Закріплений чинним законодавством України обсяг повноважень органів прокуратури України становить статичний елемент їх компетенції, тоді як реалізація цих повноважень у ході повсякденної діяльності відповідних органів є проявом динаміки. Саме в ході реалізації цих повноважень відпрацьовуються форми та методи прокурорського нагляду у галузі охорони довкілля, виявляються недоліки та слабкі місця відповідної діяльності тощо

При здійсненні захисту інтересів громадян і держави у сфері охорони довкілля, прокурор використовує певні форми і методи, що дають йому можливість виявити, усунути й попередити не тільки порушення чинних законів у сфері охорони довкілля, але й ті обставини, що сприяли вчиненим порушенням.

Отже, повноваження прокурора – це сукупність прав і обов’язків, якими він наділяється відповідно до закону для виконання завдань та досягнення мети своєї діяльності.

У сфері охорони довкілля прокурор наділений повноваженнями, які спрямовані на: 1) виявлення порушень закону, причин цих порушень і умов, що сприяли їх вчиненню; 2) усунення порушень закону і причин, що сприяли їх вчиненню; 3) притягнення винних осіб до відповідальності. Зазначені повноваження прокурора через публічний характер прокурорської діяльності є не тільки його правами, але й одночасно його обов’язками.

Характерними особливостями реалізації повноважень органів прокуратури у ході здійснення нагляду у галузі охорони довкілля є те, що:

- механізм такої реалізації визначений нормами законодавства про прокуратуру, зокрема і в галузевих наказах Генерального прокурора України. Водночас він складається і з урахуванням існуючої практики реалізації цих повноважень відповідними територіальними та природоохоронними прокуратурами;

- зміст реалізації таких повноважень визначається особливостями статусу відповідних органів прокуратури і має суттєві відмінності у сфері діяльності територіальних та природоохоронних прокуратур. Відповідно їх особливістю є те, що за певних умов орган прокуратури не лише має право, але і зобов’язаний застосовувати надані йому законодавством повноваження щодо здійснення наглядових дій у галузі охорони довкілля у відповідних процесуальних формах;

- у конкретних правовідносинах особливості реалізації таких повноважень виявляються через ухвалювані акти прокурорського реагування, а також через виконання відповідних дій;

- реалізація таких повноважень обмежена рамками чинного законодавства, яке максимально звужує простір для діяльності прокурора «на власний розсуд«. Зокрема у межах дискреції прокурори можуть, керуючись відповідними рекомендаційними документами вищестоящих прокурорів, використовувати ті чи інші методи та прийоми прокурорської діяльності, не виходячи за межі передбачених чинним законодавством України процесуальних форм та методів наглядової діяльності

Повноваження прокурора при здійсненні захисту інтересів громадян і держави у сфері охорони довкілля регламентовані ст. 20 Закону України «Про прокуратуру», ст. 37 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та іншими законодавчими актами.

Враховуючи, що захист інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин здійснюється шляхом комплексного застосування правозахисних, представницьких, кримінально-правових засобів прокурорського реагування на порушення закону (п. 1 вказівки № 13; п. 4 наказу № 3/2 гн), то (і на це слід звернути увагу) діяльність прокуратури у сферах охорони навколишнього природного середовища та земельних відносин характеризується використанням всіх передбачених законом прокурорських повноважень.

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про прокуратуру» прокурору надано право викликати посадових осіб, громадян і одержати від них усні чи письмові пояснення щодо порушення закону; вимагати від керівників та колегіальних органів проведення перевірок, ревізій; притягнути правопорушників до відповідальності тощо. Такі повноваження прокурора можна вважати універсальними.

Разом з тим, слід звернути увагу і на інші статті Закону України «Про прокуратуру», якими визначені повноваження прокурорів: ч. 2 ст. 10 (повноваження щодо координації діяльності у сфері протидії злочинності та корупції), ст.15 (повноваження Генерального прокурора України по керівництву органами прокуратури), ст.16 (прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, районні і міські прокуратури); ст. 17 (слідчі прокуратури), ст. 18 (колегії органів прокуратури); ч. 2 ст. 30 (повноваження щодо нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання і досудове слідство); ст. 35 (повноваження прокурора у суді); ст. 36-1 (представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді); ст. 44 (повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов´язаних із обмеженням особистої свободи громадян).

