки № 136).

Інформування про стан діяльності органів прокуратури у сфері охорони довкілля має реалізовуватися через публікації у періодичних виданнях, оприлюднення відповідної інформації на веб-сайтах органів прокуратури шляхом проведення прес-конференцій та брифінгів тощо.