Адміністративна діяльність Національної поліції

2.2. Порядок проходження служби в Національній поліції

Служба в Національній поліції є різновидом державної служби, якій притаманні всі риси та принципи держаної служби. Разом із тим служба в поліції має і свої особливості, котрі обумовлені характером завдань та функцій, здійснюваних поліцейськими.

Під проходженням служби розуміється сукупність юридичних фактів, які тягнуть за собою зміни службово-правового положення працівників Національної поліції.

Служба в Національній поліції складається з наступних етапів:

1) підбір та перевірка кандидатів на службу в Національну поліцію;

2) прийняття на службу (призначення на посаду);

3) просування по службі, переміщення по службі (присвоєння спеціального звання, атестування);

4) звільнення з Національної поліції.

Підбір та перевірка кандидатів на службу в Національну поліцію

Зарахування особи на державну службу, зокрема і до органів поліції, з наданням їй, як наслідок, правового статусу державного службовця не може здійснюватися автоматично. Для цього недостатньо лише бажання потенційного особи. Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, з одного боку, має володіти певними якостями, а з іншого, - виконати певні умови. Тобто набуття особою адміністративно-правового статусу державного службовця залежить від певних передумов.

Отже, переходячи безпосередньо до розгляду передумов виникнення адміністративно-правового статусу поліцейського, ще раз наголосимо, що ст. 38 Конституції України проголосила рівний доступ громадян України до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування. Зазначене конституційне положення, поряд з гарантуванням права на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування, визначило також і першу передумову для зайняття посади державного службовця - наявність громадянства України. Подальша конкретизація даної передумови міститься у ст. 49 Закону України «Про Національну поліцію», де наголошено, що на

службу в поліції можуть бути прийняті громадяни України віком від 18 років, які мають повну загальну середню освіту, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, які володіють українською мовою.

Стаття 49. Вимоги до кандидатів на службу в поліції

1. На службу в поліції можуть бути прийняті громадяни України віком від 18 років, які мають повну загальну середню освіту, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, які володіють українською мовою.

2. Вимоги щодо рівня фізичної підготовки для поліцейських та кандидатів, які вступають на службу в поліції, затверджує Міністерство внутрішніх справ України.

3. Незалежно від професійних та особистих якостей, рівня фізичної підготовки та стану здоров’я на службу в поліції не можуть бути прийняті особи у випадках, визначених частиною другою статті 61 цього Закону, а також особи які:

1) відмовляються від взяття на себе зобов’язань дотримуватися обмежень та/або від складання Присяги поліцейського, визначених законом;

2) особи, які звільнені або мали бути звільнені з посад на підставі Закону України "Про очищення влади".

Вимоги до кандидатів на службу в поліції становлять:

1) вік (18років загальний вік ст..49 ЗУ; 17 років - у разі зараху- ванн на навчання до навчальних закладів системи МВС ст.. 74 ЗУ)

2) громадянство

3) освіта

4) володіння українською мовою

5) стан здоров’я та рівень фізичної підготовки (ст..49 та 61 Закону України «Про Національну поліцію»)

6) судимість (ст.. 61 Закону Закону України «Про Національну поліцію». Не може бути поліцейським особа, засуджена за умисне вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, у тому числі судимість якої погашена чи знята у визначеному законом порядку); особа, яка має непогашену або незняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої; особа, щодо якої було припинено кримінальне провадження з не- реабілітуючих підстав;);

7) вчинення корупціиного адміністративного правопорушення (ст.. 61 Закону Закону України «Про Національну поліцію». Не може бути поліцейським особа, до якої були застосовані заходи адміністрати
вної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;

8) відмова від взяття на себе зобов’язань дотримуватися обмежень та/або від складання Присяги поліцейського, проходження спеціальної перевірки або надання правдивої інформації про себе (ст.. 61 Закону Закону України «Про Національну поліцію»)

9) особи, які звільнені або мали бути звільнені з посад на підставі Закону України "Про очищення влади".(ст.. 61 Закону Закону України «Про Національну поліцію»).