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань удосконалення діяльності прокуратури» від 18.09.2012 повноваження прокурорів здійсненні прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів викладені у новій редакції ст. 20, якою передбачено право: 1) безперешкодно за посвідченням, що підтверджує займану посаду, входити у приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, військових частин, державних підприємств, установ та організацій, без особливих перепусток, де такі запроваджено; 2)витребовувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових частин, державних підприємств, установ та організацій рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші акти і документи, одержувати інформацію про стан законності і заходи щодо її забезпечення; 3) вимагати від керівників та колегіальних органів проведення перевірок, ревізій діяльності підпорядкованих і підконтрольних підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також виділення спеціалістів для проведення перевірок, відомчих і позавідомчих експертиз; 4)мати доступ до документів і матеріалів, необхідних для проведення перевірки, у тому числі за письмовою вимогою, і таких, що містять комерційну таємницю або інформацію з обмеженим доступом. Письмово вимагати подання в прокуратуру зазначених документів та матеріалів, видачі необхідних довідок, у тому числі щодо операцій і рахунків юридичних осіб та інших організацій, для вирішення питань, пов’язаних з перевіркою. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність»; 5) отримувати від посадових та службових осіб і громадян усні або письмові пояснення, у тому числі шляхом виклику відповідної особи до органу прокуратури. При виявленні порушень закону прокурор у межах своєї компетенції має право: вносити подання; у встановленому законом порядку ініціювати притягнення особи до дисциплінарної, адміністративної відповідальності, складати протокол про адміністративне правопорушення та починати досудове розслідування; звертатися до суду в передбачених законом випадках.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» у ст. 37 передбачає, що при здійсненні нагляду органи прокуратури застосовують надані їм законодавством України права, включаючи звернення до судів з позовами про відшкодування шкоди, заподіяної в результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, та про припинення екологічно небезпечної діяльності. У цій нормі не наведено вичерпного переліку повноважень органів прокуратури щодо забезпечення екологічного правопорядку, проте працівників прокуратури зорієнтовано на взаємодію із судовими органами у сфері забезпечення екологічного правопорядку та неухильне додержання актів екологічного законодавства України.

Що стосується повноважень прокурора щодо реагування на виявлені екологічні правопорушення та запобігання негативному впливу на довкілля В.І. Бабенко пропонує їх класифікувати на два види: 1) ті, які безпосередньо спрямовані на усунення екологічних правопорушень, та їхніх наслідків (внесення подань тощо), 2) ті, що мають непрямий вплив на вирішення цих завдань, стимулюючи більш відповідальне ставлення органів виконавчої влади, місцевого самоврядування посадових і службових осіб до виконання вимог закону (притягнення правопорушників до дисциплінарної, адміністративної, застосування в окремих випадках заходів громадського впливу).

Так, залежно від характеру виявлених у галузі охорони довкілля порушень закону прокурор вживає різні заходи реагування. Наприклад, у поданні, яке доцільно вносити на розгляд відповідної ради, прокурор може, наприклад, поставити питання про доповнення місцевої екологічної програми заходами щодо конкретних еконебезпечних об´єктів, про проведення екологічної експертизи тощо. За фактами порушення законодавства про охорону довкілля на конкретних об’єктах господарювання чи в органах позавідомчого контролю прокурором із залученням відповідних спеціалістів проводяться перевірки, за наслідками яких мають бути вирішені питання про порушення провадження у справі про адміністративні правопорушення, а також про відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу та здоров`ю громадян.

Процесуальні повноваження прокурора визначаються у процесуальному законодавстві.

Цивільний процесуальний кодекс України:

– ст.27 (права та обов’язки осіб, які беруть участь у цивільній справі);

– ст.45 (щодо участі прокурора у цивільному процесі).

Господарський процесуальний кодекс України:

– ст. 22 (права та обов’язки сторін);

– ст. 29 (участь прокурора у розгляді справ).

Кодекс адміністративного судочинства України:

– ст. 49 (права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі);

– ст. 60 (щодо участі прокурора в адміністративному процесі).

Кодекс України про адміністративні правопорушення:

– ст. 250 (щодо прокурорського нагляду за виконанням законів при провадженні в справах про адміністративні правопорушення, обов´язкової участі прокурора у розгляді справ судом);

– ст. 255 (п. п. 8, 11 щодо права складання протоколу про вчинення корупційного діяння);

– ст. 297 (опротестування рішення по скарзі).

Кримінальний процесуальний кодекс України:

– ст. 36 (прокурор) та інші статті КПК України.

Наприклад, відповідно до ст. 27 ЦПК України прокурор має право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення суду, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, користуватись правовою допомогою, знайомитись з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, користуватись іншими процесуальними правами, встановленими законом.

Окремі повноваження прокурора можуть міститись в інших законах. Наприклад, вони визначені в ст. 5 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (щодо координації діяльності правоохоронних органів з питань протидії корупції); ст. 7 Закону України «Про виконавче провадження» (щодо участі прокурора у виконавчому провадженні).

Прокурору має чітко усвідомлювати, що своєчасна, в належному обсязі реалізація наданих законом повноважень сприятиме виконанню завдань прокуратури та досягненню мети її діяльності у сфері охорони довкілля.