Злочинність класифікується за різними підставами. Класифікація злочинності допомагає, по-перше, конкретизувати вивчення багатьох кримінологічних проблем, а по-друге, є важливою для вирішення практичних завдань протидії злочинності загалом та окремим її різновидам.

1. За кількістю вчинених злочинів розрізняють первинну злочинність - сукупність злочинів, вчинених вперше та рецидивну злочинність - сукупність повторних злочинів. В якості особливого її різновиду останнім часом виділяється професійна злочинність - сукупність злочинів, що вчиняються постійно, на професійній основі, з певною спеціалізацією і є для злочинця основним джерелом прибутку.

2. За статтю виділяють злочинність чоловіків і злочинність жінок.

3. За віком - виділяється злочинність дорослих і неповнолітніх. Також можна розрізняти злочинність малолітніх (делінквентна поведінка осіб віком до 14 років), злочинність молоді (від 18 до 28-35 років) та осіб інших вікових груп. Виділяється останнім часом і злочинність осіб зрілого віку (36-50 років) і геронтологічна злочинність - злочинність осіб похилого віку.

4. За національністю - виділяється етнічна злочинність.

5. За віросповіданням - виділяється злочинність екстреміського характеру, релігійного сепаратизму (військові конфлікти в Афганістані, Чечні, Ізраїлі та Секторі Г аза, Індії та Пакистані).

6. За сімейним становищем злочинців.

7. За мотивацією діянь виокремлюють корисливу, агресивну та агресивно-корисливу злочинність, корисливо-насильницьку та інші.

8. За територіальною поширеністю виділяють злочинність у містах та злочинність у сільській місцевості (міська та сільська злочинність).

9. За формою вини злочинність поділяють на умисну та необережну.

10. За сферами суспільного життя класифікують злочинність на політичну, економічну, службову, вуличну, озброєну, екологічну, корупційну, організовану, терористичну, злочинність військовослужбовців, правоохоронців, злочинність працівників пенітенціарної системи тощо.

11. За статусом злочинців - виділяють злочинність службову, корупційну (білокомірцеву), злочинність голубих комірців (чиновників середньої ланки, менеджерів).

Можна назвати види злочинності і за розділами Особливої частини Кримінального кодексу України (проти життя та здоров’я особи, статеві злочини, злочини проти громадського порядку та громадської безпеки та ніші).

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ:

Злочинність як складне явище можна охарактеризувати за допомогою виділення певних її ознак та сфер вчинення злочинів і класифікувати за різними підставами: за кількістю вчинених злочинів, статтю, віком, мотивацією, територіальною поширеністю, формою вини, сферами суспільного життя тощо. Класифікація злочинності допомагає: 1) конкретизувати вивчення багатьох кримінологічних проблем, 2) є важливою для вирішення практичних завдань протидії злочинності загалом та окремим її різновидам. Для протидії кожному виду злочинності створюються відповідні правоохоронні структури та підрозділи у їх складі).