Віковий та освітній ценз. Це, зокрема, досягнення певного віку (18 років, а для вступу в навчальні заклади МВС України - 17 років, за наявності повної загальної середньої освіти). Кандидати повинні володіти українською мовою; дієздатність, відсутність судимості, високі особисті, ділові і моральні якості;

ст. 61 ЗУ «Про Нац. поліцію» визначає хто не може бути поліцейським:

1) особа, визнана недієздатною або обмежено дієздатною особою;

2) особа, засуджена за умисне вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, у тому числі судимість якої погашена чи знята у визначеному законом порядку;

3) особа, яка має непогашену або незняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої;

4) особа, щодо якої було припинено кримінальне провадження з нереабілітуючих підстав;

5) особа, до якої були застосовані заходи адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення,

пов’язаного з корупцією; (виникає питання, щодо інших адмін. правопорушення - дрібне хуліганство, дрібне викрадення чужого майна)

6) особа, яка відмовляється від процедури спеціальної перевірки
під час прийняття на службу в поліції або від процедури оформлення допуску до державної таємниці, якщо для виконання нею службових обов’язків потрібен такий допуск;

7) особа, яка має захворювання, що перешкоджає проходженню служби в поліції. Перелік захворювань, що перешкоджають проходженню служби в поліції, затверджується Міністерством внутрішніх справ України спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

8) особа, яка втратила громадянство України та/або має громадянство (підданство) іноземної держави, або особа без громадянства;

9) особа, яка надала завідомо неправдиву інформацію під час прийняття на службу в поліції.

А також відповідно ст. 49 ЗУ «Про Нац. Поліцію»

Особи, які :

1) відмовляються від взяття на себе зобов’язань дотримуватися обмежень та/або від складання Присяги поліцейського, визначених законом;

2) особи, які звільнені або мали бути звільнені з посад на підставі Закону України "Про очищення влади".

стан здоров’я і рівень фізичної підготовки, що дозволяють виконувати покладені на них обов’язки.

Перелік захворювань, що перешкоджають проходженню служби в поліції затверджується МВС України спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Вимоги щодо рівня фізичної підготовки для поліцейських та кандидатів, які вступають на службу в поліції, затверджує МВС України.

Слід зазначити, що надання працівникам поліції прав застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби, вогнепальну зброю припускає, що в разі настання зазначених у законі умов поліцейський може заподіяти правопорушнику тілесні ушкодження і навіть позбавити його життя. Моральна і юридична відповідальність працівника поліції у випадку прийняття неправомірного рішення в екстремальній ситуації дуже велика. Усе це визначає необхідність ретельного добору на службу в поліцію контингенту осіб, що має високі моральні, ділові, фізичні та інші якості.

Громадяни України, які виявили бажання вступити на службу в поліцію, з метою визначення стану їхнього здоров’ я зобов’ язані пройти медичні обстеження, а також перевірку рівня фізичної підготовки, психофізіологічне обстеження, обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України.

Громадяни України, які виявили бажання вступити на службу в поліцію, за їхньою згодою проходять тестування на поліграфі.

Відповідно до порядку, встановленого законом, щодо осіб, які претендують на службу в поліції, проводиться спеціальна перевірка, порядок проведення якої визначається законом та іншими нормативно- правовими актами.

Відбір кандидатів проводиться за результатами конкурсу. Порядок проведення конкурсу визначається ст. 52 ЗУ «Про Нац. поліцію»

З метою добору осіб, здатних професійно виконувати повноваження поліції та посадові обов’язки за відповідною вакантною посадою, у випадках, передбачених цим Законом, проводиться конкурс на службу в поліції та/або на зайняття вакантної посади (далі - конкурс).

Проведення конкурсу здійснюється з урахуванням рівня професійної компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів на прийняття на службу та зайняття вакантної посади.

