Захист прокурором прав громадян та інтересів держави у сфері охорони довкілля

3.7. Первинний облік та статистична звітність роботи прокуратури

Організація роботи прокуратури з питань первинного обліку та звітності, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також нагляду за обліком кримінальних правопорушень та достовірністю даних звітності правоохоронних органів регулюється наказом № 15 гн.

Відповідальність за стан організації роботи покладається безпосередньо на Генерального прокурора України, прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокурорів регіонів та Військово-Морських Сил України, Дніпровського екологічного прокурора, а також міських, районних, міжрайонних та прирівняних до них прокурорів (п. 1.2) Вони зобов’язані вживати вичерпних заходів до підвищення рівня роботи з питань статистики та забезпечувати своєчасне та об’єктивне внесення відомостей про результати наглядової і слідчої роботи до визначених форм первинного обліку, звітності, Єдиної системи статистики та аналізу роботи органів прокуратури України; достовірність відображення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей щодо кримінальних правопорушень, осіб, які їх учинили, та прийнятих під час досудового розслідування рішень прокурорами та слідчими органів прокуратури; удосконалення форм та методів нагляду за додержанням нормативних актів з питань обліку кримінальних правопорушень, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та формування звітності правоохоронними органами; забезпечення функціонування комп’ютерного програмного комплексу «Єдина система статистики та аналізу роботи органів прокуратури України» та запровадження в роботу сучасних інформаційних технологій, засобів електронного зв’язку (п. 1.3).

Самостійно визначати та застосовувати дієві форми і методи контролю за об’єктивністю даних прокурорсько-слідчої звітності. Перевірки проводити з використанням: Єдиної системи статистики та аналізу; Єдиного реєстру досудових розслідувань та наслідків судового розгляду кримінальних проваджень; результатів порівняльного аналізу між рівними формами звітності органів прокуратури, правоохоронних і судових органів; матеріалів кримінальних та наглядових проваджень; копій актів прокурорського реагування та процесуальних документів (п. 1.4).

Порядок ведення первинного обліку роботи органів прокуратури щодо захисту прав громадян та інтересів держави у сфері охорони довкілля визначається Інструкцією про порядок ведення первинного обліку роботи прокурора та форм такого обліку, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 20 березня 2009 року № 20. Наказом Генерального прокурора України від 31 січня 2012 року № 9 внесено зміни і доповнення до вказаної Інструкції.

Відповідно до внесених змін і доповнень система первинного обліку в органах прокуратури є джерелом одержання даних про складання звітності «Про роботу прокурора» форми П. Він має забезпечити повноту і достовірність звіту та враховувати фактично виконану роботу за звітній період. Первинний облік ведеться у паперовому або електронному вигляді шляхом внесення відомостей про прокурорську діяльність та її результати до Єдиної системи статистики та аналізу органів прокуратури України (надалі – Єдина система статистики). Інформація, що міститься у документах первинного обліку та Єдиній системі статистики, використовуються для аналізу результатів роботи, а також для здійснення контролю за прокурорською діяльністю.

Документами первинного обліку роботи прокурорів є книги, довідки, картки. Джерелом інформації про роботу прокурора можуть бути також наглядові провадження, наряди, справи, матеріали перевірок, процесуальні, інші документи та інформація, відображена у базі даних Єдиної системи статистики.

У книгах, довідках, картках первинний облік ведеться шляхом заповнення відповідних реквізитів за кінцевими результатами виконаних дій, передбачених звітністю. Записи в книгах, довідках і картках дають змогу зробити в кінці звітного періоду підрахунок по кожній позиції окремо, а вразі необхідності розшукати і самі матеріали.

Міські, районні, міжрайонні та прирівняні до них прокурори перед включенням даних до звіту зобов’язані перевірити достовірність їх відображення у формах первинного обліку. Відповідальність за організацію ведення первинного обліку та своєчасне, повне, і достовірне внесення відомостей про результати прокурорської діяльності до Єдиної системи статистики покладається на керівників, які підписують звіт.

Керівники структурних підрозділів вищого рівня контролюють за напрямами діяльності ведення форм первинного обліку роботи у підпорядкованих прокуратурах та своєчасне, повне і достовірне внесення відомостей про результати прокурорської діяльності до Єдиної системи статистики.

Інформація про роботу прокурора з питань захисту прав громадян та інтересів держави у сфері охорони довкілля заноситься до відповідних книг первинного обліку, форма яких встановлена вказаною Інструкцією.

Порядок складання статистичної звітності регулюється Інструкцією зі складання звітності «Про роботу прокурора», затвердженою наказом Генерального прокурора України від 14 березня 2005 року № 17. Наказом Генерального прокурора України від 31 січня 2012 року № 10 «Про внесення змін і доповнень до звітності за формою П», «Про роботу прокурора та інструкції щодо її складання» внесено зміни і доповнення до звітності за формою П (квартальна) «Звіт про роботу прокурора».

