Основною метою діяльності національної поліції України, визначеної Законом України «Про Національну поліцію» (далі - Закон) від 2 липня 2015 року, є служіння суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Основоположними засадами (принципами) діяльності поліції з поміж інших визначено відкритість та прозорість, а також взаємодію з населенням на засадах партнерства, що в свою чергу закладає основи для повернення довіри до цього правоохоронного органу та його законної діяльності направленої в першу чергу на обслуговування громадян в правоохоронній сфері.

Національна поліції має формуватись з урахуванням міжнародних стандартів, а саме Рекомендації Комітету Міністрів державам- учасницям Ради Європи «Про Європейський кодекс поліцейської етики», ухваленої Комітетом міністрів 19 вересня 2001 на 765-му засіданні заступників міністрів, відповідно до якої цілями поліції визначено: підтримка публічного спокою, забезпечення права і порядку в суспільстві; захист і дотримання основоположних прав і свобод особи, закріплених, зокрема, в Європейській конвенції про права людини; запобігання та подолання злочинності; надання допомоги і послуг суспільству. Органи Національної поліції України відіграють важливу роль у реалізації функцій демократичної, соціальної, правової держави. Особам, що перебувають на службі в цих органах, надаються владні повноваження, здійснюючи які, вони представляють державу, а тому тільки відповідальне їх ставлення до виконання наданих повноважень забезпечує нормальну реалізацію поставлених перед органами завдань.

Адміністративна діяльність Національної поліції — це урегульована нормами адміністративного права виконавчо-владна діяльність підрозділів та посадових осіб Національної поліції, спрямована на забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів фізичних і юридичних осіб, публічного порядку і безпеки та протидії правопорушенням.

У навчальному посібнику з урахуванням змін і доповнень до законодавства, зумовлених створенням та започаткуванням функціонування в Україні Національної поліції розглянуто теоретико-правові основи адміністративної діяльності Національної поліції; визначено мету, завдання, форми та методи адміністративної діяльності Національної поліції; з’ясовано адміністративно-правовий статус поліцейських; виокремлено специфіку адміністративно-правової діяльності підрозділів Національної поліції в найбільш професійно орієнтованих сферах їх право- застосовної діяльності.

Навчальний посібник розроблено в межах програми навчальної дисципліни «Адміністративна діяльність Національної поліції» та спрямований на підготовку високваліфікованих кадрів для Національної поліції та МВС України. Також посібник має стати допоміжним наочним навчальним засобом для працівників Національної поліції в цілому та працівників підрозділів поліції превентивної діяльності, зокрема.

Метою навчального посібника «Адміністративна діяльність Національної поліції» є:

  • навчальна - сприяти становленню сучасного всебічно-розвинутого висококваліфікованого фахівця-юриста для Національної поліції, здатного на достатньому рівні репрезентувати Національну поліцію у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та громадянами, набути та поглибити знання щодо правових основ, сутності та особливостей суспільних відносин у в процесі здійснення адміністративної діяльності, сформувати правові знання курсантів та слухачів, уміння аналізувати нормативно-правові акти та інші документи;
  • розвиваюча - виробляти навички самостійного аналізу адміністративно-правових явищ, умінь застосовувати отримані знання при оцінці конкретної ситуації; виробляти настанови на оволодіння професійними вміннями та навичками;
  • виховна - формувати ціннісні орієнтири курсантів та слухачів відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості; виховувати активну громадянську позицію; сприяти усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в розбудові та зміцненні української держави; формувати в майбутніх поліцейських високий рівень правової свідомості та правової культури, професійних та особистісних якостей.

Основними завданнями навчального посібника «Адміністративна діяльність Національної поліції» є формування у поліцейських знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед поліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства.

Навчальний посібник укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджено з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ЕСТ8).