Конкурс на службу в поліції обов’язково проводиться серед осіб, які вперше приймаються на службу в поліції з призначенням на посади молодшого складу поліції.

Комплектуванню в порядку просування по службі посад молодшого, середнього та вищого складу поліції, крім випадку, передбаченого частиною третьою цієї статті, за рішенням керівника, уповноваженого призначати на такі посади, може передувати або проведення конкурсу, або проведення атестації.

Конкурс проводиться відповідно до Типового порядку проведення конкурсу на службу до поліції та/або зайняття вакантної посади (далі - Типовий порядок проведення конкурсу), що затверджується Міністром внутрішніх справ України.

Типовий порядок проведення конкурсу визначає:

1) умови проведення конкурсу;

2) вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантну посаду державної служби та оголошення про проведення конкурсу;

3) повноваження поліцейської комісії при проведенні конкурсу;

4) порядок прийняття та розгляду документів для участі в конкурсі;

5) порядок проведення тестування, співбесіди, інших видів оцінювання кандидатів на службу в поліції та/або зайняття вакантних посад;

6) методи оцінювання кандидатів на службу в поліції та/або на зайняття вакантних посад державної служби.

Рішення про оголошення конкурсу приймає керівник органу поліції, якому надано право приймати громадян на службу в поліції та/або призначати на відповідну вакантну посаду.

Конкурс проводиться відповідною поліцейською комісією.

Прийняття на службу (призначення на посаду)

Стаття 56. Призначення на посаду поліцейського

1. На вакантну посаду поліцейського призначається переможець конкурсу в разі його проведення.

2. Службові відносини особи, яка вступає на службу в поліції, розпочинаються з дня видання наказу про призначення на посаду поліцейського.

Стаття 47. Призначення на посади поліцейських

1. Призначення на посади поліцейських здійснюють посадові особи органів (закладів, установ) поліції відповідно до номенклатури посад, яку затверджує Міністерство внутрішніх справ України.

2. У разі проведення конкурсу для визначення кандидата для призначення на відповідну посаду призначення на посади поліцейських здійснюють посадові особи органів (закладів, установ) поліції згідно з номенклатурою посад, яку затверджує Міністерство внутрішніх справ України, та відповідно до результатів конкурсу.

3. Призначення на посади курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, здійснюють керівники таких закладів.

Стаття 58. Безстроковість призначення на посаду поліцейського

1. Призначення на посаду поліцейського здійснюється безстроково (до виходу на пенсію або у відставку), за умови успішного виконання службових обов’язків.

2. Строкове призначення здійснюється в разі заміщення посади поліцейського на період відсутності особи, за якою відповідно до закону зберігається посада поліцейського, та посад, призначенню на які передує укладення контракту.

Стаття 65. Переміщення поліцейських в органах, закладах та установах поліції

1. Переміщення поліцейських здійснюється:

1) на вищу посаду - у порядку просування по службі;

2) на рівнозначні посади:

  • для більш ефективної служби, виходячи з інтересів служби;
  • за ініціативою поліцейського;
  • у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням реорганізації; у разі необхідності проведення кадрової заміни в місцевостях з особливими природними, географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами (далі - місцевості з визначеним строком служби); за станом здоров’я - на підставі рішення медичної комісії; з меншим обсягом роботи з урахуванням професійних і особистих якостей - на підставі висновку атестації;
  • у разі звільнення з посади на підставі рішення місцевої ради про прийняття резолюції недовіри відповідно до статті 87 цього Закону;

3) на посади, нижчі ніж та, на якій перебував поліцейський:

  • у зв’язку зі скороченням штатів або реорганізацією в разі неможливості призначення на рівнозначну посаду;
  • за станом здоров’я - на підставі рішення медичної комісії; через службову невідповідність - на підставі висновку атестації з урахуванням професійних і особистих якостей; за ініціативою поліцейського;
  • як виконання накладеного дисциплінарного стягнення - звільнення з посади відповідно до Дисциплінарного статуту Національної поліції України;
  • у разі звільнення з посади на підставі рішення місцевої ради про прийняття резолюції недовіри, відповідно до статті 87 цього Закону;

4) у зв’язку із зарахуванням на навчання до вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських, на денну форму навчання, а також у разі призначення на посаду після закінчення навчання.