Відповідно до вимог Інструкції прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, Дніпровський екологічний прокурор, міські, районні, міжрайонні та прирівняні до них прокурори повинні організовувати своєчасне, повне і достовірне внесення відомостей до Єдиної системи статистики та подання звітності за формою П відповідно до підпорядкованості за кожен квартал з наростаючим підсумком.

Старший помічник прокурора з питань статистики зобов’язаний перед складанням зведеного звіту по апарату прокуратури обласного рівня перевірити за книгами обліку та інформацією, відображеною у базі даних Єдиної системи статистики, достовірність показників наданого звіту управління чи відділу.

Керівники самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України забезпечують перевірку за напрямами роботи своєчасності, повноти і достовірності внесення відомостей про результати прокурорської діяльності до Єдиної системи статистики у підпорядкованих прокуратурах. На підставі наданих звітів управлінь (відділів) вони складають, підписують і візують у керуючого заступника Генерального прокурора України зведений звіт самостійно підрозділу і надають його до відділу статистичної інформації як у письмовому, так і в електронному вигляді. Звіти надаються до відділу статистичної інформації разом з книгами первинного обліку роботи прокурора.

Міські, районні, міжрайонні та прирівняні до них прокурори перед поданням звіту до прокуратури вищого рівня зобов’язані перевірити достовірність і повноту всіх показників, відображених у звіті, попередньо звіривши їх з книгами первинного обліку роботи прокурора за даними Єдиної системи статистики.

Складений звіт у встановлені Інструкцією строки передавати каналами електронного зв’язку до прокуратур обласного рівня, а прокурорам обласного рівня у містах з районним поділом – до міських прокуратур та підтверджувати письмовим звітом.

Прокурори районного рівня і прирівняні до них прокурори забезпечують своєчасність, повноту і достовірність внесення відомостей про результати прокурорської діяльності до Єдиної системи статистики та несуть персональну відповідальність за достовірність відображених у звіті показників і своєчасність подання звітності до прокуратур вищого рівня .

Старший помічник прокурора області з питань статистики складає зведений звіт по регіону на підставі отриманої каналами електронного зв’язку звітності, порівнює його з надісланими паперовими звітами, інформацією, внесеною до бази даних Єдиної системи статистики, та включає до нього дані звіту апарату прокуратури області.

Начальники управлінь і відділів (старші помічники та помічники прокурорів) організовують до підписання звіту перевірку даних звітності з використанням відомостей, відображених у базі даних Єдиної системи статистики, та відповідають за їх достовірність. Ця робота проводиться без виклику прокурорів районного рівня.

Керівники структурних підрозділів усіх рівнів забезпечують своєчасність, повноту і достовірність внесення відомостей про результати роботи підрозділу до Єдиної системи статистики.

Коригування статистичних показників допускається під час формування та перевірки зведеного по області (регіону) звіту винятково на підставі листів райміськпрокурорів та прирівняних до них.

Діяльність з питань захисту прав та інтересів держави у сфері охорони довкілля відображається у звіті форми П у розділі 1 (правозахисна діяльність щодо забезпечення прав і свобод громадян та інтересів держави) у таблиці 1 у рядку 37 зазначається дані про порушення (у сферах навколишнього природного середовища), зокрема: водних ресурсів (рядок 38); лісових ресурсів (рядок 39); надр (рядок 40); атмосферного повітря (рядок 41); тваринного світу (рядок 42); природно-заповідного фонду (рядок 43); поводження з відходами (рядок 44). Окремою групою відображаються дані у рядку 45 (про земельні правовідносини), а також у тому числі щодо земель сільськогосподарського призначення (рядок 46); житлової та громадської забудови (рядок 47); оздоровчого рекреаційного призначення та природно-заповідного фонду (рядок 48); лісогосподарського призначення (рядок 49); водного фонду (рядок 50).

У таблиці 2 (додержання законів органами державної влади, управління, місцевого самоврядування та їх установ, в органах місцевого самоврядування, центральних та місцевих органах виконавчої влади з питань охорони та використання земель) (рядок 3); у спеціально уповноважених органах виконавчої влади з питань охорони довкілля (рядок 12), в тому числі у сферах екології та природних ресурсів (рядок 13); водного господарства (рядок 14); лісового господарства (рядок 15). У спеціально уповноважених органах виконавчої влади у сфері земельних відносин (рядок 16), зокрема, Державному агентстві із земельних ресурсів (рядок 17); Державному агентстві лісових ресурсів (рядок 18); Державному агентстві водних ресурсів (рядок 19).

У таблиці 3 (на транспорті) у рядку 25 (про використання земель транспорту), у тому числі залізничний (рядок 26), водний (рядок 27), річковий (рядок 28), повітряний (рядок 29), автомобільний (рядок 30), з них із системи автодорожнього комплексу (рядок 31), трубопровідний (рядок 32).

У розділі 2 (представництво інтересів громадян та держави у судах) у таблиці 6 (позови, заяви прокурора до суду на захист інтересів держави) з питань охорони навколишнього природного середовища (рядок 18), зокрема земельних відносин (рядок 27) у тому числі в інтересах держави (рядок 28). У таблиці 9 (ініціювання перегляду судових рішень) зазначаються дані у графі з питань земельних відносин.

