Захист прокурором прав громадян та інтересів держави у сфері охорони довкілля

3.1.1. Поняття та особливості організації діяльності прокуратури у сфері охорони довкілля

Діяльність органів прокуратури у галузі охорони довкілля регламентується главою 1 розділу ІІІ Закону України «Про прокуратуру», наказами Генерального прокурора України «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів» від 07 листопада 2012 року №3 гн (далі – наказ №3гн), «Про особливості організації діяльності органів прокуратури у сферах охорони навколишнього природного середовища та земельних відносин» від 4 жовтня 2011 року № 3/2 гн (далі – наказ №3/2гн), а також Положенням про порядок проведення органами прокуратури перевірок при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів (затверджене наказом Генерального прокурора України від 12 листопада 2012 року №111).

Відповідно до п. 1.1 наказу № 3 гн основним завданням прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів вважати захист від неправомірних посягань гарантованих Конституцією та законами України прав і свобод людини та громадянина, державних та суспільних інтересів.

Основними напрямами нагляду за додержанням і застосуванням законів вважати захист:

- соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та громадянина, насамперед осіб, які потребують державної підтримки та допомоги;

- фінансово-економічних інтересів держави, передусім у бюджетній та земельній сферах;

- конституційних засад підприємницької діяльності.

При здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів органами державного нагляду (контролю) та управління:

Особливу увагу звертати на законність проведення ними перевірок суб’єктів господарювання, прийняття рішень, які зупиняють господарську діяльність, анулюють документи дозвільного характеру або передбачають інші заходи, що обмежують законні права та інтереси таких суб’єктів.

Не допускати підміни органів державного нагляду (контролю) та управління, не дублювати їх функцій. Не відображати роботу цих органів як результати нагляду за додержанням і застосуванням законів.

За наслідками перевірок обов’язково надавати оцінку законності діяльності органів державного нагляду (контролю) та управління, уповноважених на захист прав і свобод людини і громадянина та інтересів держави. З цією метою, за необхідності, перевірки проводити безпосередньо на підпорядкованих і підконтрольних їм об’єктах.

Вживати відповідні заходи реагування у зв’язку з бездіяльністю органів державного нагляду (контролю) та управління або за відсутності такого органу з метою захисту прав і свобод людини і громадянина та інтересів держави.

Перевірки у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів організовувати та проводити за письмовими зверненнями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, фізичних та юридичних осіб, матеріалами контролюючих органів, повідомленнями у засобах масової інформації та за власною ініціативою.

Перевірки за заявами та скаргами фізичних і юридичних осіб, зверненнями та запитами депутатів усіх рівнів, крім заяв та повідомлень про кримінальне правопорушення, проводити лише у разі їх попереднього розгляду компетентними органами виконавчої влади, державного нагляду (контролю), органами місцевого самоврядування, посадовими чи службовими особами відповідного рівня або неприйняття ними рішень з цих питань у встановлені строки.

Перевірки за власною ініціативою проводити з урахуванням стану законності в регіоні, на підставі рішень колегій органів прокуратури, координаційних і міжвідомчих нарад, вимог інших організаційно-розпорядчих документів, доручень керівництва прокуратур вищого рівня.

З метою проведення якісних та результативних перевірок прокурорським працівника належить формувати з пріоритетних напрямів накопичувальні справи, у яких зосереджувати:

- перелік законодавчих та нормативно-правових актів;

- список відповідних органів державної влади та контролю;

- інформаційні матеріали щодо стану законності (зокрема статистичні та аналітичні дані, інформації контролюючих, правоохоронних, інших державних органів);

- науково-практичні посібники, методичні рекомендації, аналітичні дослідження, інформаційні листи про позитивний досвід роботи та орієнтувального характеру.

Зауважимо, що відповідно до п.15 наказу №3гн особливості нагляду за додержанням і застосуванням законів у сфері охорони навколишнього природного середовища, земельних відносин визначаються окремим галузевими наказами Генерального прокурора України.