2. Посада вважається вищою, якщо за цією посадою штатом (штатним розписом) передбачене вище спеціальне звання поліції.

3. Випускники вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, призначаються на відповідні вакантні посади безпосередньо після закінчення навчання в цих навчальних закладах.

4. Поліцейський, переміщений з вищої посади на посаду, нижчу ніж та, яку він займав, у подальшому просувається по службі з дотриманням вимог, визначених цим Законом, а звільнений з посади в дисциплінарному порядку, - після зняття дисциплінарного стягнення.

5. Не допускається переміщення поліцейських жіночої статі за ініціативою керівника відповідного органу (установи, закладу) поліції на посади, нижчі ніж та, яку вони займали, з мотивів, пов’язаних із вагітністю, наявністю дітей віком до трьох років (до шести років - за медичними показниками), або у зв’язку з тим, що вони є одинокими матерями та мають дітей віком до чотирнадцяти років чи дітей-інвалідів.

6. Якщо законом визначено додаткові вимоги до кандидатів на призначення на окремі посади в органах (закладах, установах) поліції, призначення на такі посади здійснюється за умови відповідності особи, яка призначається на таку посаду, додатковим вимогам.

7. Переведення поліцейських здійснюється у разі, якщо звільнення їх із посад або призначення на інші посади належить до номенклатури призначення різних керівників.

8. Переведення поліцейського може здійснюватися за його ініціативою, ініціативою прямих керівників (начальників), керівників інших органів (закладів, установ) поліції, які порушили питання про переміщення.

9. Переведення поліцейського здійснюється на підставі єдиного наказу про звільнення із займаної посади та направлення для подальшого проходження служби до іншого органу (закладу, установи) поліції та про призначення на посаду в органі (закладі, установі) поліції, до якого переміщується поліцейський.

10. У разі якщо згідно із законом та іншими нормативно- правовими актами призначенню поліцейського на посаду повинно передувати погодження відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування чи їх посадових осіб, призначення на посаду здійснюється після отримання такого погодження.

11. Не допускається переміщення поліцейських на вищі посади протягом шести місяців з дня притягнення до адміністративної чи дисциплінарної відповідальності.

Вступ та проходження служби в НП:

• відкритий конкурс для кандидатів на посади молодшого складу, які вперше прийматимуться на службу до поліції.

Поліцейські комісії створюються для забезпечення прозорого відбору:

• проводять відкритий конкурс;

• здійснюють просування по службі на основі індивідуальних досягнень.

Добір та служба в НП

• Призначення на посади.

• Поліцейські комісії (зовнішній конкурс).

• Атестаційна комісія (внутрішній конкурс).

• Контракт про проходження служби в НП.

Контракт укладається з:

• з особами молодшого складу, які вперше прийняті на службу в НП одноразово строком на два роки;

• з громадянами, які зараховані до ВНЗ, на час навчання;

• із заступниками Керівника НП та керівниками територіальних органів - на 4 роки з правом продовження контракту одноразово до 4 років;

• з керівником НП - на 5 років з правом продовження контракту одноразово до 5 років.

• із заступниками керівників територіальних органів поліції - на 3 роки з правом продовження контракту на той самий термін.

Професійне навчання поліцейських складається з:

• первинної професійної підготовки - для осіб, які вперше прийняті на службу до НП з метою набуття спеціальних навичок, необхідних для виконання функцій НП;

• підготовки у ВНЗ;

• післядипломної освіти (спеціалізація, перепідготовка, підвищення кваліфікації);

• службової підготовки.

Переміщення по службі: на вищі, нижчі, рівнозначні посади.