У розгляді 6 (розгляд звернень громадян) у таблиці 24 відображається інформація з питань охорони довкілля (рядок 15), а також з питань використання та хорони земель (рядок 36).

З метою забезпечення єдиного обліку кримінальних правопорушень та прийнятих під час досудового розслідування рішень, осіб які їх учинили, результатів судового провадження; оперативного контролю за додержанням законів під час проведення досудового розслідування; аналізу стану та структури кримінальних правопорушень, вчинених у державі, наказом Генерального прокурора України від 17 серпня 2012 року № 69 затверджено Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі – Реєстр).

Відповідно до Положення, реєстр це - створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних, зазначених у пункті 2.1 цього Положення, які використовуються для формування звітності, а також надання інформації про відомості, внесенні до Реєстру.

Відповідно до п. 1.6 Положення, виконання функцій адміністратора Реєстру покладається на Генеральну прокуратуру України та прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. На прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя покладаються функції адміністраторів спеціалізованих прокуратур (на правах обласних). Спеціалізовані прокурори усіх рівнів отримують носії з електронним цифровим підписом у прокуратурах обласного рівня за місцем свого розташування.

Спільним наказом Генерального прокурора України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової служби України № 11/60/100/102 від 8 лютого 2012 року «Про внесення змін і доповнень до звітності за формою № 1 СЛ «Про роботу органів досудового слідства і дізнання та інструкції з її складання» внесено зміни і доповнення до звітності та викладено її у новій редакції.

Цим же наказом затверджено зміни і доповнення до Інструкції зі складання статистичної звітності про роботу органів досудового слідства та дізнання, ведення первинного обліку роботи слідчого та органів дізнання від 16 березня 2004 року № 32/12 ок.

Разом з цим, спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної податкової служби України,Міністерства оборони України, Державної судової адміністрації України № 83/519/311/463/483/122 від 5 серпня 2011 року «Про затвердження Інструкції про порядок обліку кримінальних та адміністративних корупційних правопорушень» затверджено та введено в дію Інструкцію про порядок обліку кримінальних та адміністративних корупційних правопорушень; інформаційну картку про кримінальне або адміністративне корупційне правопорушення форми 1-К; Інформаційну картку про результати розгляду в суді справи (протоколу) про кримінальне або адміністративне корупційне правопорушення форми 2-К; журнал обліку інформаційних карток форми 1-К, 2-К на адміністративні корупційні правопорушення, наданих до інформаційних підрозділів органів внутрішніх справ для постановлення на централізований облік; форму звітності № 1-КОР (місячна) «Звіт про стан протидії корупції».

У цьому звіті в таблиці 1 відображаються дані про кількість корупційних адміністративних правопорушень; кримінальні корупційні правопорушення; про осіб, які вчинили кримінальні корупційні правопорушення; відомості про матеріальні збитки, їх відшкодування та вилучення предметів злочинної діяльності за корупційними злочинами (за закінченими розслідуванням кримінальними справами).

Крім того, відповідно до вказівки № 13 інформацію про результати роботи щодо реагування на порушення закону у сфері земельних відносин, проведеної органами прокуратури за місяць у розрізі міжміськрайпрокуратур та апарату прокуратури обласного рівня надаються у формі таблиць (додатки до вказівки), з огляду на суть: виявленого порушення закону, назви установи, іншої юридичної або фізичної особи, якими допущено порушення. При цьому зазначається документ, внесений прокурором на усунення виявленого порушення закону (подання, постанова для здійснення перевірки у разі забезпечення захисту прав громадян та інтересів держави, позов, заява, апеляційна, касаційна скарга, заява про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, протокол про вчинення корупційного діяння, постанова про порушення кримінальної справи, дата внесення. Результати реагування в досудовому та судовому порядку).

У досудовому порядку (результат розгляду подання, протоколу, дата їх розгляду; за внесеним документом реагування до відповідальності притягнуто службових осіб органів контролю (посада, ПІБ, назва органу, вид відповідальності); за внесеним документом реагування відшкодовано коштів у досудовому порядку, з них до бюджету; відшкодовано коштів у ході досудового слідства; дата направлення до суду або закриття кримінальної справи.

У судовому порядку: дата вироку, відшкодовано коштів; дата відкриття провадження за заявленим позовом або вступу у справу за позовом інших осіб; дата і результати розгляду позову, суд, який розглядав справу; інформація щодо перегляду справи в апеляційному, касаційному порядку, за нововиявленими обставинами, Верховним Судом України; за результатами розгляду попереджено незаконне надання об’єктів довкілля у досудовому порядку; з внесеним документом реагування повернуто об’єктів довкілля у досудовому порядку, дата повернення; реально відшкодовано коштів за результатами розгляду позову, з них до бюджету; реально виконано рішення суду про повернення об’єктів довкілля, дата повернення.

Тому можна зробити висновок, що таблиці побудовані таким чином, щоб повно відображати інформацію про кожне виявлене прокурором порушення природоохоронного законодавства та його реальне усунення, відшкодування коштів, в тому числі реальне повернення в законне право власності, притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.