Так, у п.4 наказу № 3/2 гн зазначається, що прокурори всіх рівнів Захист інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин здійснювати шляхом комплексного застосування наглядових, представницьких та кримінально-правових засобів прокурорського реагування на порушення закону. Основну увагу звертати на:

- захист прав громадян, які неспроможні самостійно їх реалізувати;

- захист інтересів держави і територіальних громад щодо володіння, користування і розпорядження землею, насамперед природно-заповідного, лісового, водного фонду, сільськогосподарського, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, житлової та громадської забудови, забезпечення додержання вимог закону при зміні цільового призначення земель;

- захист земель оборони, підприємств оборонної промисловості та транспортної галузі, що перебувають у державній власності;

- додержання вимог закону при здійсненні землеустрою та веденні державного земельного кадастру;

- своєчасність і повноту внесення плати за землю.

При цьому прокурорський нагляд необхідно здійснювати з урахуванням стану законності, використовуючи статистичні та аналітичні дані відповідних контролюючих, правоохоронних, інших державних органів, даних моніторингу довкілля, кадастрів природних ресурсів, Єдиного державного реєстру судових рішень, повідомлень засобів масової інформації, юридичних осіб і громадян про порушення законодавства (п. 5).

Головному управлінню захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту доручено здійснювати нагляд за додержанням і застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами, відомствами та іншими центральними органами виконавчої влади, які здійснюють управління та державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища та земель транспорту.

Головне управління представництва в суді, захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень зобов’язано організовувати і здійснювати нагляд за додержанням і застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами, відомствами та іншими центральними органами виконавчої влади, які здійснюють передбачені законом повноваження у сфері земельних відносин.

Головному управлінню нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, Головному управлінню нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів Генеральної прокуратури України доручено здійснювати нагляд за додержанням і застосуванням законів зазначеними центральними органами державної виконавчої влади.

Прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України, Дніпровському екологічному прокурору доручено здійснювати нагляд за додержанням і застосуванням законів обласними державними адміністраціями, обласними радами, командуванням видів військ, регіональних підрозділів військових формувань, спеціально уповноваженими органами виконавчої влади обласного рівня, які здійснюють управління і державний контроль у сферах охорони навколишнього природного середовища та земельних відносин, підприємствами, установами, організаціями.

Прокурорам обласного рівня у межах визначеної компетенції організовувати належну взаємодію з Дніпровським екологічним прокурором з питань нагляду за додержанням і застосуванням законів в межах річки Дніпро, її водосховищ, Дніпровсько-Бузького лиману, їх водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, гідротехнічних та інших водогосподарських об’єктів.

Міським, районним, міжрайонним та прирівняним до них прокурорам доручено прокурорський нагляд здійснювати шляхом нагляду за додержанням і застосуванням законів районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування і спеціально уповноваженими органами державної виконавчої влади районного рівня, які здійснюють управління і державний контроль у сферах охорони навколишнього природного середовища та земельних відносин, підприємствами, установами, організаціями.

Міським, районним, міжрайонним прокурорам нагляд здійснювати у межах адміністративно-територіальних одиниць, за винятком об’єктів, щодо яких нагляд забезпечують спеціалізовані прокуратури.

Спеціалізованим прокурорам з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері доручено прокурорський нагляд здійснювати, як правило, на об’єктах, що становлять підвищену екологічну небезпеку, а також при використанні земель природно-заповідного, водного фонду, лісогосподарського призначення, в органах державного контролю, діяльність яких поширюється на кілька адміністративних районів (за винятком об’єктів, зазначених у пункті 8.4 наказу №3/2гн).

Спеціалізовані прокурори з нагляду за додержанням законів у транспортній та воєнній сферах або відповідні територіальні прокурори, якщо у системі прокуратур обласного рівня не створені спеціалізовані прокуратури, зобов’язано прокурорський нагляд здійснювати на об’єктах, віднесених до їх компетенції.