Види спеціальних звань поліцейських

Стаття 57. Атестування поліцейських

1. Атестування поліцейських проводиться з метою оцінки їхніх ділових, професійних, особистих якостей, освітнього та кваліфікаційного рівнів, фізичної підготовки на підставі глибокого і всебічного вивчення, визначення відповідності посадам, а також перспектив їхньої службової кар’єри.

2. Атестування поліцейських проводиться:

1) при призначенні на вищу посаду, якщо заміщення цієї посади здійснюється без проведення конкурсу;

2) для вирішення питання про переміщення на нижчу посаду через службову невідповідність;

3) для вирішення питання про звільнення зі служби в поліції через службову невідповідність.

3. Атестування проводиться атестаційними комісіями органів (закладів, установ) поліції, що створюються їх керівниками.

4. Рішення про проведення атестування приймає керівник поліції, керівники органів (закладів, установ) поліції стосовно осіб, які згідно із законом та іншими нормативно-правовими актами призначаються на посади їхніми наказами.

5. Порядок проведення атестування поліцейських затверджується Міністром внутрішніх справ України.

Стаття 92. Відпустки поліцейських

1. Поліцейським надаються щорічні чергові оплачувані відпустки в порядку та тривалістю, визначених цим Законом.

2. Поліцейському надаються також додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати (грошового забезпечення) та інші види відпусток відповідно до законодавства про відпустки.

Стаття 93. Обчислення тривалості відпусток поліцейських

1. Тривалість відпусток поліцейського обчислюється подобово. Святкові та неробочі дні до тривалості відпусток не включаються.

2. Тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки поліцейського становить тридцять календарних днів, якщо законом не визначено більшої тривалості відпустки.

За кожний повний календарний рік служби в поліції після досягнення п’ятирічного стажу служби поліцейському надається один календарний день додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як п’ятнадцять календарних днів.

Стаття 77. Звільнення зі служби в поліції

1. Поліцейський звільняється зі служби в поліції, а служба в поліції припиняється:

1) у зв’язку із закінченням строку контракту;

2) через хворобу - за рішенням медичної комісії про непридатність до служби в поліції;

3) за віком - у разі досягнення встановленого для нього цим Законом граничного віку перебування на службі в поліції;

4) у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

5) через службову невідповідність;

6) у зв’язку із реалізацією дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення зі служби, накладеного відповідно до Дисциплінарного статуту Національної поліції України;

7) за власним бажанням;

8) у зв’язку з переходом у встановленому порядку на роботу до інших міністерств і відомств (організацій);

9) у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;

10) у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, або кримінального правопорушення;

11) у зв’язку з набуттям громадянства або підданства іншої держави.

2. Днем звільнення зі служби в поліції вважається день видання наказу про звільнення або дата, зазначена в наказі про звільнення.

3. День звільнення вважається останнім днем служби.

Обмеження віку перебування на службі

Ст. 77 Особи, які мають спеціальні звання середнього і вищого складу поліції, залежно від присвоєних їм спеціальних звань перебувають на службі до досягнення ними такого віку:

1) до підполковників поліції включно - 55 років;

2) полковники, генерали поліції - 60 років.

3. Поліцейські, які досягли граничного віку перебування на службі в поліції, мають бути звільнені зі служби.

4. У разі необхідності керівники, уповноважені призначати на посади поліцейських, можуть залишити на службі поліцейських за їхнім клопотанням понад граничний вік перебування на службі в поліції, але не більше ніж на 5 років, виключно у разі якщо такий поліцейський має високу професійну підготовку і досвід практичної роботи на займаній посаді та визнаний придатним за станом здоров’я для проходження служби.

5. У виняткових випадках керівник поліції може повторно продовжити таким особам строк служби до п’яти років.

Таким чином, ми визначили, що розуміється під проходженням служби в Національній поліції, які основні етапи проходження служби в Національній поліції, види спеціальних звань в Національній поліції, а також строк та порядок їх отримання, види відпусток, а також підстави та порядок звільнення зі служби в Національній поліції.